Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Στρατιωτικό Ποινικό - Δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

Αρθρο 167. Δικαστήρια. 1. Η ποινική δικαιοσύνη στο στρατό απονέμεται από τα στρατιωτικά δικαστήρια και τον `Αρειο Πάγο. 2. Οι στρατιωτικοι δικαστές και οι αναθεωρητές περιβάλλονται με εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. 3. Οι αποφάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένες.

Αρθρο 168. `Ιδρυση, λειτουργία. 1. Σε όλη την επικράτεια λειτουργούν: α) Πέντε στρατοδικεία με έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη, τη Λάρισα και τα Χανιά. β) Δύο ναυτοδικεία με έδρα τον Πειραιά και τα Χανιά. γ) Τρία αεροδικεία με έδρα την Αθήνα, τη Λάρισα και τα Χανιά. δ) `Ενα Αναθεωρητικό Δικαστήριο με έδρα την Αθήνα. 2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού, μπορεί: α) Να ιδρύονται ή να καταργούνται στρατοδικεία, να ορίζεται ή να μεταβάλλεται η έδρα, η κατά τόπο αρμοδιότητά τους και ο χρόνος έναρξης και λήξης της λειτουργίας τους. β) Να ορίζεται ότι στρατιωτικό δικαστήριο ή τμήμα του μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, οπότε ορίζεται και ο τόπος συνεδρίασης. γ) Να ορίζεται ότι στρατοδικείο μπορεί να λειτουργεί συγχρόνως και ως δικαστήριο άλλου κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον υπηρετούν στρατιωτικοί του κλάδου αυτού στην περιφέρειά του, οπότε ορίζεται και ο χρόνος έναρξης ή και λήξης της λειτουργίας του με την αρμοδιότητα αυτή. 3. Τα στρατιωτικά δικαστήρια μπορούν, με απόφαση του Υπουργού, να χωρίζονται σε τμήματα. ***Με το άρθρο 1 ΠΔ 144/2005 (ΦΕΚ Α 199/11-8-2005) ορίζεται ότι: "1. Ιδρύουμε Ναυτοδικείο και Αεροδικείο στα Ιωάννινα με τίτλους "Ναυτοδικείο Ιωαννίνων" και "Αεροδικείο Ιωαννίνων", αντιστοίχως. 2. Στην κατά τόπο αρμοδιότητα των ανωτέρω στρατιωτικών δικαστηρίων υπάγονται οι Νομοί Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας. 3. Τα ανωτέρω στρατιωτικά δικαστήρια θα αρχίσουν να λειτουργούν τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος."

Αρθρο 169. Δικαστικά καταστήματα. 1. Αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά τα στρατιωτικά δικαστήρια συνεδριάζουν στα δικαστικά καταστήματα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού. Ο πρόεδρος ορίζει την αίθουσα συνεδριάσεων κάθε δικαστηρίου με πράξη του, που κοινοποιείται στο δικηγορικό σύλλογο και δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. 2. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η συνεδρίαση του δικαστηρίου στην ορισμένη αίθουσα, ο δικαστής που διευθύνει τη συνεδρίαση ορίζει άλλη αίθουσα του καταστήματος, με πράξη του ή με προφορική δήλωση του που καταχωρίζεται στα πρακτικά κοι γνωστοποιείται με τον προσφορότερο τρόπο, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ή την επανάληψή της.

Αρθρο 170. Διαρρύθμιση αιθουσών. 1. Στην αίθουσα συνεδριάσεων υπάρχει ιδιαίτερη έδρα για το δικαστήριο, ειδικά έδρανα για τους δικηγόρους και χωριστές θέσεις για τους διαδίκους, τους κατηγορουμένους, τους μάρτυρες και τους ακροατές. Οι λεπτομέρειες της διαρρύθμισης των αιθουσών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού. 2. Η θέση του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση είναι στο μέσο των άλλων δικαστών, του εισαγγελέα στα δεξιά και του γραμματέα στα αριστερά τους.

