Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιμέλεια τέκνου εκτός γάμου - Προσωρινή ανάθεση στον πατέρα - Διαταραγμένη προσωπικότητα της μητέρας (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 10643/2011)

Περίληψη: Επιμέλεια τέκνου εκτός γάμου. Προσωρινή ανάθεση στον πατέρα. Γονική μέριμνα, διατροφή άγαμης μητέρας και τέκνου, δαπάνες τοκετού. Χρονικός περιορισμός και προϋποθέσεις για τη διατροφική αξίωση της άγαμης μητέρας. Προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας αγοριού 13 μηνών στον πατέρα, που είχε εκούσια αναγνωρίσει το παιδί. Διαταραγμένη προσωπικότητα της μητέρας. Πραγματικά περιστατικά.

[...] Ι. Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, η με αριθμό καταθέσεως 7377/1-3-2011 αίτηση ανάθεσης γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου του αιτούντος ......... και η με αριθμό καταθέσεως 10519/18-3-2011 αίτηση περί διατροφής άγαμης μητέρας και ανήλικου τέκνου και καταβολής δαπανών τοκετού της αιτούσας .........., οι οποίες είναι συναφείς μεταξύ τους, αφορούν τους ίδιους διαδίκους, υπάγονται στην αυτή διαδικασία και γι` αυτό πρέπει να συνεκδικασθούν, δεδομένου ότι έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, επέρχεται δε και μείωση των εξόδων (άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔ).

II. Στην προκειμένη περίπτωση δικαστικής αμφισβητήσεως, ο αιτών της πρώτης συνεκδικαζόμενης αίτησης με αριθμό καταθέσεως 7377/1-3-2011, ......., με την υπό κρίση αίτηση του και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά διαλαμβάνονται στο δικόγραφο αυτής, ισχυρίζεται ότι από την ελεύθερη συμβίωση του με την καθ` ης η αίτηση, ........., απέκτησε ένα ανήλικο άρρεν αβάπτιστο τέκνο που γεννήθηκε στις 28-2-2010 το οποίο και αναγνώρισε εκουσίως και ότι κατά μήνα Φεβρουάριο του έτους 2011 διεκόπη η ελεύθερη συμβίωση του με την καθ` ης η οποία έκτοτε και μέχρι σήμερα συμβιώνει με τον ανήλικο υιό του στην οικία των γονέων της, ζητά δε επικαλούμενος λεπτομερώς πραγματικά περιστατικά επείγουσας περίπτωσης να του ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας του ανήλικου αβάπτιστου υιού τους, ηλικίας σήμερα 13 μηνών περίπου, γιατί αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του ανήλικου, όπως διεξοδικά εκθέτει, και τέλος να καταδικασθεί η καθ` ης στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

Η κρινόμενη αίτηση με το προεκτιθέμενο ιστορικό και το τελολογικά συνδεόμενο με αυτό αίτημά της, παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου το οποίο είναι υλικά και τοπικά αρμόδιο να την δικάσει, (άρθρα 22 και 686 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Εξάλλου η υπό κρίση αίτηση ελέγχεται ως νόμιμη, έχοντας νομικό έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1515 Α.Κ, 735, 191 παρ. 2 και 176 Κ.Πολ.Δ, αφού επί εκούσιας αναγνώρισης τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, όπως ισχύει στην παρούσα υπόθεση, το νομικό καθεστώς της γονικής μέριμνας του τέκνου μεταβάλλεται και ο νόμος αναθέτει την γονική μέριμνα και στον πατέρα εκτιμώντας ότι αυτός με την οικειοθελή πράξη της αναγνώρισης επέδειξε το ενδιαφέρον του για το τέκνο, καθιστώντας έτσι φορείς της γονικής μέριμνας και τους δύο γονείς, όμως αναθέτει αποκλειστικά στην μητέρα την άσκηση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας, στον δε πατέρα αναγνωρίζεται ρόλος αναπληρωματικός και η δυνατότητα να παραμερίσει δικαστικά υπό ορισμένες προϋποθέσεις το προβάδισμα αυτό της μητέρας, μεταξύ των οποίων προϋποθέσεων, όπως εκτίθεται στο δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης, περιλαμβάνεται και η περίπτωση εφόσον επιβάλλεται τούτο από το συμφέρον του τέκνου ώστε με δικαστική απόφαση και κατόπιν αίτησης του πατέρα να ανατεθεί η άσκηση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου αποκλειστικά στον πατέρα. (Γεωργιάδης ΑΚ εκδ. 2003 τόμος 8ος αρθ. 1515 σελ. 237 επ. και ΕΡΝΟΜΑΚ Βαθρακοκοίλης εκδ. 2004 τόμος Ε` αρθ. 1515 σελ. 933). Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

