Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αρθρο 1. Αποστολή της Αρχής. 1. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής της, η Αρχή αποβλέπει πρωτίστως : α. Στον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου και του δημοκρατικού πολιτεύματος. β. Στην αναβάθμιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αξίας καθ` εαυτής στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. γ. Στην προαγωγή της αμοιβαίας συνεργασίας του ατόμου με την διοίκηση και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. δ. Στη συνεχή προληπτική, κατασταλτική και διορθωτική δράση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρθρο 2. Λειτουργία της Αρχής. Στον Πρόεδρο ανήκει η ευθύνη της λειτουργίας της Αρχής και της Γραμματείας της. Η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υπακούουν στη συνείδησή τους και το νόμο και υπόκεινται στο καθήκον εχεμύθειας.

Αρθρο 3. Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 "Άρθρο 3. Αρχαιότητα Η αρχαιότητα των μελών της Αρχής καθορίζεται από τη χρονολογία εκδόσεως της πράξεως διορισμού. Μεταξύ περισσοτέρων που διορίζονται με την ίδια πράξη αρχαιότερος θεωρείται αυτός που προηγείται στην πράξη διορισμού. Σε περίπτωση διορισμού μέλους με ανανέωση της θητείας του προσμετράται για τον καθορισμό της αρχαιότητας η προηγούμενη υπηρεσία στην Αρχή. Τα τακτικά μέλη προηγούνται των αναπληρωματικών" ***Το εντός " " άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ. 1 της ΥΑ Γ/ΕΞ/2015 (ΦΕΚ Β΄ 859/13.05.2008)

Αρθρο 4. Ατομικοί φάκελοι. 1. Για κάθε μέλος της Αρχής και υπάλληλο της Γραμματείας τηρείται "στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων" ατομικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στον διορισμό και την προσωπική υπηρεσιακή του κατάσταση. ***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω αντί της προηγούμενης "στο γραφείο του Προέδρου " με το άρθρο 1 παρ.2 της ΥΑ Γ/ΕΞ/2015 (ΦΕΚ Β΄ 859/13.05.2008) 2. Δικαίωμα να λάβουν γνώση των παραπάνω φακέλων α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης, β) ο Πρόεδρος της Αρχής, γ) σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και δ) το μέλος ή ο υπάλληλος τον οποίο αφορά ο φάκελος. 3. Για την αναγνώριση των μελών και των υπαλλήλων της Αρχής εκδίδονται δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας, στα οποία επικολλάται η φωτογραφία και αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εικονιζόμενου και η ιδιότητά του στην Αρχή. Τα δελτία αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σφραγίζονται.

Αρθρο 5. Προδικασία. 1. Για κάθε ενέργεια της Αρχής, ο Πρόεδρος, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, ορίζει εισηγητή. Εισηγητής ορίζεται ένα από τα μέλη της, τακτικό ή αναπληρωματικό, ή υπάλληλος της Γραμματείας στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η προς ενέργεια πράξη. Προκειμένου για χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2472/97 εισηγητής ορίζεται μέλος της Αρχής. Για την εκτέλεση της αποστολής του ο εισηγητής, εφόσον είναι μέλος της Αρχής, μπορεί να επικουρείται από έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Γραμματείας, ως βοηθούς, που ορίζονται από τον Πρόεδρο. Ο εισηγητής έχει την ευθύνη κατάρτισης ταυ σχετικού φακέλου και προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό ενέργειες. 2. Σε δυσχερείς ή γενικότερου ενδιαφέροντος περιπτώσεις και ιδίως, όταν πρόκειται για έκδοση κανονιστικών αποφάσεων της Αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να συγκροτήσει ομάδα εργασίας, στην οποία μετέχουν ένα ή περισσότερα μέλη της Αρχής, καθώς και υπάλληλοι της Γραμματείας ή και πρόσωπα με ειδικές γνώσεις, για την υποβολή εισηγήσεως.