Αρθρο 171. Τοποθέτηση στρατιωτικών δικαστών. 1. Σε κάθε στρατοδικείο τοποθετούνται: α) `Ενας στρατιωτικός δικαστής Α` ή Β`, ως πρόεδρος. β) Δύο ή περισσότεροι στρατιωτικοί δικαστές Α`, Β`, Γ, Δ` ή πάρεδροι, ως δικαστές. γ) `Ενας ή περισσότεροι στρατιωτικοί δικαστές Β`, Γ` ή Δ`, ως ανακριτές. 2. Στην εισαγγελία του στρατοδικείου τοποθετούνται ένας στρατιωτικός δικαστής Α` ή Β` ως εισαγγελέας και ένας ή περισσότεροι στρατιωτικοί δικαστές Β, Γ`, Δ ή πάρεδροι, ως αντεισαγγελείς.

Αρθρο 172. Σύνθεση στρατοδικείων. 1. Τα στρατοδικεία συντίθενται κατά πλειοψηφία από στρατιωτικούς δικαστές, καθώς και από στρατοδίκες. Ως στρατοδίκες ορίζονται, αξιωματικοί απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών αξιωματικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Αν κατηγορούμενοι ειναι μόνο λιμενικοί, ως στραοδίκες μπορεί να ορίζονται και αξιωματικοί γενικών υπηρεσιών του λιμενικού σώματος. 2. Στις δημόσιες συνεδριάσεις παρίσταται ο εισαγγελέας του δικαστηρίου και δικαστικός γραμματέας. 3. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η σύνθεση του δικαστηρίου με συμμετοχή κατά πλειοψηφία στρατιωτικών δικαστών από εκείνους που υπηρετούν σε αυτό, ο πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ορίζει άλλους στρατιωτικούς δικαστές προς συμπλήρωση της σύνθεσης. 4. Τους στρατιωτικούς δικαστές κάθε δικασίμου ορίζει ο πρόεδρος του στρατοδικείου από αυτούς που υπηρετούν ή έχουν διατεθεί στο δικαστήριο. Οι στρατοδίκες επιλέγονται με κλήρωση, από πίνακα των αξιωματικών του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 που υπηρετούν στην έδρα και αν αυτοί δεν επαρκούν, στην περιφέρεια του δικαστηρίου. Η κλήρωση γίνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, για τις δικασίμους του επόμενου μήνα. Κάθε λεπτομέρεια σχετική με τον τρόπο σύνταξης του πίνακα, τους λόγους ανικανότητας και τα κωλύματα αναγραφής σε αυτόν, καθώς και με την κλήρωση των στρατοδικών, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Για την εφαρμογή των δικονομικών διατάξεων αυτού του Κώδικα, οι στρατιωτικοί δικαστές θεωρούνται αρχαιότεροι από τους ομοιοβάθμους τους στρατοδίκες που μετέχουν στη σύνθεση του στρατοδικείου.

Αρθρο 173. Αναπλήρωση προέδρου. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει κατά σειρά ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος από τους στρατιωτικούς δικαστές που υπηρετούν στο στρατοδικείο και αν δεν υπάρχει, άλλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Αρθρο 174. Αναπλήρωση εισαγγελέα. 1. Τον εισαγγελέα όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει κατά σειρά ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος αντεισαγγελέας ή εισαγγελικός πάρεδρος και αν δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει στρατιωτικός δικαστής οποιουδήποτε βαθμού, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 2. Ο εισαγγελέας, εάν κρίνει ότι ενδέχεται να κωλυθεί λόγω της προβλεπόμενης μεγάλης διάρκειας μιας δίκης, μπορεί να ορίσει αναπληρωτή του, που συμπαρίσταται σε όλη τη διάρκεια της δίκης, δεν δικαιούται όμως να υποβάλει προτάσεις προς το δικαστήριο, εκτός αν αναπληρώνει τον εισαγγελέα.

Αρθρο 175. Καθήκοντα εισαγγελέων και ανακριτών. Οι εισαγγελείς, αντεισαγγελείς και ανακριτές των στρατιωτικών δικαστηρίων εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.).

