Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Στρατιωτικό Ποινικό - Εγκλήματα κατά των στρατιωτικών καθηκόντων

Αρθρο 74. Εγκατάλειψη θέσης από σκοπό. Στρατιωτικός σκοπός που εγκαταλείπει τη θέση του, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών. β) Σε πολεμική περίοδο: αα) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, ββ) αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού με πρόσκαιρη κάθειρξη και αν προέκυψε κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ή τη μαχητική ικανότητα του στρατού με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 75. `Υπνος σκοπού. Στρατιωτικός σκοπός που καταλαμβάνεται να κοιμάται, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών. β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Αρθρο 76. Εγκατάλειψη φυλακής, θέσης ή περιοχής προς επιτήρηση. 1. Στρατιωτικός που εγκαταλείπει τη φυλακή ή τη θέση στην οποία ορίσθηκε ή την περιοχή που οφείλει να επιτηρεί, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. β) Σε πολεμική περίοδο με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. γ) Αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ή τη μαχητική ικανότητα του στρατού με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη και αν δεν προέκυψε τέτοιος κίνδυνος με πρόσκαιρη κάθειρξη. 2. Η τέλεση της πράξης από τον αρχηγό της στρατιωτικής θέσης τιμωρείται, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών στην περίπτωση του στοιχείου α` της προηγούμενης παραγράφου και με κάθειρξη μέχρι δεκαπέντε ετών στην περίπτωση του στοιχείου β`. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 77. Μη προσέλευση σε συναγερμό. Στρατιωτικός που δεν προσέρχεται αμέσως στη θέση του, ενώ διατάχθηκε συναγερμός, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών. β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Αρθρο 78. Καθυστέρηση σε πορεία. Στρατιωτικός που με οποιαδήποτε πρόφαση δεν παρακολουθεί το τμήμα του που βρίσκεται σε πορεία, βραδυπορεί ή παραμένει στα πλάγια ή πίσω, για να αποφύγει τις υποχρεώσεις τις οποίες το τμήμα έλαβε διαταγή να εκτελέσει, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών. β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν η πράξη τελέσθηκε στη ζώνη των επιχειρήσεων, με κάθειρξη.

Αρθρο 79. Παράλειψη προπαρασκευής από αμέλεια. Αρχηγός, κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους που από αμέλειά του κοταλαμβάνεται απαράσκευος από τον εχθρό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Αρθρο 80. Καθυστέρηση συμμετοχής σε μάχη. Στρατιωτικός, που χωρίς εύλογη αιτία καθυστερεί να συμμετάσχει στη μάχη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Αρθρο 81. Παράλειψη προμήθειας εφοδίων. 1. Αρχηγός, κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους, καθώς και κάθε άλλος αξιωματικός ή υπαξιωματικός υπεύθυνος ή υπόλογος, που με πρόθεση παραλείπει να προμηθευθεί, ολικά ή μερικά, τρόφιμα, καύσιμα, πυρομαχικά και γενικά κάθε εφόδιο απαραίτητο για την κίνηση, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια μονάδας, πλοίου ή αεροσκάφους ή για την εκτέλεση διαταγών που έλαβε, τιμωρείται με φυλάκιση. Αν από την παράλειψη αυτη κατέστη αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η άμυνα κατά του εχθρού ή η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης πολεμικής επιχείρησης, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο και ο δράστης ενήργησε με στό να ωφελήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις ή επιχειρήσεις του εχθρού ή να βλάψει τις στρατιωτικές δυνάμεις ή επιχειρήσεις του ελληνικού κράτους ή των συμμάχων του, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη. 2. Αν η παράλειψη οφείλεται σε αμέλεια και για το λόγο αυτόν γίνει αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η άμυνα κατά του εχθρού ή η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης πολεμικής επιχείρησης, επιβάλλεται φυλάκιση. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 82. Εγκατάλειψη αρχηγίας ή Σχηματισμού. 1. Αρχηγός κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους που εγκαταλείπει την αρχηγία ή διακυβέρνηση μπραστά στον εχθρό χωρίς εύλογη αιτία, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο αρχηγός, κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους, που εγκαταλείπει χωρίς εύλογη αιτία ή διαταγή το σχηματισμό του μπροστά στον εχθρό. 3. Αν η εγκατάλειψη έγινε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κινδύνου, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 83. Παραβάσεις ως προς τα φώτα. 1. `Οποιος σε πολεμική περίοδο, ενώ βρίσκεται σε στρατόπεδο ή στρατιωτικό κατάστημα ή εγκατάσταση, σε πλοίο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 95 ή σε ναύσταθμο, λιμάνι ή αεροδρόμιο, αεροπορική βάση, πτέρυγα ή σε αεροσκάφος που εκτελεί νυκτερινή πολεμική πτήση, ανάβει ή αφήνει αναμμένο φως κατά τη νύκτα, ενώ αυτό έχει απαγορευθεί με δταταγή ή αποκαλύπτει χωρίς εξουσιοδότηση καλυμμένο φως, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος εν γνώσει ανέφερε ψευδώς στον ανώτερό του ότι τα φώτα είναι σβησμένα. 3. Αν από τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων προέκυψε σοβαρός κινδυνος, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 4. Στρατιωτικός ο οποίος σε πολεμική περίοδο προκαλεί από αμέλεια σοβαρό κίνδυνο σχετικό με τη λειτουργία των φώτων, η χρήση ή η φύλαξη των οποίων του έχει ανατεθεί, τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών μέχρι δύο ετών.

