Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Στρατιωτικό Ποινικό - Εγκλήματα κατά απορρήτων

Αρθρο 140. Αποσφράγιση, υπεξαγωγή ή καταστροφή εγγράφων ή άλλων αντικειμένων. 1. `Οποιος χωρίς δικαίωμα ανοίγει, υπεξάγει ή καταστρέφει έγγραφο ή άλλο αντικείμενο οποιασδήποτέ στρατιωτικής ή διπλωματικής υπηρεσίας του οποίου ανέλαβε τη φύλαξη ή μεταφορά ή εν γνώσει επιτρέπει σε άλλον την επιχείρηση τέτοιας πράξης ή βοηθά την τέλεσή της ή γνωστοποιεί σε τρίτο το περιεχόμενο εγγράφου που ο ίδιος γνωρίζει λόγω της υπηρεσίας του ή της εργασίας του, τιμωρείται, αν η πράξη δεν επισύρει βαρύτερη ποινή κατ` άλλη διάταξη: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 2. Αν το κατά την παρ. 1 έγγραφο ή αντικείμενο έχει - νομίμως χαρακτηρισθεί ως απόρρητο, επιβάλλεται σε ειρηνική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και σε πολεμική περίοδο κάθειρξη.

Αρθρο 141. Απώλεια απορρήτων. 1. `Οποιος από αμέλεια γίνεται πρόξενος απώλειας ή καταστροφής εγγράφων, βιβλίων ή άλλων αντικειμένων οποιασδήποτε στρατιωτικής υπηρεσίας, τα οποία χαρακτηρίσθηκαν νομίμως ως απόρρητα και παραδόθηκαν σε αυτόν για μεταφορά, φύλαξη ή διαχείριση, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών. β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο στρατιωτικός που τελεί την πράξη της προηγούμενης παραγράφου, σε σχέση με έγγραφα ή άλλα αντικείμενα διπλωματικής υπηρεσίας.

Αρθρο 142. Παράλειψη διασφάλισης απορρήτων. `Οποιος σε πολεμική περίοδο και ενώ βρίσκεται σε κίνδυνο να αιχμαλωτισθεί ή να πέσει στα χέρια του εχθρού, δεν προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκρύψει ή να εξαφανίσει τα έγγραφα ή άλλα αντικείμενα οποιασδήποτε στρατιωτικής υπηρεσίας, που χαρακτηρίσθηκαν νομίμως ως απόρρητα και του παραδόθηκαν για χρήση, φύλαξη ή μεταφορά, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Αρθρο 143. Μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας. Ως μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας θεωρούνται οι αναφερόμενες: α) Στην κατάσταση γενικά του στρατού και του πολεμικού υλικού , στα έργα οχύρωσης, στα κρυπτογραφικά μέσα συνεννόησης, στο δίκτυο των στρατιωτικών συγκοινωνιών, στις θέσεις του στρατού, στους τόπους ανεφοδιασμού και στην κατάσταση των προμηθειών σε όπλα, πολεμοφόδια, καύσιμα, τρόφιμα ή χρήματα. β) Στο σχέδιο οργάνωσης ή σύνθεσης του στρατού, στο σχέδιο και τα προπαρασκευαστικά μέτρα επιστράτευσης ή κινητοποίησης του στρατού και στα σχέδια στρατιωτικής επιχείρησης. γ) Σε στρατιωτικές μετακινήσεις ή μεταφορές που εκτελούνται ή σχεδιάζονται. δ) Στην κατάσταση της υγείας ή του φρονήματος και πειθαρχίας του στρατού ή στον αριθμό των τραυματιών, νεκρών ή αιχμαλώτων. ε) Σε κάθε αντικείμενο που χαρακτηρίσθηκε νομίμως ως απόρρητο.

Αρθρο 144. Μετάδοση στρατιωτικών μυστικών. 1. Στρατιωτικός και όποιος ανήκει στην υπηρεσία του στρατού, που παράνομα και με πρόθεση παραδίδει ή ανακοινώνει σε άλλον ή αφήνει με οποιονδήποτε τρόπο να περιέλθουν στην κατοχή ή στη γνώση άλλου μυυτικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας, τιμωρείται με κάθειρξη. 2. Αν πρόκειται για πληροφορίες μικρής σημασίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 3. Αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη. 4. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 έγιναν από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται: α) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν οι πληροφορίες της παρ. 1 ή τα αντικείμενα που τις περιέχουν είναι εμπιστευμένα ή προσιτά σε αυτόν λόγω της υπηρεσίας του ή μετά από εντολή της αρχής και με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν ανακοινώθηκαν ή παραδόθηκαν σε ξένο κράτος ή σε κατάσκοπό του. β) Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, σε κάθε άλλη περίπτωση. 5. Ο υπαίτιος τιμωρείται, κατά τις παραπάνω διατάξεις και αν το έγκλημα τελέσθηκε μετά την εξοδό του από την υπηρεσία, εφόσον οι πληροφορίες ή τα αντικείμενο της παρ. 1 είχαν περιέλθει σε κατοχή ή γνώση του λόγω της υπηρεσίας του. 6. Αν ο αποδέκτης των μυστικών ήταν κατάσκοπος, μπορεί ο υπαίτιος να απαλλαγεί από την ποινή, εφόσον ανήγγειλε την πράξη στις αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί έγκαιρα ο κατάσκοπος ή να προληφθεί ο κίνδυνος. 7. Η απόπειρα και η προσφορά για την τέλεση των πράξεων αυτών τιμωρούνται με την ποινή του τετελεσμένου εγκλήματος. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 145. Ανακοίνωση στρατιωτικών πληροφοριών. Στρατιωτικός και όποιος ανήκει στην υπηρεσία του στρατού, που χωρίς έγκριση της στρατιωτικής αρχής ανακοινώνει ή δημοσιεύει με οποιοδήποτε μέσο πληροφορίες σχετικές με το στρατό, άλλες από τις αναφερόμενες στο άρθρο 143, ικανές να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτόν, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

Αρθρο 146. Υπεξαίρεση ή φθορά ναυτιλιακών εγγράφων. Στρατιωτικός, ο οποίος υπεξαιρεί, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει ναυτιλιακά έγγραφα από πλοίο που καταλήφθηκε ή αιχμαλωτίσθηκε από το στρατό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.