III. Στην προκειμένη περίπτωση δικαστικής αμφισβητήσεως, η αιτούσα της δεύτερης συνεκδικαζόμενης αίτησης με αριθμό καταθέσεως 10519/18-3-2011, ........., με την υπό κρίση αίτηση της και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά διαλαμβάνονται στο δικόγραφο αυτής, επικαλούμενη το ίδιο ιστορικό με την προαναφερόμενη πρώτη αίτηση αναφορικά με την ελεύθερη συμβίωση με τον καθ` ου ......., την απόκτηση του ανήλικου άρρενος αβάπτιστου τέκνου της, την εκούσια αναγνώριση αυτού και την οριστική διάσπαση της ελεύθερης συμβίωσής τους, ζητά, μνημονεύοντας πραγματικά περιστατικά επείγουσας περίπτωσης α) ενεργώντας για λογαριασμό του παραπάνω ανήλικου τέκνου της που εκπροσωπεί στην παρούσα Δίκη και με το οποίο διαμένει συνεχώς από τον μήνα Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, να υποχρεωθεί ο καθ` ου ως γονέας αυτού στην δικαστική καταψήφιση του ποσού των εξακοσίων (600) ευρώ συνολικά κατά μήνα, ποσό που αντιστοιχεί στην συνεισφορά του για την μηνιαία δαπάνη διατροφής αυτού, διότι ο ανήλικος στερείται ίδιων πόρων ζωής και περιουσίας και αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, ενώ ο ίδιος (καθ` ου) διαθέτει τις ανάλογες οικονομικές δυνάμεις, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης β) να υποχρεωθεί ο καθ` ου επίσης στην δικαστική καταψήφιση του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ, ως διατροφή της ιδίας ως άγαμης και άπορης μητέρας, λαμβάνοντας υπ` όψιν την απορία της και τις βιοτικές της ανάγκες, όπως διαμορφώνονται στα πλαίσια της χωριστής πλέον διαβίωσης της, υπό τους ίδιους κατά τα παραπάνω αναφερόμενους όρους πληρωμής και γ) να υποχρεωθεί ο καθ` ου επίσης στην δικαστική καταψήφιση του ποσσίκτων 4.500 ευρώ που αφορούν δαπάνες τοκετού του τέκνου και τέλος να καταδικασθεί ο καθ` ου στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

Η υπό κρίση αίτηση στο δικόγραφο της οποίας η αιτούσα επιχειρεί να σωρεύσει πλείονες αξιώσεις, με το προεκτιθέμενο ιστορικό και τα τελολογικά συνδεόμενα με αυτό αιτήματα της, κατ` αρχήν παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου το οποίο είναι υλικά και τοπικά αρμόδιο να την δικάσει, (άρθρα 22 και 686 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), όμως ελέγχεται ως νόμιμη μόνον ως προς την πρώτη (α) και την τρίτη (γ) αξίωση (περί καταβολής διατροφής υπέρ του ανήλικου τέκνου και περί καταβολής της δαπάνης εξόδων τοκετού της άγαμης μητέρας), έχοντας νομικό έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων, 1465, 1486, 1493, 1496, 1498, 1502, 1516 ΑΚ. σε συνδυασμό με αρθ. 191 παρ. 2 και 176 Κ.Πολ.Δ. Η έτερη σωρρευόμενη αξίωση υπό στοιχείο (β) περί καταβολής προσωρινής διατροφής υπέρ της αιτούσας ως άπορης και άγαμης μητέρας στερείται νομικής βασιμότητας και συνεπώς απορριπτέα τυγχάνει, διότι η αξίωση διατροφής της άγαμης μητέρας αφενός προϋποθέτει απορία αυτής, δηλαδή ότι υπάρχει αδυναμία να αυτοδιατραφεί λόγω του ότι δεν έχει εισοδήματα ούτε περιουσία και δεν είναι σε θέση ούτε και να εργασθεί, μπορεί δε να ασκηθεί με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η προσωρινή επιδίκαση αυτής, όμως η εν λόγω διατροφική αξίωση περιορίζεται χρονικώς σε δύο μήνες πριν από τον τοκετό και σε τέσσερεις μήνες μετά από αυτόν, με την δυνατότητα επιδίκασης το πολύ για ένα έτος αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, (που πρέπει να εκτίθενται λεπτομερώς) αλλά σε καμία περίπτωση δεν χωρεί επιμήκυνση του χρόνου αυτού, τέτοια όμως στοιχεία περί καθορισμού του νόμιμου χρονικού προσδιορισμού ουδόλως διαλαμβάνονται στην υπό κρίση αίτηση, αντίθετα η αιτούσα με βάση το εκτιθέμενο ιστορικό σαφώς διεκδικεί την δικαστική καταψήφιση υπέρ της ιδίας προσωρινής διατροφής στο διηνεκές (ΕΡΝΟΜΑΚ Βαθρακοκοίλης εκδ. 2004 τόμος Ε` αρθ. 1503 σελ. 832- 833). Συνεπώς, και κατά το μέρος που η υπό κρίση αίτηση κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την παραπάνω πρώτη συναφή αίτηση.

III. Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των εξετασθέντων στο ακροατήριο μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, .......... και .........., από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, τα όσα προφορικά στο ακροατήριο και με τα έγγραφα σημειώματα ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι αυτών, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

