Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σύμβαση μεσιτείας. Προϋποθέσεις για καταβολή αμοιβής. Υπόδειξη ευκαιρίας. Έννοια. Γνώση του εντολέα για κατάρτιση της σύμβασης κατόπιν ενεργειών του μεσίτη (Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 339/2014)

[...] Η ενάγουσα ισχυρίζεται, ότι είναι νόμιμα διορισμένη μεσίτρια αστικών συμβάσεων, με αριθμό μητρώου επαγγελματικής ταυτότητας ......../2001 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. ......................, διατηρεί δε επί σειρά ετών μεσιτικό γραφείο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Οτι με προφορική σύμβαση μεσιτείας, η οποία καταρτίστηκε την 14/3/2009 μεταξύ αυτής και της εναγόμενης εταιρείας, υπό την προηγούμενη επωνυμία της «......................."............................................», της οποίας τότε νόμιμος εκπρόσωπος ήταν ο ...................., η τελευταία της ανέθεσε την εντολή, να εξεύρει αγοραστές, για όλες τις ξεχωριστές ιδιοκτησίας της οικοδομής διαμερισμάτων τεσσάρων επιπέδων, την οποία επρόκειτο να ανεγείρει, με βάση της με αριθμό ......./2009 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, εμβαδού 1.000,16 τ.μ., που βρίσκεται στη συμβολή των οδών .................. και ..................., στον οικισμό Ν. 751 του Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Οτι η συμφωνηθείσα αμοιβή της ανερχόταν σε ποσοστό 2% επί της αξίας πώλησης του ακινήτου. Οτι έκτοτε και μέχρι την 5/9/2012 η ίδια (ενάγουσα) προέβη σε 117 επιδείξεις των επιμέρους ακινήτων του ως άνω έργου στους αναλυτικά αναφερόμενους στην υπό κρίση αγωγή της υποψήφιους αγοραστές. Οτι την 9/4/2009 επέδειξε τις κατοικίες του επίδικου έργου στους ........................... και ....................., οι οποίοι, όπως διαπίστωσε ακολούθως αυτή (η ενάγουσα), κατόπιν σχετικής έρευνας στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς, προέβησαν στην αγορά, με βάση το με αριθμό ........./15-10-2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ..............., του με χαρακτηριστικό αριθμό Α2 διώροφου διαμερίσματος της ανωτέρω οικοδομής, όπως αυτό περιγράφεται στην ένδικη αγωγή της, αντί πραγματικού τιμήματος 380.000,00 ευρώ, γεγονός που της απέκρυψε η εναγόμενη εταιρεία, η οποία δεν την κάλεσε να παρασταθεί κατά την υπογραφή του εν λόγω συμβολαίου. Ισχυριζόμενη, λοιπόν, η ενάγουσα, ότι η εναγόμενη αρνείται αδικαιολόγητα να της καταβάλει τη συμφωνηθείσα αμοιβή της, ζητεί να υποχρεωθεί η τελευταία να της καταβάλει, νομιμοτόκως από την 15/10/2010 (ημέρα υπογραφής του συμβολαίου), άλλως από την επίδοση της αγωγής, το συνολικό ποσό των 9.348,00 ευρώ, από το οποίο τα 7.600,00 ευρώ αφορούν την καθαρή αμοιβή της και τα υπόλοιπα 1.748,00 ευρώ αφορούν τον ανάλογο επ` αυτής ΦΠΑ. Ζητεί, επίσης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη.

