Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διαδίκτυο - domain name (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών - Αριθμός 205/2010)

Περίληψη: Διαδίκτυο. Domain name. Προϋποθέσεις έγκυρης κατοχύρωσης αυτού. Προϋποθέσεις ακυρωσίας. Καταχρηστική χρήση διακριτικού γνωρίσματος. Προϋποθέσεις εκμετάλλευσης ονόματος τρίτου. Αθέμιτη προσέλκυση πελατείας. Πότε υπάρχουν αυτά.

[...] 1. Επειδή , με την υπό κρίση τριτανακοπή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (2378645/2009, έντυπο παραβόλου), ζητείται να εξαφανισθεί η 3080/2008 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η από 18-3-2008 προσφυγή της καθ` ης η τριτανακοπή ομόρρυθμης εταιρείας «..............», και ακυρώθηκε η 464/082/18-1-2008 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), με την οποία διαγράφηκε, το έχον κατοχυρωθεί σε αυτήν, όνομα χώρου «.....», μετά από αίτηση της τριτανακόπτουσας εταιρείας. 2. Επειδή, με καταγγελία της τριτανακόπτουσας εταιρείας εκδόθηκε η ως άνω 464/082/18-1-2008 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), και για το λόγο τούτο αυτή είχε έννομο συμφέρον να παρέμβει στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η τριτανακοπτόμενη απόφαση προς διατήρηση της ισχύος της ακυρωθείσας απόφασης της Ε.Τ.Τ.Τ. και συνεπώς, βλαπτόμενη από την τριτανακοπτόμενη απόφαση, η τριτανακόπτουσα, μετ` εννόμου συμφέροντος, ασκεί την κρινόμενη τριτανακοπή, σύμφωνα με τα άρθρα 106 και 108 του Κ.Δ.Δ. (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97,Α΄). Περαιτέρω, η τριτανακόπτουσα εταιρεία δεν παρενέβη στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η τριτανακοπτόμενη απόφαση, ούτε είχε κοινοποιηθεί σε αυτήν αντίγραφο της προσφυγής με γνωστοποίηση της δικασίμου, ούτε εκπροσωπήθηκε κατά τη δίκη από κάποιο διάδικο, ως τοιαύτης μη νοουμένης της Ε.Ε.Τ.Τ., δοθέντος ότι η ανακόπτουσα, εκ της εκδόσεως από την Αρχή αυτή της ακυρωθείσας αποφάσεως, δεν τελεί σε νομική σχέση, ως εκ της οποίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η εν λόγω Αρχή εκπροσώπησε στη δίκη εκείνη και το συμφέρον της τριτανακόπτουσας (πρβλ. ΣτΕ 2090/1990) εξάλλου, δεν προκύπτει ότι κοινοποιήθηκε στην τριτανακόπτουσα η τριτανακοπτόμενη απόφαση, ή ότι έλαβε γνώση αυτής σε χρόνο που να καθιστά εκπρόθεσμη την άσκηση της τριτανακοπής. Συνεπώς, η υπό κρίση τριτανακοπή έχει ασκηθεί εμπροθέσμως και γενικώς, κατά τα λοιπά, παραδεκτώς και πρέπει να εξεταστεί κατ` ουσίαν. 3. Επειδή, η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 351/76/20-5-2005 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr » (ΦΕΚ 717/Β/27-5-2005) ορίζει στο άρθρο 4 ότι: «1.Tο δικαίωμα το οποίο αποκτάται με την Eκχώρηση Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr συνίσταται αποκλειστικά και μόνο α) στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης των συγκεκριμένων αλφαριθμητικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση εκχώρησής του και εάν πρόκειται για Ονομα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης επεκτείνεται και την πεζή άτονη μορφή του αιτηθέντος την εκχώρηση Ονόματος Χώρου, με αποκλειστικό σκοπό την χρήση από τον Φορέα ή με την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου, β) στην αυτόματη δέσμευση για τον Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου των μορφών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 και στην δυνατότητα του Φορέα να ενεργοποιήσει οριστικά κατόπιν αιτήσεώς του στην ΕΕΤΤ, οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος σε αυτόν Ονόματος Χώρου έχει αυτόματα δεσμευθεί για αυτόν. γ) στο αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής αίτησης εκχώρησης για το συγκεκριμένο Ονομα Χώρου, καθώς και για τις δεσμευμένες μορφές του μέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του Ονόματος Χώρου. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερών, το Όνομα Χώρου διατίθεται προς καταχώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.2…. 3. Ο Φορέας Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr δύναται να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο: α. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Mεταβλητό Πεδίο Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση του Mεταβλητού Πεδίου άλλου Oνόματος Xώρου με κατάληξη gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.β….6. H Eκχώρηση των Oνομάτων Xώρου με κατάληξη gr διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Το δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκτάται από την Εκχώρησή του σύμφωνα με την παρούσα, ανατρέχει όμως στο χρόνο υποβολής της Αίτησης Εκχώρησης στο Μητρώο της ΕΕΤΤ.7… 9. O Φορέας δικαιώματος επί Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr, δεν αποκτά από την Eκχώρηση του Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με την παρούσα και δικαίωμα διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει, αποκτωμένων αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την απόκτησή τους. 10. Δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), προϊόντων ή υπηρεσιών ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιορίζονται σε τίποτα από τις διατάξεις του παρόντος», στο άρθρο 8 ότι: «1. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, στις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις, που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης: α….η. Εάν η αίτηση εκχώρησης έγινε με προφανή κακοπιστία. θ….» και στο άρθρο 9 ότι: «1. Ενα Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις: α…. β. αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, που εξετάζεται στα πλαίσια του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: i... : iii. Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης Απόφασης. Κατ` εξαίρεση της διάταξης αυτής, Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία έχουν εκχωρηθεί μέχρι και την 30-12-2002, παραμένουν σε ισχύ και ανανεώνονται ανεξάρτητα από την πιθανή αντίθεσή τους στο άρθρο 8 της παρούσης Απόφασης….v. αν η αίτηση για την εκχώρηση Ονόματος Χώρου έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης εκτός και εάν το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30.12.2002. vi. Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ίδιου Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr ή Oνόματος Xώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με το παρόν άρθρο». 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθ` ης η τριτανακοπή ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ...............» και το διακριτικό τίτλο «................ επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά», συστάθηκε με το από 4-4-1992 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Λαμίας στις 6-5-1992 με αριθμό 233, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνίας, των εξαρτημάτων αυτών, τη μηχανοργάνωση, τη μηχανογράφηση, τη διοργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κλπ σχετικά με το όλον πλέγμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με έδρα την πόλη της Λαμίας και με την πρόβλεψη και δυνατότητα να δημιουργεί υποκαταστήματα είτε στην πόλη της Λαμίας είτε οπουδήποτε αλλού. Εγγράφηκε στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας στις 30-11-1992, με αριθμό μητρώου 10.408, με την ως άνω επωνυμία και με διακριτικό τίτλο «................». Η καθ` ης η τριτανακοπή ομόρρυθμη εταιρεία κατοχύρωσε στις 15-3-1998 το όνομα χώρου «........» με την επωνυμία «....». Στη συνέχεια η τριτανακόπτουσα εταιρία «..............», η οποία έχει συσταθεί με την 6773/23-6-1992 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Θεοδωρακοπούλου- Κωνσταντινίδη, έτυχε της 25390/3-11-1992 άδειας του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο 5375/3-12-1992 ΦΕΚ τευχ. .Α.Ε. και Ε.Π.Ε., δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον ίδιο χώρο με την καθής η τριτανακοπή και εδρεύει στην Αθήνα, με την 17054/2-4-2007 καταγγελία της στην Ε.Ε.Τ.Τ. ζήτησε τη διαγραφή του ονόματος χώρου «.......» , υποστηρίζοντας ότι η καθ` ης η τριτανακοπή ομόρρυθμη εταιρεία είχε υποβάλει την σχετική αίτηση εκχώρησης και είχε προβεί στη χρήση του κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης. Η τριτανακόπτουσα με την καταγγελία υποστήριξε, καθ΄α ιστορείται στην ως άνω απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. , ότι είναι δικαιούχος του ημεδαπού σήματος «....... ....» με απεικόνιση και έγχρωμη σύνθεση (δήλωση σήματος 139951/21-5-1998, απόφαση Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων 684/1999) και ότι έχει καταθέσει, για την κατοχύρωσή του και ως κοινοτικού σήματος, την από 17-4-2007 αίτηση στο Γραφείο Εναρμόνισης για την Εσωτερική Αγορά. Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. η τριτανακόπτουσα υποστήριξε ότι το επίδικο όνομα χώρου ταυτίζεται με την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και το σήμα της, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους χρήστες του διαδικτύου, ότι υπάρχει πρόθεση της καθ΄ης η τριτανακοπή ομόρρυθμης εταιρείας να εκμεταλλευθεί τη σύγχυση αυτή, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα της, ότι η καθ` ης η τριτανακοπή τη λέξη «........., που δεν περιλαμβάνεται στην επωνυμία της, απέκοψε από το διακριτικό τίτλο της επιχείρησής της και την κατοχύρωσε ως όνομα χώρου ενώ γνώριζε ότι για έξι (6) χρόνια η ίδια (η τριτανακόπτουσα) τη χρησιμοποιούσε στις συναλλαγές ως διακριτικό τίτλο και σήμα, προκαλώντας, με την κατοχύρωση, την εσφαλμένη εντύπωση στους χρήστες του διαδικτύου ότι το επίδικο όνομα χώρου έχει σχέση με την δραστηριότητα της ίδιας της καθ` ης ή αφορά εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της επίσης η τριτανακόπτουσα τόνισε ότι η καθ` ης δραστηριοποιείται σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή (κεντρική Ελλάδα), ενώ η ίδια σε όλη την ελληνική επικράτεια και δεν ασκεί ουσιαστικά ηλεκτρονικό εμπόριο, μη διαθέτοντας σε λειτουργία το σχετικό λογισμικό υλοποίησης πωλήσεων από απόσταση, ούτε την απαιτούμενη άδεια, ότι η επίδικη ιστοσελίδα εμφάνιζε την ένδειξη «υπό κατασκευή» και ότι μετά την κοινοποίηση της καταγγελίας και μέχρι το τέλος της διαδικασίας ακρόασης, η καθ` ης προέβη στη λειτουργία λιτής ιστοσελίδας επίσης ότι από τις 19-11- 1998, οπότε ο όμιλος ... την απέκτησε (την τριτανακόπτουσα), καταχώρησε το όνομα χώρου «....», χωρίς έκτοτε να διαμαρτυρηθεί η καθ` ης και ότι υφίσταται ανεπανόρθωτη βλάβη, τόσο στη φήμη της όσο και στην εμπορική της δραστηριότητα, εξαιτίας της κατοχύρωσης του συγκεκριμένου ονόματος χώρου από την καθ` ης ομόρρυθμη εταιρεία. Εξάλλου, η καθ` ης , κατά τη διαδικασία ακροάσεως, ισχυρίσθηκε ότι χρησιμοποιεί από τις 29-4-1986 το διακριτικό τίτλο «...... ...» έχοντας τότε την εταιρική επωνυμία «.....» προσήγαγε δε προς τούτο α) το φορολογικό έντυπο Ε3 προς τη Δ.