Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Το σύνολο των υποδειγμάτων της διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και διαταγής πληρωμής (εξώδικο, αίτηση, απόφαση)

Βήμα 1. Εξώδικο.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Της ... κατοίκου ... .

KATA Του ... , κατοίκου ...

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει του από ... μισθωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης κατοικίας που υπογράφηκε την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ μας και θεωρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις ... με αριθμό θεώρησης ... , εκμίσθωσα και παραχώρησα προς εσάς για το χρονικό διάστημα από την 03.06.2013 μέχρι και την 03.06.2015, ήτοι για δύο έτη, τη χρήση ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, εμβαδού 75 τ.μ. περίπου, αποτελούμενο από σαλοκουζίνα, δύο δωμάτια και μπάνιο, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση ... στην ... Θεσσαλονίκης, πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής μου. Ως μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε και ορίσθηκε το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €). Το μίσθωμα συμφωνήθηκε να καταβάλλεται από την 10η έως και την 15η ημέρα κάθε μήνα. Αν και χρησιμοποιείτε ανεμπόδιστα το ως άνω μίσθιο από την έναρξη της μίσθωσης έως και σήμερα, εντούτοις αρνείσθε από κακοπιστία και δυστροπία να μου καταβάλετε το συμφωνημένο μίσθωμα προκαλώντας μου οικονομική ζημία. Συγκεκριμένα δεν μου έχετε καταβάλει τα μισθώματα των τελευταίων δύο (2) μηνών, ήτοι τα μισθώματα για τους μισθωτικούς μήνες Μάρτιο 2014 και Απρίλιο 2014, και έτσι μου οφείλετε το χρηματικό ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800 €) για οφειλόμενα μισθώματα. Επιπλέον, δεν έχετε προχωρήσει σε εξόφληση του λογαριασμού φυσικού αερίου ύψους 554,80 ευρώ, του λογαριασμού ύδρευσης ύψους 180 ευρώ και των κοινοχρήστων ύψους 161,40 ευρώ. Επειδή παρά τις κατ’ επανάληψη οχλήσεις μου να μου καταβάλετε τα οφειλόμενα εσείς δεν το πράττετε από δυστροπία. Επειδή επιφυλάσσομαι παντός εν γένει δικαιώματός μου ενώπιον πάσης αρχής και παντός δικαστηρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για τη συμπεριφορά σας αυτή. ΣΑΣ ΚΑΛΩ να μου καταβάλετε αμέσως τα οφειλόμενα, ήτοι το συνολικό ποσό των χιλίων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (1.696,20 €) και εφεξής κάθε μελλοντικό μίσθωμα, αλλιώς ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα επιδιώξω την έξωσή σας και την απόδοση του μισθίου με διαταγή απόδοσης χρήσης του μισθίου και την είσπραξη των μισθωμάτων και των τυχόν ανεξόφλητων λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων με διαταγή πληρωμής. Τέλος, σας ενημερώνω ότι σε περίπτωση μη είσπραξης των οφειλόμενων χρημάτων από εσάς, θα προχωρήσω στην εκχώρησή τους προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία πλέον θα αναλάβει την είσπραξή τους από εσάς.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον ... κάτοικο ... , προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην επιδοτήρια έκθεσή του.

Θεσσαλονίκη, .../.../... Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Βήμα 2. Αίτηση έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και διαταγής πληρωμής.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ (έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων)

Της ... , κατοίκου ... .

KATA Του ... , κατοίκου ... .

Με το από ... ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις ... με αριθμό θεώρησης ... , εκμίσθωσα στον καθ’ ου ένα διαμέρισμα πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής μου εμβαδού 75 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον 3ο όροφο της επί της διευθύνσεως ... οικοδομής στην ... Θεσσαλονίκης και, στο οποίο εγκαταστάθηκε, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιγράφονται σε αυτό. Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε να είναι διετής (2ετής) με ημερομηνία έναρξης την 03.06.2013 και λήξης την 03.06.2015, το δε μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε στο χρηματικό ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €), το οποίο ήταν κατά τη συμφωνία μας καταβλητέο από τη δέκατη έως και τη δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα του κάθε μήνα. Ο καθ’ ου η αίτηση μου κατέβαλε -έστω και καθυστερημένα- τα μισθώματα έως και το Μάρτιο του 2014. Συνεπώς μου οφείλει τα μισθώματα των τελευταίων δύο (2) μισθωτικών μηνών, ήτοι των μηνών Απριλίου 2014 και Μαΐου 2014, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό χρηματικό ποσό των οκτακοσίων ευρώ (2 μήνες x 400 € = 800 €). Επιπλέον, ο καθ’ ου ουδέποτε προχώρησε στη μεταβίβαση του συμβολαίου παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (ΕΥΑΘ) στο όνομά του, όπως ρητά είχαμε συμφωνήσει, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθώ με την πληρωμή ενός συνολικού ανεξόφλητου λογαριασμού της ΕΥΑΘ, ύψους εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €), που αφορούσε την κατανάλωση για τη χρονική περίοδο από 06.11.2013 έως και 05.03.2014, δηλαδή μετά την έναρξη της μίσθωσης.

