Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Καθ' ύλην αρμοδιότητα

Μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Αρθρο 109. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο δικάζει σε πρώτο βαθμό: «α) τα κακουργήματα, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα των μονομελών και τριμελών εφετείων.» *** Η περίπτωση α΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 29 παρ.1 Ν.4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012. `Εναρξη ισχύος ΑΠΟ 2 Απριλίου 2012. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.1649/1986 (ΦΕΚ Α 149) ορίζει ότι:"Στα άρθρα 109, 322, παρ. 3, 448 παρ. 1, 486 παρ. 2, 489 παρ. 1 εδάφ. στ 490 παρ. 2, 497 παρ. 6, όπως εχουν αντικατασταθεί ή προστεθεί με διατάξεις του ν. 969/1979, καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη, όπου γίνεται λόγος για πενταμελές εφετείο, νοείται εφεξής το τριμελές εφετείο και, όπου γίνεται λόγος για επταμελές εφετείο, νοείται εφεξής το πενταμελές εφετείο.

Αρθρο 110. Μονομελές Εφετείο. Το μονομελές εφετείο δικάζει τα πιο κάτω εγκλήματα, εκτός αν στο νόμο απειλείται κατά αυτών η ποινή της ισόβιας κάθειρξης: 1) Τα κακουργήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 308 Α, καθώς και αυτά της παραγράφου 1 του άρθρου 308 Β, εφόσον για τα τελευταία έχει συνταχθεί πρακτικό συνδιαλλαγής. 2) Τα κακουργήματα των άρθρων 114 του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), 66 του ν. 2121/1993 (Α`25) και 52 του ν. 4002/2011 (Α 180). 3) Τα κακουργήματα των νόμων 2725/1999 (Α` 121) και 3028/2002 (Α 153).» *** Το νέο άρθρο 110 προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ.2 Ν.4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012. `Εναρξη ισχύος ΑΠΟ 2 Απριλίου 2012. (*** Το αρχικό άρθρο 110 καταργήθηκε με το άρθρο 4 του ν.969/1979)

