Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εμπορική μίσθωση - Διαταγή απόδοσης μισθίου - Αίτηση και Απόφαση (υποδείγματα)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ (έκδοσης Διαταγής Απόδοσης Μισθίου) Του … με Α.Φ.Μ … . KATA Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…», με Α.Φ.Μ. …, που εδρεύει στο … και εκπροσωπείται νόμιμα.

Δυνάμει του από … μισθωτηρίου συμβολαίου εμπορικής μίσθωσης που υπογράφηκε την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ … και της καθού εταιρίας και θεωρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την …, εκμίσθωσα και παραχώρησα προς την καθού για το χρονικό διάστημα από την … μέχρι και την …, ήτοι για έξι (6) έτη, τη χρήση ενός ισόγειου βιοτεχνικού – αποθηκευτικού – εκθεσιακού χώρου εμβαδού … τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο …, πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής μου. Ως μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε και ορίσθηκε, για το πρώτο και δεύτερο μισθωτικό έτος, το χρηματικό ποσό των … €, πλέον του τέλους χαρτοσήμου με την προσαύξηση υπέρ ΟΓΑ που ισχύει κάθε φορά, ενώ από το τρίτο έτος της μίσθωσης και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μισθωτικά έτη συμφωνήθηκε ετήσια αύξηση κατά το ποσοστό του τιμαρίθμου του κόστους ζωής επί του καταβαλλόμενου μισθώματος. Το μίσθωμα συμφωνήθηκε να καταβάλλεται στο τέλος κάθε μισθωτικού μήνα στην ως άνω εκμισθώτρια ή σε οποιονδήποτε πληρεξούσιό της. Αν και η καθού εταιρία χρησιμοποιεί ανεμπόδιστα το ως άνω μίσθιο από την έναρξη της μίσθωσης έως και σήμερα, εντούτοις αρνείται από κακοπιστία και δυστροπία να μου καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα προκαλώντας μου οικονομική ζημία. Η καθού η αίτηση μου κατέβαλε τα μισθώματα έως και τον …. Ειδικότερα, δε μου έχει καταβάλει τα μισθώματα των τελευταίων δεκαπέντε (15) μηνών, ήτοι τα μισθώματα από τον μισθωτικό μήνα … έως και τον … και έτσι μου οφείλει συνολικά το χρηματικό ποσό των … €, που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα μισθώματα, πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος. Ειδικότερα, για το τέταρτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, το μηνιαίο μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (0,8%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%) ενώ για το πέμπτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και σήμερα, το μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (5,5%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%) Σύμφωνα με τα παραπάνω η καθού εταιρία μου οφείλει τα μισθώματα των τελευταίων δεκαπέντε (15) μηνών, ήτοι των μηνών … , και συνολικά το χρηματικό ποσό των … € .

Επειδή η καθού η αίτηση επανειλημμένα έχει οχληθεί να μου καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και τελευταία της έχει επιδοθεί η από … εξώδικη όχληση με την οποία την καλούσα να μου καταβάλει αμέσως τα μέχρι τότε οφειλόμενα, διότι διαφορετικά θα ζητούσα την αποβολή της από το μίσθιο (προσκομίζεται σχετικά η με αριθμό … έκθεση επίδοσης του Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης …). Επειδή η καθού, από δυστροπία και παρότι κάνει χρήση του μισθίου, δεν κατέβαλε μέχρι σήμερα …, τα οφειλόμενα και έχουν περάσει πάνω από δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της ανωτέρω από … εξωδίκου οχλήσεως. Επειδή νομιμοποιούμαι να ζητήσω την έκδοση Διαταγής Απόδοσης Μισθίου κατά της αντιδίκου, η οποία από δυστροπία δε μου καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, αν και οχλήθηκε προς τούτο εγγράφως. Επειδή προσκομίζω 1.) το νόμιμα θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο, 2.) τη με αριθμό … έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης … , με την οποία … , και 3.) το υπ’ αριθ. πρωτ. … πιστοποιητικό δήλωσης των μισθωμάτων που εξέδωσε η … Δ.Ο.Υ. όπως προβλέπεται από το άρθρο 81 παρ. 1 έως 4 του ν. 2238/1994. Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, απευθυνόμενη στο αρμόδιο, υλικά και τοπικά, δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να διαταχθεί η αποβολή της αντιδίκου και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτήν, από το περιγραφόμενο στο ιστορικό ισόγειο βιοτεχνικό – αποθηκευτικό – εκθεσιακό χώρο εμβαδού … τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο … . Να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου μου.

