Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ποινική Δικονομία - Ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων - Αίτηση αναίρεσης

Πότε επιτρέπεται στους διαδίκους. Αρθρο 482. *** Το άρθρο 482 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 34 περ.γ΄ Ν.3904/2010, ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. ("1. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν: α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα. Σε εγκλήματα που συρρέουν ή είναι συναφή, ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την αναίρεση για όλα, έστω και αν το ένδικο αυτό μέσο επιτρέπεται μόνο για ένα από αυτΑ και β) παύει προσωρινΑ την ποινική δίωξη εναντίον του." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 41 Ν.3160/2003, ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. (2. Η διάταξη του άρθρου 478 παρ. 2 εφαρμόζεται αναλόγως και στην αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου). "2" (3). Αν το συμβούλιο εφετών επιλήφθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 317, κατά του βουλεύματος που εκδίδεται από αυτό μπορεί να ασκηθεί αναίρεση μόνο στις περιπτώσεις της παρ. 1). *** Η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η παρ.3 αναριθμήθηκε σε παρ.2 με το άρθρο 18 παρ.2 Ν.3346/2005,ΦΕΚ Α 140/17.6.2005

Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα. Αρθρο 483. "1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, που αφορά κακούργημα, όταν αυτό παραπέμπει τον κατηγορούμενο ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία ή παύει προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει απαράδεκτη.". *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 25 παρ.1 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. 2. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο εισαγγελέας εφετών για τα βου- λεύματα του συμβουλίου των εφετών. "3. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος με σχετική δήλωση στον γραμματέα του Αρείου Πάγου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 479, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Μετά την προθεσμία αυτή ο ίδιος ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει αναίρεση του βουλεύματος υπέρ του νόμου και για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων που αφορούν την προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα των διαδίκων.". *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 25 παρ.2 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010.

Λόγοι αναίρεσης. Αρθρο 484. 1. Λόγοι για να αναιρεθεί το βούλευμα είναι μόνο: α) η απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 αριθ. 1), β) η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία της ουσιαστικής ποινικής διάταξης που εφαρμόστηκε στο βούλευμα, γ) η παραβίαση του δεδικασμένου (άρθρο 57), (δ) η παράλειψη αναγραφής του σχετικού άρθρου του ποινικού νόμου,) δ`(ε) η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το άρθρο 139, ε` στ) η παράνομη (άρθρο 476) απόρριψη της έφεσης κατά του βουλεύματος ως απαράδεκτης και στ` (ζ) η υπέρβαση εξουσίας. Υπέρβαση εξουσίας υπάρχει, όταν το συμβούλιο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος και ιδιαίτερα όταν αποφάνθηκε για υπόθεση που δεν υπάγεται στην δικαιοδοσία του ή έλυσε προκαταρκτικό ζήτημα που με ρητή διάταξη του νόμου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων ή αποφάνθηκε πέρα από την εξουσία του κατά τα άρθρα 307, 309 και 318 ή, τέλος, παρέπεμψε σε δίκη τον κατηγορούμενο για έγκλημα για τον οποίο δεν υποβλήθηκε νόμιμα η απαιτούμενη για την ποινική δίωξη έγκληση ή αίτηση (άρθρα 41 και 50) ή για το οποίο δεν δόθηκε η άδεια δίωξης (άρθρο 54) ή για το οποίο δεν έχει επιτραπεί ρητά η έκδοση (άρθρο 438). *** Η περ. δ΄ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι περ.ε΄,στ, και ζ΄αναριθμήθηκαν σε δ΄ε΄και στ ΄ αντίστοιχα με το άρθρο 42 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. (2. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί ακόμη να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος υπέρ του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 505 παρ. 2, και για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων που αφορούν την προδικασία.) 2. "Αν η αίτηση για αναίρεση είναι εμπρόθεσμη και νομότυπη, ο Αρειος ΠΑγος εξετΑζει και αυτεπαγγέλτως τους πιο πΑνω λόγους αναίρεσης. Το Αρθρο 318 εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή." *** Η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η παρ. 3, αναριθμούμενη σε παρ.2, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 42 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165/30.6.2003.

Συζήτηση της αναίρεσης. Αρθρο 485. 1. Για την αίτηση αναίρεσης βουλεύματος απο- φαίνεται το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, που συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση ως συμβούλιο, ύστερα από έγγραφη πρόταση του οικείου εισαγγελέα. "Τα Αρθρα 308 παρ. 2, 309 παρ. 2, 476 παρ. 1 και 3, 513 παρ. 1 εδ. α`, 515 παρ. 3 εδΑφιο πρώτο, 516 έως 519, 522, 523 και 524 παρ. 1 εδΑφιο πρώτο εφαρμόζονται αναλόγως." *** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 43 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. 2. Πρόσθετοι λόγοι για αναίρεση βουλευμάτων πέρα από όσους περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση δεν μπορούν να προταθούν από εκείνον που ασκεί την αναίρεση. [3. Για την αίτηση του κατηγορουμένου να εμφανιστεί προσωπικά και να ακουστεί από το συμβούλιο της παρ. 1 αποφαίνεται το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της ύστερα από έγγραφη πρόταση του οικείου εισαγγελέα. 4. Αν η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου γίνει δεκτή, το συμβούλιο ορίζει ρητή ημέρα, όχι όμως πέρα από ένα οκταήμερο, για την ακρόαση εκείνου που υποβάλλει την αίτηση, στην οποία καλούνται πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες να παραστούν και να ακουστούν εκείνος που υπέβαλε την αίτηση και οι υπόλοιποι διάδικοι]. ***Οι παράγραφοι 3 και 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 109 παρ. 1 εδ.2 Ν. 4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012, ο οποίος ισχύει από 2.4.2012.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.