Αρθρο 84. Παράλειψη στρατιωτικού καθήκοντος ενώπιον του εχθρού. Τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ο αρχηγός, κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους, ο οποίος χωρίς εύλογη αιτία ή αντίθετη διαταγή : α) Παραλείπει να προσβάλει και συνάψει μάχη με εχθρό ίσης ή κατώτερης δύναμης, να καταστρέψει εχθρικά τμήμα, νηοπομπή ή αεροσκάφος, να βοηθήσει ελληνικό ή συμμαχικό τμήμα ή πλοίο ή αεροσκάφος πολεμικό ή επίτακτο που έχει εμπλακεί σε μάχη ή που το καταδιώκει ο εχθρός. β) Διακόπτει την καταδίωξη εχθρικού στρατιωτικού τμήματος, πλοίου πολεμικού ή εμπορικού ή αεροσκάφους. γ) Δεν βοηθάει οποιοδήποτε ελληνικό ή συμμαχικό στρατιωτικό τμήμα, πολεμικό πλοιο ή αεροσκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο και τον κάλεσε σε βοήθεια.

Αρθρο 85. Παράλειψη εποπτείας. 1. Στρατιωτικός που παραλείπει να ασκήσει ή να διατάξει τον αναγκαίο έλεγχο των υφισταμένων του, ως προς την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ή τη μαχητική ικανότητα του στρατού, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. 2. Αν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών. 3. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Αρθρο 86. Παραβάσεις περί την απονομή της δικαιοσύνης. 1. Στρατιωτικός, πσυ επιχειρεί να επέμβει στην απονομή της δικαιοσύνης από τα στρατιωτικά δικαστήρια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. 2. Στρατιωτικός που κλήθηκε να λάβει μέρος στη σύνθεση στρατιωτικού δικαστηρίου και δεν προσήλθε αδικαιολόγητα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

Αρθρο 87. Μη καταγγελία στρατιωτικών εγκλημάτων. Στρατιωτικός, ο οποίος με οποιονδήποτε τρόπο έλαβε γνώση ότι άλλος τέλεσε στρατιωτικό έγκλημα και παραλείπει να το καταγγείλει αμέσως, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Αρθρο 88. Παρακώλυση άσκησης δικαιωμάτων. 1. Στρατιωτικός που με απειλή, προσταγή, υποσχέσεις, δώρα ή με άλλα αθέμιτα μέσα, επιχειρεί να αποτρέψει κατώτερό του από το να υποβάλει νομότυπα παράπονα, έγκληση, μήνυση ή να ασκήσει άλλα νόμιμα δικαιώματά του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο στρατιωτικός που, με τα παραπάνω μέσα καλύπτει ή επιχειρεί να καλύψει παράπονο που περιήλθε σε αυτόν κατά νόμιμο τρόπο.

