Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Προανάκριση

Πότε και από ποιόν ενεργείται. Αρθρο 243. «1. Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο μετά γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα.» *** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 30 παρ.1 Ν.4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012. `Εναρξη ισχύος ΑΠΟ 2 Απριλίου 2012 2. Αν από την καθυστέρηση απειλείται Αμεσος κίνδυνος ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, όλοι οι κατΑ τα Αρθρα 33 και 34 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις προανακριτικές πρΑξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πρΑξη και να ανακαλυφθεί ο δρΑστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα. στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβΑλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λΑβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Αρθρα 43 κ.ε..) *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 11 Ν.3160/2003, ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. «3. Ο ανακριτικός υπάλληλος που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει όλες τις προανακριτικές πράξεις που αφορούν την υπόθεση για την οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιον του τους μάρτυρες για εξέταση και τους κατηγορούμενους για να απολογηθούν εφόσον αυτοί κατοικούν στην περιφέρεια του εφετείου της έδρας του. Αν οι μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι είναι κάτοικοι άλλων εφετειακών περιφερειών, ο ανωτέρω ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την εξέταση των μαρτύρων και τη λήψη των απολογιών των κατηγορουμένων από τον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Ο αρχικά ορισθείς ανακριτικός υπάλληλος μετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία με εκτελεσμένη πλήρως την παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα Εφετεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα σε μία εφετειακή περιφέρεια. Ανακριτικός υπάλληλος που παραβιάζει τις ανωτέρω διατάξεις τιμωρείται πειθαρχικά, σύμφωνα με τις πειθαρχικές διατάξεις από τις οποίες διέπεται, ανάλογα με το βαθμό της υπαιτιότητας του.» *** Η παρ.3,όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 11 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 30 παρ. 2 Ν.4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012. `Εναρξη ισχύος ΑΠΟ 2 Απριλίου 2012 "4. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παραγγελία για διενέργεια προανάκρισης μέχρι την περάτωση της κατά το άρθρο 245 δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως τρεις το πολύ μήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστημα, με ειδικά αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα εφετών.". *** Η παρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 11 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 παρ.1 Ν.3904/2010, ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 του Ν.2713/1999 (ΦΕΚ Α 89) όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.2800/2000 (ΦΕΚ Α 41) ορίζεται ότι: "Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 243 του Κ.Π.Δ., οι Εισαγγελείς του παρόντος άρθρου δύνανται, σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις, να παραγγέλλουν στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανακριτικών πράξεων, για εγκλήματα του παρόντος νόμου. Κατά τη διάρκεια της προδικαστικής έρευνας επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η προσαγωγή μαρτύρων και υπόπτων στην έδρα της Υπηρεσίας για εξέταση. Η κατά τα ανωτέρω σχηματιζόμενη δικογραφία διαβιβάζεται μετά την περάτωσή της στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών."

Αρθρο 244. Πότε η προανάκριση είναι αναγκαία. Παραγγελία για προανάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο, δίνεται μόνο για πλημμελήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του τριμελούς πλημμελειοδικείου ή έχουν τελεστεί από πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας, όταν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή συντρέχουν ειδικά μνημονευόμενοι στην παραγγελία του εισαγγελέα εξαιρετικοί λόγοι, που επιβάλλουν τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων.". *** Το άρθρο 244 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 13 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010.

Πώς τελειώνει η προανάκριση. Αρθρο 245. "1. Η προανάκριση είναι συνοπτική και, αφού κληθεί ο κατηγορούμενος να απολογηθεί πριν από σαράντα οκτώ τουλάχιστον ώρες, περατώνεται: α) με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή β) με πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, ή γ) με παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήματος. Στην τελευταία περίπτωση, η προανάκριση μπορεί και να διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο.". *** Η παρ.1,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 12 Ν.3160/2003, ΦΕΚ Α 165,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 παρ.1 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. "2. Πρόταση στο συμβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούμενοι και δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος μερικών από αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει μόνο ως προς αυτούς στο δικαστικό συμβούλιο. Πρόταση επίσης στο δικαστικό συμβούλιο γίνεται και όταν ο εισαγγελέας εφετών, στον οποίο υποβάλλεται μετά την προανάκριση η δικογραφία, που αφορά πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας, αρμοδιότητας τριμελούς εφετείου, κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο και παραγγέλλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.". *** Η παρ.2,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 12 Ν.3160/2003, ΦΕΚ Α 165 και συμπληρωθεί με την παρ.1 άρθρ.7 Ν.3189/2003, ΦΕΚ Α 243,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 παρ.2 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. " 3. Αν από την προανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη ορισμένου εγκλήματος, η δικογραφία τίθεται με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα στο αρχείο. "Το ίδιο μπορεί να πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης παραμένει άγνωστος μετά από προανάκριση κατά το άρθρο 243 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο ή προκαταρκτική εξέταση ή ένορκη διοικητική εξέταση ή πόρισμα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή Σώματος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 Στην περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43 ποινική δίωξη θεωρείται ότι ασκήθηκε με την έκδοση της πιο πάνω πράξης του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να περιέχει και το χαρακτηρισμό του αδικήματος και το χρόνο τέλεσής του. Αν ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η δικογραφία ανασύρεται από το αρχείο και συνεχίζεται η ποινική διαδικασία. Αν οι κατηγορούμενοι είναι περισσότεροι, η αρχειοθέτηση γίνεται μόνον ως προς αυτόν που παρέμεινε άγνωστος". *** Η παρ.3 προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.1738/1987 (Α 200) το δε δεύτερο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 παρ.3 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. ("4. Στα πλημμελήματα που υπΑγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου, αν από την προανΑκριση ή από την προκαταρκτική εξέταση που τυχόν διατΑχθηκε δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή προέκυψε ότι η κατηγορία είναι νομικΑ αβΑσιμη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών αρχειοθετεί την υπόθεση με αιτιολογημένη διΑταξή του, την οποία υποβΑλλει για έγκριση στον εισαγγελέα εφετών, μαζί με τη σχετική δικογραφία. Αν ο εισαγγελέας εφετών δεν εγκρίνει την αρχειοθέτηση, παραγγέλλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Αν η ποινική δίωξη κινήθηκε ύστερα από έγκληση του παθόντος, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών επιδίδει την ανωτέρω διΑταξη στον εγκαλούντα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατ` αυτής στον εισαγγελέα εφετών μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την Επίδοση. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή ο εισαγγελέας εφετών παραγγέλλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται κατΑ τα λοιπΑ αναλόγως το Αρθρο 48 του Κ.Π.Δ.. 5. Αν μετά την αρχειοθέτηση και πριν από την παραγραφή της πρΑξης προκύψουν νέα περιστατικΑ ή στοιχεία που κατΑ την κρίση του εισαγγελέα δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης, αυτός την ανασύρει από το αρχείο με έγκριση του εισαγγελέα εφετών και ενεργεί σύμφωνα με τις διατΑξεις των παραγρΑφων 1 έως 3. Οσο χρόνο ισχύει η αρχειοθέτηση, η διΑταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών παρΑγει τα έννομα αποτελέσματα της παραγρΑφου 1 του Αρθρου 57.") *** Οι παρ.4 και 5,οι οποίες είχαν προστεθεί με το άρθρο 12 Ν.3160/2003, ΦΕΚ Α 165,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 34 περ.γ΄ Ν.3904/2010, ΦΕΚ Α 218/23.12.2010.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.