Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης / διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ (διορισμού προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 Α.Κ. και 786 ΚΠολΔ)

Του ... κατοίκου ... , με την ιδιότητά του ως μετόχου και πρώην Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «... Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου ... .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: 1) Τον ... κάτοικο ... , πρώην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «... Α.Ε.». 2) Τον ... , κάτοικο ... , πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «... Α.Ε.».

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΑ – ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Ο ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ.

1. Είμαι μέτοχος και πρώην αντιπρόεδρος - διευθύνων σύμβουλος του έκπτωτου -λόγω λήξης της θητείας του- πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «... Α.Ε.». (βλ. σχετ. 1 και συγκεκριμένα το υπ’ αριθ. ... έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από όπου αποδεικνύεται η μετοχική μου ιδιότητα, η συμμετοχή μου στο δ.σ. της ανωτέρω εταιρίας και το γεγονός της λήξης της θητείας αυτού). Η εν λόγω ανώνυμη εταιρία ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. ... πράξη σύστασης ανώνυμης εταιρίας της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... (βλ. σχετ. 2), ενώ με την υπ’ αριθ. ... Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε η σύσταση της και καταχωρήθηκε το καταστατικό της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό ... (ανακοίνωση καταχώρισης στο ΦΕΚ με αριθμό ... , τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ σχετ. 3). Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο Θέρμης του νομού Θεσσαλονίκης και η κύρια καταστατική της δραστηριότητα συνίσταται στην εμπορία και διακίνηση κατεψυγμένων και νωπών τροφίμων. Περαιτέρω, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε σε 146.735,14 Ευρώ, διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Το δε δικό μου ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται σε 5 τοις εκατό, αποτελούμενο από 250 ανώνυμες μετοχές. Σημειωτέον πως το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου σχηματίστηκε με ολοσχερή καταβολή μετρητών, γεγονός που πιστοποιήθηκε με την καταχώριση του υπ’ αριθ. ... Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών στις ... και τη σχετική δημοσίευσή του στο ΦΕΚ με αριθμό ... (σχετ. 4).

2. Σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 34 παρ.2 στοιχ. γ΄ σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. δ΄ του Ν. 2190/1920, το καταστατικό μπορεί να ορίζει ποια θα είναι τα μέλη του πρώτου δ.σ. προσωρινά και συνηθέστατα έως τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία και θα εκλέξει το οριστικό δ.σ.. Ειδικότερα, στην προκείμενη περίπτωση και κατ’ απόκλιση από το γενικό κανόνα της αποκλειστικής -για την εκλογή του δ.σ.- αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης (άρθρο 34 παρ. 1 στοιχ. β΄ Ν. 2190/1920), το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την ίδρυσή της με πρόβλεψη που συμπεριλήφθηκε στην ιδρυτική πράξη. Συγκεκριμένα, η διάταξη που ενυπήρχε στο άρθρο 38 του καταστατικού σύστασης εξειδικεύτηκε και υλοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. ... Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών στις ... και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό ... (σχετ. 5). Σύμφωνα με αυτό, το πρώτο δ.σ. που ορίστηκε να διοικήσει προσωρινά την εταιρία και μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων -ήτοι έως την ...- συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1. ... , κάτοικος ... , ως πρόεδρος του δ.σ. και διευθύνων σύμβουλος. 2. ... , κάτοικος ... , ως αντιπρόεδρος του δ.σ. και διευθύνων σύμβουλος. 3. ... , κάτοικος ... , ως απλό μέλος. Επιπλέον, με το ίδιο πρακτικό καθορίστηκε η οργανική εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας, η οποία και ανατέθηκε τόσο στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όσο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την έννοια ότι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία οι δύο μαζί ή και χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Η θητεία του πρώτου και προσωρινού δ.σ. έληξε στις ... , ημερομηνία κατά την οποία εξέπνευσε η προθεσμία εντός της οποίας έπρεπε να συγκληθεί η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 19 παρ. 1 εδ. β΄ Ν. 2190/1920). Σύμφωνα με τα προδιαλαμβανόμενα περί του -από το καταστατικό- διορισμού του πρώτου δ.σ. και της λήξης αυτού στις ... , συνάγεται ευχερώς το συμπέρασμα πως το κενό διαχείρισης που προέκυψε δεν κατέστη δυνατό να αναπληρωθεί ούτε με προσφυγή στις καταστατικές διατάξεις ούτε και με την ενεργοποίηση του μηχανισμού σύγκλησης σε σώμα του ανώτατου οργάνου της εταιρίας, προκειμένου να εκλεγεί νέο, οριστικό δ.σ.. Η μόνη πράξη που ακολούθησε τη σύσταση της εταιρίας, τη συγκρότηση του πρώτου δ.σ. και την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ήταν ο ορισμός ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση βάσει του από ... Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. στις ... και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό ... (σχετ. 6). Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως από το χρονικό εκείνο σημείο κι έπειτα δεν έχει καταγραφεί κάποια πράξη που να παραπέμπει σε εταιρικά ενεργή κατάσταση. Ιδιαίτερα, αξίζει να τονιστεί πως δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης με συνέπεια τη μη εκλογή νέου δ.σ. και την απώλεια της ιδιότητας των διορισμένων από το καταστατικό μελών. Ουσιαστικά, η εταιρία παρέμεινε ενεργή μόνο τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποίησε τις πρώτες της συναλλαγές με τους τρίτους, σε περιορισμένη όμως έκταση. Έκτοτε, η παραγωγική της δραστηριότητα παρέλυσε ενώ έπαυσαν να διενεργούνται και οποιεσδήποτε συναλλαγές. Αυτό που κυρίως οδήγησε την εταιρία σε αδράνεια ήταν η αδυναμία συνεννόησης των μετόχων ως προς την χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής στην οικονομική πολιτική. Συνακόλουθα, το νομικό πρόσωπο της εταιρίας δεν τροφοδοτήθηκε με τα αναγκαία κεφάλαια προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ανεπαρκής αυτή κεφαλαιοδότηση, όπως είναι λογικό, επέφερε αδυναμία υλοποίησης στόχων και αποφάσεων, με συνέπεια να μην ευοδωθεί ο σκοπός της νεοσύστατης τότε εταιρίας. Η κατάσταση αδράνειας, στην οποία περιήλθε η επίδικη εταιρία, αποτυπώνεται γλαφυρά στο υπ’ αριθ. ... έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σχετ. 7). Σύμφωνα με αυτό, η εταιρία δεν έχει υποβάλλει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη διαχειριστική χρήση ... έως και σήμερα. Επιπλέον, στερείται Διοικητικού Συμβουλίου από τις ... ενώ δεν έχει προβεί στη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Σήμερα, μετά την παρέλευση περίπου δέκα ετών από τη στιγμή που η ανώνυμη εταιρία εξήλθε του παραγωγικού σταδίου της λειτουργίας της, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη διορισμού προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Κι αυτό διότι, όπως εκτέθηκε και στις παραπάνω γραμμές, η ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση αδράνειας την κατέστησε ακέφαλη και δυσχέρανε σημαντικά την πραγματοποίηση ακόμη και των αναγκαίων πράξεων διαχείρισης. Πλέον, η διατήρηση της επίδικης ανώνυμης εταιρίας στη συναλλακτική και «νομική» ζωή δεν εξυπηρετεί κανέναν αποδεκτό σκοπό. Αντιθέτως, μάλιστα, διαιωνίζεται μια κατάσταση που εγκλωβίζει τους μετόχους και δημιουργεί προβλήματα στα πρόσωπα που συνέθεταν το έκπτωτο -λόγω λήξης της θητείας του- δ.σ..

Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα, τα οποία ήταν επιφορτισμένα με οργανικές εξουσίες εκπροσώπησης -μεταξύ αυτών και ο αιτών την παρούσα αίτηση- βρίσκονται αντιμέτωπα με την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, από τους οποίους δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν, καθώς η εταιρία τυπικά υφίσταται ακόμη. Συνεπώς, αποτελεί κοινή παραδοχή στους κόλπους της επιχείρησης, πως η επίδικη εταιρία πρέπει να λυθεί με δικαστική απόφαση (κατ’ άρθρο 48 παρ.1 περ. δ΄ του Ν. 2190/1920 λόγω μη υποβολής ετήσιων οικονομικών καταστάσεων επί μία τριετία συνεχή και άνω), να εισέλθει στο στάδιο της εκκαθάρισης και διενεργούμενων όλων των εργασιών της να περατωθεί το νομικό της πρόσωπο. Προκειμένου λοιπόν, να τερματιστεί η φάση ακυβερνησίας την οποία -εδώ και χρόνια- διέρχεται, κρίνεται συνεπές να στελεχωθεί εκ νέου το δ.σ. με πρόσωπα κατάλληλα, τα οποία και θα έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου της εταιρίας στη δίκη σχετικά με την αποδοχή της λύσης της. Η αρμοδιότητα της προσωρινής αυτής διοίκησης, το διορισμό της οποίας αιτούμαι με την παρούσα, θα περιορίζεται στην παραλαβή της αίτησης για λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 48 παρ. 1 εδ. δ’ και στη διεξαγωγή της σχετικής δίκης (βλ. αντί πολλών άλλων Βενιέρη εις Περάκη, Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, τόμος II, έκδοση Γ’, σελ. 1881).

ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΑΚ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 ΑΚ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 4055/2012 «Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου, ή, αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον». Το άρθρο αυτό, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού προσωρινής διοίκησης, είτε σε περίπτωση έλλειψης διοικήσεως, είτε όταν τα συμφέροντα των προσώπων που ασκούν διοίκηση συγκρούονται με αυτά του νομικού προσώπου, εφαρμόζεται και στις ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία των νομικών προσώπων (βλ. Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, τόμος τρίτος, β’ έκδοση, επιμέλεια Περάκη, σελ 50). Στην παρούσα υπόθεση συντρέχουν οι ακόλουθοι δικαιολογητικοί της εφαρμογής του άρθρου 69 ΑΚ λόγοι :

1. Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Σύμφωνα με την απολύτως κρατούσα στη θεωρία και στη νομολογία άποψη {ΕφΑθ 660/2007 ΕλλΔνη 48(2007), ΜΠρΘεσ 15342/2006 Αρμ 60 (2006)}, στην νομική έννοια της έλλειψης διοίκησης εντάσσεται, μεταξύ άλλων, η περίπτωση κατά την οποία όλα τα μέλη του δ.σ. απώλεσαν την ιδιότητά τους, είτε λόγω θανάτου, ομαδικής παραίτησης, παύσης είτε λήξης της θητείας τους (βλ. ΑΠ 5/2004, ΜΠρΑθ 4395/2003). Κι αυτό διότι, στη περίπτωση που όλα τα μέλη του δ.σ απωλέσουν την ιδιότητά τους λόγω λήξης της θητείας τους, δεν καταλείπονται περιθώρια θεραπείας της νομικής αυτής αδυναμίας. Ειδικότερα, δεν είναι δυνατή η εν συνόλω αναπλήρωσή τους με καταστατική πρόβλεψη, καθώς η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση που ορισμένα μόνο από τα μέλη έχουν απωλέσει την ιδιότητά τους. Ούτε βέβαια, μπορεί να γίνει λόγος για συνέχιση της λειτουργίας του δ.σ. καθώς, όπως είναι ευνόητο, στην περίπτωση λήξης της θητείας του συνόλου των μελών, δεν απομένουν πρόσωπα (κατ’ ελάχιστο τρία) τα οποία και θα μπορούσαν να συγκαλέσουν γενική συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου δ.σ. που να απολαμβάνει της εκτίμησης και αποδοχής του ανώτατου οργάνου της εταιρίας (βλ. Λειβαδά εις Περάκη, Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, τόμος 1, Γ΄ έκδοση, σελ. 910). Όπως καθίσταται σαφές από την ανωτέρω ανάλυση της έννοιας της έλλειψης διοίκησης, η εταιρία στην οποία είμαι μέτοχος κατέχοντας το 5 τοις εκατό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, στερείται διοικητικού συμβουλίου αφενός λόγω λήξης της από το καταστατικό οριζόμενης θητείας του αφετέρου λόγω της μη σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, η οποία και θα ενεργοποιούσε τις διαδικασίες εκλογής νέου δ.σ.. Ακόμη όμως και υπό την εκδοχή ότι η θητεία του δ.σ. -που έχει τυπικά λήξει- παρατείνεται μέχρι την πραγματική σύνοδο της Γ.Σ., το ανώτατο από το νόμο επιτρεπόμενο όριο της εξαετίας έχει ήδη παρέλθει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΑΠ 474/2006 «Αν όμως, παρόλο που επήλθε ο χρόνος λήξης της θητείας του δ.σ., όχι πάντως πέραν της εξαετίας, δεν συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, η θητεία του προσωρινού δ.σ. (εννοεί το από το καταστατικό οριζόμενο πρώτο δ.σ.) εξακολουθεί να υπάρχει, αφού κατά το νόμο τη λήξη της θητείας επιφέρει η πραγματική σύνοδος της ΓΣ και όχι απλώς η επέλευση του χρόνου υποχρεωτικής συνόδου του». Η συνδυασμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων οδηγεί σε απολύτως ξεκάθαρα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ΄ του υπ’ αριθ. 81305/2000 καταστατικού σύστασης της επίδικης εταιρίας «Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία».

