Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εμπορική μίσθωση - Διαταγή Πληρωμής για μισθώματα - Αίτηση, Απόφαση και Επιταγή προς εκτέλεση (υποδείγματα δικογράφων)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ (έκδοσης Διαταγής Πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα)

Του …, κατοίκου …, οδός … με Α.Φ.Μ … . KATA Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…», με Α.Φ.Μ. …, που εδρεύει στο … και εκπροσωπείται νόμιμα.

Δυνάμει του από … μισθωτηρίου συμβολαίου εμπορικής μίσθωσης που υπογράφηκε την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ εμού και της καθού εταιρίας και θεωρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την …, εκμίσθωσα και παραχώρησα προς την καθού εταιρία για το χρονικό διάστημα από την … μέχρι και την …, ήτοι για έξι έτη, τη χρήση ενός ισόγειου βιοτεχνικού – αποθηκευτικού – εκθεσιακού χώρου εμβαδού … τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο …, πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής μου. Ως μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε και ορίσθηκε, για το πρώτο και δεύτερο μισθωτικό έτος, το χρηματικό ποσό των …€, πλέον του τέλους χαρτοσήμου με την προσαύξηση υπέρ ΟΓΑ που ισχύει κάθε φορά, ενώ από το τρίτο έτος της μίσθωσης και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μισθωτικά έτη συμφωνήθηκε ετήσια αύξηση κατά το ποσοστό του τιμαρίθμου του κόστους ζωής επί του καταβαλλόμενου μισθώματος. Το μίσθωμα ήταν συμφωνημένο να καταβάλλεται στο τέλος κάθε μισθωτικού μήνα στην ως άνω εκμισθωτή ή σε οποιονδήποτε πληρεξούσιό του. Μετά την παρέλευση των δύο πρώτων μισθωτικών ετών το αρχικό μηνιαίο μίσθωμα των … € έχει διαμορφωθεί πλέον ως εξής: Για το τρίτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και … το μηνιαίο μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … € συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (4,19%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%). Το ποσοστό 4,19% αποτελεί τη μέση ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) για το δεύτερο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, βάσει των σχετικών μηνιαίων ανακοινώσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Για το τέταρτο μισθωτικό έτος το μηνιαίο μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … € συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (1,79 %) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%). Το ποσοστό 1,79% αποτελεί τη μέση ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) για το τρίτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, βάσει των σχετικών μηνιαίων ανακοινώσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Για το πέμπτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και … το μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … € συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (3,5 %) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%). Το ποσοστό 3,5% αποτελεί τη μέση ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) για το τέταρτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, βάσει των σχετικών μηνιαίων ανακοινώσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Για το έκτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και σήμερα το μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … € συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (4,13%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%). Το ποσοστό 4,13% αποτελεί τη μέση ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) για το πέμπτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, βάσει των σχετικών μηνιαίων ανακοινώσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Συνεπώς, για το πέμπτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … € και για το έκτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και σήμερα, το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €. Αν και η καθού εταιρία χρησιμοποιεί ανεμπόδιστα το ως άνω μίσθιο από την έναρξη της μίσθωσης έως και σήμερα, εντούτοις αρνείται από κακοπιστία και δυστροπία να μου καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα προκαλώντας μου οικονομική ζημία. Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από τον … έως και τον … (6 μήνες) έχει προχωρήσει σε μερική μόνο καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Αναλυτικότερα: Στις … κατέβαλε το ποσό των … € ως μέρος του οφειλόμενου μισθώματος για τον μήνα …, ύψους … €, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η καταβολή του υπόλοιπου μισθώματος ύψους … €. Στις … κατέβαλε το ποσό των … €, από τα οποία … € καταβλήθηκαν για την εξόφληση του μισθώματος για τον μήνα … και το υπόλοιπο ποσό ύψους … € καταβλήθηκε ως μέρος του οφειλόμενου μισθώματος (… €) για τον μήνα …, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί για τον μήνα .. ένα υπόλοιπο ύψους … €. Στις … κατέβαλε το ποσό των … € και τον ίδιο μήνα στις … κατέβαλε το επιπλέον ποσό των … €, δηλαδή συνολικά κατέβαλε … € από τα οποία … € καταβλήθηκαν για την εξόφληση του μισθώματος για τον μήνα … και το υπόλοιπο ποσό … € καταβλήθηκε ως μέρος του οφειλόμενου μισθώματος για τον μήνα …, ύψους … €, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί ακόμη υπόλοιπο ύψους … € για τον … . Στις … κατέβαλε το ποσό των … €, ως μέρος του υπόλοιπου οφειλόμενου μισθώματος για τον μήνα …, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί ακόμη για τον μήνα … ένα υπόλοιπο ύψους … €. Σύμφωνα με τα όλα παραπάνω η καθού εταιρία μου οφείλει για τον μήνα … το υπόλοιπο ποσό του μισθώματος ύψους … € και το σύνολο των μισθωμάτων για τους μήνες …, πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος. Συνολικά οφείλεται το χρηματικό ποσό των … €.

