Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εμπορική μίσθωση - Εξώδικο για διαταγή απόδοσης μισθίου (υπόδειγμα)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Του … . KATA Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…», με Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ …, που εδρεύει στο … και εκπροσωπείται νόμιμα.

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει του από … μισθωτηρίου συμβολαίου εμπορικής μίσθωσης που υπογράφηκε την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ μας και θεω-ρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την …, σας εκμίσθωσα και παραχώρησα προς εσάς για το χρονικό διάστημα από την … μέχρι και την …, ήτοι για έξι έτη, τη χρήση ενός ισόγειου βιοτεχνικού – αποθηκευτικού – εκθεσιακού χώρου εμβαδού … τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο …, πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής μου. Ως μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε και ορίσθηκε, για το πρώτο και δεύτερο μισθωτικό έτος, το χρηματικό ποσό των … €, πλέον του τέλους χαρτοσήμου με την προσαύξηση υπέρ ΟΓΑ που ισχύει κάθε φορά, ενώ από το τρίτο έτος της μίσθωσης και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μισθωτικά έτη συμφωνήθηκε ετήσια αύξηση κατά το ποσοστό του τιμαρίθμου του κόστους ζωής επί του καταβαλλόμενου μισθώματος. Το μίσθωμα συμφωνήθηκε να καταβάλλεται στην ως άνω εκμισθώτρια ή σε οποιονδήποτε πληρεξούσιό της στο τέλος κάθε μισθωτικού μήνα. Αν και η εταιρία σας χρησιμοποιεί ανεμπόδιστα το ως άνω μίσθιο από την έναρξη της μίσθωσης έως και σήμερα, εντούτοις αρνείσθε από κακοπιστία και δυστροπία να μου καταβάλετε το συμφωνημένο μίσθωμα προκαλώντας μου οικονομική ζημία. Συγκεκριμένα δε μου έχετε καταβάλει τα μισθώματα των τελευταίων δεκατεσσάρων (14) μηνών, ήτοι τα μισθώματα από τον μισθωτικό μήνα … έως και τον … και έτσι μου οφείλετε συνολικά το χρηματικό ποσό των … €, που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα μισθώματα, πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος. Ειδικότερα, για το τέταρτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, το μηνιαίο μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής και του τέλους χαρτοσήμου ενώ για το πέμπτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και σήμερα, το μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής και του τέλους χαρτοσήμου. Επειδή παρά τις κατά επανάληψη οχλήσεις μου να μου καταβάλετε τα οφειλόμενα μισθώματα εσείς δεν το πράττετε από δυστροπία. Επειδή επιφυλάσσομαι παντός εν γένει δικαιώματός μου ενώπιον πάσης αρχής και παντός δικαστηρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για τη συμπεριφορά σας αυτή. ΣΑΣ ΚΑΛΩ να μου καταβάλετε αμέσως τα οφειλόμενα μισθώματα, ήτοι το συνολικό ποσό των … €, πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος και εφεξής κάθε μελλοντικό μίσθωμα στο τέλος κάθε μισθωτικού μήνα αλλιώς ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα επιδιώξω την έξωσή σας και την απόδοση του μισθίου με διαταγή απόδοσης χρήσης του μισθίου και την είσπραξη των μισθωμάτων με διαταγή πληρωμής.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον νόμιμο εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στο …, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην επιδοτήρια έκθεσή του.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.