Περαιτέρω, σύμφωνα, επίσης, με την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 ν. 2190/1920 «Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα εξ έτη». Ενώ, βάσει του άρθρου 19 παρ.1 εδ. β΄ ν.2190/1920 «Κατ’ εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική ΓΣ». Στην προκείμενη περίπτωση, όπως ήδη σε πολλά σημεία της παρούσας αίτησής μου αναφέρθηκε, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο διορίστηκε με το άρθρο 38 του από ... καταστατικού σύστασης της επίδικης εταιρίας και μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ΓΣ (...). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 9 του καταστατικού της επίδικης εταιρίας και του άρθρου 19 παρ. 1εδ. α΄ και β΄ ν. 2190/1920 οδηγεί στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι το με την προρρηθείσα καταστατική διάταξη διορισθέν διοικητικό συμβούλιο είναι πλέον έκπτωτο, καθότι –ανεξαρτήτως του αν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 9 του καταστατικού της επίδικης εταιρίας αναφορικά με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης– η θητεία του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου έχει προ μακρού χρόνου λήξει εξαιτίας παρελεύσεως έξι και πλέον ετών από το χρονικό σημείο διορισμού του (...). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την ολική αδυναμία λειτουργίας του διαχειριστικού συλλογικού οργάνου. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, καθίσταται φανερό ότι κατά την χρονική στιγμή κατάθεσης της παρούσης αιτήσεως, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ύπαρξη –έστω και de facto– διοικητικού συμβουλίου στην επίδικη εταιρία, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 ν. 2190/1920 η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε κάθε ανώνυμη εταιρία, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι έτη από την ημερομηνία της εκλογής τους ή του καταστατικού διορισμού τους.

2. Η προσφυγή στο μηχανισμό του άρθρου 69 ΑΚ ως έσχατη λύση. 2.1. Σύμφωνα με τα κοινώς αποδεκτά πορίσματα της επιστήμης, η εφαρμογή του άρθρου 69 ΑΚ πρέπει να αποτελεί πραγματικά την έσχατη λύση για τη θεραπεία της έλλειψης προσώπων διοίκησης. Όπως συνάγεται από την ανάλυση που προηγήθηκε, η κατάσταση αδράνειας στην οποία περιήλθε η επίδικη εταιρία προέκυψε από την αδυναμία συνεννόησης των μετόχων και την ανεπαρκή τροφοδότηση κεφαλαίων. Η ελλιπής χρηματοδότηση εξαιτίας των διαφωνιών των μετόχων επηρέασε και τα μέλη της διοίκησης, τα οποία υπό αυτές τις συνθήκες αρνούνταν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Κι αυτό διότι ήταν αδύνατη η λήψη αποφάσεων με συνέπεια να παρατηρείται κωλυσιεργία στην άσκηση της εταιρικής πολιτικής. Άλλωστε τα περιθώρια σύγκλησης γενικής συνέλευσης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το μέλλον της εταιρίας είχαν ήδη εξαντληθεί. Από τις ανωτέρω διαπιστώσεις συνάγεται πως στην προκείμενη περίπτωση συντρέχει και «πλασματική» έλλειψη διοίκησης. Είναι δε αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η παρούσα κατάσταση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ούτε των μετόχων, ούτε των άλλοτε διορισμένων προσώπων διοίκησης αλλά πρωτίστως ούτε και του ίδιου του νομικού προσώπου. Για το λόγο αυτό, ο κύκλος των θιγόμενων προσώπων από το διορισμό προσωρινού δ.σ. και τη συνακόλουθη αίτηση λύσης της εταιρίας με δικαστική απόφαση είναι ανύπαρκτος. Αντιθέτως, από τη στιγμή που η όλη δραστηριότητα της εταιρίας έχει, προ πολλού, παραλύσει και δεν υπάρχουν εισπρακτέες απαιτήσεις αλλά ούτε και οφειλές του νομικού προσώπου προς τρίτους, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προσφυγής στο διορισμό προσωρινής διοίκησης. Επειδή, όπως καθίσταται σαφές από τα παραπάνω, συντρέχει τόσο πραγματική όσο και «πλασματική» έλλειψη προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 69 ΑΚ. Ειδικότερα, όπως αναλύθηκε στις παραπάνω γραμμές, η θητεία του συνόλου των μελών του πρώτου ΔΣ της επίδικης εταιρίας έχει λήξει από τις ... , χωρίς η ολική αυτή αδυναμία λειτουργίας του να θεραπευθεί με οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως με τη σύγκληση γενικής συνέλευσης που θα αποφάσιζε την εκλογή νέου ΔΣ.

