Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Στρατιωτικό Ποινικό - Ένδικα μέσα

Αρθρο 203. Ποια επιτρέπονται. Κατά των βουλευμάτων των συμβουλίων και των αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων, επιτρέπονται τα ένδικα μέσα της έφεσης, της αίτησης αναθεώρησης και της αίτησης αναίρεσης.

Κατά βουλευμάτων: Αρθρο 204. Κατά βουλευμάτων. 1. Κατά των βουλευμάτων του δικαστικού συμβουλίου του στρατοδικείου επιτρέπονται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Π.Δ., στα πρόσωπα και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτόν. Στις περιπτώσεις του άρθρου 484 παρ.1 στοιχ. α, γ`, δ` και ζ` Κ.Π.Δ., εκτός από την περίπτωση που το συμβούλιο αποφάνθηκε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του, αντί του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, επιτρέπεται η αίτηση αναθεώρησης. 2. Κατά των βουλευμάτων του δικαστικού συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, εκτός από αυτά που αποφαίνονται επί αιτήσεων αναθεώρησης, επιτρέπεται αναίρεση, κατά τις διατάξεις του Κ.Π.Δ..

Εφεση κατά αθωωτικών αποφάσεων: Αρθρο 205. `Εφεση κατά αθωωτικής απόφασης στρατοδικείου μπορούν να ασκήσουν ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, μηνυτής ή εγκαλών, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 486 παρ.1 περ.α και β` Κ.Π.Δ. αντίστοιχα, καθώς και ο εισαγγελέας κατά των αποφάσεων του στρατοδικείου όπου ασκεί τα καθήκοντά του.

Εφεση κατά καταδικαστικών αποφάσεων: Αρθρο 206. 1. Ο καταδικασμένος και ο εισαγγελέας μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά των αποφάσεων: α) του τριμελούς στρατοδικείου υπό τις προυποθέσεις της περίπτωσης α` του άρθρου 489 παρ.1 Κ.Π.Δ., αν πρόκειται για πταίσμα και της περίπτωσης β`, αν πρόκειται για πλημμέλημα ή αν επιβλήθηκε πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία τουλάχιστον ενός μηνός. β) του πενταμελούς στρατοδικείου αν ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε για κακούργημα, υπό τις προυποθέσεις δε της περίπτωσης γ` του άρθρου 489 παρ.1 Κ.Π.Δ., αν καταδικάσθηκε για πλημμέλημα. γ) οποιουδήποτε στρατοδικείου που επέβαλε την ποινή της έκπτωσης ή οποιαδήποτε ποινή που συνεπάγεται στέρηση βαθμού ή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ή την έκτιση άλλης ποινής που είχε ανασταλεί και υπερέβαινε τους τρεις μήνες ή συνεπαγόταν τις παραπόνω στερήσεις. 2. Ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να ασκήσει έφεση κατά καταδικαστικής απάφασης, όπως ορίζει το άρθρο 488 Κ.Π.Δ. και ειδικότερα τα στοιχεία α` και β`, όταν πρόκειται για απόφαση του τριμελούς στρατοδικείου που αφορά πταίσμα ή πλημμέλημο, αντίστοιχα και όπως ορίζει το στοιχείο γ`, όταν πρόκειται για απόφαση του πενταμελούς στρατοδικείου.

Εφεση Εισαγγελέα Αναθεωρητικού. Αντέφεση. Προθεσμίες: Αρθρο 207. 1. Ο εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου μπορεί να εκκαλεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευσή τους, κάθε απόφαση του στρατοδικείου είτε υπέρ είτε κατά του κατηγορουμένου. 2. Η προθεσμία της αντέφεσης που προβλέπεται στο άρθρο 494 Κ.Π.Δ. είναι για τον εισαγγελέα του στρατοδικείου δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που δίνεται στον κατηγορούμενο για να ασκήοει έφεση. Οι λοιποί δικαιούμενοι μπορούν να ασκήσουν αντέφεση μέχρι τη δικάσιμο της κύριας έφεσης, ακόμη και στο ακροατήριο, πριν όμως αρχίσει η συζήτηση, με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αίτηση αναθεώρησης κατά αποφάσεων: Αρθρο 208. Αίτηση αναθεώρησης κατ` αποφάσεων του στρατοδικείου επιτρέπεται στις περιπτώσεις και στα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα αναίρεσης κατά τα άρθρα 504 ως 506 Κ.Π.Δ., στην έκταση που μπορούν να εφαρμοσθούν στη διαδικασία ενώπιον των στρατοδικείων, καθώς και όταν το στρατοδικείο κηρύσσεται αναρμόδιο λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας των στρατιωτικών δικαστηρίων.

Λόγοι αναθεώρησης: Αρθρο 209. Οι λόγοι αναίρεσης του άρθρου 510 παρ.1 περ. Α`, Β` , Γ`, ΣΤ`, Ζ`, Η` και Θ` στοιχ. β` έως και στ` Κ.Π.Δ. αποτελούν λόγους αναθεώρησης των αποφάσεων του στρατοδικείου.

Αναλογική εφαρμογή διατάξεων ΚΠΔ περί αναίρεσης: Αρθρο 210. Οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. που ανοφέρονται στην αναίρεση εφαρμόζονται ονάλογο και όταν πρόκειται για αναθεώρηση, Το Αναθεωρητικό Δικαστήριο και ο εισαγγελέας του ενεργούν κατά περίπτωση όπως ο Αρειος Πάγος και ο Εισαγγελέας του όταν πρόκειται για αναίρεση.

Αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεων: Αρθρο 211. Αίτηση αναίρεσης επιτρέπεται κατά τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. στα πρόσωπα και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτόν: α) κατά των αποφάσεων του στρατοδικείου, αλλά μόνο για τους λόγους του άρθρου 510 παρ.1 Κ.Π.Δ. που δεν συνιστούν λόγους αναθεώρησης, β) κατά των αποφάσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, εκτός από αυτές που αποφαίνονται επί αιτήσεων αναθεώρησης.

Προθεσμία αιτήσεων αναθεώρησης - αναίρεσης: Αρθρο 212. 1. Η προθεσμία ασκήσεως των αιτήσεων αναθεώρησης και αναίρεσης είναι είκοσι ημέρες, αρχίζει δε από την καταχώριση των στοιχείων της απόφασης καθαρογραμμένης σε ειδικό βιβλίο καθαρογραφής αποφάσεων που τηρείται στη γραμματεία του δικαστηρίου. 2. Η προθεσμία της αίτησης αναίρεσης αρχίζει μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της αίτησης αναθεωρήσεως. Αν ασκήθηκε αναθεώρηση, η προθεσμία αναίρεσης αρχίζει από την απόρριψή της εφόσον ο διάδικος ήταν παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, αλλιώς από την επίδοση της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση αναθεώρησης. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής `Αμυνας και Δικαιοσύνης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες τήρησης του βιβλίου καθαρογραφής αποφάσεων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.