Αρθρο 111. Τριμελές Εφετείο. Το τριμελές εφετείο δικάζει τα αναφερόμενα στις πιο κάτω περιπτώσεις κακουργήματα, από τα υπαγόμενα δε στην αρμοδιότητα του μονομελούς εφετείου (άρθρο 110) εκείνα κατά των οποίων στο νόμο απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης:.» *** Ο τίτλος και η πρώτη περίοδος του άρθρου 111 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 29 παρ.3 Ν.4055/2012,ΦΕΚ Α 51/12.3.2012. `Εναρξη ισχύος ΑΠΟ 2 Απριλίου 2012. "1. Τα κακουργήματα που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα σχετικά με το νόμισμα, τα υπομνήματα, την ιδιοκτησία, τα περιουσιακά δίκαια, την ψευδη βεβαίωση υπαλλήλου, νόθευση, απιστία και υπεξαίρεση στην υπηρεσία, αν τελέστηκαν από πολίτες, άσχετα με το πρόσωπο του παθόντα και το ποσό του οφέλους ή της ζημίας ή αν τελέστηκαν από στρατιωτικούς και στρέφονται οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263α του Ποινικού Κώδικα και εφ` όσον το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε με αυτά ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (50.000.000)[εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Βλ. διατάξεις και τρόπο μετατροπής σε ευρώ στο άρθρο 0]". "Τα κακουργήματα της δωροδοκίας που αναφέρονται στα άρθρα 159, 235, 236 και 237 του Ποινικού Κώδικα και τα κακουργήματα της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας του άρθρου 370Α του Ποινικού Κώδικα." *** Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 111 προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ.3 Ν.3674/2008,ΦΕΚ Α 136/10.7.2008. "Τα κακουργήματα του άρθρου 173 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα και εκείνα που τελέσθηκαν από πρόσωπο που έχει καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά αυτού και προβλέπονται στα άρθρα 189 παράγραφος 3 και 380 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα συναφή με αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, έστω και αν τα τελευταία τιμωρούνται βαρύτερα από τα ως άνω κύρια κακουργήματα." *** Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 111 προστέθηκε με το άρθρο 27 Ν.3772/2009,ΦΕΚ Α 112/10.7.2009. 2. Τα κακουργήματα κλοπής, υπεξαίρεσης και πλαστογραφίας που προβλέπονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, αν στρέφονται οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου ή νομικού προσώπου που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε με αυτά ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε κατά του δημοσίου ή των πιο πάνω νομικών προσώπων υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (50.000.000))[εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Βλ. διατάξεις και τρόπο μετατροπής σε ευρώ στο άρθρο 0]". *** Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.2 άρθρου 5 Ν. 1738/1987 (Α 200). ***Το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών αυξήθηκε σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με την παρ.3 άρθρ.2 Ν.2408/1996 (Α 104). 3. Το ποσό των 250.000 δραχμών [730 ευρώ] που προβλέπεται από τα άρθρα 1 και 2 του ν. 1608/1950 "περί αυξήσεων των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του δημοσίου", όπως τροποποιήθηκε από το ν.δ. 790/70 "περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ποινικού Κώδικος και του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας" και το ν. 495/1976 "περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων", αυξάνεται σε "πενήντα εκατομμύρια (50.000.000)" δραχμές [εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Βλ. διατάξεις και τρόπο μετατροπής σε ευρώ στο άρθρο 0]. Το όριο αυτό των "50.000.000" δραχμών [εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ] ισχύει είτε ο κατηγορούμενος είναι πολίτης είτε είναι στρατιωτικός. ***Το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών αυξήθηκε ως άνω σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με την παρ.3 άρθρ.2 Ν.2408/1996 (Α 104). 4. Τα εγκλήματα της δόλιας χρεοκοπίας ανώνυμων εταιριών και τραπεζών. "5. Τα κακουργήματα της πειρατείας, τα κακουργήματα κατά της ασφάλειας της σιδηροδρομικής ή υδάτινης συγκοινωνίας ή της αεροπλοίας που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους, τα κακουργήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 και στο άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα συναφή με αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, έστω και αν τα τελευταία τιμωρούνται βαρύτερα από τα ως άνω κύρια κακουργήματα." *** Η παρ.5,η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ.1 άρθρου 12 Ν.1897/1990 και άρθρ.4 Ν.2928/2001,ΦΕΚ Α 141/27.6.2001, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με την παρ.4 άρθρ.42 Ν.3251/2004,ΦΕΚ Α 127/9.7.2004. (6. Το κακούργημα της ανθρωποκτονίας σε μονομαχία.) *** Η παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 34 περ.γ΄ Ν.3904/2010, ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. "6. Τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.". *** Η παρ.7 αναριθμήθηκε σε παρ.6 και αντικαταστάθηκε,ως άνω, με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 36 Ν.2830/2000 (Κώδικα Συμβολαιογράφων)ορίζεται ότι: "1. Οι συμβολαιογράφοι δωσιδικούν για τα πλημμελήματα ενώπιον του αρμόδιου εφετείου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και για τα πταίσματα ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 322 του Κώδικα ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3ε άρθρου 1 Ν.3074/2002,ορίζεται ότι: "Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι Βοηθοί του υπάγονται στην ειδική δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε περίπτωση που διώκονται ή ενάγονται για πράξη ή παράλειψη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορεί να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά προηγούμενη έγκριση του Προέδρου Του". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 39 Ν.3086/2002,ορίζεται ότι: "Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. υπάγονται στην ειδική δωσιδικία των άρθρων 111 αριθμ. 7 και 112 αριθμ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 235 Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: "1. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, καθώς και οι πρόεδροι των συνδέσμων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Για πταίσματα ή πλημμελήματα των αιρετών της προηγούμενης παραγράφου που διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 409-413 και 417-427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει". "7. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριμελούς πλημμελειοδικείου,κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από το πρωτοδικείο στην περίπτωση του άρθρου 116 παράγραφος 1 και κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου των εφετών σύμφωνα με το άρθρο 499.". *** Η παρ.8 αναριθμήθηκε σε παρ.7 και αντικαταστάθηκε,ως άνω, με το άρθρο 10 παρ.2 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. «8. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του μονομελούς εφετείου.» *** Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ.4 Ν.4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012. `Εναρξη ισχύος ΑΠΟ 2 Απριλίου 2012

