Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο - Αίτηση, προτάσεις, ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης γάμου και ιδιωτικό συμφωνητικό γονικής μέριμνας, επιμέλειας και επικοινωνίας (υποδείγματα)

Το συναινετικό διαζύγιο επιχειρείται όταν και οι δύο σύζυγοι επιθυμούν την λύση του μεταξύ τους γάμου και μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους στο δικαστήριο. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι: Α) Η κοινή συναίνεση των δυο συζύγων προς λύση του γάμου τους. Β) Διάρκεια του γάμου 6 μηνών τουλάχιστον πριν την κατάθεση της κοινής αιτήσεως. Γ) Δήλωση της συμφωνίας τους αυτής ενώπιον του Δικαστηρίου. Δ) Συμφωνία των συζύγων περί επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους (εφόσον υπάρχουν), και εφ' όσον το επιθυμούν ρύθμιση του ύψους της διατροφής των ανηλίκων τέκνων του. Η αίτηση εκδικάζεται ενώπιον του Δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου), στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων ή στην περιφέρεια του Δικαστηρίου του οποίου έχει την κατοικία ένας εκ των δυο συζύγων.

Για να πληροφορηθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το κόστος της διαδικασίας έκδοσης συναινετικού διαζυγίου και την αμοιβή του δικηγόρου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310525720.

Παρακάτω παρατίθενται υποδείγματα των σχετικών δικογράφων:

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης - Εκουσία Δικαιοδοσία

Αίτηση Συναινετικού Διαζυγίου

1. Του … του … και της …, κάτοικος … και 2. Της … του … και της …, κάτοικος … .

Παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο στις … στο Δημαρχιακό Κατάστημα … . Επειδή κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης μας συνέβησαν διάφορα περιστατικά και γεγονότα από τα οποία κλονίσθηκε τόσον ισχυρά ο γάμος μας ώστε να επιθυμούμε την λύση του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1441 Α.Κ. και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου αφού ο γάμος μας έχει διάρκεια μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες. Επειδή η συμφωνία μας για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου θα δηλωθεί στο Δικαστήριο Σας όπως ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 1441 Α.Κ. Επειδή η αίτηση μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, αφού στηρίζεται στην διάταξη του άρθρου 1441 Α.Κ. Για τους λόγους αυτούς, Ζητούμε: Να γίνουν δεκτές η παρούσα αίτησή μας και οι δηλώσεις μας για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Να λυθεί ο γάμος μας που τελέσθηκε στις … στο Δημαρχιακό Κατάστημα … . Να διαταχθούν τα εν γένει νόμιμα.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ...

Δημήτριος Καραγιάννης, δικηγόρος ...

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης - Εκουσία Δικαιοδοσία

Προτάσεις επί της αίτησης για έκδοση συναινετικού διαζυγίου

1. Του … του … και της …, κάτοικος … και 2. Της … του … και της …, κάτοικος … .

Εισάγεται σήμερα για συζήτηση στο Δικαστήριο σας η από … αίτησή μας για έκδοση συναινετικού διαζυγίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1441 Α.Κ. η οποία και πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατά τον νόμο και αληθινή κατά την ουσία. Επειδή δηλώνουμε ότι το περιεχόμενο της αίτησης μας ανταποκρίνεται στην πραγματική μας βούληση κι ότι συμφωνούμε να λυθεί ο γάμος μας με διαζύγιο. Επειδή η δηλώσεις μας παρέχονται για τον μεν πρώτο με το με αριθμό … πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … της δε δεύτερης από εμάς με το με αριθμό … πληρεξούσιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου προς τους υπογράφοντες τις παρούσες πληρεξούσιους δικηγόρους, τα οποία πληρεξούσια δόθηκαν μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την συνεδρίαση αυτή και προσκομίζονται συνημμένα. Επειδή από την προσαγόμενη με αριθ. πρωτ. … ληξιαρχική πράξη του γάμου μας προκύπτει ότι γάμος μας τελέσθηκε στον στο Δημαρχιακό Κατάστημα … στις … κι έτσι συντρέχει η προϋπόθεση του άρθρου 1441 Α.Κ. (πάροδος έξι μηνών από της τελέσεως του γάμου). Επειδή οι παρούσες προτάσεις μας χαρτοσημάνθηκαν νόμιμα ενώ καταβλήθηκαν οι από τον νόμο προβλεπομένες προεισπράξεις των ελαχίστων ορίων δικηγορικής αμοιβής όπως προκύπτει από τις με αριθμούς ... και ... προσκομιζόμενες τετραπλότυπες αποδείξεις του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Επειδή προσκομίζουμε το ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο συμφωνούμε να λύσουμε τον γάμο μας καθώς και το ιδιωτικό συμφωνητικό που ρυθμίζει την γονική μέριμνα, επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία για το ανήλικο τέκνο μας. Επειδή προσκομίζουμε και επικαλούμαστε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δελτίων των αστυνομικών μας ταυτοτήτων, την με αριθμό πρωτοκόλλου … ληξιαρχική πράξη του γάμου μας, την με αριθμούς πρωτοκόλλου … ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και βάπτισης του τέκνου μας αντίστοιχα καθώς και το με αριθμό πρωτοκόλλου … πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για τους λόγους αυτούς, Ζητούμε: Να γίνουν δεκτές οι παρούσες προτάσεις μας ως και η από … αίτησή μας. Να λυθεί ο γάμος μας που τελέσθηκε στις … στο Δημαρχιακό Κατάστημα … . Να διαταχθούν τα εν γένει νόμιμα.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ...