Η αγωγή αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 14 παρ. 1α και 25 παρ. 2 του ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από αμοιβές (άρθρα 678 έως 681 του ΚΠολΔ), πλην όμως το αίτημα αυτής να επιδικαστεί στην ενάγουσα το ποσό των 1.748,00 ευρώ, ως ανάλογος επί της συμφωνηθείσας αμοιβής της ΦΠΑ, κρίνεται απορριπτέο, ως μη νόμιμο, άλλως ως αόριστο, επειδή απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίκαση ΦΠΑ αποτελεί η προηγούμενη έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου ή αντίστοιχης απόδειξης παροχής υπηρεσιών (ΕφΑΘ 371/1997 ΕλλΔνη 1997.1601, ΕφΛαρ 221/2005 Αρμεν. 2005, 1564, ΕφΠειρ 615/2011, ΠολΠρΑΘ 4348/2012, ΠολΠρΑΘ 2272/ 2010, ΜΠρΑΘ 3683/2009 δημοσιευμένες στην τράπεζα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ), στην προκειμένη δε περίπτωση η ενάγουσα δεν επικαλείται με την αγωγή της συγκεκριμένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών της, για το σύνολο ή μέρος της αιτούμενης αμοιβής της, ούτε προσκόμισε κατά τη συζήτηση παρόμοια απόδειξη. Απορριπτέο, επίσης, ως μη νόμιμο, κρίνεται και το αίτημα για επιδίκαση τόκων υπερημερίας από την ημερομηνία σύναψης της αναφερόμενης στην αγωγή σύμβασης αγοραπωλησίας ακινήτου (15/10/2010), επειδή η ενάγουσα δεν επικαλείται ρητή συμφωνία της με την εναγόμενη, για καταβολή της αμοιβής της κατά την ημέρα κατάρτισης της αγοραπωλησίας. Κατά τα λοιπά η αγωγή κρίνεται ως αρκούντως ορισμένη, παρά την περί του αντιθέτου ένσταση της εναγόμενης, και ως νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 703 επ., 345, 346 του Α.Κ., 1 επ. του Π.Δ. 248/1993, όπως αυτό ίσχυε πριν από την κατάργηση του με το άρθρο 204 παρ. 2α του Ν. 4072/2012, και 907, 908 παρ. 1, 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, κατά το μέρος που κρίνεται νόμιμη, εφόσον έχει καταβληθεί το απαιτούμενο δικαστικό ένσημο, με τις νόμιμες προσαυξήσεις του (βλ. τα με αριθμούς 618132, 618133, 392154, 383868 και 380760 αγωγόσημα Α σειράς). Η εναγόμενη, με προφορικές δηλώσεις των πληρεξούσιων δικηγόρων της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και με τις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις της, αρνήθηκε αιτιολογημένα την αγωγή, ισχυριζόμενη αφενός μεν οτι ουδέποτε κατήρτισε με την ενάγουσα σύμβαση μεσιτείας για το επίδικο ακίνητο, για το οποίο την 9η Απριλίου 2009, δηλαδή κατά την επικαλούμενη από την ενάγουσα ημερομηνία κατάρτισης της μεσιτικής σύμβασης, δεν είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια, αφετέρου δε ότι η εκ μέρους της πώληση του ως άνω ακινήτου στους ..................... και ............... έλαβε χώρα χωρίς την ανάμιξη μεσίτη, αφού η επίδειξη των υπό πώληση ξεχωριστών ιδιοκτησιών του ένδικου οικοπέδου γινόταν από τον ..............., με τη διευκόλυνση κατά περίπτωση γειτόνων, στους οποίους αφήνονταν κλειδιά των διαμερισμάτων. Επικουρικά, εξάλλου, η εναγόμενη πρότεινε την ένσταση μείωσης της αιτούμενης υπέρμετρης αμοιβής της ενάγουσας στο προσήκον μέτρο, ήτοι στο ποσό των 200,00 ευρώ, επειδή, αν θεωρηθεί αληθινός ο ισχυρισμός της ενάγουσας, ότι την 9/4/2009 επέδειξε κάποιο ακίνητο στους προαναφερόμενους αγοραστές, επρόκειτο μόνο για το κενό οικόπεδο, επί του οποίου θα ανεγειρόταν το όλο συγκρότημα, η δε χρονική απασχόληση της ενάγουσας για τη συγκεκριμένη επίδειξη δεν υπερέβη τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Η προαναφερόμενη ένσταση είναι νόμιμη. Στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 707 του Α.Κ., πρέπει δε να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από τη διάταξη του άρθρου 703 παρ. 1 εδ. α` του Α.Κ. προκύπτει, ότι εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε μεσίτη για τη μεσολάβηση ή την απλή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη σύμβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει, μόνο αν η σύμβαση καταρτίστηκε ως συνέπεια αυτής της μεσολάβησης ή της υπόδειξης.