Επειδή ο καθ’ ου αν και κάνει ανενόχλητα χρήση του μισθίου από δυστροπία αρνείται να μου καταβάλει το ποσό των οκτακοσίων (800 €) ευρώ για οφειλόμενα μισθώματα. Επειδή ο καθ’ ου από δυστροπία αρνείται να μου καταβάλει το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ για την εξόφληση λογαριασμού της ΕΥΑΘ, που εγώ έχω ήδη πληρώσει και που αφορούσε τη χρονική περίοδο της μίσθωσης, όπου μόνο αυτός και οι συνοικούντες του έκαναν χρήση των υπηρεσιών της ΕΥΑΘ. Επειδή με την από 08.05.2014 εξώδικη δήλωση - όχληση που επιδόθηκε νόμιμα στον καθ’ ου και κοινοποιήθηκε στην σύζυγό του, όπως προκύπτει από τη προσκομιζόμενη και επικαλούμενη υπ’ αριθ. ... επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ... , όχλησα τον καθ’ ου διαμαρτυρόμενη για την αντισυμβατική του συμπεριφορά και την καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων και πληρωμής του λογαριασμού της ΕΥΑΘ, καλώντας τον να τακτοποιήσει άμεσα όλες τις ληξιπρόθεσμες προς εμένα οφειλές του. Επειδή παρά την πάροδο εύλογου χρόνου, αυτός δεν μου κατέβαλε τα οφειλόμενα και εξακολουθεί να μου οφείλει σήμερα τα μισθώματα δύο μηνών και το λογαριασμό ύδρευσης, όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.

Επειδή συνεπεία πάντων των ανωτέρω πρέπει να εκδοθεί διαταγή από το Δικαστήριό Σας με την οποία να υποχρεώνεται ο καθ’ ου: Α. να μου αποδώσει τη χρήση του ανωτέρω διαμερίσματος, στο οποίο εξακολουθεί να διαμένει μέχρι και σήμερα. Β. να μου καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και τον οφειλόμενο λογαριασμό της ΕΥΑΘ, ως ανωτέρω. Επειδή η αίτησή μου αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα, δηλαδή: α) το από ... ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις ... με αριθμό θεώρησης ... , από το οποίο αποδεικνύεται η μίσθωση, το μηνιαίο μίσθωμα και ο χρόνος καταβολής του. β) την υπ’ αριθ. ... επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ... , από τις οποίες προκύπτει ότι επέδωσα νόμιμα προς τον καθ’ ου εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλομένων. γ) τον από ... λογαριασμό της ΕΥΑΘ ύψους 180 ευρώ και τη σχετική απόδειξη πληρωμής του από εμένα. Επειδή κατέβαλα το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου, όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό … αγωγόσημο. Επειδή η παρούσα αίτηση μου είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή. Επειδή το δικαστήριο σας είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος μου Ζ Η Τ Ω: Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να υποχρεωθεί α) ο καθ’ ου και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτόν, με διαταγή που θα εκδοθεί σε βάρος του, να μου αποδώσει τη χρήση του περιγραφόμενου στην αίτηση μίσθιου ακινήτου μου, ήτοι ενός διαμερίσματος πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής μου εμβαδού 75 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον 3ο όροφο της επί της διευθύνσεως ... οικοδομής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, β) ο καθ’ ου για τις αναφερόμενες στο ιστορικό αιτίες να μου καταβάλει με διαταγή που θα εκδοθεί σε βάρος του το συνολικό χρηματικό ποσό των εννιακοσίων ογδόντα (980 €) ευρώ [(2 μήνες x 400 € = 800 €) + 180 € ο λογαριασμός της ΕΥΑΘ, νομιμότοκα από τότε που κάθε απαίτηση έγινε απαιτητή και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Να καταδικαστεί ο καθ’ ου στη δικαστική μου δαπάνη.

