Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Στρατιωτικό Ποινικό - Εγκλήματα προδοσίας

Αρθρο 15. Προδοσία. Τιμωρείται με την ποινή του θανάτου ή της ισόβιας κάθειρξης ο στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο : α) Φέρει όπλα κατά του ελληνικού κράτους ή των συμμάχων του. β) Αναλαμβάνει με τη θέλησή του οποιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό. γ) Παραδίδει στον εχθρό ή σε άλλον, προς το συμφέρον του εχθρού, πράγματα χρήσιμα για την πολεμική ικανότητα της χώρας ή την πολεμική ικανότητα του εχθρού. δ) Συνεννοείται με τον εχθρό με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του. ε) Προκαλεί ή διεγείρει το στρατό σε φυγή μπροστά στον εχθρό ή παρακωλύει την ανασύνταξη του στρατού ή προσπαθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο να προξενήσει φόβο σε αυτόν. στ) Επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την προσωπική ελευθερία του αρχηγού του κράτους ή των πολιτικών προϊσταμένων του στρατού ή του αρχιστρατήγου. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 16. Παράδοση θέσης. 1. Στρατιωτικός διοικητής που συνθηκολογεί με τον εχθρό και παραδίδει σε αυτόν την οχυρωμένη θέση που του εμπιστεύθηκε η ηγεσία του, χωρίς να εξαντλήσει όλα τα δυνατά μέσα άμυνας, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. 2. Πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου, γνωμοδοτεί ειδική ανακριτική επιτροπή, που συγκροτείται από τον Υπουργό Εθνικής `Αμυνας. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 17. Συνθηκολόγηση σε μη οχυρωμένη θέση. 1. Ο διοικητης ενόπλου σώματος που συνθηκολογεί σε μη οχυρωμένη θέση και καταθέτει τα όπλα του σώματός του, χωρίς να εξαντλήσει όλα τα δυνατά μέσα άμυνας, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. 2. Η παράγραφος 2 του προηγούμενου άρθρου έχει και εδώ εφαρμογή.

Αρθρο 18. Απιστία `Ελληνα στρατιωτικού. Στρατιωτικός ο οποίος σε εθνικό έδαφος, που βρίσκεται σε πολεμική περίοδο υπό εχθρική επιδρομή ή κατάληψη , υποστηρίζει τις πολιτικές βλέψεις του εχθρού για το έδαφος αυτό ή εν γνώσει του ενεργεί κατά τρόπο που μπορεί να μειώσει την πίστη των πολιτών προς το ελληνικό κράτος, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Αρθρο 19. Βλάβη συγκοινωνιών. 1. Τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη ο στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος, καταστρέφοντας, αλλοιώνοντας, βλάπτοντας, καθιστώντας με οποιονδήποτε τρόπο ανέφικτη ή δυσχεραίνοντας την κατά προορισμό χρήση: α) Οδών, σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, τηλεγραφικών ή τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, β) Υλικών που χρησιμεύουν στην κατασκευή ή επισκευή μέσων συγκοινωνίας ή τηλεπικοινωνίας, γ) Μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την άμυνα της χώρας. 2. Αν ο δράστης των παραπάνω πράξεων προκάλεσε βλάβη στη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη. 3. Αν οι παραπάνω πράξεις τελέσθηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση.

Αρθρο 20. Βλάβη ηλεκτρονικών και άλλων μέσων πληροφοριών. 1. Τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη όποιος σε πολεμική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος: α) καταστρέφοντας, βλάπτοντας, καθιστώντας ανέφικτη τη χρήση ή διαταράσσοντας τη λειτουργία μηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων εγκαταστάσεων που είναι προορισμένες να συλλέγουν, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή να μεταδίδουν πληροφορίες χρήσιμες για την πολεμική ικανότητα της χώρας, β) αχρηστεύοντας, δυσχεραίνοντας τη χρήση ή αλλοιώνοντας πληροφορίες, στοιχεία ή προγράμματα που περιέχονται στις εγκαταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου. 2. Αν ο δράστης των παραπάνω πράξεων προκάλεσε βλάβη στη μαχητική ικσνότητα του στρατεύματος επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη. 3. Αν οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση. ***Με το άρθρο δεύτερο (εδάφ.ε`) Ν.3289/2004, "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. ΦΕΚ Α 227/26.11.2004,ορίζεται ότι: "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία".

Αρθρο 21. Βλάβη στρατιωτικών πραγμάτων. Τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ο στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος καταστρέφοντας, αλλοιώνοντας ή με οποιονδήποτε τρόπο καθιστώντας ανέφικτη ή δυσχεραίνοντας τη χρήση πολεμικών μέσων, προμηθειών και κάθε είδους εγκαταστάσεων, άλλων από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 19 και 20, που ανήκουν στο στρατό ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από αυτόν ή να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.