Αρθρο 89. Ελευθέρωση και απόκρυψη κρατουμένου. 1. Στρατιωτικός που ελευθερώνει ή αποκρύπτει φυλακισμένο ή κρατούμενο με διαταγή της αρχής, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 2. Στρατιωτικός που από αμέλεια γίνεται υπαίτιος ελευθέρωσης κρατουμένου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν ήταν για οποιονδήποτε λόγο υπόχρεος στη φύλαξή του. Ο υπαίτιος μένει ατιμώρητος, αν με δική του προσπάθεια συλληφθεί εκείνος που απέδρασε μέσα σε δεκαπέντε ημέρες.

Αρθρο 90. Απόδραση κρατουμένου. Στρατιωτικός που είναι φυλακισμένος ή που κρατείται με διαταγή της αρχής και αποδρά, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Η ποινή αυτή εκτίεται ολόκληρη μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποια ήταν κρατούμενος αυτός που απέδρασε.

Αρθρο 91. Βίαιη απόδραση κρατουμένων. Στρατιωτικοι φυλακισμένοι ή κρατούμενοι με διαταγή της αρχής που με ενωμένες δυνάμεις επιχειρούν βίαια να αποδράσουν, τιμώρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός ετους. Η ποινή αυτή εκτίεται ολόκληρη μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενοι οι υπαίτιοι.

Αρθρο 92. Ελευθέρωση αιχμαλώτου. 1. Στρατιωτικός που ελευθερώνει αιχμάλωτο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν είχε αναλάβει τη φύλαξή του, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. 2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο απλός συνεργός, αν είναι αξιωματικός. 3. Στρατιωτικός που από αμέλεια γίνεται υπαίτιος ελευθέρωσης αιχμαλώτου στη φύλαξη του οποίου ήταν υπόχρεος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Αν όμως με δική του προσπάθεια συλληφθεί εκείνος που απέδρασε μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, μένει ατιμώρητος.

Αρθρο 93. Απόκρυψη αιχμαλώτου. `Οποιος αποκρύπτει αιχμάλωτο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν είναι στρατιωτικός με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Αρθρο 94. Μη τήρηση του πλοίου σε θέση μάχης. Κυβερνήτης που δεν προσπάθησε να φέρει το πλοίο του σε θέση μάχης ή δεν το διατήρησε στην καθορισμένη γι` αυτό θέση μάχης, τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη.

Αρθρο 95. Πρόκληση πανικού ή αταξίας. 1. `Οποιος κατά τη διάρκεια μάχης ή σε περίπτωση τρικυμίας, προσάραξης, ναυαγίου, πυρκαϊάς ή οποιουδήποτε άλλου σοβαρού κινδύνου, ενώ βρίσκεται σε πλοίο του στρατού ή επίτακτο ή σε πλοίο που συνοδεύεται από πλοίο του στρατού, ενσπείρει πανικό ή συντελεί στην αταξία του πληρώματος κατά οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται επίσης και όποιος, ενώ επιβαίνει σε αεροσκάφος του στρατού ή επίτακτο ή σε αεροσκάφος που συνοδεύεται από αεροσκάφος του στρατού, ενσπείρει πανικό ή συντελεί στην αταξία του πληρώματος κατά οποιονδήποτε τρόπο. 3. Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση.