Θεσσαλονίκη, .../.../... Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Βήμα 3. Απόφαση.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ … /2014

Ο/Η Δικαστής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ... Αφού έλαβε υπόψη του την από ... αίτηση της ... , κατοίκου ... , η οποία υποβλήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Καραγιάννη του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνείου 21), ΚΑΤΑ του ... , κατοίκου ... , και με την οποία για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, ζητάει την έκδοση διαταγής αποδόσεως μισθίου με αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα και μη πληρωμή λογαριασμού της ΕΥΑΘ, με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, τα οποία η αιτούσα νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται και συγκεκριμένα: α. Το με ημερομηνία ... ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις ... με αριθμό θεώρησης ... , προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως κύρια κατοικία. Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε να είναι διετής (2ετής) με ημερομηνία έναρξης την 03.06.2013 και λήξης την 03.06.2015, το δε μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε στο χρηματικό ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €), το οποίο ήταν καταβλητέο από τη δέκατη έως και τη δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα του κάθε μήνα. β. Την υπ’ αριθ. ... έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ... , από την οποία προκύπτει ότι η αιτούσα επέδωσε νόμιμα προς τον καθ’ ου εξώδικη όχληση διαμαρτυρόμενη για την αντισυμβατική του συμπεριφορά και την καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων και πληρωμής ενός λογαριασμού της ΕΥΑΘ, καλώντας τον να τακτοποιήσει άμεσα όλες τις οφειλές του. γ. Τον από ... λογαριασμό της ΕΥΑΘ ύψους 180 ευρώ και τη σχετική απόδειξη πληρωμής του από την αιτούσα.

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η αίτηση είναι νομικά βάσιμη αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1, 29 και 662Α έως Θ του Κ.Πολ.Δ., καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 624, 626 παράγραφοι 2 και 3, 630 στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄ και 634 του Κ.Πολ.Δ.. Από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα που συντάχθηκαν νόμιμα αποδεικνύεται ότι o καθ’ ου, παρόλο που κάνει ακώλυτη χρήση του μισθίου, καθυστερεί από επανειλημμένη δυστροπία να καταβάλει στην εκμισθώτρια τα μισθώματα δύο μισθωτικών μηνών, ήτοι των μισθωτικών μηνών Απριλίου 2014 και Μαΐου 2014, τα οποία συνολικά ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ (2 μήνες x 400 ευρώ/μήνα = 800 €), τα οποία δεν της καταβάλει λόγω επανειλημμένης δυστροπίας του, αλλά και να πληρώσει έναν λογαριασμό της ΕΥΑΘ ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ. Επομένως κρίνεται βάσιμη και στην ουσία γι’ αυτό και πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του μισθίου στην αιτούσα λόγω της επανειλημμένης δυστροπίας του καθ’ ου ως προς την καταβολή οφειλομένων καθώς και να υποχρεωθεί να καταβάλει τα οφειλόμενα ως ανωτέρω, αφού τα απαιτούμενα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα παραπάνω έγγραφα, το δικαστήριο δε αυτό είναι αρμόδιο κατά τόπο και καθ’ ύλη, καταβλήθηκαν τα τέλη χαρτοσήμου και το δικαστικό ένσημο που αναλογεί, όπως αποδεικνύεται από το υπ’ αριθμό … αγωγόσημο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον καθ’ ου και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν, να αποδώσει στην αιτούσα την κατοχή και χρήση του ανωτέρω μισθίου διαμερίσματος εμβαδού 75 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον 3ο όροφο της επί της διευθύνσεως ... οικοδομής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον καθ’ ου στην καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων δύο (2) μισθωτικών μηνών, ήτοι των μηνών Απριλίου 2014 και Μαΐου 2014, τα οποία συνολικά ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ (2 μήνες x 400 € = 800 €), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη απαιτητό το κάθε μίσθωμα, ήτοι από τη 16η ημερολογιακή ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και στην καταβολή του οφειλόμενου λογαριασμού της ΕΥΑΘ ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ, και συνολικά στην καταβολή του χρηματικού ποσού των εννιακοσίων ογδόντα (980) ευρώ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τη δικαστική δαπάνη για την έκδοση της διαταγής αυτής στον καθ’ ου, την οποία καθορίζει στο ποσό των ... ευρώ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ στον καθ’ ου η αίτηση ότι η παρούσα διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό και η εκτέλεση του ως προς την απόδοση του μισθίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο είκοσι ημερών από την επίδοσή προς αυτόν αντιγράφου εξ απογράφου της παρούσας με επιταγή προς εκτέλεση και ακόμη ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά αυτής στο αρμόδιο καθ’ ύλη Δικαστήριο, μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις ...

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.