Δημήτριος Καραγιάννης, δικηγόρος, Αγίου Μηνά 7, Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ………..../2011 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ …… Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πρωτοδίκης ……………………………………………………………………

Έχοντας υπόψη την από … αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου του …, κατοίκου … με Α.Φ.Μ …, η οποία υποβλήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Καραγιάννη του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αγ. Μηνά 7. ΚΑΤΑ της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…», με Α.Φ.Μ. …, που εδρεύει στο … και εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και βάσει των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζονται και αναφέρονται σε αυτήν, ζητά την έκδοση Διαταγής Απόδοσης της χρήσης του μισθίου, ενός ισόγειου βιοτεχνικού – αποθηκευτικού – εκθεσιακού χώρου εμβαδού … τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο …, τον οποίο με το από … ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως ακινήτου εκμίσθωσε o αιτών στην καθού προκειμένου να το χρησιμοποιήσει κατά τη κρίση της, με διάρκεια μίσθωσης έξι ετών, με ημερομηνία έναρξης την … και ημερομηνία λήξεως την …, αντί μηνιαίου μισθώματος χρηματικού ποσού … €, πλέον του τέλους χαρτοσήμου με την προσαύξηση υπέρ ΟΓΑ που ισχύει κάθε φορά, για το πρώτο και δεύτερο έτος της μίσθωσης, ενώ από το τρίτο έτος της μίσθωσης και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μισθωτικά έτη συμφωνήθηκε ετήσια αύξηση κατά το ποσοστό του τιμαρίθμου του κόστους ζωής επί του καταβαλλόμενου μισθώματος. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε να καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

Επειδή η καθού αν και κάνει ανενόχλητα χρήση του μισθίου, από δυστροπία αρνείται αδικαιολόγητα να πληρώσει τα μισθώματα των τελευταίων δεκαπέντε (15) μηνών, ήτοι από τον … και μέχρι σήμερα, … , παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις, οφείλοντας στον αιτούντα το χρηματικό ποσό των … €, πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος. Επειδή για το τέταρτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, το μηνιαίο μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (0,8%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%) ενώ για το πέμπτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και σήμερα, το μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (5,5%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%) Επειδή η καθού οφείλει στον αιτούντα τα μισθώματα των τελευταίων δεκαπέντε (15) μηνών, ήτοι των μηνών ... , και συνολικά το χρηματικό ποσό των … €. Επειδή η καθού η αίτηση έχει οχληθεί και εγγράφως να καταβάλει στον αιτούντα τα οφειλόμενα μισθώματα και πριν δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες από την κατάθεση της αίτησής του της έχει επιδοθεί η από … εξώδικη όχληση με την οποία ο αιτών την καλούσε να του καταβάλει τα μέχρι τότε οφειλόμενα, διότι διαφορετικά θα ζητούσε την αποβολή της από το μίσθιο (προσκομίζεται σχετικά η με αριθμό … έκθεση επίδοσης του Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης …). Επειδή η καθού όφειλε μέχρι την … να καταβάλει στον αιτούντα το χρηματικό ποσό των … € εξοφλώντας τα μέχρι τότε οφειλόμενα μισθώματα. Αντ’ αυτού και από καθαρή δυστροπία η καθού δεν κατέβαλε κανένα χρηματικό ποσό στον αιτούντα μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της κρινόμενης αιτήσεως και αφού παρήλθε χρόνος πέραν των δεκαπέντε ημερών από της εξώδικου οχλήσεώς του.

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή η κρινόμενη αίτηση με την οποία ζητείται η έκδοση Διαταγής Απόδοσης της χρήσης του μισθίου αποδεικνύεται από τα νόμιμα προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως έγγραφα: 1. Το από … ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης εμπορικού ακινήτου, το οποίο θεω¬ρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την … . 3. Την με αριθμό … έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης …, με την οποία … . 4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. … πιστοποιητικό δήλωσης των μισθωμάτων που εξέδωσε η … Δ.Ο.Υ. … όπως προβλέπεται από το άρθρο 81 παρ. 1 έως 4 του ν. 2238/1994. Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στα άρθρα 662 Α επ. ΚΠολΔ, 66 Εισ.Ν.ΚΠολΔ., 574, 595 και 597 ΑΚ, πρέπει να γίνει ουσιαστικά δεκτή, αφού τα απαιτούμενα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται από τα ανωτέρω προσκομιζόμενα έγγραφα. Επειδή έχει καταβληθεί το γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ.Θ. όπως αποδεικνύεται από την με αριθμό …………………………............................ τετραπλοτυπη απόδειξη του Δ.Σ.Θ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό κρίση αίτηση ως νόμιμη και βάσιμη. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθού και κάθε τρίτο που έλκει από αυτήν δικαιώματα ή το κατέχει στο όνομά της να αποδώσει στον αιτούντα τη χρήση του επίδικου μισθίου, ήτοι ενός ισόγειου βιοτεχνικού – αποθηκευτικού – εκθεσιακού χώρου εμβαδού … τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο …, διατασσομένου της αποβολής της από αυτό. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθού τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος για την έκδοση της παρούσας, τα οποία ορίζει στο χρηματικό ποσό των ……………….. ευρώ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ στην καθού ότι μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της παρούσας διαταγής αυτή θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό και ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της παρούσας διαταγής απόδοσης μισθίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη στις ………………………….. ….. ΔΙΚΑΣΤΗΣ ….. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.