Βασικές, επομένως, προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης αποτελούν : α) η σύναψη της σύμβασης μεσιτείας, δηλαδή η υπόσχεση αμοιβής για τη μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας προς κατάρτιση άλλης σύμβασης, β) η μεσιτική δραστηριότητα (μεσολάβηση ή υπόδειξη), γ) η κατάρτιση της κύριας σύμβασης και δ) η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της μεσιτικής δραστηριότητας και της σύναψης της κύριας σύμβασης, υπό την έννοια ότι η τελευταία υπήρξε το αποτέλεσμα της μεσολάβησης ή υπόδειξης του μεσίτη, επειδή, σε διαφορετική περίπτωση, δεν οφείλεται μεσιτική αμοιβή (ΑΠ 1071/2010, ΑΠ 1039/2008, ΑΠ 815/2007, ΑΠ 1064/2006, ΕφΑΘ 3656/2010, ΕφΑΘ 3876/10, ΕφΠατρ 839/2008 και ΠολΠρΑΘ 8046/2009 δημοσιευμένες στην τράπεζα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, ως υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη σύμβασης, κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, νοείται η εκ μέρους του μεσίτη ενημέρωση του εντολέα του, για την ύπαρξη συγκεκριμένης και άγνωστης προηγουμένως σ` αυτόν δυνατότητας κατάρτισης της σύμβασης που τον ενδιαφέρει (ΑΠ 60/2009, ΑΠ 815/2007, ΕφΑΘ 4433/2010, ΕφΠειρ 165/2012 δημοσιευμένες στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), η δε γνώση του εντολέα, περί της κατάρτισης της σύμβασης κατόπιν ενεργειών του μεσίτη, αποτελεί προϋπόθεση της καταβολής της μεσιτικής αμοιβής (Β. Βαθρακοκοίλη Ερμηνεία και Νομολογία Αστικού Κώδικα, υπ` άρθρο 703, παρ. 18). Η αιτιώδης συνάφεια, τέλος, μεταξύ της υπόδειξης ευκαιρίας και της κατάρτισης της σύμβασης πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο της υπόδειξης (μεσιτικής παροχής), κατά τον οποίο πρέπει, να υπάρχει και η δυνατότητα σύναψης της σκοπούμενης σύμβασης, επειδή σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή κατά το συγκεκριμένο χρόνο δεν υφίσταται βούληση του τρίτου για την επιχείρηση της σύμβασης, λείπει η δυνατότητα κατάρτισης αυτής, η τυχόν δε γενόμενη από το μεσίτη υπόδειξη δεν παράγει υποχρέωση του εντολέα για καταβολή μεσιτικής αμοιβής, ακόμη και αν καταρτίστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο η σύμβαση (Β. Βαθρακοκοίλη Ερμηνεία - Νομολογία Α.Κ., υπ` άρθρο 703, παρ. 10, σελ. 787, ΑΠ 1118/1994, ΕφΑΘ 4155/ 2011, ΕφΠειρ 165/2012, ΕφΠειρ 409/2008 δημοσιευμένες στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, από όσα έγγραφα νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, προκειμένου να χρησιμεύσουν άλλα ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τα διδάγματα κοινής πείρας που το Δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη (άρθρο 336 αρ. 4 του ΚΠολΔ), καθώς και από όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η ενάγουσα είναι νόμιμα διορισμένη μεσίτρια αστικών συμβάσεων στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με βάση τη με αριθμό ......./2001 απόφαση διορισμού της, φέρει δε αριθμό μητρώου επαγγελματικής ταυτότητας .... και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. ...................... Για την άσκηση της προαναφερόμενης επαγγελματικής της δραστηριότητας η ενάγουσα διατηρεί επί σειρά ετών μεσιτικό γραφείο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η εναγόμενη τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία, εξάλλου, είχε συσταθεί με την επωνυμία «................................................» από τους αρχικούς εταίρους της .......... και ..............................., δυνάμει του νομίμως δημοσιευθέντος, με αριθμό 21247/14-11-2007 καταστατικού του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ..................., ενώ με τη με αριθμό 2076/16-6- 11 νομίμως δημοσιευθείσα πράξη του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .................. μετετράπη σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., με την επωνυμία «.......................