Αρθρο 96. Υποστολή σημαίας. Τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη: α) Διοικητής ή κυβερνήτης, ο οποίος σε ναυμαχία υποστέλλει τη σημαία χωρίς να εξαντλήσει όλα τα μέσα άμυνας. β) Αξιωματικός που τάχθηκε κατά οποιονδήποτε τρόπο υπέρ μιας τέτοιας απόφασης. γ) `Οποιος ενώ βρίσκεται σε πολεμικό πλοίο, υποστέλλει τη σημαία κατά τη μάχη, χωρις διαταγή του κυβερνήτη. δ) `Οποιος ενώ βρίσκεται σε πολεμικό πλοίο, κατά τη μάχη, δίνει εντολή για παράδοση ή υποστολή της σημαίας ή για παύση του πυρός, χωρίς διαταγή του κυβερνήτη. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 97. Πρόωρη εγκατάλειψη πλοίου ή αεροσκάφους. 1. Κυβερνήτης που σε περίπτωση απώλειας του πλοίου του με πρόθεση δεν το εγκαταλείπει τελευταίος, τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με ισόβια κάθειρξη και σε πολεμική περίοδο με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. 2. Με κάθειρξη τιμωρείται κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους που σε περίπτωση κινδύνου το εγκαταλείπει πριν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασώσει το αεροσκάφος, το πλήρωμα και τους επιβάτες ή για να μην προκαλέσει κίνδυνο ανθρώπου. Αν από την πράξη αυτή επήλθε θάνατος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. Αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 98. Εγκατάλειψη πλοίου ή τόπου ναυαγίου χωρίς διαταγή. `Οποιος επιβαίνει σε πλοίο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 97 και το εγκαταλείπει χωρίς διαταγή, ενώ αυτό βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε περίπτωση ναυαγίου, αποβιβάζεται ή απομακρύνεται από την ακτή χωρίς άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Αρθρο 99. Αποχωρισμός πλοίου από το πλοίο του αρχηγού. 1. Διοικητής ή κυβερνήτης που αποχωρίζεται με το πλοίο του από το πλοίο του αρχηγού του, καθώς και όποιος ενώ επιβαίνει στο πλοίο, προκαλεί τον αποχωρισμό αυτό, τιμωρείται: α) Με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη, αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού. β) Με κάθειρξη, αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο. 2. Αν ο χωρισμός προκλήθηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται: α) Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους στην περ. α` της προηγούμενης παραγράφου. β) Με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι ενός έτους στην περ. β` της προηγούμενης παραγράφου. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 100. Παράλειψη προσπάθειας προς συνένωση. Κυβερνήτης ή χειριστής πλοίου ή αεροσκάφους ή διοικητής σχηματισμού πλοίων ή αεροσκαφών, που σε πολεμική περίοδο αποχωρίσθηκε από τον αρχηγό του ή το σχηματισμό λόγω ανωτέρας βίας και δεν κάνει ότι μπορεί για την ταχύτερη επανένωσή του με αυτόν, τιμωρείται με φυλάκιση.

Αρθρο 101. Εγκατάλειψη συνοδείας. 1. Αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος σε πολεμική περίοδο εγκαταλείπει χωρίς εύλογη αιτία τη νηοπομπή που διατάχθηκε να συνοδεύσει, τιμωρείται με κάθειρξη . Αν όμως από την εγκατάλειψη η νηοπομπή ή μέρος της καταστράφηκε, υπέστη βλάβη ή υπέκυψε στον εχθρό, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη. 2. Κατά τις διακρίσεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και ο αξιωματικός ή υπαξιωματικός, ο οποίος σε πολεμική περίοδο εγκαταλείπει τα αεροσκάφη, πλοία ή το στρατιωτικό τμήμα που διατάχθηκε να συνοδεύσει ή να καλύψει από αέρος. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 102. Εγκατάλειψη συνοδείας από αμέλεια. 1. Αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού που σε πολεμική περίοδο από αμέλεια αποχωρίζεται από τη νηοπομπή που διατάχθηκε να συνοδεύσει ή από μέρος αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο αξιωματικός ή υπαξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που σε πολεμική περίοδο, από αμέλεια, αποχωρίζεται από τα αεροσκάφη, πλοία ή από το στρατιωτικό τμήμα που διατάχθηκε να συνοδεύσει ή να καλύψει από αέρος.

Αρθρο 103. Απώλεια ή βλάβη πλοίου ή αεροσκάφους. 1. Αρχηγός, διοικητής, κυβερνήτης ή πλοηγός που προκαλεί απώλεια, σύγκρουση, προσάραξη ή αιχμαλωσία πλοίου ή βλάβη που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου ή τη μαχητική του ικανότητα τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. β) Σε πολεμική περίοδο με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. 2. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και ο κυβερνήτης ή ο χειριστής αεροσκάφους που προκαλεί απώλεια ή αιχμαλωσία του αεροσκάφους ή βλάβη του που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα ή την ασφάλεια του αεροσκάφους ή των επιβατών του. 3. Αν η πράξη των παραγράφων 1 και 2 τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται σε ειρηνική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και σε πολεμική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 104. Αν η πράξη των παραγράφων 1 και α του προηγούμενου άρθρου τελέσθηκε από άλλον, επιβάλλεται σε ειρηνική περίοδο κάθειρξη και σε πολεμική περίοδο ισόβια κάθειρξη, εάν δε τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται σε ειρηνική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε πολεμική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Αρθρο 105. Πυρκαγιά σε πλοίο από αμέλεια. 1. Αρχηγός, διοικητής ή κυβερνήτης που από αμέλεια προκαλεί πυρκαγιά σε πλοίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέσθηκε από άλλον επιβαίνοντα στο πλοίο, επιβάλλεται φυλάκιση.