Επειδή η καθού εταιρία αν και κάνει ανενόχλητα χρήση του μισθίου από δυστροπία αρνείται αδικαιολόγητα να μου καταβάλει το υπόλοιπο ποσό του μισθώματος για τον μήνα … ύψους … € και το σύνολο του μισθώματος ύψους … για τους μήνες …, τα οποία στο σύνολό τους αντιστοιχούν στο χρηματικό ποσό των … €. Επειδή η καθού η αίτηση επανειλημμένα έχει οχληθεί να μου καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα. Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και αποδεικνύεται από: 1.) το προσκομιζόμενο και νόμιμα θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο, 2.) τις προσκομιζόμενες μηνιαίες ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, οι οποίες προσδιορίζουν την ποσοστιαία αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος του κόστους ζωής) για κάθε ημερολογιακό μήνα και 3.) το με αριθμό πρωτοκόλλου … Πιστοποιητικό Μισθωμάτων της Δ.Ο.Υ. ... . Επειδή έχω καταβάλει το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ Τ.Ν. και Τ.Υ.Δ.Θ. και το γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ.Θ. Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμω και ουσία βάσιμη, απευθυνόμενη στο αρμόδιο, υλικά και τοπικά, δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να υποχρεωθεί η καθού εταιρία, με διαταγή προς πληρωμή που θα εκδοθεί εις βάρος της, να μου καταβάλει το χρηματικό ποσό των … € που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ποσό του μισθώματος για τον μήνα … (ύψους … €) και στο σύνολο των μισθωμάτων (ύψους …) για τους μήνες …, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τότε που κάθε μίσθωμα καθίσταται απαιτητό έως την πλήρη εξόφληση. Να καταδικασθεί η αντίδικος στην δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου μου.

Δημήτριος Καραγιάννης, δικηγόρος.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ………..../2011 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ …… Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πρωτοδίκης ……………………………………………………………………

Έχοντας υπόψη την από … αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής του …, κατοίκου …, οδός … με Α.Φ.Μ …, η οποία υποβλήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Καραγιάννη του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αγ. Μηνά 7. ΚΑΤΑ της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…», με Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ …, που εδρεύει στο … και εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, ζητά την έκδοση Διαταγής Πληρωμής για καταβολή οφειλόμενων ληξιπροθέσμων μισθωμάτων συνολικού χρηματικού ποσού … €, βάσει των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζονται και αναφέρονται σε αυτήν και είναι νόμιμα επικυρωμένα από δικηγόρο.

Το χρηματικό ποσό των … € οφείλεται από τη μίσθωση ενός ισόγειου βιοτεχνικού – αποθηκευτικού – εκθεσιακού χώρου εμβαδού … τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο …, τον οποίο με το από … ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως ακινήτου εκμίσθωσε ο αιτών στην καθού προκειμένου να το χρησιμοποιήσει κατά τη κρίση της, με διάρκεια μίσθωσης έξι (6) ετών, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης την … και ημερομηνία λήξεως την …, αντί μηνιαίου μισθώματος χρηματικού ποσού … €, πλέον του τέλους χαρτοσήμου με την προσαύξηση υπέρ ΟΓΑ που ισχύει κάθε φορά, για το πρώτο και δεύτερο έτος της μίσθωσης, ενώ από το τρίτο έτος της μίσθωσης και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μισθωτικά έτη συμφωνήθηκε ετήσια αύξηση κατά το ποσοστό του τιμαρίθμου του κόστους ζωής επί του καταβαλλόμενου μισθώματος. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε να καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Επειδή για το πέμπτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, το μηνιαίο μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (3,5%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%) ενώ για το έκτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και σήμερα, το μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (4,13%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%) Επειδή η καθού αν και κάνει ανενόχλητα χρήση του μισθίου, από δυστροπία αρνείται αδικαιολόγητα να πληρώσει το υπόλοιπο ποσό του μισθώματος για τον μήνα … ύψους … € και το σύνολο του μισθώματος ύψους … € για τους μήνες …, παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις, οφείλοντας συνολικά στον αιτούντα το χρηματικό ποσό των … €, πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος.