Δημήτριος Καραγιάννης, δικηγόρος ...

Ιδιωτικό συμφωνητικό για τη συναινετική λύση γάμου

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις ... και ημέρα ... οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός ο: 1. Του … του … και της …, κάτοικος … και 2. Της … του … και της …, κάτοικος … . συμφωνούμε, συνομολογούμε και συναποδεχόμαστε τα ακόλουθα: Παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο στις … στο Δημαρχιακό Κατάστημα … . Κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής μας, όμως, συνέβησαν διάφορα περιστατικά και γεγονότα από τα οποία κλονίσθηκε τόσον ισχυρά ο γάμος μας ώστε να επιθυμούμε την λύση του, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1441 ΑΚ, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Συμφωνούμε, λοιπόν, με το παρόν συμφωνητικό να χωρίσουμε με συναινετικό διαζύγιο.

Οι συμβαλλόμενοι ... Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ...

Δημήτριος Καραγιάννης, δικηγόρος ...

Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης γονικής μέριμνας, επιμέλειας και επικοινωνίας

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις … και ημέρα … οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός ο: 1. … του … και της …, κάτοικος … και αφ’ ετέρου η: 2. … του … και της …, κάτοικος … . συμφωνούμε, συνομολογούμε και συναποδεχόμαστε τα ακόλουθα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο στις … στο Δημαρχιακό Κατάστημα … . Κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής μας, όμως, συνέβησαν διάφορα περιστατικά και γεγονότα από τα οποία κλονίσθηκε τόσον ισχυρά ο γάμος μας ώστε να επιθυμούμε την λύση του, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1441 ΑΚ, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Συμφωνούμε, λοιπόν, να χωρίσουμε με συναινετικό διαζύγιο. Επειδή, όμως, έχουμε αποκτήσει ένα (1) ανήλικο παιδί, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, δηλ. την … ηλικίας σήμερα … ετών ρυθμίζουμε όπως απαιτεί ο Νόμος την γονική μέριμνα, την επιμέλεια και την επικοινωνία μας με αυτό καθώς δε και τη διατροφή του με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 1. Ρητά συμφωνείται ότι η γονική μέριμνα της … μας θα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς του. Ομοίως από κοινού αναλαμβάνουμε την ανατροφή, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου μας και γενικά θα φροντίζουμε για κάθε τι που αφορά σ’ αυτό, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του καλώς εννοουμένου συμφέροντος του παιδιού μας. 2. Η επιμέλεια του παραπάνω ανηλίκου παιδιού μας ρητώς συμφωνείται ότι θα ασκείται αποκλειστικά από την δεύτερη από εμάς τους υπογράφοντες, …, μητέρα του, η οποία και θα επιμελείται κάθε τι που απαιτείται για το παιδί μας απρόσκοπτα από την πλευρά της και με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του ανήλικου τέκνου μας, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του και επιβάλλεται τούτο για την σταθερότητα της εξέλιξης και διαπαιδαγώγησής του, αλλά συγχρόνως και για τη δημιουργία ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού με τον πατέρα του για την ομαλή ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του μέσα σε σταθερό πλαίσιο αγάπης και στοργής. 3. Ρητά συμφωνείται ότι το ανήλικο τέκνο θα διαμένει μαζί με την μητέρα του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ο πρώτος από εμάς τους υπογράφοντες, πατέρας του ανηλίκου τέκνου μας, θα επικοινωνεί με το παιδί μας ως ακολούθως: 1. Κάθε Τετάρτη από ώρα 17:00 μ.μ. μέχρι 20:00 μ.μ. 2. Κάθε Σαββατοκύριακο από ώρα 09:00 π.μ. το Σάββατο μέχρι την Κυριακή στις 18:00 μ.μ. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει το παιδί από την κατοικία της μητέρας και θα το παραδίδει και πάλι εκεί τις ανωτέρω ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση κωλύματός του θα μπορούν να παραλαμβάνουν το ανήλικο τέκνο οι γονείς του πρώτου εξ ημών σε περίπτωση δε κωλύματος της δεύτερης εξ ημών το παιδί μπορεί θα παραδίδεται στους γονείς της. 3. Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων–Νέου Έτους μία (1) εβδομάδα και ως εξής: α. κάθε μονό έτος από τις 23 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. έως τις 30 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 μ.μ. και β. κάθε ζυγό έτος από την 30η Δεκεμβρίου και ώρα στις 11.00 π.μ. έως τις 6 Ιανουαρίου και ώρα 18.00 μ.μ. 5. Κατά τις εορτή του Πάσχα μία (1) εβδομάδα και ως εξής: α. κάθε μονό έτος από την Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 18.00 μ.μ. και β. κάθε ζυγό έτος από την Δευτέρα του Πάσχα (της διακαινισίμου) και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 18:00 μ.μ. 6. Το καλοκαίρι ο πρώτος από εμάς θα μπορεί να επικοινωνεί με το τέκνο μας τριάντα (30) ημέρες και ως εξής και το διάστημα αυτό θα ρυθμίζεται μεταξύ μας. 7. Ρητά συμφωνείται ότι αν κάποιος εξ ημών επιθυμήσει να δει το παιδί ενόσω αυτό θα βρίσκεται στην οικία του άλλου γονέα θα μπορεί να το δει κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ μας. 8. Ρητά συμφωνείται μεταξύ μας ότι η παρούσα συμφωνία της επικοινωνίας του πρώτου από εμάς τους συμβαλλομένους με το ανήλικο τέκνο μας ισχύει από σήμερα και για μία διετία, οπότε και πάλι, μετά την συμπλήρωση της, εμείς οι συμβαλλόμενοι θα ρυθμίσουμε εκ νέου τον τρόπο επικοινωνίας του πατέρα–πρώτου συμβαλλομένου με το παιδί μας ανάλογα με τις τότε προκύψασες ανάγκες του τέκνου μας. 9. Συμφωνείται ακόμη ότι σε περίπτωση που ο πρώτος από εμάς εξ αιτίας των ανειλημμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων θα αδυνατεί να τηρήσει τις ώρες που άνω καθορίσθηκαν για την επικοινωνία του με το ανήλικο παιδί μας οφείλει εγκαίρως, ήτοι μέχρι την προηγούμενη της κάθε καθορισθείσης ημέρας συναντήσεως του με αυτό, να το γνωστοποιεί στη δεύτερη εξ ημών και να προτείνει νέο ωράριο το οποίο δέον να εξυπηρετεί αμφότερους τους εδώ συμβαλλομένους. Το ίδιο ισχύει ως προς την αλλαγή των ωρών επικοινωνίας και στην περίπτωση που και η δεύτερη εξ ημών έχει ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: 1. Ρητά συμφωνείται ότι ο πρώτος εξ ημών … θα καταβάλλει για τη διατροφή του ανήλικου τέκνου μας σε τραπεζικό λογαριασμό της δεύτερης εξ ημών και σε τράπεζα επιλογής της το ποσό των … ευρώ μηνιαίως. Αυτό το ποσό θα αποτελεί τη συμμετοχή του πρώτου στην διατροφή του, η οποία διατροφή συμφωνήθηκε να είναι κοινή και ανάλογη των δυνάμεων μας. Το ανωτέρω ποσό συμφωνείται ότι θα ισχύει για τα επόμενα δύο (2) χρόνια. Μετά το πέρας της διετίας θα συνταχθεί καινούριο συμφωνητικό όπου θα προβλεφθεί μεγαλύτερο ποσό ανάλογα με τις τότε ανάγκες του παιδιού και κατόπιν συνεννοήσεώς μας. 2. Ρητά συμφωνείται επίσης ότι ο πρώτος εξ ημών … θα αναλάβει αποκλειστικά τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του τέκνου μας καθώς και κάθε άλλο έξοδο που είναι αναγκαίο για την εκπαίδευση και την εν γένει μόρφωσή του.

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ: Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα με το παρόν συμφωνητικό ότι ουδεμία συμμετοχή είχε ο ένας στα αποκτήματα του άλλου καθώς ό,τι απέκτησε ο καθένας τους κατά τη διάρκεια του γάμου το απέκτησε αποκλειστικά με δικά του χρήματα και δυνάμεις χωρίς οποιαδήποτε συνεισφορά του άλλου συζύγου, γι’ αυτό και ρητά συμφωνούν ότι καμία απαίτηση δεν έχουν ο ένας από τον άλλο και παραιτούνται από κάθε αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από εμάς τους συμβαλλομένους, όπως ακολουθεί.

Οι συμβαλλόμενοι ... Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ...

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.