Ο.Υ. Λαμίας, οικονομικού έτους 1987, όπου, στα στοιχεία της φορολογουμένης αυτής Ε.Ε. , έχει περιληφθεί η λέξη αυτή, ως διακριτικός τίτλος, β) φωτογραφία από το χειροκίνητο μηχάνημα πιστωτικών καρτών με ΑΜ 11 8311 της ....... Τράπεζας που εμφαίνεται ο διακριτικός της τίτλος «....» και γ) τιμολόγια αγοράς εμπορευμάτων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών της περιόδου 1986-1990 όπου αυτή, ως αγοράστρια, φαίνεται με διακριτικό τίτλο «........» ότι και ενώπιον των δικαστικών αρχών έκανε χρήση του προαναφερθέντος διακριτικού τίτλου όπως φαίνεται στην 429/1991 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας. Περαιτέρω, η καθ` ης επικαλέσθηκε παραστατικά-αποδείξεις ταμειακής μηχανής καθώς και τιμολόγια πωλήσεων προς αυτήν διαφόρων ειδών της εμπορίας της, της περιόδου από το 1992 μέχρι 2001 (δεν εξειδικεύονται στην προσβαλλόμενη απόφαση) επίσης ισχυρίσθηκε ότι η χρήση του διακριτικού της τίτλου «.......» γινόταν και κατά την αποδοχή εκ μέρους της αξιογράφων, όπως συναλλαγματικών, στις οποίες έθετε τη σφραγίδα της ξαναγράφοντας το διακριτικό της τίτλο, καθώς και την αλληλογραφία της με τις μετ` αυτής συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι στα εκδιδόμενα παραστατικά της χρησιμοποιεί τον διακριτικό της τίτλο (μπλοκ τιμολογίων πωλήσεων-δελτίων αποστολής με αριθμ. 51-100, λιανικών πωλήσεων με αριθμ. 1-50 φέροντα και την θεώρηση της Δ. Ο. Υ. Λαμίας από 10- 6-1992 και 14-5-1992 αντιστοίχως), όπως και στα επιστολόχαρτά της και ότι συνεπώς, όπως ισχυρίζεται, έχει γίνει ευρέως γνωστή στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας με τη χρήση του διακριτικού της τίτλου «........ Ακόμη η καθ` ης επικαλέσθηκε προηγούμενη συνεργασία με την τριτανακόπτουσα κατά το 2002, οπότε η τελευταία, έχοντας αναλάβει το έργο προμήθειας εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής σε διάφορα σχολεία την επέλεξε προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο που είχε αναλάβει για την εκπαίδευση ατόμων σε θέματα διαχείρισης του δικτύου ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εκδόθηκαν βεβαιώσεις στις οποίες η ίδια υπέγραφε θέτοντας τη σφραγίδα της με το διακριτικό της τίτλο «.........» επίσης η καθ` ης επικαλείται το γεγονός ότι στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της με τη μητρική του ομίλου .. .. στον οποίο ανήκει ήδη η τριτανακόπτουσα, πάντα αναγράφει τον διακριτικό της τίτλο και ουδέποτε δημιουργήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα, πολύ περισσότερο δε δεν έγινε νύξη σε αυτήν περί χρήσεως διακριτικού τίτλου θυγατρικής της εταιρίας. Το ίδιο συνέβαινε και με τη συνεργασία της με την εταιρία ... σημερινή «.................. .....» και ότι επομένως όψιμα και καταχρηστικά προέβη η τριτανακόπτουσα στην άσκηση της εν λόγω καταγγελίας εις βάρος της. Προσέτι, ισχυρίσθηκε ότι το επίδικο όνομα χώρου το χρησιμοποιεί στην ηλεκτρονική της αλληλογραφία και από την ημερομηνία κατοχύρωσης την 15-3-1998 κάνει χρήση αυτού διατηρώντας ιστοσελίδα προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, διενεργεί την ηλεκτρονική της αλληλογραφία επικοινωνώντας με τις συνεργαζόμενες εταιρίες του χώρου και δημόσιους οργανισμούς και ότι για το διάστημα από 8-11-2002 έως 31-12-2005 