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή η κρινόμενη αίτηση με την οποία ζητείται η έκδοση Διαταγής Πληρωμής αποδεικνύεται από τα νόμιμα προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως έγγραφα: 1. Το από … ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης εμπορικού ακινήτου, το οποίο θεω¬ρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την … . 2. Τις μηνιαίες ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, οι οποίες προσδιορίζουν την ποσοστιαία αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος του κόστους ζωής) για κάθε ημερολογιακό μήνα. 3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου … Πιστοποιητικό Μισθωμάτων της Δ.Ο.Υ. … . Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στα άρθρα 623 επ. ΚΠολΔ, 66 Εισ.Ν.ΚΠολΔ., 574, 595 και 597 ΑΚ, πρέπει να γίνει ουσιαστικά δεκτή, αφού τα απαιτούμενα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται από τα ανωτέρω προσκομιζόμενα έγγραφα. Επειδή έχει καταβληθεί το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (Τ.Ν. και Τ.Υ.Δ.Θ.), όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα με αριθμούς ……………………………………………………… αγωγόσημα καθώς και το γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ.Θ. με αριθμό τετραπλοτυπου …………………………………………. .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό κρίση αίτηση ως νόμιμη και βάσιμη. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθού να καταβάλει στον αιτούντα το υπόλοιπο ποσό του μισθώματος για τον μήνα … ύψους … € και το σύνολο του μισθώματος ύψους … € για τους μήνες … και συνολικά το χρηματικό ποσό … €, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε μίσθωμα καθίσταται απαιτητό και μέχρι τη πλήρη εξόφληση του αιτούντος. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθού τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος για την έκδοση της παρούσας, τα οποία ορίζει στο χρηματικό ποσό των ……………….. ευρώ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ στην καθού ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της παρούσας διαταγής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη στις ………………………….. ….. ΔΙΚΑΣΤΗΣ ….. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δίνεται εντολή προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει την παρούσα διαταγή πληρωμής, όταν του ζητηθεί, στους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν στην εκτέλεσή της, όταν αυτό τους ζητηθεί νόμιμα. Θεσσαλονίκη, .......……..………….. 2010 ….. ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Αριθμός απογράφου …………………. Το παρόν αποτελεί πρώτο απόγραφο εκτελεστό, για την έκδοση του οποίου κατεβλήθη τέλος απογράφου………… …………………………………...ΕΥΡΩ. Προσκομίσθηκαν το/τα υπ’ αριθμ. ….. …………………………………………... …………………………………………... παράβολο/α χαρτοσήμου. Θεσσαλονίκη………….. 2011 …..ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Για τη νόμιμη χαρτοσήμανση και την έκδοσή του κατά τη σειρά της παραγγελίας. Θεσσαλονίκη …………….........2011 …..ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Καργιάννης, δικηγόρος.

Α΄ Επιταγή προς εκτέλεση:

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το αντιπεφωνημένο με αριθμό … πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό … διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που έχω στα χέρια μου, το οποίο, με ρητή επιφύλαξη κάθε περαιτέρω νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα σε κάθε νόμιμο εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…» με Α.Φ.Μ. …, που εδρεύει στο …, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτάσσοντάς τους να μου καταβάλουν νόμιμα και εμπρόθεσμα τα παρακάτω ποσά, που μου επιδικάσθηκαν με την παρούσα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και ειδικότερα να μου καταβάλουν:

1. Για συνολικό επιδικασθέν κεφάλαιο: το χρηματικό ποσό των … €. 2. Για επιδικασθέντες νόμιμους τόκους από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος: το χρηματικό ποσό των … €. 3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη: το χρηματικό ποσό των … €. 4. Για έκδοση και τέλος απογράφου: το χρηματικό ποσό των … €. 5. Για έκδοση και σήμανση του παρόντος αντιγράφου με αντιγραφικά δικαιώματα: το χρηματικό ποσό των … €. 6. Για σύνταξη της παρούσας επιταγής και παροχή νομικής συμβουλής: το χρηματικό ποσό των … €. 7. Για πορεία του δικαστικού επιμελητή και επίδοση αυτής της διαταγής πληρωμής: το χρηματικό ποσό των … €. και συνολικά το χρηματικό ποσό των … € νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας και μέχρι εξοφλήσεως, πλην του ποσού των τόκων, καθόσον διαφορετικά θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε και θα προστεθούν … € για παραγγελία εκτελέσεως.

Αντίκλητο, δεκτικό καταβολής και πληρεξούσιο δικηγόρο ορίζω τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Χρ. Καραγιάννη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Μηνά 7.

Επικολλήθηκαν τα ένσημα του Τ.Υ.Δ.Θ. των 0,59 και 0,25 ευρώ και Κ.Ε.Α.Δ. των 2,00 ευρώ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.