Τριμελές πλημμελειοδικείο. Αρθρο 112. Το Τριμελές δικαστήριο πλημμελειοδικών δικάζει: 1. Τα πλημμελήματα, εκτός από όσα ανήκουν στην αρμοδιότητα των μεικτών ορκωτών δικαστηρίων, του δικαστηρίου των εφετών, του μονομελούς πλημμελειοδικείου και του δικαστηρίου ανηλίκων. "2. Τα πταίσματα των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 111.". *** Η παρ. 2,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρ.8 παρ.3 Ν.1941/1991,ΦΕΚ Α 41,αντικαταστάθηκε,ως άνω, με το άρθρο 10 παρ.3 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. 3.Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του μονομελούς πλημμελειοδικείου *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 36 Ν.2830/2000 (Κώδικα Συμβολαιογράφων)ορίζεται ότι: "1. Οι συμβολαιογράφοι δωσιδικούν για τα πλημμελήματα ενώπιον του αρμόδιου εφετείου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και για τα πταίσματα ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 322 του Κώδικα ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3ε άρθρου 1 Ν.3074/2002,ορίζεται ότι: "Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι Βοηθοί του υπάγονται στην ειδική δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε περίπτωση που διώκονται ή ενάγονται για πράξη ή παράλειψη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορεί να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά προηγούμε νη έγκριση του Προέδρου Του". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 39 Ν.3086/2002,ορίζεται ότι: "Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. υπάγονται στην ειδική δωσιδικία των άρθρων 111 αριθμ. 7 και 112 αριθμ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 235 Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: "1. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, καθώς και οι πρόεδροι των συνδέσμων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Για πταίσματα ή πλημμελήματα των αιρετών της προηγούμενης παραγράφου που διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 409-413 και 417-427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει".

Άρθρο 113. Δικαστήριο Ανηλίκων. «1. Τα Δικαστήρια ανηλίκων δικάζουν τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους, με τις παρακάτω διακρίσεις: Α. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει: α) τις πράξεις που τελούνται από ανηλίκους εκτός από εκείνες που δικάζονται από το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, β) τα πταίσματα που τελούνται από ανηλίκους στην έδρα του πρωτοδικείου και γ) τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισματοδικείου για ανηλίκους. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων επιβάλλει επίσης τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα που ορίζονται από τον Ποινικό Κώδικα για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους, για τις οποίες, αν τελούνταν από ενήλικα, απειλείται ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη. Γ. Το εφετείο ανηλίκων δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των μονομελών και τριμελών δικαστηρίων ανηλίκων που λειτουργούν στα πλημμελειοδικεία. 2. Το άρθρο 119 εφαρμόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των εδαφίων Α και Β της προηγούμενης παραγράφου.» *** Το άρθρο 113,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.3 άρθρ.4 Ν.3189/2003,ΦΕΚ Α 243,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 Ν.3860/2010,ΦΕΚ Α 111/12.7.2010.