Κατασκευαστική - Τεχνική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με μοναδικό μέτοχο τον .............., προς τον οποίο ο ..................... μεταβίβασε τα εταιρικά του μερίδια. Το Νοέμβριο του 2008 η εναγόμενη εταιρεία, υπό την προηγούμενη επωνυμία της, υπέβαλε στη Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης την από 4/11/2008 αίτηση, για την έκδοση άδειας ανέγερσης κτιρίου διαμερισμάτων (4 επιπέδων), με ενσωμάτωση στέγης, υπόγειο χώρο στάθμευσης, υπόγειο, ισόγειο και περίφραξη, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, εμβαδού 1.000,16 τ. μ., το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών ............. και ........., στον οικισμό Ν. 751 του Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Σε συνέχεια της προαναφερόμενης αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό ......../10-4-2009 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης. Με προφορική σύμβαση μεσιτείας, η οποία καταρτίστηκε την 14/3/2009, ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της εναγόμενης εταιρείας ................ ενεργώντας με τη συγκεκριμένη ιδιότητα του, ανέθεσε στην ενάγουσα την εντολή, να εξεύρει αγοραστές, για τις ξεχωριστές ιδιοκτησίες της ως άνω οικοδομής διαμερισμάτων, αντί αμοιβής της ανερχόμενης σε ποσοστό 2% επί του εκάστοτε τιμήματος πώλησης του ακινήτου. Η μεσιτική αυτή σύμβαση καταχωρήθηκε νόμιμα στο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ειδικό βιβλίο μεσιτικών αναθέσεων και υποδείξεων, που τηρεί η ενάγουσα, η οποία παρέλαβε ταυτόχρονα από την εναγόμενη αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων και των κατόψεων της υπό ανέγερση οικοδομής. Την 9η Απριλίου 2009, δηλαδή πριν από την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας και πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο επίδικο οικόπεδο, η ενάγουσα επέδειξε στους ..................... και ........... τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις κατόψεις των κατοικιών, που επρόκειτο να ανεγερθούν εντός αυτού, ενώ έκτοτε ουδεμία άλλη επικοινωνία είχε μαζί τους ούτε προέβη σε άλλη επίδειξη προς αυτούς των υπό πώληση ακινήτων κατά τη διάρκεια της ανέγερσης τους ή μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι μετά την έκδοση της ανωτέρω οικοδομικής άδειας, άρχισαν οι εργασίες εκσκαφής του οικοπέδου και ανέγερσης της οικοδομής, κατά τη διάρκεια των οποίων η κατασκευάστρια εταιρεία είχε τοποθετήσει στο εν λόγω οικόπεδο ευδιάκριτη πινακίδα, με τηλέφωνα επικοινωνίας για την ενημέρωση των υποψήφιων αγοραστών. Ακολούθως, ενώ το προαναφερόμενο έργο είχε φθάσει σχεδόν στο στάδιο της αποπεράτωσης, ο μάρτυρας ανταπόδειξης της κρινόμενης αγωγής .........................του ........................., ο οποίος, λόγω της συγγενικής του σχέσης με τον τότε νόμιμο εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας και της εμπειρίας του στις κατασκευές, βοηθούσε στο όλο έργο, επιβλέποντας πολλές φορές τις εργασίες ανέγερσης και επικοινωνώντας με ενδιαφερόμενους αγοραστές, στους οποίους επεδείκνυε τα προς πώληση διαμερίσματα, επέδειξε στους ................ και ............., κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ένα διαμέρισμα της ένδικης οικοδομής και ειδικότερα το με χαρακτηριστικό αριθμό Α2 διαμέρισμα, μικτού εμβαδού 102,24 τ.μ., τμήμα του οποίου βρίσκεται στο ισόγειο της οικοδομής και τμήμα του στον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο αυτής. Μετά από διαπραγματεύσεις οι ...........................και ................. προέβησαν, περί τα μέσα Οκτωβρίου 2010, στην αγορά του προαναφερόμενου διώροφου διαμερίσματος και μιας αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας - θέσης στάθμευσης, εμβαδού 12,50 τ.μ. στο Β` υπόγειο του κτιρίου, με βάση το με αριθμό .........................../15-10-2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ................, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς, με αναγραφέν τίμημα την αντικειμενική τους αξία, ύψους 188.028,00 ευρώ. Με βάση τα προεκτεθέντα το Δικαστήριο κρίνει, ότι η σύναψη της εν λόγω αγοραπωλησίας δεν ήταν αποτέλεσμα της μεσιτικής δραστηριότητας της ενάγουσας, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, την 9η Απριλίου 2009, δηλαδή δεκαοκτώ και πλέον μήνες πριν από την κατάρτιση του ανωτέρω συμβολαίου, είχε επιδείξει απλώς στους .................. και .................... τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις κατόψεις της επίμαχης οικοδομής, χωρίς να εκδηλωθεί τότε βούληση των τελευταίων για την αγορά του επίδικου ή άλλου συγκεκριμένου διαμερίσματος αυτής, εφόσον δεν είχε εκδοθεί ακόμη η άδεια ανέγερσης της. Πρέπει, μάλιστα, να επισημανθεί, ότι η ενάγουσα μεσίτρια δεν ενημέρωσε τον Απρίλιο του έτους 2009 ή μεταγενέστερα, αλλά πριν την κατάρτιση του ως άνω συμβολαίου, την κατασκευάστρια εταιρεία και εντολέα της «................... Κατασκευαστική - Τεχνική Ε.Π.Ε.» για την προαναφερόμενη υπόδειξη και για ενδεχόμενη δυνατότητα σύναψης της σύμβασης, παρά μόνο το Δεκέμβριο του έτους 2012, δηλαδή δύο και πλέον έτη μετά την υπογραφή του συμβολαίου, όπως η ίδια συνομολογεί στην αγωγή της, απέστειλε στην εναγόμενη λίστα με όλες τις μέχρι τότε επικαλούμενες από την ίδια υποδείξεις της, συμπεριλαμβανομένης και της ένδικης. Επομένως, ακόμη και αν θεωρηθεί ως αληθές, ότι η ενάγουσα συνετέλεσε με τον τρόπο αυτό στην τελική κατάρτιση της ανωτέρω σύμβασης, δεν αποδείχθηκε προγενέστερη του συμβολαίου γνώση του γεγονότος αυτού από την εναγόμενη εντολέα της, η οποία (γνώση) αποτελεί, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην προηγούμενη νομική σκέψη, προϋπόθεση για την επιδίκαση μεσιτικής αμοιβής. Τα παραπάνω, τέλος, δεν αναιρούνται από την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από την ενάγουσα, με ημερομηνία 1/10/2012 εντολή - σύμβαση μεσιτείας και έγκριση προγενέστερων υποδείξεων, εφόσον αυτή υπογράφεται από τον .............................ατομικά και όχι με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εναγόμενης εταιρείας, από την οποία, όπως προελέχθη, είχε αποχωρήσει τον Ιούνιο του έτους 2011. Ενόψει, λοιπόν, όλων των προεκτεθέντων, πρέπει να απορριφθεί, ως ουσιαστικά αβάσιμη, η αγωγή και να καταδικαστεί η ενάγουσα στα δικαστικά έξοδα της εναγόμενης, μετά από σχετικό αίτημα της τελευταίας (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ενάγουσα στα δικαστικά έξοδα της εναγόμενης εταιρείας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα δύο (152,00) ευρώ.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.