Περαιτέρω, η κατάσταση αδράνειας στην οποία περιήλθε η εταιρία εξαιτίας της έλλειψης συνεννόησης των μετόχων και της ανεπαρκούς κεφαλαιοδότησης, οδήγησε σε δικαιολογημένη άρνηση των μελών του ΔΣ να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και σε αδυναμία λήψης αποφάσεων. Επειδή, όπως από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά συνάγεται, η διατήρηση στη συναλλακτική ζωή της επίδικης εταιρίας δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ούτε του ίδιου του νομικού προσώπου ούτε των μετόχων και των άλλοτε διορισμένων με το καταστατικό μελών του ΔΣ. Συγκεκριμένα, οι εταιρικοί διοικητές της υφίστανται ζημία περιουσιακή καθώς παραμένουν υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μία εταιρία που, όπως εξηγήθηκε, βρίσκεται από μακρού χρόνου σε αδράνεια, δεν αναπτύσσει εδώ και περίπου μία δεκαετία καμία δραστηριότητα και ούτε πρόκειται να επανέλθει στο παραγωγικό στάδιο λειτουργίας. Συνεπώς, πρέπει να υποβληθεί αίτηση λύσης της με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 εδ. δ΄ του Ν. 2190/1920, προκειμένου να δημοσιευτεί η λύση της, να υποβληθούν οι (μηδενικές) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των παρελθόντων ετών και να εισέλθει στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται συνεπές να διοριστεί προσωρινή διοίκηση, η οποία και θα εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη δίκη για τη λύση αυτού αποδεχόμενη τις συμπαρομαρτούσες συνέπειες. Επειδή, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920 έχει λήξει η θητεία του από ... διορισθέντος διοικητικού συμβουλίου, καθώς το ανώτατο όριο της εξαετίας έχει προ πολλού παρέλθει. Συνεπώς συντρέχει η περίπτωση της έλλειψης προσώπων διοίκησης. Επειδή, κατάλληλα πρόσωπα για τη συγκρότηση προσωρινού ΔΣ είναι οι Α) ... , κάτοικος ... , Β) ... , κάτοικος ... και Γ) ... , κάτοικος ... , οι οποίοι συνέθεταν το πρώτο και τελευταίο ΔΣ και στο σύντομο χρονικό διάστημα που διοίκησαν, διαχειρίστηκαν την εταιρία με επιτυχία, ενώ είναι τα μόνα πρόσωπα που επιδεικνύουν έμπρακτα ενδιαφέρον προκειμένου να περατωθεί ομαλά η λειτουργία του νομικού προσώπου, σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω. Επειδή, ως μέτοχος της εταιρίας έχω έννομο συμφέρον για το διορισμό προσωρινής διοίκησης. Επειδή υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης εφαρμογής του άρθρου 69 ΑΚ. Επειδή η αίτησή μου είναι παραδεκτή, νομικά και ουσιαστικά βάσιμη, αλλά και αληθινή, εισάγεται δε στο μόνο αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο δικαστήριο βάσει του άρθρου 786 παρ.1 ΚΠολΔ, ως δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει το νομικό πρόσωπο.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος μου ΖΗΤΩ 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. 2. Να διορισθεί προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τους: Α) ... , κάτοικο ... , Β) ... , κάτοικος ... και Γ) ... , κάτοικο ... , με αρμοδιότητες (α) την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου της εταιρίας στη δίκη σχετικά με την αποδοχή της λύσης της. Η αρμοδιότητα της προσωρινής αυτής διοίκησης, το διορισμό της οποίας αιτούμαι με την παρούσα, θα περιορίζεται στην παραλαβή της αίτησης για λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 48 παρ. 1 εδ. δ’ και στη διεξαγωγή της σχετικής δίκης και (β) οποιοδήποτε άλλο θέμα κριθεί ότι είναι άμεσο και αναγκαίο να διενεργηθεί από αυτή για τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας, όπως ιδίως είναι η διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών λύσης της εταιρίας και η υπόδειξη κατάλληλων προσώπων, τα οποία θα αναλάβουν τις εργασίες εκκαθάρισης.

Θεσσαλονίκη, ... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.