Αρθρο 106. Πρόσκρουση ή πτώση αεροσκάφους από αμέλεια. Κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους που από αμέλεια προκαλεί πρόσκρουση ή πτώση αεροσκάφους, τιμωρείται με φυλάκιση.

Αρθρο 107. Εγκατάλειψη πλοίου από πλοηγό. Πλοηγός που εγκαταλείπει πολεμικό πλοίο ή εμπορικό πλοίο που ανήκει σε νηοπομπή, αν και ανέλαβε ή επιφορτίσθηκε να το πλοηγήσει, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η εγκατάλειψη έγινε ενώπιον του εχθρού, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 108. Παραπλάνηση πλοίου από πλοηγό. 1. Πλοηγός που με χειρισμούς, οδηγίες ή υποδείξεις περιάγει σε σφάλμα τον κυβερνήτη κατά την πλοήγηση πολεμικού πλοίου ή πλοίου που ανήκει σε νηοπομπή με αποτέλεσμα να προκληθεί κίνδυνος για το πλοίο ή τη νηοπομπή ή τους επιβαίνοντες, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. β) Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη. 2. Αν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Αρθρο 109. Πλοηγία σε εχθρικό πλοίο. Στρατιωτικός ή πλοηγός που παρέχει συνδρομή σε πλοηγία εχθρικού πλοίου, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 110. Απώλεια πλοίου νηοπομπής. Πλοίαρχος εμπορικού πλοίου νηοπομπής, ο οποίος σε πολεμική περίοδο προκαλεί με πρόθεση την απώλεια του πλοιου του ή τη σύλληψή του από τον εχθρό, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 111. Αποχωρισμός από συνοδεία. Πλοίαρχος εμπορικού πλοίου ή κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους πολιτικής αεροπορίας, που σε πολεμική περίοδο με πρόθεση εγκαταλείπει τη νηοπομπή ή συνοδεία, στην οποία ονήκει το πλοίο ή το αεροσκάφος, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Αρθρο 112. Γενική διάταξη. Αν οι πράξεις των άρθρων 110 και 111 τελέσθηκαν από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση.

Αρθρο 113. Ανυπακοή πλοιάρχου ή κυβερνήτη. Πλοίαρχος εμπορικού πλοίου νηοπομπής ή κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας που ανήκει σε συνοδεία, ο οποίος σε πολεμική περίοδο δεν υπακούει στις διαταγές ή τα σήματα του αρχηγού της νηοπομπής ή της συνοδείας, τιμωρείται με κάθειρξη.

Αρθρο 114. Μη χρησιμοποίηση όλων των μέσων για διάσωση πλοίου. Κυβερνήτης, ο οποίος σε περίπτωση πυρκαγιάς, προσάραξης, σύγκρουσης ή ναυαγίου από αμέλεια δεν χρησιμοποιεί κάθε μέσο που έχει στη διάθεση του για τη διάσωση του πλοίου από την καταστροφή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, ον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Αρθρο 115. Παράλειψη παροχής βοήθειας σε πλοίο. 1. Πλοίαρχος εμπορικού πλοίου, ο οποίος δεν παρέχει βοήθεια σε πολεμικό πλοίο που βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου ή ανάγκης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 2. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου επήλθε η απώλεια του πλοίου, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. β) Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη.