Αρθρο 5α. "Άρθρο 5α 1. Η Αρχή συνεδριάζει σε Ολομέλεια και Τμήμα που συγκροτείται από τρία τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Αρχής ή τον Αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις του Τμήματος λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας η υπόθεση παραπέμπεται υποχρεωτικά στην Ολομέλια. Η εισαγωγή των υποθέσεων στην Ολομέλεια ή στο Τμήμα γίνεται με πράξη του Προέδρου και με κριτήριο τη σπουδαιότητα των προκαλουμένων ζητημάτων ή τη γενικότερη σημασία της υπόθεσης. Το Τμήμα μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια, η οποία έχει σε κάθε περίπτωση την εξουσία να ανακαλεί ή να τροποποιεί αυτεπαγγέλτως τις αποφάσεις του Τμήματος. 2. Η τοποθέτηση των τριών τακτικών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών στο Τμήμα γίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκ περιτροπής με πράξη του Προέδρου που αναρτάται στο Κατάστημα της Αρχής και καταχωρίζεται στην διαδικτυακή πύλη της". ***Το εντός " " άρθρο 5α προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 2 παρ.1 της ΥΑ Γ/ΕΞ/2015 (ΦΕΚ Β΄ 859/13.05.2008)

Αρθρο 6. Προισχύσασες μορφές άρθρου:1. Αρθρο 6. Συνεδριάσεις της Αρχής. 1. Η Αρχή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και έκτακτα με απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη της. 2. Στις συνεδριάσεις της Αρχής μετέχρυν τα τακτικά μέλη της. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών καλούνται μόνο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του αντίστοιχου τακτικού. 3. "Οι συνεδριάσεις της Αρχής γίνονται στην έδρα της και είναι μυστικές. Όταν η Αρχή συνεδριάζει για την επιβολή κυρώσεων, η απόφαση εκδίδεται ύστερα από δημόσια συνεδρίαση. Κατόπιν αιτήματος ή αυτεπαγγέλτως η Αρχή δύναται να αποφασίσει τη διεξαγωγή όλης της διαδικασίας ή μέρους αυτής χωρίς δημοσιότητα, α) όταν τούτο επιβάλλεται από λόγους προστασίας της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, των συμφερόντων των ανηλίκων, της διασφάλισης του επιχειρηματικού απορρήτου, β) όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου, και γ) όταν η δημοσιότητα μπορεί να παραβλάπτει τα συμφέροντα απονομής της δικαιοσύνης. Με απόφαση της η Αρχή μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε αλλού εντός της ελληνικής επικράτειας". ***Η εντός " " παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 της Απόφ. Γ/ΕΞ/3082/3.5.2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β΄989/26.5.2011). 4. Την πρόσκληση απευθύνει στα μέλη ο Πρόεδρος, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε αυτήν αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή από τα τακτικά μέλη που ζητούν να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση κατά την παράγρ. 1 του ημερήσιας διάταξης μπορεί να συζητηθεί εάν συμφωνούν τα παριστάμενα μέλη. 5. Αν τακτικό μέλος της Αρχής κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Γραμματεία, η οποία στη συνέχεια καλεί τον αναπληρωτή του. Κλήση στα τακτικά μέλη δεν απαιτείται αν ο Πρόεδρος έχει ορίσει ημέρα και ώρα τακτικής συνεδρίασης της Αρχής. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περιπτώσεις έκτακτης συνεδρίασης της Αρχής. 6. Η Αρχή συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη της, συμπεριλαμβαναμένου του Προέδρου. 7. Υστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίστανται αναπληρωματικά μέλη της Αρχής, μέλη της Γραμματείας της, υπηρεσιακοί παράγοντες της δημόσιας διοίκησης και πρόσωπα με ειδικές γνώσεις. 8. Η συζήτηση αρχίζει με την ανάγνωση της έκθεσης του εισηγητή εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος στα τυχόν παριστάμενα αναπληρωματικά μέλη (χωρίς ψήφο) και στους τυχόν παριστάμενους τρίτους, οι οποίοι κατόπιν αποχωρούν. "9. Για τις συνεδριάσεις της Αρχής συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική περιγραφή, οι αποφάσεις που λήφθηκαν με καταχώρηση των ονομάτων και της γνώμης των μελών που τυχόν μειοψήφησαν. Χρέη γραμματέα εκτελεί ειδικά προς τούτο εντεταλμένος από τον Πρόεδρο υπάλληλος. Για την υποβοήθηση του έργου του Γραμματέα επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων της Αρχής. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή μόνον από τον Πρόεδρο, εάν δεν κριθεί απαραίτητη η παρουσία Γραμματέα." ***Η εντός " " παρ.9 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ. 3 της ΥΑ Γ/ΕΞ/2015 (ΦΕΚ Β΄ 859/13.05.2008)