λειτούργησε μέσω της επίδικης ιστοσελίδας ηλεκτρονικό κατάστημα πραγματοποιώντας πωλήσεις, και ότι χρησιμοποιεί το επίδικο όνομα στην ηλεκτρονική της αλληλογραφία και το προβάλλει στο ευρύτερο κοινό τέλος, ισχυρίσθηκε ότι ουδέποτε η τριτανακόπτουσα πρόβαλε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση πλην της «.....» ,ότι οι συνεργάτες της προβάλλονται μέσω αυτής της ηλεκτρονικής της διεύθυνσης, ότι ουδεμία σύγχυση έχει επέλθει μέχρι σήμερα από τη χρήση εκ μέρους της του επίδικου ονόματος χώρου και ότι ουδέποτε η τριτανακόπτουσα, από το 1999 και μετά, διαμαρτυρήθηκε για τη χρήση του ονόματος αυτού. Η ΕΕΤΤ, εκτιμώντας τα όσα ενώπιον της ως άνω εκτέθηκαν, δέχθηκε, με την 464/082/2008 απόφαση, ότι η καθ` ης έκανε χρήση του επίδικου ονόματος χώρου κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης και απεφάσισε τη διαγραφή του ως αιτιολογία της κρίσης αυτής, η ΕΕΤΤ αναφέρει στην πιο πάνω απόφασή της ότι η ομόρρυθμη εταιρεία δεν κατάφερε να αποδείξει ότι είχε καταστεί ευρέως γνωστή από το επίδικο όνομα χώρου, ότι η ως άνω χρήση του διακριτικού τίτλου «......................» της ομόρρυθμης εταιρείας είχε αποκλειστικά τοπική εμβέλεια καθώς περιορίζονταν στη γεωγραφική περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, ενώ αντίθετα η τριτανακόπτουσα δραστηριοποιείται πανελλαδικά και ότι από το γεγονός αυτό καθίσταται ιδιαίτερα πιθανή η βλάβη της φήμης της τριτανακόπτουσας με την πρόκληση κινδύνου σύγχυσης στους χρήστες διαδικτύου της επιχειρηματικής δραστηριότητας της καθ` ης με αυτήν της καταγγέλλουσας, κίνδυνος ο οποίος επιτείνεται από το γεγονός ότι και οι δύο δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο, ότι η καθ` ής κατοχύρωσε το επίδικο όνομα χώρου προκειμένου να εμποδίσει την δικαιούχο της επωνυμίας «...............................» τριτανακόπτουσα από το να κατοχυρώσει το αντίστοιχο με την επωνυμία της ή μέρος αυτής όνομα χώρου επίσης, ότι η τριτανακόπτουσα και η καθ` ής η τριτανακοπή δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, η μεν πανελλαδικά η δε τοπικά στην κεντρική Ελλάδα και εξ αυτού φαίνεται να προκύπτει πρόθεση της καθ` ης, με τη χρησιμοποίηση του επίδικου ονόματος χώρου ότι επιδιώκει να προσελκύσει, με σκοπό το εμπορικό κέρδος, χρήστες διαδικτύου στην ιστοσελίδα της, δημιουργώντας πιθανότητα σύγχυσης με το δικαίωμα στην επωνυμία της τριτανακόπτουσας όσον αφορά την προέλευση, χορηγία, δεσμό, υποστήριξη της ιστοσελίδας ή των προϊόντων της και δημιουργώντας την εσφαλμένη εντύπωση στο καταναλωτικό κοινό ότι το επίδικο όνομα χώρου ανήκει στην τριτανακόπτουσα ή ότι έχει άμεση σχέση με την επιχείρηση αυτής ή ότι αφορά εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της, που ανήκει στο δίκτυο διανομής της. Με την από 18-3-2008 προσφυγή της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου προέβαλε η καθ` ης ότι εσφαλμένα εκτίμησε τα πραγματικά περιστατικά και έκανε μη ορθή εφαρμογή του νόμου η ΕΕΤΤ, επανέλαβε όσα ως άνω υποστήριξε και ενώπιον της ΕΕΤΤ προσέτι δε ισχυρίσθηκε ότι, ενώ γνώριζε η καταγγέλουσα, ήδη τριτανακόπτουσα, την μακρόχρονη χρήση από αυτήν της λέξης «.............» ως διακριτικού τίτλου και ως ονόματος χώρου, το αποδεχόταν αδιαμαρτύρητα, χωρίς καμία όχληση, συνεργασθείσα μαζί της τόσο η ίδια, όσον και ο όμιλος ..... , στον οποίον αργότερα περιήλθε, ότι δεν υπήρξε από μέρους της μεταβολή στον τρόπο χρήσης, εξερχόμενη των αρχών της καλής πίστης, και ότι ουδέποτε η καταγγέλλουσα προέβαλε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση πλην της «....... ......» , συγκεκριμένα δε το όνομα χώρου «.. ....», για να εκφράσει η ίδια τις αντιρρήσεις της ότι κάνοντας χρήση του ως άνω ονόματος χώρου από το 1998 και διατηρώντας δική της ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική της αλληλογραφία και προς επικοινωνία με ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες του χώρου, αλλά και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, ανέθεσε στις 30-10-2002, με σύμβαση, στην εταιρία «............... ...............» την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο λειτούργησε μέχρι 31-12-2005 και στη συνέχεια ανέθεσε στην εταιρία «...... .....» την εκπόνηση νέας μελέτης για την υλοποίηση του έργου της σύνδεσης της εμπορικής εφαρμογής «...», η οποία είναι σε εξέλιξη (βλ. την από 28-5-2008 σχετική βεβαίωση της .. τέλος, μεταξύ άλλων, προσκόμισε: α) την από 19-4-2002 σχετική σύμβαση που υπέγραψε με τον όμιλο ... , με τη χρήση του διακριτικού τίτλου «microland» και ανέλαβε το έργο της προμήθειας εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής στο 7ο Γυμνάσιο Λαμίας, το Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων, το Γυμνάσιο Υπάτης, το Γυμνάσιο Λιβανάτων και το Γυμνάσιο Μακρακώμης και β) το από 20-5-2002 πρακτικό παραλαβής του έργου στο 7ο Γυμνάσιο Λαμίας, όπου υπογράφει με την πλήρη επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο, όπερ συμβαίνει και στις από 20-5-2002, 21-5-2002 και 29-5-2002 προσκομιζόμενες πέντε βεβαιώσεις εκπαίδευσης, σχετικά με το έργο αυτό, ατόμων- προσωπικού των ως άνω Γυμνασίων. Με την τριτανακοπτόμενη απόφαση κρίθηκε ότι η καθ` ης ομόρρυθμη εταιρεία, έχοντας περιλάβει από το 1992 στο διακριτικό της τίτλο τη λέξη «... και χρησιμοποιώντας, έκτοτε, αυτήν στις συναλλαγές της με ιδιώτες, τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς, άσκησε νόμιμο δικαίωμα με το να κατοχυρώσει, πρώτη αυτή, στις 15-3-1998, την λέξη «....» ως όνομα χώρου, ότι, ενεργώντας κατ` αυτόν τον τρόπο, δεν παραβίασε τις αρχές της καλής πίστης, ούτε ενήργησε κακόπιστα, ούτε παραβίασε κατοχυρωμένο ή προγενέστερο δικαίωμα της τριτανακόπτουσας και ότι, επομένως, δεν συνέτρεχε λόγος διαγραφής του επίδικου ονόματος χώρου, και με την αιτιολογία αυτή ακυρώθηκε η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που είχε δεχθεί τα αντίθετα. 4. Επειδή, με την υπό κρίση τριτανακοπή, η τριτανακόπτουσα ανώνυμη εταιρεία, βάλλουσα κατά της τριτανακοπτόμενης αποφάσεως και ζητώντας την ακύρωσή της, προβάλλει, μεταξύ άλλων: α) ότι τη λέξη «.....» , που αποτελεί το διακριτικό της τίτλο και περιέχεται στην επωνυμία της, τη χρησιμοποιεί από την ίδρυσή της (1992), στους τομείς πληροφορικής και επικοινωνιών, όπου δραστηριοποιείται (εμπορία και διάθεση στον τελικό χρήστη πάσης φύσεως προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, μεταπώληση και εμπορία συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου) και ότι πριν από την ίδρυσή της, ο διακριτικός τίτλος «...» χρησιμοποιείτο, από το έτος 1986, από μία ομόρρυθμη εταιρεία, η οποία απετέλεσε την πρόγονό της επιχείρηση, πλην όμως δεν προσκομίζει στοιχεία για την ύπαρξη της εταιρείας αυτής επίσης ότι είναι δικαιούχος δύο ημεδαπών σημάτων, του ως άνω «....» (αριθμός δήλωσης 139951/21-5-1998), το οποίο έχει γίνει δεκτό και ως κοινοτικό σήμα (αριθμός μητρώου 066 της 10-12-2007) και του «...........» (αριθμός δήλωσης 198407/29-5-2008), προς διάκριση ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών επίσης ότι στις 19-11-2008 