Αρθρο 116. Απαγορευμένο άναμμα φωτιάς. 1. Στρατιωτικός, που χωρίς άδεια ανάβει ή αφήνει αναμμένη φωτιά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή κατάστημα και ιδίως σε στρατιωτικές αποθήκες, σε ναύσταθμο, αεροδρόμιο, αεροπορική βάση, πτέρυγα ή σε πλοίο ή αεροσκάφος, εκτός του προορισμένου για τη χρήση αυτή μέρους, κατά τρόπο ώστε να κινδυνεύει η ασφάλειά τους ή εγκαταλείπει τη φωτιά αν και ήταν επιφορτισμένος με την επιτήρησή της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου οφείλεται σε αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

Αρθρο 117. Εισαγωγή επικίνδυνων υλών. Στρατιωτικός που εισάγει χωρίς άδεια σε πλοίο ή αεροσκάφος εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Αρθρο 118. `Ενωση κατά της εξουσίας του κυβερνήτη. Αν δύο ή περισσότεροι επιβαίνοντες σε πλοίο ή αεροσκάφος από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 95 ενώθηκαν, με σκοπό να στερήσουν τον κυβερνήτη από την εξουσία του ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου ή του αεροσκάφους, τιμωρούνται με κάθειρξη, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Αρθρο 119. Κατάληψη νοσοκομειακού ή επίθεση εναντίον του. Στρατιωτικός που αυθαίρετα καταλαμβάνει, κατακρατεί ή επιτίθεται σε πλοίο, αεροσκάφος ή όχημα, χαρακτηρισμένο κατά το διεθνές δίκαιο ως νοσοκομειακό, τιμωρείται με κάθειρξη.

Αρθρο 120. Παράνομη επιβίβαση επιβατών και φόρτωση εμπορευμάτων. 1. `Οποιος επιβιβάζει ή επιτρέπει να επιβιβαστούν επιβάτες ή φορτώνει ή επιτρέπει να φορτωθούν εμπορεύματα σε πλοία από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 95, χωρίς την άδεια του Υπουργού, τιμωρείται με φυλάκιση. 2. Τα εμπορεύματα της προηγούμενης παραγράφου δημεύονται.

Αρθρο 121. Παραβάσεις κατά τη συντήρηση αεροσκαφών. 1. Ο υπεύθυνος ή υπόλογος αξιωματικός ή υπαξιωματικός που παραλείπει να επιθεωρήσει, σύμφωνα με τους κανονισμούς, αεροσκάφος ή αεροπορικό υλικό ή υπογράφει πιστοποιητικό ή έγγραφο επιθεώρησης αεροσκάφους ή αεροπορικού υλικού χωρίς να βεβαιωθεί για την ακριβειά του, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 2. Αν από την πράξη προκλήθηκε κίνδυνος προσώπου ή απώλειας του αεροσκάφους ή απειλήθηκε η μαχητική ικανότητα του στρατού, επιβάλλεται κάθειρξη.

Αρθρο 122. Παράλειψη παροχής βοήθειας. Αρχηγός, κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους, ο οποίος χωρίς εύλογη αιτια ή αντίθετη διαταγή, παραλείπει να παράσχει βοήθεια σε στρατιωτικό τμήμα ή σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Αρθρο 123. Παράλειψη αναζήτησης αεροσκάφους. Διοικητής, αρχηγός σχηματισμού, κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους ή άλλος στρατιωτικός επιφορτισμένος με υπηρεσία εδάφους, ο οποίος, ενώ είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση αεροσκάφους που αδικαιολόγητα έχει καθυστερήσει, παραλείπει να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Αρθρο 124. Εγκατάλειψη αεροσκάφους ή τόπου προσγείωσης χωρίς διαταγή. `Οποιος επιβαίνει σε αεροσκάφος στρατιωτικό, επίτακτο ή συνοδευόμενο από στρατιωτικό και το εγκαταλείπει χωρίς διαταγή του κυβερνήτη, όταν τούτο βρίσκεται σε κίνδυνο, ή σε περίπτωση προσγείωσης αποβιβάζεται ή απομακρύνεται από αυτό χωρίς άδεια του κυβερνήτη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Αρθρο 125. Σωματική βία ή απειλή εναντίον κυβερνήτη. 1. `Οποιος επιβαίνει σε αεροσκάφος στρατιωτικό, επίτακτο ή συνομυόμενο από στρατιωτικό και μεταχειρίζεται σωματική βία ή απειλή για να εξαναγκάσει τον κυβερνήτη να το προσγειώσει ή άλλο μέλος του πληρώματος να προκαλέσει την προσγειωσή του, σε τόπο διαφορετικό από εκείνον του προορισμού του, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. β) Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. 2. Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός και η ποινή που επιβλήθηκε δεν επιφέρει καθαιρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 126. Ανυπακοή σε διαταγή του κυβερνήτη. `Οποιος επιβαίνει σε αεροσκάφος στρατιωτικό ή επίτακτο και αρνείται να υπακούσει σε διαταγή του κυβερνήτη που αφορά την τήρηση των κανονισμών και την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβατών, τιμωρείται με φυλάκιση.