Αρθρο 7. Λήψη αποφάσεων. 1. Η διάσκεψη για την λήψη αποφάσεων γίνεται είτε αμέσως μετά τη συζήτηση, είτε σε χρόνο που ορίζει ο Πρόεδρος. 2. Οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 3. Τα αναπληρωμστικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον παρίστανται τα αντίστοιχα τακτικά. Σε περίπτωση όμως που ο Πρόεδρος έχει αναθέσει ειδικά καθήκοντα σε αυτούς και παρίστανται στη συνεδρίαση της Αρχής ψηφίζουν για το θέμα που επεξεργάσθηκαν, ανεξάρτητα απο την παράλληλη παρουσία του τακτικού μέλους. 4. Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός από περιπτώσεις αποφάσεων που αφορούν κωλύματα ή ασυμβίβαστα μελών της Αρχής, οπότε είναι μυστική. Η ψηφοφορία αρχίζει από τον νεότερο προς τον αρχαιότερο. Εάν διατυπώνονται περισσότερες από δύο γνώμες και δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση, η ασθενέστερη μειοψηφία οφείλει να προσχωρήσει σε μία από τις δύο επικρατέστερες γνώμες.

Αρθρο 8. Προηγούμενη ακρόαση. 1. Επί αιτήσεων κάθε ενδιαφερομένου προς την Αρχή, ο Πρόεδρος μπορεί να τον καλέσει να παράσχει διευκρινίσεις, είτε εγγράφως, είτε προφορικώς, ενώπιον της Αρχής, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Διευκρινίσεις μπορεί να ζητήσει και ο εισηγητής, κατά το στάδιο της προδικασίας. 2. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για παράβαση των ρυθμίσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Ο Πρόεδρος της Αρχής, πάντως, μπορεί να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία του υπευθύνου επεξεργασίας. 3. Η Αρχή μπορεί, κατά περίπτωση, να καλεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκπρόσωπό του να υποβάλει, μέσα σε τακτή προθεσμία, γραπτό υπόμνημα για τις παραβάσεις για τις οποίες τον εγκαλεί. 4. Η Αρχή μπορεί να ακροάται εκπροσώπους των ενδιαφερομένων οργανώσεων καταναλωτών, σωματείων και άλλων φορέων για την διατύπωση απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Οι ακροάσεις αυτές μπορεί να είναι και δημόσιες. 5. Η κλήση για ακρόαση διατάσσεται με επιμέλεια του βοηθού εισηγητή, του εισηγητή ή του προέδρου και ενεργείται από τον επιμελητή της Αρχής ή άλλο δημόσιο όργανο. Αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης και το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση αποδεικνύεται με την υπογραφή του καλούμενου πάνω σε αντίγραφο του επιδιδόμενου εγγράφου, ή με βεβαίωση, πάνω σ` αυτό, του επιμελητή αν για οποιονδήποτε λόγο η υπογραφή του καλούμενου είναι αδύνατη. Αν ο καλούμενος δεν βρεθεί στην κατοικία του ή την επαγγελματική του εγκατάσταση, ο επιμελητής επιδίδει το έγγραφο σε σύνοικο, στον θυρωρό της πολυκατοικίας ή σε υπάλληλο του γραφείου ή της επιχείρησής του. Στην περίπτωση αυτή υπογράφει ο παραλήπτης του εγγράφου με ταυτόχρονη δήλωση της ιδιότητάς του ή, σε περίπτωση άρνησης, ο επιμελητής, ο οποιος βεβαιώνει την άρνηση υπογραφής. Αν ο καλούμενος κατοικεί εκτός της περιοχής τέως διοίκησης Πρωτεύουσας ή στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται με συστημένη επιστολή. Αν ο καλούμενος είναι άγνωστης διαμονής η Αρχή προβαίνει στην ρύθμιση χωρίς κλήση του ενδιαφερόμενου. Αν ο τελευταίος εμφανισθεί στη Αρχή και αποδείξει ότι χωρίς υπαιτιότητά του δεν ήταν γνωστή η διαμονή του στην Αρχή και η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η Αρχή, μετά από ακρόασή του, μπορεί να προβεί σε νέα ρύθμιση.