Η αιτούσα - καθ` ης, ......... που γεννήθηκε στις 29-4-1979 σε ηλικία 24 ετών τέλεσε στις 26-3-2003 πολιτικό γάμο στο Δήμο Εύοσμου με τον ....... μετά από γνωριμία και ελεύθερη συμβίωση μαζί του από το καλοκαίρι του έτους 2000, ο οποίος κατόπιν ιερολογήθηκε κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 1-11-2003 στη Θεσσαλονίκη τελούσα η ίδια σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Από αυτό τον γάμο απέκτησαν μία ανήλικη θυγατέρα που γεννήθηκε στις 13-2-2006, το όνομα της οποίας δεν προσδιορίσθηκε αφού η αιτούσα-καθ` ης δεν προσκόμισε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όμως η έγγαμη συμβίωση των ανωτέρω δεν εξελίχθηκε ομαλά και διήρκεσε μέχρι τις 4-10-2006, τούτο δε οφείλετο αποκλειστικά στην αιτούσα .........., η οποία όπως ανακάλυψε ο πρώην σύζυγός της επί σειρά ετών επεδείκνυε μία πρωτοφανή ψυχοπαθολογική συμπεριφορά με σαφείς ενδείξεις διαταραγμένης προσωπικότητας μετερχόμενη συνεχώς απατηλές μεθόδους. Ειδικότερα η αιτούσα - καθ` ης, ..........., που ήταν από το έτος 2000 απόφοιτος του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ......... στο τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων, παρίστανε απατηλάστον τότε σύντροφο της και μετέπειτα σύζυγο της ....... ότι από το έτος 2003 εργαζόταν ως υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος στην Επιθεώρηση Εργασίας στη Σίνδο Θεσ/νίκης και ότι στην συνέχεια αποσπάσθηκε στο Υπουργείο Βόρειας Ελλάδος, και τελικά στο γραφείο της Επιθεώρησης Εργασίας επί της οδού ........ στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας μάλιστα υψηλότατο μηνιαίο μισθό, ο οποίος όμως για γραφειοκρατικούς λόγους καθυστερούσε να της καταβληθεί, και υπό αυτές τις συνθήκες τελέσθηκε ο μεταξύ τους νόμιμος θρησκευτικός γάμος. Η αιτούσα .......... προκειμένου να πείσει για τα παραπάνω και να ενισχύσει την αληθοφάνεια των ισχυρισμών της υποκρίνετο κάθε πρωί ότι έφευγε από την πατρική οικία του συζύγου της στην οποία φιλοξενούντο προς ανάληψη της εργασίας της, μεθόδευση την οποία εξακολούθησε μέχρι τον μήνα Μάιο του έτους 2006 οπότε λόγω της εγκυμοσύνης διέκοψε κατά τα λεγόμενα της την εργασία της

Μετέπειτα ο τότε σύζυγός της ......... κατά την τακτοποίηση του ασφαλιστικού της βιβλιαρίου για την καταβολή του επιδόματος εξόδων τοκετού, ανακάλυψε ότι όλα τα παραπάνω ήσαν αναληθή, ψευδή και δεν ανταποκρίνοντο στην πραγματικότητα αφού η αιτούσα .......... ουδέποτε εργάσθηκε το παραπάνω χρονικό διάστημα ως υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος αμειβόμενο με υψηλές αποδοχές στην Επιθεώρηση Εργασίας, απλώς ως απόφοιτος ΙΕΚ, για μικρό χρονικό διάστημα ολίγων μηνών προέβη σε πρακτική άσκηση στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Εν τω μεταξύ στις 13-2-2006 η αιτούσα γέννησε την ανήλικη θυγατέρα της, την φροντίδα της οποίας ανέλαβε η μητέρα του συζύγου της ........., με την οποία συμβίωναν στην πατρική του οικία, αφού η αιτούσα εκδήλωσε αδιαφορία να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του μητρικού ρόλου της. Τον Απρίλιο του έτους 2006 η αιτούσα ανακοίνωσε στον τότε σύζυγο της ότι προσελήφθη ως υπάλληλος στο τμήμα ιατρικής εξυπηρέτησης της εταιρίας ........... στη Θεσσαλονίκη με εργασιακό αντικείμενο την διαμεσολάβηση της σε σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων ιατρικής φροντίδας με τρίτους πελάτες, εργασία στην οποία ισχυρίζετο ότι απασχολείτο μέχρι και τον Οκτώβριο του έτους 2006. Ηδη η συζυγική ζωή της αιτούσας και του τότε συζύγου της .......... είχε κλονισθεί σοβαρά, ενώ στις 4-10-2006 η αιτούσα χωρίς ενημέρωση εγκατέλειψε τον σύζυγο και την ανήλικη θυγατέρα της και ουδέποτε επέστρεψε πλησίον τους, ούτε ενδιαφέρθηκε για την ζωή τους. Ο ......... μη γνωρίζοντας τις προθέσεις της τότε συζύγου και νυν αιτούσας την αναζήτησε στο επαγγελματικό της περιβάλλον, οπότε για δεύτερη φορά ανακάλυψε το υπέρμετρο ψεύδος και την απατηλή συμπεριφορά της συζύγου του, και ειδικότερα ανακάλυψε ότι η αιτούσα μετήλθε άλλη απατηλή συμπεριφορά στην άσκηση των εργασιακών της καθηκόντων, προβαίνοντας σε συνάψεις ασφαλιστικών συμβάσεων μεταξύ της εργοδότριας εταιρίας ........ και δήθεν πελατών που ήσαν πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος της, εν αγνοία αυτών, κάλυπτε δε τα σχετικά έξοδα προεγγραφής για την κατάρτιση των συμβολαίων με αναλήψεις χρημάτων από πιστωτικές κάρτες του τότε συζύγου της ........, ο οποίος αγνοούσε αυτές τις ενέργειες, χρεώνοντας αυτόν με διάφορα χρηματικά ποσά, (ήδη στράφηκε δικαστικά σε βάρος της), και ότι όταν η εργοδότρια εταιρία διαπίστωσε αυτές τις παράνομες συμβάσεις ασφαλιστικών συμβολαίων, απέλυσε την αιτούσα η οποία ταυτόχρονα είχε αποσπάσει από συναδέλφους της διάφορα χρηματικά ποσά ως δάνεια που ποτέ δεν απέδωσε.