κατοχύρωσε το όνομα χώρου, τρίτου (3ου) επιπέδου, «....................», το οποίο ανέχθηκε επί μακρόν η καθ` ης, χωρίς να διαμαρτυρηθεί ή να ζητήσει την διαγραφή του, παρότι γνώριζε την ύπαρξή του, ότι η καθ` ης ουδέποτε κατασκεύασε ιστοσελίδα, παρά μόνο λειτούργησε λιτή ιστοσελίδα αμέσως μετά τη δική της καταγγελία, της οποίας απέσυρε το περιεχόμενο μετά τη διαδικασία ακρόασης ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., εμφανίζοντάς την κενή, με την ένδειξη «υπό κατασκευή» , κινήσεις οι οποίες, κατά την άποψή της, υποδηλώνουν κακοπιστία της καθ` ης προς αξιοποίηση της φήμης και της αναγνωρισιμότητας του ονόματος αυτού για τα δικά της προϊόντα και υπηρεσίες, β) ότι η καθ` ης με την αθέμιτη ιδιοποίηση του διακριτικού της γνωρίσματος, ως ονόματος χώρου, και τη χρήση του στο διαδίκτυο επιφέρει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό και στους χρήστες του διαδικτύου, ως προς την προέλευση των διακρινομένων προϊόντων και υπηρεσιών και γ) ότι αυτή, δραστηριοποιούμενη στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών από το έτος 1992, εισηγμένη στο χρηματιστήριο από το 1999 και λειτουργώντας 60 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, υφίσταται βλάβη στη φήμη και στον ένα από τους δύο τομείς της εμπορικής δραστηριότητάς της, ήτοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εκ της μη χρησιμοποιήσεως, εκ μέρους της, στο διαδίκτυο, της λέξης «..........», με την οποία έχει γίνει γνωστή στο καταναλωτικό κοινό.. 5. Επειδή, η καθ` ης ομόρρυθμη εταιρία, από 6-5-1992, οπότε νομίμως συστάθηκε, έχει περιλάβει στο διακριτικό της τίτλο τη λέξη «...» και έκτοτε τη χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με ιδιώτες, τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς, στην αλληλογραφία και στα παραστατικά συναλλαγών της ακόμη και στις συναλλαγές της με την καταγγέλλουσα ανώνυμη εταιρία και τη μητρική εταιρία του ομίλου ... , στο οποίο η τριτανακόπτουσα έχει ήδη περιέλθει, ενώ η τριτανακόπτουσα, δραστηριοποιούμενη και συνυπάρχουσα στον ίδιο εμπορικό χώρο και αντικείμενο, χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, ως μέρος της επωνυμίας της, από μεταγενέστερο χρονικό σημείο, ήτοι το τέλος του 1992 χωρίς να προκληθεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό από την ταυτόχρονη χρήση της ή να διατυπωθεί κάποια διαμαρτυρία. Ενόψει της διαμορφωθείσης αυτής πραγματικής καταστάσεως η κατοχύρωση από την καθ` ης, στις 15-3-1998 ,της λέξης «....», ως ονόματος χώρου (.. ......), και η χρήση αυτής με δική της ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική της αλληλογραφία ή και σε άλλες ηλεκτρονικές χρήσεις, όπως ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, συνιστά, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, άσκηση νομίμου δικαιώματος της καθ` ης και δεν αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης το γεγονός ότι η λέξη αυτή, αποσπασθείσα από το διακριτικό της τίτλο, δεν περιέχεται στην επωνυμία της, ούτε μπορεί βασίμως να υποστηριχθεί ότι η, κατ` αυτόν τον τρόπο, χρήση μιας λέξης από το διακριτικό τίτλο, ως ονόματος χώρου, προκαλεί σύγχυση στις συναλλαγές, ή έγινε κακοπίστως προς απόσπαση πελατών της τριτανακόπτουσας, ο δε ισχυρισμός της τριτανακόπτουσας ότι η καθ` ης έσπευσε, κακόπιστα στην κατοχύρωση του ονόματος αυτού χώρου, για να προσελκύσει δικούς της πελάτες, μέσω του διαδικτύου, προκαλώντας σκόπιμα σύγχυση σε αυτούς είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, ούτε προέκυψε από τα