Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικός συνεταιρισμός και άλλες αγροτικές οργανώσεις (νόμος 4015/2011) - Καταχώριση στο Μητρώο και αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 4. Καταχώριση στο Μητρώο και αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ). 1. Οι ΑΣ, αφού αξιολογηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου, καταχωρίζονται στο Μητρώο. Για την καταγραφή στο Μητρώο αξιοποιούνται τα βιβλία που τηρούνται στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 2810/ 2000. Οι ΑΣ καταχωρίζονται στο Μητρώο σε δύο αξιολογικές κατηγορίες ως: α) ενεργοί ΑΣ και β) ανενεργοί ΑΣ. 2. Η αξιολόγηση των ΑΣ γίνεται ετησίως και σύμφωνα με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλονται από τους ίδιους τους ΑΣ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου, καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα κριτήρια αξιολόγησης, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων της πρώτης εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους, καθώς και ο μηχανισμός αξιολόγησης και ο προσδιορισμός του κόστους. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων διενεργείται το αργότερο έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας. 3. Η πρώτη εγγραφή των ΑΣ στο Μητρώο διενεργείται με αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με την αίτηση πρώτης εγγραφής ο ΑΣ υποχρεούται να προσκομίσει στην Εποπτική Αρχή: α) αντίγραφο του καταστατικού του και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τις αντίστοιχες οικονομικές εκθέσεις ή των ετών λειτουργίας του, αν ο ΑΣ έχει ιδρυθεί μέσα στην τελευταία τριετία, γ) αριθμό μελών, δ) πρακτικό των πρόσφατων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης, επικυρωμένο από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό. Η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων που προσκομίζονται από κάθε συνεταιρισμό επαληθεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με βάση την πληρότητα τους συντάσσεται κατάλογος όσων εκπληρώνουν και τα τέσσερα σημεία, οι οποίοι είναι ενεργοί, και όσων δεν τα εκπληρώνουν, οι οποίοι είναι ανενεργοί. 4. Οι ΑΣ, οι οποίοι για δύο (2) συνεχόμενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ανενεργοί, τίθενται σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. 5. Η εκκαθάριση διατάσσεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εκκαθάριση και ο ορισμός των εκκαθαριστών διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2810/2000. Η αίτηση στρέφεται κατά του ΑΣ και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η αίτηση εκδικάζεται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της. Από τη δημοσίευση της απόφασης για την εκκαθάριση και έως την περάτωση της απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση της σχετικής διαδικασίας εκκαθάρισης. Η διαδικασία εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) ετών.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.