Υπό αυτές τις συνθήκες εξελισσόμενη η κατάσταση αναγκάσθηκε ο ........ μετά πάροδο έξι (6) ημερών, στις 10-10-2006 να ζητήσει έννομη προστασία καταθέτοντας την με αριθμό καταθέσεως 44995/10-10-2006 αίτηση ανάθεσης άσκησης του δικαιώματος γονικής μέριμνας για την ανήλικη θυγατέρα τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), υπόθεση η οποία τελικά εκδικάσθηκε στις 13-12-2006, χωρίς να εμφανισθεί η κληθείσα νομίμως καθ` ης .........., η οποία δεν επιδίωξε ούτε την δική της ασκηθείσα αντίθετη αίτηση να εκδικάσει που προσδιορίσθηκε στην ίδια δικάσιμο, οπότε και εκδόθηκε η με αριθμό 45109/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία μνημονεύοντας όλο το προπεριγραφέν ιστορικό σχετικά με την επιδειχθείσα συμπεριφορά της μητέρας .......... και έχοντας ως αποκλειστικό κριτήριο το συμφέρον της ανήλικης θυγατέρας (8 μηνών), έκρινε αυτή ακατάλληλη στην άσκηση των μητρικών της καθηκόντων και ανέθεσε προσωρινά την αποκλειστική άσκηση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας στον πατέρα της ανήλικης .........., που κρίθηκε ότι είναι υπεύθυνος, στοργικός πατέρας, ικανός να παρέχει στοργή και ασφάλεια στο ανήλικο τέκνο.

Στις 9-1-2007 ο ........... κατέθεσε την με αριθμό καταθέσεως 896/9-1-2007 αγωγή περί οριστικής ανάθεσης άσκησης του δικαιώματος γονικής μέριμνας σχετικά με την ανήλικη θυγατέρα τους, οπότε και εκδόθηκε η με αριθμό 31858/22-8-2007 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία 681 β Κ.Πολ.Δ), ερήμην της καθ` ης ......... η οποία αν και κλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα δεν εμφανίσθηκε κατά την εκδίκαση, με την οποία απόφαση ανετέθη οριστικά η άσκηση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας της ανήλικης θυγατέρας του ζεύγους των διαδίκων αποκλειστικά στον αιτούντα- πατέρα της ανήλικης, .......... επιβοηθούμενο από τους γονείς του, απόφαση στην οποία επαναλαμβάνεται όλο το προπεριγραφέν ιστορικό σχετικά με την συμπεριφορά της μητέρας .........., η οποία συνέχιζε να αδιαφορεί παντελώς για την ζωή της ανήλικης θυγατέρας της χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ασκήσει αυτή ένδικα μέσα κατά της απόφασης. Στις 13-4-2007 ο ......... κατέθεσε την με αριθμό 17237/13-4-2007 αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού κατά της συζύγου του ......., οπότε και εκδόθηκε η με αριθμό 17782/29-5-2008 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία γαμικών διαφορών) εκ νέου ερήμην της εναγομένης ........, η οποία αν και κλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα δεν εμφανίσθηκε κατά την εκδίκαση, με την οποία απόφαση λύθηκε ο μεταξύ των εν λόγω διαδίκων υφιστάμενος γάμος για λόγους που αφορούσαν αποκλειστικά το πρόσωπο αυτής, αφού όλη η προπεριγραφείσα συμπεριφορά της εναγομένης που επαναλαμβάνεται στο ιστορικό της απόφασης κρίθηκε ότι επέφερε ισχυρό κλονισμό αφόρητο στην εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης των διαδίκων, η δε εναγομένη συνέχιζε να επιδεικνύει πλήρη αδιαφορία για την ζωή της 14 μηνών ανήλικης θυγατέρας της, χωρίς μέχρι σήμερα η τελευταία να έχει ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης.

Τον Απρίλιο του έτους 2009 η αιτούσα-καθ` ης ......... συνδέθηκε με τον αιτούντα-καθ` ου ......... και σύντομα άρχισαν να συμβιώνουν ελεύθερα στο διαμέρισμα του τελευταίου. Η αιτούσα χωρίς ενδοιασμό, αμετανόητη και κατά την προσφιλή της τακτική που είχε μάθει να αναπτύσσει διακατεχόμενη από έντονη μεγαλομανία, επιστράτευσε εκ νέου τον μηχανισμό φαντασιώσεων και ψεμάτων και παριστάνοντας έναν άλλο εαυτό παρέστησε ψευδώς στον αιτούντα ........., ότι ονομάζεται .........., διαμένει στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης, ότι είναι ειδικευόμενη γενική χειρούργος στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με σπουδές στην Αγγλία, ότι οι γονείς της που διαμένουν στην Κομοτηνή εργάζονται ο μεν πατέρας της ως δικαστικός επιμελητής και η μητέρα της ως Δικηγόρος, ενώ σκόπιμα απέκρυψε το προσωπικό της παρελθόν, δηλαδή τον γάμο της και την ύπαρξη της ανήλικης θυγατέρας της. Ο αιτών ......... ο οποίος εργάζεται ως μόνιμος υπάλληλος στην Δ.Ε.Η και αγνοούσε τις επαγγελματικές συνθήκες εργασίας των ιατρών, εντυπωσιάσθηκε και καλόπιστα πίστεψε τα παραπάνω, μάλιστα η αιτούσα προκειμένου να ενισχύσει με περισσή αληθοφάνειά τους ψευδέστατους ισχυρισμούς της μετά πάροδο διμήνου προθυμοποιήθηκε να χειρουργήσει τον αιτούντα προς αντιμετώπιση του προβλήματος του στην χολή, οπότε ο τελευταίος έλαβε και σχετική άδεια από την εργασία του προς τούτο. Ομως επειδή ο χρόνος της άδειας τελείωνε και δεν υπήρχε πρόοδος, σε καυγά που ξέσπασε μεταξύ των διαδίκων η αιτούσα προκειμένου να καλύψει τα ψευδή περιστατικά που είχε αναφέρει μηχανεύθηκε νέα και δήλωσε μεν προς τον αιτούντα ότι το αληθινό ονοματεπώνυμό της είναι ......... και όχι ....... όμως ότι αδυνατεί να εκτελέσει την εγχείρηση διότι η ιατρική ειδικότητα της είναι αυτή της καρδιοχειρουργού.