Αρθρο 127. Παράβαση κονονισμών εναέριας κυκλοφορίας. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή σε περίπτωση υποτροπής με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους ο οποίος: α) Δέχεται φορτίο ή επιβάτες πέρα από τα όρια που επιτρέπονται από τους κανονισμούς ή τις τεχνικές προδιαγραφές ή τις διαταγές που έλαβε. β) Δεν συμμορφώνεται με διαταγή που εκδόθηκε αρμάδια ή με αεροπορικό σήμα σχετικά με την πτήση. γ) Πετά σε ύψος μικρότερο του επιτρεπόμενου από τους κανονισμούς ή τις διαταγές, χωρίς να συντρέχει περίπτωση προσγείωσης, απογείωσης ή ανωτέρας βίας. δ) Πετά παραβαίνοντας τον κανονισμό εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς εύλογη αιτία, κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα. ε) Απογειώνεται χωρίς κανονική θεώρηση των απαιτούμενων εγγράφων για την πτήση και χωρίς να τηρήσει τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους σχετικούς κανονισμούς. στ) Πετά υπό καιρικές συνθήκες που απαιτούν τη χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων, χωρίς να είναι εφοδιασμένος με αυτά ή χωρίς να έχει τις απαιτούμενες ειδικές ικανότητες για τη χρησιμοποίηση τους ή χωρίς να τα χρησιμοποιεί, εκτός αν έλαβε αντίθετη διαταγή ή η ενέργεια αυτή είναι η μόνη επιβεβλημένη για τη διάσωση του αεροσκάφους.

Αρθρο 128. Απόρριψη αντικειμένων από αεροσκάφος. `Οποιος επιβαίνει σε αεροσκάφος στρατιωτικό ή επίτακτο και χωρίς να υφίσταται ανάγκη απορρίπτει ή διατάσσει να απορριφθούν αντικείμενα που μπορούν να προξενήσουν ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα ή ρύπανση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Αρθρο 129. Μετάδοση ψευδούς σήματος. `Οποιος δίνει ή μεταβιβάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο ψευδή σήματα ή πληροφορίες ή δεν παρέχει την απαιτούμενη ραδιοναυτιλιακή βοήθεια ή δημιουργεί τεχνητές ραδιοηλεκτρονικές παρεμβολές ή επεμβαίνει στη λειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή, με σκοπό να καταστρέψει ή να βλάψει αεροσκάφος ή να παρακωλύσει την πτήση του ή να προκαλέσει την αποτυχία της αποστολής του, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με κάθειρξη και αν επήλθε το σκοπούμενο αποτέλεσμα με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. β) Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη και αν δεν δημιουργήθηκε κίνδυνος, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 130. Είσοδος χωρίς άδεια σε απαγορευμένο χώρο αεροδρομίου. `Οποιος χωρίς άδεια εισέρχεται ή οδηγεί τροχοφόρα ή ζώα σε απαγορευμένους χώρους αεροδρομίου ή βοηθητικού πεδίου προσγείωσης, που χρησιμοποιείται από το στρατό, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Αρθρο 131. Τοποθέτηση εμποδίων σε τόπους κίνησης αεροσκαφών. 1. `Οποιος με πρόθεση τοποθετεί οποιοδήποτε εμπόδιο σε διαδρόμους ή άλλους χώρους προσγείωσης, ζώνες τροχοδρόμησης ή χώρους στάθμευσης αεροσκαφών ή προκαλεί οποιαδήποτε φθορά τους ή οποιαδήποτε καταστροφή ή βλάβη σε αεροπορικές εγκαταστάσεις του στρατού, προορισμένες για άμεση εξυπηρέτηση της πτήσης αεροσκόφους ή τις αλλοιώνει κατά οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. β) Σε πολεμική περίοδο, με ισόβια κάθειρξη και αν δεν προέκυψε κίνδυνος για τη μαχητική ικανότητα του στρατού ή σε πρόσωπα ή πράγματα, με κάθειρξη. 2. Αν η πράξη της παρ. 1 τελέσθηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περιοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. β) Σε πολεμική περιοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Αρθρο 132. Μη τήρηση εγγράφων ή σημάτων. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, αν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 242 Π.Κ., κυβερνήτης αεροσκάφους ο οποίος: α) Δεν συμπληρώνει κανονικά τα βιβλία του αεροσκάφους. β) Αναγράφει ή επιτρέπει να αναγραφούν ψευδή στοιχεία στα έγγραφα του αεροσκάφους. γ) Κυβερνά ή χειρίζεται, σε καιρό ειρήνης, αεροσκάφος με πλαστά ή παραποιημένα διακριτικά σήματα χωρίς σχετική διαταγή.