Αρθρο 176. Βαθμός και αναπλήρωση ανακριτή. 1. Ο βαθμός του ανακριτή δεν εξαρτάται από το βαθμό του κατηγορουμένου. 2. Τον ανακριτή, αν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλος ανακριτής, που ορίζεται από τον πρόεδρο του στρατοδικείου, από αυτούς που υπηρετούν στο ίδιο δικαστήριο. Αν δεν υπάρχει άλλος ανακριτής ή αυτός που υπηρετεί απουσιάζει ή κωλύεται, ο πρόεδρος ορίζει άλλο στρατιωτικό δικαστή από αυτούς που υπηρετούν στο ίδιο δικαστήριο. Αν δεν υπάρχει τέτοιος ή κωλύεται, τον ανακριτή αναπληρώνει άλλος στρατιωτικός δικαστής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Αρθρο 177. Αναπλήρωση δικαστικών λειτουργών. 1. Αν υπάρχει έλλειψη δικαστικών λειτουργών στην έδρα του στρατοδικείου, μπορεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής `Αμυνας και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, να ανατεθούν καθήκοντα προέδρου, εισαγγελέα, ανακριτών και μελών στρατοδικείου σε δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, που υπηρετούν στην έδρα του στρατοδικείου, κατά την αντιστοιχία τους προς τους βαθμούς των πρώτων. 2. Οι δικαστικοί λειτουργοί, στους οποίους ανατίθενται τα κατά την προηγούμενη παράγραφο καθήκοντα, δεν απαλλάσσονται από τα κύρια καθήκοντά τους.

Αρθρο 178. Συγκρότηση στρατοδικείου - Βαθμός προέδρου και μελών. 1. Το στρατοδικείο δικάζει ως τριμελές ή πενταμελές, το τριμελές στρατοδικείο συγκροτείται από τον πρόεδρο, από ένα στρατιωτικό δικαστή ή πάρεδρο και από ένα στρατοδίκη. Το πενταμελές στρατοδικείο συγκροτείται από τον πρόεδρο, από δύο ή τρεις στρατιωτικούς δικαστές ή από έναν ή δύο στρατιωτικούς δικαστές και έναν πάρεδρο και από έναν ή δύο στρατοδίκες. Οι στρατοδίκες δεν επιτρέπεται να έχουν βαθμό ανώτερο από το βαθμό του προέδρου. Στη σύνθεση του στρατοδικείου δεν μπορεί να μετάσχει ο ανακριτής της υπόθεσης. 2. Ο βαθμός του προέδρου και των στρατοδικών που μετέχουν στη σύνθεση του στρατοδικείου μεταβάλλεται ανάλογα με το βαθμό του κατηγορουμένου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 3. Στις περιπτώσεις 5, 6 και 7 του πίνακα ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ορίζει, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατοδικείου, το μέλος του Αναθεωρητικού Δικοστηρίου που θα προεδρεύσει. 4. Στις περιπτώσεις που προεδρεύει του στρατοδικείου ο Πρόεδρος ή μέλος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ή Αρεοπαγίτης, ο τακτικός πρόεδρος μετέχει υποχρεωτικά στη σύνθεση. 5. Στις περιπτώσεις 1 έως και 4 του πίνακα, οι στρατιωτικοί δικαστές που συμμετέχουν στη σύνθεση του στρατοδικείου πρέπει να έχουν βαθμό στρατιωτικού δικαστή Β` ή Γ` ή Δ` ή παρέδρου, στις δε περιπτώσεις 5 έως και 9, πρέπει να έχουν βαθμό στρατιωτικού δικαστη Α` ή Β` ή Γ`. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος, ο ένας μόνο από αυτούς μπορεί να αναπληρωθεί από στρατιωτικό δικαστή Δ`. 6. Στην περίπτωση 8 του πίνακα οι στρατοδίκες λαμβάνονται, αν χρειασθεί, και απά τους αντίστοιχους βαθμούς άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Σε περίπτωση έλλειψης, ο εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, μετά από αίτηση του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατοδικείου, στέλνει στον πρόεδρο του στρατοδικείου αυτού κατάσταση με τα ονόματα στρατηγών, ναυάρχων, πτεράρχων αντιστρατήγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων, οι οποίοι αποστρατεύθηκαν την τελευταία πενταετία και προν από την αποστρατεία τους ήταν αρχαιότεροι του κατηγορουμένου. Αν η κατάσταση έχει λιγότερους από οκτώ, λόγω έλλειψης, η πενταετία αυξάνει ανά έτος μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός. `Εναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη δικάσιμο, ο πρόεδρος του στρατοδικείου με κλήρωση επιλέγει από αυτούς τον απαιτούμενο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών, οι οποίοι και ανακαλούνται στην ενέργεια από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διατίθενται στον πρόεδρο του στρατοδικείου για να μετάσχουν στη σύνθεση ως στρατοδίκες. 7. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση 9 του πίνακα, οπότε αν κληρωθούν αντιστράτηγοι, αντιναύαρχοι, απονέμεται σε αυτούς ο βαθμός του στρατηγού, ναυάρχου ή πτεράρχου αντίστοιχα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του στρατοδικείου. 8. Ο τρόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες της κλήρωσης των στρατοδικών στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού. 9. Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού για τη σύνθεση των ναυτοδικείων ή αεροδικείων λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχη βαθμοί του ναυτικού ή της αεροπορίας. 10. Το δικαστικό συμβούλιο του στρατοδικείου συντίθεται από τον πρόεδρο και δυο στρατιωτικούς δικαστές, από τους οποίους ο ένας μπορεί να είναι πάρεδρος.