Μετά από έρευνα που διεξήγαγε ο αιτών για την αιτούσα ........, (ήδη η συμβίωση τους διήνυε τον τρίτο μήνα), ανακάλυψε ότι ούτε στον ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκης ούτε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου εργάζεται ιατρός με τα παραπάνω στοιχεία, ότι ουδέποτε αυτή σπούδασε ιατρική στο εξωτερικό, ότι έχει δημιουργήσει χρέη από χρήση πιστωτικών καρτών, ότι οι γονείς της κατοικούν στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης και εργάζεται ο μεν πατέρας της ως φύλακας σε εταιρία συσκευασιών και η μητέρα της ως πωλήτρια, ότι είναι διαζευγμένη και μητέρα ανήλικου τέκνου που ζει με τον πατέρα του χωρίς η τελευταία να ασχολείται με το τέκνο της. Η αιτούσα παρά τις παραπάνω αποκαλύψεις δεν πτοήθηκε και συνεχίζοντας με θρασύτητα την νοσηρή κατάσταση την οποία είχε δημιουργήσει επινόησε νέα ψευδή περιστατικά προσπαθώντας να αλλάξει όλα όσα είχαν συμβεί στην προηγούμενη έγγαμη ζωή της, αποκρύπτοντας τις δικαστικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί με το συγκεκριμένο ιστορικό, ισχυριζόμενη ότι ήταν θύμα της συζυγικής της σχέσης ότι έχει σχέσεις με την ανήλικη θυγατέρα της την οποία ενέγραψε σε παιδικό σταθμό, ότι το επάγγελμα της είναι αυτό της οικονομολόγου και ότι εργάζεται στην ίδια επιχείρηση στην οποία εργάζεται και ο πατέρας της, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες ανακοίνωσε στον αιτούντα ............ ότι βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Ομως και για δεύτερη φορά ο αιτών .......... ανακάλυψε ότι τα παραπάνω εκτιθέμενα ήσαν παντελώς ψευδή αφού η αιτούσα ......... ουδεμία σχέση είχε αναπτύξει με την ανήλικη θυγατέρα της που μεγάλωνε αποκλειστικά με την φροντίδα του πατέρα της ....... και της γιαγιάς της εκ πατρός, ούτε εργαζόταν ως οικονομολόγος στην συγκεκριμένη επιχείρηση, αντίθετα όπως πιθανολογήθηκε και από το περιεχόμενο του εγγράφου του υποκαταστήματος ΙΚΑ που μετ` επικλήσεως προσκομίζεται, η αιτούσα ......... απασχολήθηκε κατά το έτος 2006 από μήνα Απρίλιο μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο μόνον για διάστημα 127 ημερών εργασίας με συνολικές αποδοχές 6.058,27 ευρώ χωρίς να προκύπτουν τα στοιχεία του εργοδότη της, για το έτος 2008 από τον μήνα Ιούλιο μέχρι και τον μήνα Δεκέμβριο για διάστημα μόνον 146 ημερών εργασίας με συνολικές αποδοχές 5.998,06 από την εργοδότρια εταιρία με την επωνυμία .......... και για το έτος 2009 μόνον κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για διάστημα 35 ημερών εργασίας με συνολικές αποδοχές 1.403,40 ευρώ στην ίδια εργοδότρια εταιρία.

Με σοβαρά διαρρηγμένες τις μεταξύ των διαδίκων σχέσεις, στις 28-2-2010 η αιτούσα-καθ` ης .......... που διήνυε το 31ο έτος της ηλικίας της, γέννησε ένα ανήλικο άρρεν αβάπτιστο μέχρι σήμερα τέκνο, νοσηλευόμενη σε ιδιωτικό μαιευτήριο το οποίο επέλεξε η ίδια (χωρίς να το κατονομάζει ούτε προσκομίζει σχετικό έγγραφο παρότι ζητήθηκε από το Δικαστήριο κατά την ακροαματική διαδικασία), όλα δε τα έξοδα τοκετού και νοσηλείας της καταβλήθηκαν από τους γονείς της ως δώρο προς την αιτούσα θυγατέρα τους, όπως πιθανολογήθηκε από την λεπτομερή εξέταση των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, χωρίς να προσδιορίζεται το ακριβές ύψος αυτών καθώς και οι επιμέρους ιατρικές δαπάνες που διενεργήθηκαν αφού ουδέν έγγραφο προσκομίζει η αιτούσα (απόδειξη παροχής υπηρεσιών και εν γένει δαπανών προς τούτο), η τελευταία δε δικαιούχος ασφαλισμένη στο Ι.ΚΑ εισέπραξε από τον ασφαλιστικό της φορέα μέρος της δαπάνης ως επίδομα, το ύψος του οποίου επίσης δεν προσδιορίσθηκε αφού η αιτούσα απέφυγε να προσκομίσει σχετικά έγγραφα παρότι ζητήθηκε από το Δικαστήριο κατά την ακροαματική διαδικασία, συνεπώς η χρηματική αξίωση αυτής περί δικαστικής καταψήφισης σε βάρος του καθ` ου-αιτούντος ........ του ποσού των 4.500 ευρώ ως έξοδα τοκετού που η ίδια ισχυρίζεται ότι κατέβαλλε (υπολογίζοντας όλως αυθαίρετα το ύψος αυτών), τυγχάνει απορριπτέα διότι στερείται ουσιαστικής βασιμότητας.