προσκομισθέντα στοιχεία, άλλωστε ουδόλως εμποδίστηκε ή άλλως πως παραπλανήθηκε, η τριτανακόπτουσα να κατοχυρώσει, πρώτη αυτή, τη λέξη «...» ως όνομα χώρου πέραν δε της παραδοχής αυτής, ενόψει του ότι το επίδικο όνομα χώρου είχε εκχωρηθεί στην καθ΄ης προ της 30- 12-2002, δεν συντρέχει, κατά νόμο, περίπτωση διαγραφής του για παράβαση των αρχών της καλής πίστης κατά την υποβολή της αίτησης εκχώρησής ούτε άλλωστε προέκυψε, ειδικά και συγκεκριμένα, ότι κατά τη μακρόχρονη χρήση στο διαδίκτυο του ονόματος χώρου της καθ` ης, δηλαδή από την εκχώρηση αυτού έως την καταγγελία, χρήση αντικειμένη στις αρχές της καλής πίστης ή κακόπιστη χρήση του ονόματος αυτού και πρόκληση, εξαιτίας αυτής, βλάβης στη φήμη και την εμπορική δραστηριότητα της τριτανακόπτουσας μη αρκούσης, επί διαγραφής, της αόριστης πιθανολόγησης ούτε άλλωστε μπορεί να αποτελέσει έρεισμα για το αντίθετο η μεταγενέστερη κατοχύρωση της λέξης αυτής ως σήματος από την τριτανακόπτουσα και η σε μεταγενέστερο χρόνο, από τη σύσταση της καθ` ης, χρήση της λέξης αυτής ως μέρος της επωνυμίας της τριτανακόπτουσας, λόγω και του ότι τα δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων και προϊόντων κρίνονται αυτοτελώς με βάση τις οικείες διατάξεις και δεν μπορούν να αναιρέσουν τα προγενεστέρως κατοχυρωθέντα όμοια ή παρόμοια ονόματα χώρου ούτε άλλωστε μπορεί να αποτελέσει έρεισμα περί κακόπιστης χρήσης, ή χρήσης αντικειμένης στις αρχές της καλής πίστης από την καθ΄ης, η εταιρική μορφή, το μέγεθος και οι δυνατότητες των δύο επιχειρήσεων, ή η σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίηση της καθ` ης, σε αντιδιαστολή με την πανελλαδική δραστηριοποίηση της τριτανακόπτουσας, ανεξαρτήτως του ότι η καθ` ης έχει τη δυνατότητα από το καταστατικό της να επεκτείνει τα υποκαταστήματά της σε όλη την Επικράτεια ούτε άλλωστε η επί μακρόν, πριν την κατοχύρωση, χρησιμοποίηση στις συναλλαγές, της λέξης «........» και από τις δύο επιχειρήσεις και στις μεταξύ τους συναλλαγές, καθιστά κακόπιστη την καταχώριση και τη χρήση αυτής ως ονόματος χώρου, πολλώ μάλλον από την καθ` ης, η οποία πρώτη, ως ελέχθη, χρησιμοποίησε τη λέξη αυτή στις συναλλαγές της, ως διακριτικό τίτλο. Τέλος, δεν προέκυψε με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, ότι η καθ` ης είχε λάβει γνώση του γεγονότος ότι η τριτανακόπτουσα είχε, από τις 19-11-1998, κατοχυρώσει το όνομα χώρου 3ου επιπέδου ..........» και αδράνησε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ανοχή της σε αυτό να θεμελιώνει λόγο διαγραφής του δικού της ονόματος χώρου «.......», όπως αβάσιμα υποστηρίζει η τριτανακόπτουσα, ενόψει μάλιστα και του ισχυρισμού της καθ` ης ότι ουδέποτε η τριτανακόπτουσα πρόβαλε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση πλην της «....». Επομένως, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος διαγραφής του επίδικου ονόματος χώρου, όπως ορθώς κρίθηκε με την τριτανακοπτόμενη απόφαση. 6. Επειδή, κατ` ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση τριτανακοπή, να καταπέσει υπέρ του Δημοσίου το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 277 παρ. 9 Κ.Δ.Δ.) και να καταδικασθεί η τριτανακόπτουσα εταιρεία στα δικαστικά έξοδα της καθ` ής ομόρρυθμης εταιρείας, ύψους 350 ευρώ (άρθρο 275 παρ.1 Κ.Δ.Δ.). Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α Απορρίπτει την τριτανακοπή. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου. Καταδικάζει την τριτανακόπτουσα εταιρεία στα δικαστικά έξοδα της καθ`ης ποσού τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.