Αρθρο 179. Σύνθεση με συγκρατουμένους διαφόρου βαθμού και σε περίπτωση συνάφειας. Σε περίπτωση συμμετοχής ή συνάφειας, για τη σύνθεση του στρατοδικείου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του ανωτέρου από τους κατηγορουμένους.

Αρθρο 180. Σύνθεση με κατηγορούμενο απόστρατο στρατιωτικό. 1. Αν κατηγορείται απόστρατος στρατιωτικός για πράξη που τελέσθηκε πριν αποστρατευθεί, για τη σύνθεση του στρατοδικείου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός που είχε πριν από την αποστράτευσή του. 2. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται και σε κατηγορούμενο στρατιωτικό που στερήθηκε ή απώλεσε με οποιονδήποτε τρόπο το βαθμό του, για πράξη που τελέσθηκε πριν από τη στέρηση ή την απώλεια του βαθμού του.

Αρθρο 181. Σύνθεση με κατηγορούμενο αιχμάλωτο. `Οταν κατηγορούμενος είναι αιχμάλωτος εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 178, 179 και 180 και λαμβάνεται υπόψη, αν είναι δυνατό, ο βαθμός του ανάλογα με τους βαθμούς των Ελλήνων αξιωματικών.

Αρθρο 182. Συμπάρεδρα μέλη. 1. Αν ο πρόεδρος του στρατοδικείου προβλέπει ότι κάποια δίκη θα διαρκέσει πολύ μπορεί να προσλάβει μέχρι δύο στρατιωτικούς δικαστές και μέχρι δύο στρατοδίκες, ως συμπάρεδρα μέλη. 2. Τα συμπάρεδρα μέλη αναπληρώνουν, κατά τη σειρά του βαθμού ή της αρχαιότητάς τους, μέλος του στρατοδικείου, ίδιας με τη δική τους ιδιότητας, σε περίπτωση κωλύματός του κατά τη διάρκεια της δίκης και συμμετέχουν στη διαδικασία όχι όμως και στη διάσκεψη, εκτός αν έχει λάβει χώρα αναπλήρωση. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, προεδρεύει ο αρχαιότερος στρατιωτικός δικαστής της σύνθεσης είτε είναι τακτικό είτε είναι συμπάρεδρο μέλος, ανεξάρτητα από το βαθμό του κατηγορουμένου και των στρατοδικών.

Αρθρο 183. Ορκωμοσία στρατοδικών. Κατά την έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο οι στρατοδίκες που μετέχουν στη σύνθεση του στρατοδικείου, μετά από πρόσκληση του προέδρου, δίνουν τον παρακάτω όρκο: Ορκίζομαι ότι θα εκτελέσω πιστά και ευσυνείδητα τα καθήκοντα του στρατοδίκη, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για τη διακρίβωση της αλήθειας, κρίνοντας αμερόληπτα και εφαρμόζοντας το νόμο για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

Αρθρο 184. Δικαστικός γραμματέας. 1. Σε κάθε στρατοδικείο τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ένας ή περισσότεροι δικαστικοί γραμματείς αξιωματικοί και ανθυπασπιστές, οι οποίοι αποτελούν τη γραμματεία του. 2. Κατά τις συνεδριάσεις των στρατοδικείων στο ακροατήριο καθήκοντα γραμματέα εκτελεί πάντοτε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής δικαστικός γραμματέας, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση.