Στην συνέχεια, από τα ίδια αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι μετά την γέννηση του ανήλικου τέκνου (28-2-2010) ο αιτών-καθ` ου .......... ενεργώντας με σύνεση, αίσθημα ευθύνης, ωριμότητα που αρμόζει στην ηλικία του (γεννήθηκε στις 30-6-1975) και υψηλό ηθικό ανάστημα, παραμέρισε τις προσωπικές αντιδικίες και διαφωνίες που είχε με την καθ` ης-αιτούσα ........... και οικειοθελώς προέβη στις 12-3-2010 στην εκούσια αναγνώριση της πατρότητας του ανήλικου αβάπτιοτου γεννηθέντος υιού του, ως πρώτη εκδήλωση του μεγάλου ενδιαφέροντος του για το τέκνο του, διεκδικώντας έτσι την νομική ιδιότητα του αναγνωρισθέντος πατέρα ως φορέα του δικαιώματος γονικής μέριμνας, οπότε και συντάχθηκε η με αριθμό 1038/12-3-2010 συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου της Συμ/φου Θεσσαλονίκης Ελένης Μαυρίδου, που επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών, ενώ ταυτόχρονα ασχολήθηκε ενεργά, ουσιωδώς και με ιδιαίτερη στοργή στην καθημερινή εν γένει φροντίδα του τέκνου του, εκδηλώνοντας έμπρακτα την μεγάλη αγάπη που νοιώθει προς αυτό και συνειδητοποιώντας την ευθύνη του ως γονέα.

Οι διάδικοι συνέχισαν να συμβιώνουν στο διαμέρισμα του αιτούντος ............ αφού η καθ` ης-αιτούσα .......... αρνείτο να αποχωρήσει από αυτό, όμως η συμβίωσή τους εξελίσσετο συνεχώς με φραστικά επεισόδια, εντάσεις και λογομαχίες που επιδείνωναν οι συνεχείς μεγαλομανείς απαιτήσεις της καθ` ης για υψηλές δαπάνες διαβίωσης της ιδίας και του τέκνου, (ένδυση, ταξίδια, έπιπλα, παιδικά πάρτυ) δυσανάλογα προς τις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος-καθ` ου ........., ενώ η καθ` ης-αιτούσα ουδέν ενδιαφέρον έδειχνε προκειμένου να εκτονωθεί η υπάρχουσα κατάσταση, να περιορίσει τις απαιτήσεις της να επιδιώξει να εργασθεί ως οικονομολόγος όπως ισχυρίζετο ότι ήταν και γενικά να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο που είχα περιέλθει η μεταξύ των διαδίκων κατάσταση. Περί τα μέσα μηνός Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους ένα ακόμα σοβαρό φραστικό επεισόδιο έλαβε χώρα μεταξύ των διαδίκων, όταν εκ νέου τέθηκε από το αιτούντα-καθ` ου το θέμα της οριστικής διάσπασης της ελεύθερης σχέσης συμβίωσης που διατηρούσαν μεταξύ τους οι διάδικοι, οπότε η καθ` ης-αιτούσα εξεμάνη και άρπαξε ένα οικιακό μαχαίρι απειλώντας τον αιτούντα παρουσία του 12 μηνών περίπου ανήλικου υιού τους, ενώ στην συνέχεια τις επόμενες ημέρες αφού αποκάλυψε στον αιτούντα- καθ` ου ότι ουδέποτε υπήρξε επιστήμων οικονομολόγος απόφοιτος Τ,Ε.Ι, (όπως ψευδώς ισχυρίζετο), αλλά πτυχιούχος του ........., αποχώρησε από το διαμέρισμα του τελευταίου μαζί με το ανήλικο τέκνο τους και εγκαταστάθηκε στην πατρική οικία πλησίον των γονέων της, αποστερώντας έκτοτε στον αιτούντα και ήδη αναγνωρισμένο πατέρα την επικοινωνία του με τον ανήλικο υιό του, για τον οποίο δεν γνωρίζει πλέον τις συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής του.

Από την γέννηση του ανήλικου αβάπτιστου υιού των διαδίκων, (28-2-2010), μέχρι την οριστική διάσπαση της ελεύθερης συμβίωσης αυτών (Φεβρουάριος του έτους 2011), ο ανήλικος διέμενε συνεχώς στο ιδιόκτητο διαμέρισμα επί της οδού ....... αρ. ... του αιτούντος πατέρα του ......., δηλαδή για χρονικό διάστημα 12 μηνών, στον χώρο του οποίου απέκτησε οικειότητα και εγκλιματίστηκε στο περιβάλλον, ήδη ο αιτών είχε διαμορφώσει σχετικά το διαμέρισμα για τις ανάγκες του τέκνου του, ο δε αιτών που εργάζεται ως μόνιμος υπάλληλος της Δ.Ε.Η με σταθερό πρωινό ωράριο εργασίας, όλο τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο του καθημερινά διέθετε στην φροντίδα και εν γένει περιποίηση του ανήλικου υιού του, με τον οποίο είναι στενότατα συνδεδεμένος αφού είναι και το μοναδικό τέκνο το οποίο απέκτησε, τα ίδια δε ισχυρά αισθήματα αγάπης και έντονης συναισθηματικής εξάρτησης διατηρεί και ο ανήλικος προς τον αιτούντα πατέρα του, όπως με σαφήνεια επιβεβαίωσε η εξετασθείσα μάρτυρας απόδειξης ......., αδελφή του αιτούντος, η οποία ως έχουσα άμεση γνώση διατηρούσε και συνεχίζει και σήμερα να διατηρεί στενές σχέσεις με τον αιτούντα αδελφό της, συμπαραστάθηκε δε μαζί με την μητέρα της ........ έμπρακτα στην φροντίδα του ανήλικου, εξάλλου λόγω της βρεφικής και πολύ τρυφερής ηλικίας που διανύει ο 13 μηνών ανήλικος εξαρτάται απόλυτα η διαβίωση του αττό τις φροντίδες τους