Αρθρο 133. Παραβάσεις σχετικές με απαγορευμένη περιοχή. 1. Κυβερνήτης ή χειριστής αεροοκάφους, ο οποίος, χωρίς διαταγή ή εύλογη αιτία, πετά πάνω από απαγορευμένη ζώνη ή προσγειώνεται σε αυτήν ή παραβαίνει άλλους περιοριστικούς όρους πτήσης που σχετίζονται με την περιοχή αυτή, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση. β) Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. 2. Αν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Αρθρο 134. Διέλευση πάνω από ξένο έδαφος ή προσγείωση σε μη προσδιορισμένους τόπους. 1. Κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους, ο οποίος χωρίς εύλογη αιτία: α) Προσγειώνεται σε τόπο διαφορετικό από εκείνον όπου διατάχθηκε να προσγειωθει ή, σε ειρηνική περίοδο, πετά πάνω από ξένη χώρα, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. β) Σε πολεμική περιοδο πετά πάνω από ξένη χώρα ή από έδαφος που κατέχεται από τον εχθρό ή προσγειώνεται σε τέτοια χώρα ή έδαφος, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. 2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται, στην περίπτωση του στοιχείου α` φυλάκιση και στην περίπτωση του στοιχείου β` φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 135. Παράνομη χρήση αεροσκάφους. `Οποιος παρανόμως χρησιμοποιεί αεροσκάφος ή αεροπορικό υλικό, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. β) Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Αρθρο 136. Παράνομη παραχώρηση αεροσκάφους. Διοικητής, κυβερνήτης ή οποιοσδήποτε άλλος στρατιωτικός αρμόδιος για το χειρισμό, συντήρηση, επισκευή ή φύλαξη αεροσκάφους, ο οποίος παρανόμως παραχωρεί ή επιτρέπει σε άλλον τη χρήση ή το χειρισμό αεροσκάφους ή αεροπορικού υλικού, τιμωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. β) Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη.

Αρθρο 137. Παράνομη παραχώρηση χρήσης συσκευής ασυρμάτου. Κυβερνήτης, χειριστής ή ασυρματιστής αεροσκάφους, ο οποίος επιτρέπει παρανόμως σε άλλον να χρησιμοποιήσει τη συσκευή ασυρμάτου, καθώς και όποιος παρανόμως χρησιμοποιεί τη συσκευή αυτή, τιμωρείται με φυλάκιση.

Αρθρο 138. Πρόκληση κατάληψης ή καταστροφής αεροσκάφους. Στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντά του, με αποτέλεσμα ο εχθρός να καταλάβει ή να καταστρέψει, ολικά ή μερικά, αεροσκάφος, εφόσον το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε αμέλειά του, τιμωρείται με κάθειρξη. Αν η παράβαση των καθηκόντων τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση.

Αρθρο 139. Πρόκληση καταστροφής ή κατάληψης υλικού του στρατού από ουδέτερο κράτος. 1. Τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο προκαλεί με πρόθεση: α) Την κατάληψη από ουδέτερο κράτος αεροσκάφους ή πλοίου ή άλλου υλικού του στρατού που επηρεάζει σημαντικά τη μαχητική ικανότητα και ιδίως άρματα μάχης ή πυροβόλα, με αποτέλεσμα να τεθεί το υλικό αυτό υπό μεσεγγύηση ή β) Την καταστροφή σε ουδέτερο κράτος υλικού του στρατού από το αναφερόμενο στο στοιχείο α`. 2. Αν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.