Αρθρο 185. Αναπλήρωση του γραμματέα. Το γραμματέα όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει, με παραγγελία του προέδρου, άλλος αξιωματικός ή ανθυπασπιστής δικαστικός γραμματέας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι δυνατό, μετά από απόφαση του δικαστηρίου, σε περίπτωση κωλύματος του γραμματέα που μετέχει στη συνεδρίαση, να τον αναπληρώσει άλλος γραμματέας. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται και χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα και καταχωρίζεται στα πρακτικά από το νέο γραμματέα.

Αρθρο 186. Γραμματέας συμβουλίου. Στη συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου μετέχει δικαστικός γραμματέας, ο οποίος αναπληρώνεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

Αρθρο 187. Σύνθεση Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 1. Το Αναθεωρητικό Δικαστήριο δικάζει με τριμελή ή πενταμελή σύνθεση, στην οποία μετέχουν ο πρόεδρος και ανάλογος αριθμός αναθεωρητών. Στις συνεδριάσεις στο ακροατήριο παρίσταται ο εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, καθώς και δικαστικός γραμματέας. 2. Για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων της αναθεώρησης και έφεσης κατά αποφάσεως στρατοδικείου, στη σύνθεση του οποίου είχε προεδρεύσει ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ή Αρεοπαγίτης, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, καθήκοντα δε εισαγγελέα στο ακροατήριο μπορεί να ασκήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού. 3. Το δικαστικό συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου συντίθεται από τον Πρόεδρο και δύο αναθεωρητές.

Άρθρο 188. Συγκρότηση. 1. Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο τοποθετούνται ένας Αναθεωρητής Α` ως Πρόεδρος, τρεις Αναθεωρητές Β` ως Αντιπρόεδροι και τουλόχιστον έξι Αναθεωρητές Γ΄ ως μέλη. 2. Στην Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου τοποθετούνται ένας Αναθεωρητής Α` ως Εισαγγελέας και ένας ή περισσότεροι Αναθεωρητές Γ΄ ως Αντεισαγγελείς," 5. Οι οργανικές θέσεις των Αναθεωρητών Α `και Γ΄ αυξάνονται κατά μία. 6. Αυτός που κατέχει τη θέση του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προόγεται, με προεδρικό διόταγμα, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του στο βαθμό του Αναθεωρητή Α`, υπαγόμενος, από της επιλογής του ως Εισαγγελέα, στη ρύθμιση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επιλέγεται και ο r Αντιπρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. *** Το άρθρο 188 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4 άρθρ. 23 Ν.3036/2002,ΦΕΚ Α 171/23.7.2002. Η αντικατασταθείσα διάταξη είχε ως εξής: "1. Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο τοποθετούνται ένας αναθεωρητής Α` ως πρόεδρος, δύο αναθεωρητές Β` ως αντιπρόεδροι και τουλάχιστον έξι αναθεωρητές Γ` ως μέλη. 2. Στην εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου τοποθετούνται ένας αναθεωρητής Β` ως εισαγγελέας και ένας ή περισσάτεροι αναθεωρητές Γ` ως αντεισαγγελείς."

Αρθρο 189. Αναπλήρωση προέδρου. Τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν απουσιάζι, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνουν κατά σειρά αρχαιότητας οι αντιπρόεδροι και αν κωλύονται ή δεν υπάρχουν, το κατά βαθμό ή αρχαιότητα επάμενο μέλος του Δικαστηρίου.

Αρθρο 190. Αναπλήρωση εισαγγελέα. 1. Τον εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνουν κατό σειρά αρχαιότητας οι αντεισαγγελείς και σε περίπτωση που κωλύονται και αυτοί ή δεν υπάρχουν, το νεότερο κατά σειρά μέλος του Δικαστηρίου. 2. Στο ακροατήριο μπορεί να αναπληρώσει τον εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν κωλύονται ή δεν υπάρχουν, στρατιωτικός δικαστής Α` ή Β`, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Αρθρο 191. Αναπλήρωση των μελών. 1. Τα μέλη του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν απουσιάζουν, κωλύονται ή δεν υπάρχουν, αναπληρώνουν μέχρι δύο το πολύ στρατιωτικοί δικαστές Α` ή Β`. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και το άρθρο 178. 2. Το άρθρο 182 εφαρμόζεται ανάλογα και στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο.

Αρθρο 192. Γραμματεία. Τα άρθρα 184, 185 και 186 εφαρμόζονται ανάλογα και στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.