Ο αιτών .........., του οποίου η προσωπικότητα διακρίνεται για την συνέπεια, την ωριμότητα, έχει πλήρως συνειδητοποιήσει τα καθήκοντα-δικαιώματα που συνθέτουν τον γονεϊκό του ρόλο, εξάλλου αυθόρμητα και οικειοθελώς επιδίωξε νομικά την ιδιότητα του αναγνωρισθέντος πατέρα ως φορέα του δικαιώματος γονικής μέριμνας υπέρ του ανήλικου υιού του με την εκούσια και ταχύτατη αναγνώριση του τέκνου του, όπως προεκτέθηκε, ο ίδιος όπως πιθανολογήθηκε εξασφάλισε μέχρι τώρα αλλά και στο μέλλον είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει στον ανήλικο υιό του ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης παρέχοντας σε αυτό κάθε είδους υλική υποστήριξη, επιβοηθούμενος από την μητέρα του .......... ηλικίας 65 ετών και την αδελφή του ....... ηλικίας 35 ετών, που διαμένουν πλησιέστατα στο διαμέρισμα του, χωρίς να υπολείπεται σε εκδηλώσεις αγάπης, στοργής, συμπαράστασης προς τον ανήλικο υιό του ο οποίος έχει μεγάλη ανάγκη λόγω της τρυφερής ηλικίας που διανύει, εξάλλου η ύπαρξη ενός οταθερού και ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος είναι το ζητούμενο και η απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανήλικου.

Αντίθετα η αιτούσα-καθ` ης ........, μητέρα του ανήλικου και ως έχουσα εκ του νόμου την άσκηση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου της του οποίου αναγνωρίσθηκε εκουσίως η πατρότητα, παρά το ώριμο της ηλικίας της (σήμερα διανύει το 32ο έτος της ηλικίας της) εξακολουθεί να εμφανίζει με ένταση διαταραγμένη προσωπικότητα, που ενεργεί με καταστροφική ανευθυνότητα, έλλειψη κρίσης, μειωμένη συναισθηματική νοημοσύνη, άρνηση αποδοχής της πραγματικότητας, έχει δε υιοθετήσει έναν μηχανισμό αντιμετώπισης αλλά και χάραξης των κατευθύνσεων της ζωής της όπου η απατηλή συμπεριφορά, τα αλλεπάλληλα ψέματα συμπλέκουν με νοσηρές φαντασιώσεις που η ίδια δημιουργεί, ενεργεί δε με τον ίδιο τρόπο αμετανόητη από την ηλικία των 20 ετών μέχρι και σήμερα, δημιουργώντας μεγάλες υποχρεώσεις (οικογένεια, τέκνα) τις οποίες στην συνέχεια επιχειρεί και πετυχαίνει να αποφύγει διότι δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει ευθύνες και υποχρεώσεις αλλά και να αναπτύξει ψυχικούς δεσμούς, δηλαδή οι προσωπικές της ικανότητες ως γονέας (πνευματικές και ψυχικές) σε συνδυασμό από τον τρόπο ζωής που μέχρι σήμερα έχει υιοθετήσει να ζει και επέδειξε τόσο έναντι του πρώτου τέκνου αλλά και του δεύτερου που απέκτησε, πιθανολογείται ότι δεν παρέχουν τα αντικειμενικά εχέγγυα ότι είναι η καταλληλότερη ως γονέας για την αποκλειστική άσκηση του δικαιώματος γονικής μέριμνας του ανήλικου 13 μηνών υιού της, δηλαδή ότι είναι η καταλληλότερη αποκλειστικά για την διαμόρφωση της σωστής σωματική, ψυχικής, ηθικής και διανοητικής ανάπτυξης του τέκνου.

Λαμβανομένου υπόψη ότι το συμφέρον του τέκνου αποτελεί γνώμονα του Δικαστηρίου για την διαμόρφωση της δικαιοδοτικής του κρίσης σχετικά με την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας του τέκνου των διαδίκων, έχοντας νόμιμο δικαίωμα να ενεργήσει ακόμα και αντίθετα από την όποια συμφωνία των γονέων, και ότι για την επιλογή του προσώπου που θα ασκεί την γονική μέριμνα επιδιώκεται εκείνο το πρόσωπο του γονέα που μπορεί να εξασφαλίσει την εν γένει ανάπτυξη του τέκνου και την διατήρηση της σταθερότητας και συνέχειας στις συνθήκες ανάπτυξης αυτού, γι` αυτό με βάση όλα τα παραπάνω λεπτομερώς αναπτυχθέντα και αφού ληφθεί υπόψη το φύλο του ανήλικου, (άρρεν), η ηλικία του, οι προσωπικές ιδιότητες των διαδίκων γονέων και ιδίως η ηθική τους υπόσταση, η μόρφωση, ο χρόνος δυνατότητας για αυτοπρόσωπη άσκηση της γονικής μέριμνας, πιθανολογείται ότι ο αιτών-καθ` ου η αίτηση ......... είναι σε θέση προσωρινά να ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου αβάπτιστου 13 μηνών υιού του ο οποίος ανήλικος πρέπει να διαμένει συνεχώς στο ιδιόκτητο διαμέρισμα αυτού επί της οδού .......... αρ. ... Καλαμαριά, αφού οι διάδικοι γονείς δεν συνοικούν επιβοηθούμένος στην άσκηση του δικαιώματος του από την μητέρα του ......... ή την αδελφή του .........., αφού πιθανολογείται ότι αιτών διαθέτει όλα τα ανάλογα προσόντα για να ανταποκριθεί στο λειτουργικό του καθήκον, είναι ηθικός, στοργικός, επιμελής και άξιος πατέρας του ανήλικου, ωθείται από ισχυρά αισθήματα αγάπης προς το τέκνο του, με ηθικές αρχές και αξίες που και ο ίδιος διατηρεί ως προσωπικότητα, είναι δε κατάλληλος να θέσει τις γενικές κατευθυντήριες αρχές κατά την ανατροφή του τέκνου του που αποβλέπουν στο να το οδηγήσουν να αναπτυχθεί σε αυτοδύναμη και υπεύθυνη κοινωνική προσωπικότητα. (Γεωργιάδης ΑΚ εκδ.2003 τόμος 8ος σελ. 221- 222, 238, 257-258 και ΕΡΝΟΜΑΚ Βαθρακοκοίλης εκδ. 2004 τόμος Ε` σελ. 932-933).

