Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Στρατιωτικό Ποινικό - Εγκλήματα κατά της περιουσίας

Αρθρο 147. Κλοπή και υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων. 1. Στρατιωτικός που διαπράττει κλοπή ή υπεξαίρεση πραγμάτων, τα οποία ανήκουν στο κράτος ή σε στρατιωτικό ή έχουν αποσταλεί ή έχουν αποχωρισθεί προς αποστολή στο στρατό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Αν το αντικείμενο της πράξης είναι: α) Είδος οπλισμού ή πολεμοφόδια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. β) Ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. 2. Αν το αντικειμενο της κλοπής είναι πράγματα που είναι προσιτά στο δράστη λάγω της υπηρεσίας του, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 3. Στρατιωτικός που διαπράττει κλοπή σε βάρος ιδιώτη, ο οποίος του παραχώρησε κατάλυμα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 4. Αν η υπεξαίρεση πραγμάτων που ανήκουν στο κράτος τελέσθηκε από στρατιωτικό υπόλογο, στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη, διαχείριση, διανομή ή παράδοσή τους , επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 5. Σε πολεμική περίοδο στον υπαίτιο των πράξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ισόβια κάθειρξη. 6. Η διάταξη του άρθρου 379 Π.Κ. εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, η δε διάταξη του άρθρου 377 παρ.1 Π.Κ. εφαρμόζεται επίσης, εφόσον η κλοπή ή η υπεξαίρεση αφορά σε πράγματα μικρής στρατιωτικής σημασίας και ευτελούς αξίας. 7. Οι ποινές του άρθρου αυτού επιβάλλονται εφόσον οι πράξεις δεν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Αρθρο 148. Πλαστογραφία, ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.. 1. Στρατιωτικός υπόλογος, που κατά τη στρατιωτική διαχείριση τελεί πράξη προβλεπόμενη από τα άρθρα 216 και 242 του Ποινικού Κώδικα, τιμωρείται με κάθειρξη. 2. Σε πολεμική περίοδο στον υπαίτιο των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. 3. Οι ποινές του άρθρου αυτού επιβάλλονται εφόσον, οι πράξεις δεν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Αρθρο 149. Σύληση νεκρού και κλοπή κατά πληγωμένου ή ναυαγού. 1. Στρατιωτικός, που συλεί νεκρό ή διαπράττει κλοπή σε βάρος τραυματία, αρρώστου, ναυαγού ή θύματος ατυχήματος, τιμωρείται: α) Με κάθειρξη, αν η πράξη τελέστηκε κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών ή αμέσως μετά από αυτές. β) Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους σε κάθε άλλη περίπτωση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 2. Αν συντρέχουν οι προυποθέσεις του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα ή αν η σύληση τού νεκρού έγινε με τρόπο ιδιαιτέρως απεχθή, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

Αρθρο 150. Διαρπαγή σε εχθρικό έδαφος. 1. Στρατιωτικός που σε εχθρικό έδαφος κατεχόμενο από τον ελληνικό στρατό επιδίδεται σε διαρπαγές, παίρνοντας στην κατοχή του χωρίς εξουσιοδότηση ή άμεση ανάγκη, τρόφιμα ή αντικείμενα ιματισμού ή εξάρτησης ή άλλα αντικείμενα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος ανήκει στην υπηρεσία ή την ακολουθία του στρατού και τελεί τις παραπάνω πράξεις. 2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέσθηκε με σωματική βια κατά προσώπου ή από αξιωματικό ή από δύο ή περισσότερους ενωμένους, επιβάλλεται κάθειρξη. 3. Αξιωματικός ή υπαξιωματικός, που δεν χρησιμοποιεί κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του για να παρεμποδίσει την παραπάνω πράξη, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Αρθρο 151. Ενεχυρίαση. Στρατιωτικός που ενεχυριάζει πράγματα διαπεπιστευμένα σε αυτόν για την υπηρεσία, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και αν ενεχυριάσει πράγματα του ιματισμού του, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών. β) Σε πολεμική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Αρθρο 152. Εκμετάλλευση εμπιστευμένων. 1. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται ο στρατιωτικός ο οποίος: α) Χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας τοκίζει ή μεταχειρίζεται κατά άλλο τρόπο προς όφελος δικό του ή άλλου ή παραχωρεί σε άλλον προς χρήση χρήματα ή πράγματα των οποίων έχει την κατοχή λόγω της υπηρεσίας του. β) Χρησιμοποιεί παράνομα στρατιωτικό εργαστήριο για να κατασκευάσει πράγματα δικά του ή άλλου. γ) Χρησιμοποιεί παράνομα την εργασία του προσωπικού που έχει υπό τις διαταγές του, προς όφελος δικό του ή άλλου. 2. Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση. 3. Σε πολεμική περίοδο επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Αρθρο 153. Αγορά, απόκρυψη ή αποδοχή ως ενεχύρου. `Οποιος σε πολεμική περίοδο πωλεί, αγοράζει, αποκρύπτει ή δέχεται ως ενέχυρο πράγμα του οποίου νομίμως απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση για την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών αναγκών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Αρθρο 154. Νοθεία. 1. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, τιμωρείται ο στρατιωτικός ή ο υπάλληλος της στρατιωτικής υπηρεσίας, ο οποίος ενώ είναι εντεταλμένος να διαχειριζεται, πωλει, διανέμει ή παραδίδει τρόφιμα ή άλλα είδη βιοτικής ανάγκης ή οποιαδήποτε στρατιωτικά πράγματα: α) Πωλεί, διανέμει ή θέτει σε κυκλοφορία τέτοια πράγματα νοθευμένα ή παραποιημένα ή αλλοιωμένα ή στερούμενα των απαραίτητων θρεπτικών ουσιών. β) Τα νοθεύει ή τα παραποιεί ο ίδιος. γ) Κατέχει ή μεταχειρίζεται ζυγαριές ή μέτρα ή σταθμά ανακριβή ή διαφορετικά από αυτά που έλαβε διαταγή να χρησιμοποιεί ή αρνείται τη μέτρηση ή τη στάθμιση ή πωλεί ή χορηγεί με μέτρο είδη των οποίων η πώληση είναι καθορισμένη να γίνεται με σταθμά. Τα ανακριβή μέτρα ή σταθμά ή ζυγαριές κατάσχονται και καταστρέφονται. 2. Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση. 3. Σε πολεμική περίοδο, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Αρθρο 155. Κλοπή σε πλοίο αιχμαλωτισμένο. Στρατιωτικός που τελεί κλοπή σε πλοίο αιχμαλωτισμένο, πριν υψωθεί σε αυτό η εθνική σημαία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.