Αρθρο 9. Προισχύσασες μορφές άρθρου:1. Αρθρο 9. Κατανομή αρμοδιοτήτων. 1. Η Αρχή μπορεί να αναθέσει σε μέλη της την εποπτεία τομέων της δραστηριότητάς της. Η Αρχή ή ο Πρόεδρος μπορούν να αναθέτουν σε μέλη την διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων σε ειδικά θέματα, καθώς και την εκπλήρωση ειδικών αποστολών. 2. Ο Πρόεδρος της Αρχής αναθέτει επίσης ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές. 3. "Η Αρχή ή ο Πρόεδρος μπορούν να συστήσουν ομάδες εργασίας από μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, και υπαλλήλους της Γραμματείας για τη σύνταξη προσχεδίων οδηγιών ή άλλων κανονιστικών πράξεων, καθώς και για τη μελέτη ειδικών θεμάτων και την υποβολή προτάσεων. Στις ομάδες αυτές μπορούν να μετέχουν διατελέσαντες Πρόεδροι και μέλη της Αρχής, καθώς και πρόσωπα με ειδικές γνώσεις". ***Η εντός " " παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 της Απόφ. Γ/ΕΞ/3082/3.5.2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β΄989/26.5.2011). "4.Αιτήσεις, προσφυγές, αντιρρήσεις, παράπονα, καταγγελίες προδήλως απαράδεκτες ή αβάσιμες ή υποβαλλόμενες καταχρηστικά ή ανωνύμως τίθενται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του ή εντεταλμένου μέλους της Αρχής, η οποία συνυπογράφεται από το μέλος ή τον ελεγκτή που έχει ορισθεί ως εισηγητής. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συνυπογραφόντων, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια ή στο Τμήμα. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος" ***Το εντός " " παρ.4 προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 2 παρ.2 της ΥΑ Γ/ΕΞ/2015 (ΦΕΚ Β΄ 859/13.05.2008)

Αρθρο 10. Διοικητικοί έλεγχοι. 1. Η Αρχή διενεργεί, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, διοικητικούς ελέγχους σε κάθε πληροφοριακό σύστημα και, ιδίως, σε κάθε αρχείο. Τον έλεγχο διενεργεί μέλος ή μέλη της Αρχής ή υπάλληλος του κλάδου ελεγκτών, ειδικά εντεταλμένος γι` αυτό από τον Πρόεδρο της Αρχής. Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, παρίσταται αυτοπροσώπως και ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του. 2. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν ιδίως : α. Την διακρίβωση ότι κατά την επεξεργασία, αποθήκευση, διασύνδεση και διαβίβαση αρχείων με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις, οι αποφάσεις της Αρχής καθώς και οι όροι των σχετικών αδειών. β. Την διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις και, ιδίως, του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. γ. Την διακρίβωση ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα πρόσωπα με τα αναγκαία τεχνικά και επαγγελματικά προσόντα. δ. Την διακρίβωση ότι η επεξεργασία διεξάγεται από πρόσωπο που διακρίνονται από προσωπική ακεραιότητα. ε. Την διακρίβωση ότι η επεξεργασία που διεξάγεται για λογαριασμό του υπεύθυνου από άλλο πρόσωπο γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. στ. Την διακρίβωση ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί τις προσφορότερες διαδικασίες και τεχνικά μέσα (ιδίως υλικό και λογισμικό) για την διασφάλιση του αρχείου. ζ. Την διακρίβωση ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει μέτρα ασφαλείας για κάθε δυνατή κατηγορία αθέμιτης ενέργειας και ότι τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται επαρκώς, ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε πιθανό κίνδυνο, σύμφωνα με τις υποδείξεις λεπτομερούς και πλήρους ανάλυσης επικινδυνότητας που οφείλει να έχει διενεργήσει για κάθε αρχείο. 3. Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να μπορούν να συνεκτιμηθούν όλες οι παράμετροι λειτουργίας ενός αρχείου (τεχνικές, νομικές, διοικητικές, οργανωτικές κ.λ.π.).

Αρθρο 11. Πειθαρχικές διατάξεις. Τα μέλη της Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Η πειθαρχική αγωγή ασκείται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου που ορίζει ο νόμος.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.