Περαιτέρω και ως προς τις λοιπές εκφάνσεις της άσκησης του δικαιώματος γονικής μέριμνας (διοίκηση της περιουσίας, εκπροσώπηση δικαστική ή εξώδικη), αυτές πρέπει προσωρινά να ασκούνται από κοινού από αμφότερους τους διαδίκους- γονείς, ώστε αφενός για να μην αποξενωθεί πλήρως ο ανήλικος από την μητρική μέριμνα και αφετέρου για να αφυπνισθεί το ενδιαφέρον της καθ` ης μητέρας και να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να έχει ουσιαστική επαφή με τον ανήλικο υιό της ώστε να συμμετέχει σε σημαντικές αποφάσεις της ζωής του.

Η κρίση του Δικαστηρίου για όλα τα προαναφερόμενα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά έχει έρεισμα στο σύνολο των αποδεικτικών μέσων που αξιολογήθηκαν και δεόντως συνεκτιμήθηκαν απόν το Δικαστήριο, ενώ αυτά επιβεβαιώθηκαν με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα από την εξετασθείσα μάρτυρα απόδειξης υπέρ του αιτούντος, .........., η οποία ως αδελφή αυτού έχει άμεση αντίληψη στην εξέλιξη της υπόθεσης, γνωρίζει επ` ακριβώς όλες τις οικογενειακές συνθήκες των διαδίκων ενώ και η (δια συμμετείχε ενεργά στην ανατροφή του ανηλίκου, σε αντίθεση με την μάρτυρα απόδειξης υπέρ της αιτούσας, ........, μητέρα αυτής, η οποία καταδείχθηκε ότι αγνοούσε σοβαρά περιστατικά από την ζωή της αιτούσας θυγατέρας της ενώ ήταν εμφανής η προσπάθεια που κατέβαλλε για να ενισχύσει τους αβάσιμους ισχυρισμούς της τελευταίας.

Κατ` ακολουθία των ανωτέρω που πιθανολογήθηκαν, αφού απορριφθούν ως παντελώς αβάσιμες όλες οι αντίθετες αιτιάσεις της καθ` ης ........., πρέπει να γίνει μερικά δεκτή η υπό κρίση πρώτη συνεκδικαζόμενη αίτηση του αιτούντος ......., ως προς την συγκεκριμένη αξίωση (ρύθμιση του δικαιώματος άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου αναγνωρισμένου τέκνου), ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανατεθεί στον αιτούντα προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανήλικου, αβάπτιστου υιού του που γεννήθηκε στις 28-2-2010 το οποίο θα διαμένει μαζί του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ιστορικό, ενώ η άσκηση της γονικής μέριμνας επ` αυτού να ανατεθεί προσωρινά από κοινού στους διάδικους- γονείς του. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα κατόπιν σχετικού αιτήματος του αιτούντος, βαρύνουν την καθ` ης, ........., η οποία χάνει την παρούσα Δίκη, θα επιβληθούν όμως μειωμένα αφού η αίτηση έγινε εν μέρει δεκτή (άρθ. 191 παρ. 2 και 178 ΚΠολΔ), όπως αυτά ορίζονται στο διατακτικό.

Περαιτέρω, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η δεύτερη συνεκδικαζόμενη αίτηση της αιτούσα .........., ως προς την συγκεκριμένη αξίωση διατροφής υπέρ του ανήλικου τέκνου, διότι η διατροφική αξίωση του ανήλικου τέκνου ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια αυτού, ή από τον γονέα που de facto έχει την επιμέλεια της φροντίδας του ανήλικου και διαμένει μαζί του, (ΕΡΝΟΜΑΚ εκδ. 2004 αρθ. 1486 σελ. 743), στοιχεία τα οποία δεν συντρέχουν στην παρούσα υπόθεση αφού η αιτούσα δεν έχει το συγκεκριμένο δικαίωμα επί του ανηλίκου. Επίσης, τα δικαστικά έξοδα του καθ` ου ........, κατόπιν σχετικού αιτήματος του, βαρύνουν την αιτούσα ........., η οποία χάνει την παρούσα Δίκη, (άρθ, 191 παρ. 2 και 176 ΚΠολΔ), όπως αυτά ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την με αριθμό καταθέσεως 7377/ 1-3-2011 αίτηση του αιτούντος .......... και την με αριθμό καταθέσεως 10519/18-3-2011 αίτηση της αιτούσας .......... ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αριθμό καταθέσεως 7377/1-3-2011 αίτηση του αιτούντος ............. ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου, αβάπτιστου άρρενος τέκνου των διαδίκων που γεννήθηκε στις 28-2-2010 εκτός γάμου και αναγνωρίσθηκε εκούσια, στον αιτούντα πατέρα του ανηλίκου με τον οποίο αυτό θα διαμένει κατά τα εις το ιστορικό αναφερόμενα, την δε άσκηση της γονικής μέριμνας αυτού από κοινού και στους δύο διάδικους γονείς. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ` ης ......... στην καταβολή ενός μέρους από τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αριθμό καταθέσεως 10519/18-3-2011 αίτηση της αιτούσας .......... ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του καθ` ου ........, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.