Αρθρο 114. Μονομελές πλημμελειοδικείο. Το μονομελές πλημμελειοδικείο δικάζει: 1) Τα πλημμελήματα για τα οποία απειλείται στο νόμο φυλάκιση με ελάχιστο όριο κατώτερο του ενός έτους ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές, εκτός από: α) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των μεικτών ορκωτών δικαστηρίων και των εφετείων, καθώς και τα συναφή με αυτά (άρθρα 109, 111, 128), β) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου των ανηλίκων, γ) εκείνα των άρθρων 259 και 302 του Ποινικού Κώδικα και της συκοφαντικής δυσφήμησης δια του τύπου. 2) Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισματοδικείου, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται από το ειρηνοδικείο σύμφωνα με το άρθρο 116 παράγραφος 1". *** Το άρθρο 114 αντικαταστάθηκε,ως άνω, με το άρθρο 10 παρ.4 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010.

Πταισματοδικείο. Αρθρο 115. Το πταισματοδικείο δικάζει τα πταίσματα, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα των πλημμελειοδικών και του δικαστηρίου ανηλίκων (άρθρ. 112, 113).

Αρμοδιότητα για τα εγκλήματα που τελούνται στο ακροατήριο. Αρθρο 116. 1. Κάθε ποινικό δικαστήριο δικάζει αμέσως τα αυτόφωρα πλημμελήματα και τα πταίσματα που τελούνται στο ακροατήριό του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα του καθ` ύλην δικαστηρίου που συνεδριάζει ή κατώτερου, ακόμη και αν ο υπαίτιος ανήκει στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων. Την ίδια εξουσία έχει ο Αρειος Πάγος για όλα τα πλημμελήματα και τα πταίσματα από τα πολιτικά δικαστήρια το ειρηνοδικείο έχει εξουσία για τα πταίσματα, και όλα τα άλλα δικαστήρια για τα πλημμελήματα και τα πταίσματα που υπάγονται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα του αντίστοιχου ή κατώτερου ποινικού δικαστηρίου. Ως προς τη διαδικασία εφαρμόζονται τα άρθρα 417-424 του κώδικα. 2. Αν το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να δικάσει αμέσως το πλημμέλημα, ο δράστης συλλαμβάνεται και παραπέμπεται σύμφωνα με το άρθρο 279 στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος, αν συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζει τα άρθρα 417 κ.ε. Αν όμως ο δράστης είναι δικηγόρος, συνήγορος διαδίκου, η σύλληψη εκτελείται αφού ασκήσει τα καθήκοντά του στη δίκη. 3. Αν για οποιονδήποτε λόγο το πλημμέλημα ή το πταίσμα που διαπράχθηκε στο ακροατήριο δεν δικάστηκε αμέσως, δεν αποκλείεται να διωχθεί στη συνέχεια με την κοινή διαδικασία.

Αρμοδιότητα για την εξύβριση και τη δυσφήμιση του δικαστηρίου. Αρθρο 117. "1. Αν κατΑ τη διΑρκεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου τελέστηκε στο ακροατήριό του εξύβριση ή δυσφήμηση μέλους του δικαστηρίου (Αρθρα 361,362,363 Π.Κ.), ακόμη και όταν ο υπαίτιος υπΑγεται στην ιδιΑζουσα ή εξαιρετική δωσιδικία, τα εγκλήματα αυτά δικΑζονται αμέσως από το ίδιο δικαστήριο, που συγκροτείται από Αλλους δικαστές. Η κατά νόμο έγκληση υποβΑλλεται με δήλωση του δικαιουμένου που καταχωρίζεται στα πρακτικΑ." Αν η διαφορετική σύνθεση δεν είναι δυνατή για λόγο που βεβαιώνεται ειδικά στα πρακτικά και στην απόφαση, η άμεση εκδίκαση γίνεται από τους ίδιους δικαστές. *** Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 Ν.3160/2003,ΦΕΞ Α 165/30.6.2003. 2. Αν ο υπαίτιος της εξύβρισης ή της δυσφήμησης που αναφέ- ρεται στην προηγούμενη παράγραφο είναι δικηγόρος που ασκεί καθήκοντα συνηγόρου και η διαφορετική σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι δυνατή για λόγο που βεβαιώνεται με τον παραπάνω τρόπο, η πράξη αναφέρεται στα Πρακτικά της συνεδρίασης και εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 38 παρ 1 στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη συνηγόρου. Αν στη συνέχεια αποφασιστεί από την αρμόδια αρχή η παραπομπή του σε δί- κη, η εκδίκαση γίνεται από το δικαστήριο που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 137. Αν η πράξη εκδικαστεί αμέσως, η απόφαση που εκδίδεται εις βάρος του συνηγόρου εκτελείται μόνο όταν αυτός εκπληρώσει εντελώς τα καθήκοντά του στη δίκη κατά τη διάρκεια της οποίας διαπράχθηκε το έγκλημα.

