Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συμμετοχή αλλοδαπού στην προσωρινή διοίκηση Σωματείου

Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 6297/1993.

Περίληψη: Αλλοδαποί και διορισμός προσωρινής διοίκησης σωματείου. Αίτημα αναγνώρισης σωματείου και εγγραφής στο δημόσιο βιβλίο σωματείων. Σύννομη η συμμετοχή αλλοδαπού στην προσωρινή διοίκηση του Σωματείου. Κατάργηση της απαγορευτικης διάταξης (άρθρ. 107 ΕΙΣΝΑΚ) ως αντικείμενη στη Σύμβαση της Ρώμης. Η συμμετοχή αλλοδαπού στην προσωρινή διοίκηση σωματείου είναι σύννομη, δεδομένου ότι η σχετική απαγορευτική διάταξη του άρθρ. 107 ΕισΝΑΚ από της ισχύος του Συντάγματος 1975/1986 πρέπει να θεωρηθεί καταργηθείσα, ως αντικείμενη στα άρθρ. 11 και 14 της Σύμβασης της Ρώμης της 4.11.1950, που κυρώθηκε με τον ν.δ. 53/1974 και αποτελεί, κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του Συντ., εσωτερικό δίκαιο, που υπερισχύει από κάθε αντίθετη διάταξη νόμου.

[...] Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, το υπό σύσταση σωματείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία "Ένωση για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Μακεδονία-Θράκη (TESOL Μακεδονίας-Θράκης)". Η υπό κρίση αίτηση κηρύχθηκε κατεπείγουσα και εκδικαστέα από το τμήμα Διακοπών με την 22082/93 πράξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατ' άρθρ. 72 ΕισΝΚΠολΔ. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 739, 740 παρ. 1 περ. α' και 787 του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ. του ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Οι αιτούντες νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΑΚ, προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα: 1) Το από 19.5.1993 πρακτικό ίδρυσης του σωματείου, που υπογράφεται σύμφωνα με το νόμο από τα 44 ιδρυτικά μέλη και περιλαμβάνει επιπλέον πίνακα των μελών της προσωρινής διοίκησης που εκλέχθηκε από τους ιδρυτές του, 2) τον από 19.5.93 πίνακα μελών της προσωρινής διοίκησης και 3) το από 19.5.93 καταστατικό του υπό σύσταση σωματείου που αποτελείται από 25 άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόμιμα από τα ιδρυτικά μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 80 του ΑΚ.

Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύονται ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση σωματείου, του οποίου ο σκοπός κατά το καταστατικό του είναι να παρέχει δυνατότητα για μελέτη, έρευνα και συζήτηση σε θέματα που αφορούν την εκμάθηση της Αγγλικής που διδάσκεται στα εκπαιδευτήρια στη Μακεδονία και Θράκη, να ανεβάσει το επίπεδο της σχετικής εκπαιδεύσεως, να ενθαρρύνει την επιστημονική άνοδο στον τομέα της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας και να βοηθήσει τη συνεργασία των ατόμων που ασχολούνται με αυτήν. Ο σκοπός αυτός δεν είναι κεδροσκοπικός ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να διαταχθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 81 παρ. 1 του ΑΚ, ενόψει και του ότι η συμμετοχή και αλλοδαπού (του Αγγλου υπηκόου Α.Γ.) στην προσωρινή διοίκηση του σωματείου, είναι σύννομη, δεδομένου ότι η σχετική απαγορευτική διάταξη του άρθρου 107 ΕισΝΑΚ, από της ισχύος του Συντάγματος 1975/1986 πρέπει να θεωρηθεί καταργηθείσα, ως αντικείμενη στα άρθρα 11 και 14 της Σύμβασης της Ρώμης, της 4.11.1950, που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/74 και αποτελεί, κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, εσωτερικό δίκαιο που υπερισχύει από κάθε αντίθετη διάταξη νόμου (βλ. Κρητικού, Το δίκαιον των σωματειακών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, σ. 334, με τις εκεί παραπομπές σε Παπαντωνίου - Αντωνόπουλο).

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.