Περίπτωση αναβολής. Αρθρο 118. Αν το δικαστήριο που σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 είναι αρμόδιο να δικάσει αμέσως το έγκλημα αναβάλει για οποιονδήποτε λόγο τη δίκη (άρθρο 423), μπορεί να διατάξει την Προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου που έχει συλληφθεί, αν τούτο επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή η περαιτέρω διαδικασία και η εκδίκαση γίνεται από το αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 112 - 115 δικαστήριο.

Προσδιορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας. Αρθρο 119. 1. Την αρμοδιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 109 - 115 την προσδιορίζει ο χαρακτηρισμός της πράξης από τον ποινικό κώδικα ως κακουργήματος, πλημμελήματος ή πταίσματος, που βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά τα οποία περιέχονται στο παραπεμπτικό βούλευμα ή στην κλήση του εισαγγελέα (στην περίπτωση της απευθείας εισαγωγής της υπόθεσης). 2. Το δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει και σ` εκείνες τις περιπτώσεις όπου προκύπτει από τη συζήτηση ότι το έγκλημα ανήκει στην αρμοδιότητα κατώτερου δικαστηρίου. *** Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρο 113,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 Ν.3860/2010,ΦΕΚ Α 111/12.7.2010,το άρθρο 119 εφαρμόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των εδαφίων Α και Β της παρ.1 αυτού.

Αναρμοδιότητα. Αρθρο 120. 1. Το δικαστήριο οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει την καθ` ύλην αρμοδιότητά του σε κάθε στάδιο της δίκης. 2. Το δικαστήριο, όταν κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, παραπέμπει με απόφασή του την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο σ` αυτή την περίπτωση ενεργεί ό,τι και το συμβούλιο των πλημμελειοδικών όταν παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο. 3. Το μονομελές πλημμελειοδικείο και το πταισματοδικείο πα- ραπέμπουν την υπόθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα και διατάσσουν τη σύλληψη του κατηγορουμένου, αν το έγκλημα όπως χαρακτηρίζεται από αυτά είναι κακούργημα. Μπορούν να διατάξουν τη σύλληψη του κατηγορουμένου και όταν το έγκλημα είναι πλημμέλημα, για το οποίο όμως επιτρέπεται προσωρινή κράτηση. Ο εισαγγελέας μπορεί να παραγγείλει ανάκριση (άρθρ. 246 παρ.3) ή προανάκριση ή να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, όταν η παραπομπή στο μονομελές πλημμελειοδικείο ή στο πταισματοδικείο που είχε κηρυχθεί αναρμόδιο είχε γίνει με απευθείας κλήση. Αν η παραπομπή είχε διαταχθεί με βούλευμα, γίνεται Κανονισμός της αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρ. 132 κ.ε.

Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως. Αρθρο 121. Το δικαστήριο που δικάζει κατ` έφεση, αν κρίνει ότι το δικαστήριο που δίκασε σε πρώτο βαθμό ήταν αναρμόδιο επειδή το έγκλημα υπαγόταν σ` αυτό ή σε κατώτερο από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ακυρώνει την απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και δικάζει ανέκκλητα το ίδιο την υπόθεση στην ουσία (άρθρ. 502 παρ.3). Σε κάθε άλλη περίπτωση καθ` ύλην αναρμοδιότητας ακυρώνει την απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, ενεργώντας ταυτόχρονα όσα προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 120.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.