Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σύμβαση μίσθωσης - Μισθωτήριο - Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας (υπόδειγμα)

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 3η Νοεμβρίου 2011 και ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: αφενός ο …, ο οποίος εφεξής θα ονομάζεται χάριν συντομίας «εκμισθωτής», και αφετέρου η …, η οποία θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «μισθώτρια», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Ο εκμισθωτής, με το παρόν συμφωνητικό εκμισθώνει το παρακάτω περιγραφόμενο μίσθιο διαμέρισμα στην μισθώτρια με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που ακολουθούν:

1. Μίσθιο. 1.1. Ο εκμισθωτής έχει στη πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ένα οροφοδιαμέρισμα, ευρισκόμενο στον 1ο όροφο (ή ανώγειο) της επί της οδού … τριώροφης οικοδομής στο Δήμο …, εμβαδού 90 τ.μ., αποτελούμενο από δύο δωμάτια, ένα σαλόνι, μία κουζίνα και ένα λουτροαποχωρητήριο, εφεξής καλούμενο «μίσθιο».

2. Διάρκεια μίσθωσης. 2.1. Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται να είναι τριετής (3 έτη), άρχουσα στις 03.11.2011 και λήγουσα στις 03.11.2014. 2.2. Η μίσθωση μπορεί να λυθεί με νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων, που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 2.3. Τυχόν παράταση της παρούσας μισθωτικής σύμβασης νοείται μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. 2.4. Μετά τη λήξη της μίσθωσης η μισθώτρια υποχρεούνται άνευ οχλήσεως να παραδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 2.5. Δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο η σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης, δεν μπορεί δε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως τέτοια η τυχόν παραμονή της μισθώτριας στο μίσθιο μετά την λήξη της μίσθωσης.

3. Μίσθωμα. 3.1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται και συμφωνείται στο χρηματικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €), μη συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε τελών σχετίζονται με τη παρούσα μισθωτική σύμβαση, όπως είναι η τυχόν εκ νέου επιβολή τέλος χαρτοσήμου στις μισθώσεις κατοικιών ή οιωνδήποτε άλλων συναφών μελλοντικών επιβαρύνσεων. 3.2. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται προκαταβολικώς μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα έκαστου μισθωτικού μήνα (δήλη ημέρα) στον με αριθμό … τραπεζικό λογαριασμό της … Τράπεζας της Ελλάδος ή σε όποιον άλλο τραπεζικό λογαριασμό ή φυσικό πρόσωπο υποδείξει εγγράφως ο εκμισθωτής. 3.3. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη της τράπεζας που κατατέθηκε το μίσθωμα ή με έγγραφη απόδειξη του ίδιου του εκμισθωτή ή άλλου πληρεξούσιου φυσικού προσώπου, αποκλειόμενου ρητώς κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου. 3.4. Η μισθώτρια, με την υπογραφή του παρόντος, θεωρεί το μίσθωμα δίκαιο και ανάλογο της μισθωτικής αξίας του μισθίου και παραιτείται από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησής του. 3.5. Η μισθώτρια δεν έχει δικαίωμα επισχέσεως του μισθώματος για τυχόν α¬ν¬τα¬παίτησή της κατά του εκμισθωτή.

4. Εγγύηση 4.1. Με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού μίσθωσης η μισθώτρια κατέβαλε, ως εγγύηση, στον εκμισθωτή το χρηματικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €). 4.2. Το ως άνω ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί στην μισθώτρια άτοκα με τη λήξη της παρούσας μίσθωσης εφόσον παραδώσει το μίσθιο εμπρόθεσμα στην άριστη κατάσταση την οποία το παρέλαβε και βαμμένο, έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι του παρόντος και έχουν εξοφληθεί όλοι οι λοιποί λογαριασμοί που βαρύνουν το μίσθιο (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση παραμένει ολόκληρη η πιο πάνω εγγύηση στα χέρια του εκμισθωτή ως εύλογη, δίκαιη και εδώ συμφωνούμενη ποινική ρήτρα. 4.3. Ρητά συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμψηφιστεί με μισθώματα ή οποιεσδήποτε άλλες οφειλές της μισθώτριας προς τον εκμισθωτή.

5. Φόροι και κοινόχρηστα. 5.1. Η μισθώτρια υποχρεούται να πληρώνει τους δημόσιους και δημοτικούς φόρους και τέλη καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ., που σχετίζονται με το μί-σθιο, καθώς επίσης και την πληρωμή των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, κ.λπ. 5.2. Η μισθώτρια υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την θεώρηση του παρόντος από την αρμόδια ΔΟΥ του εκμισθωτή, με δική της οικονομική επιβάρυνση, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για τη μεταβίβαση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. στο όνομά της. 5.3. Ο εκμισθωτής μπορεί να ζητά από την μισθώτρια, η οποία υποχρεούται, μία φορά κάθε έξι μήνες, να του επιδεικνύει τις εξοφλητικές αποδείξεις των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ) και ύδρευσης (ΕΥΑΘ), καθώς η παροχή νερού δεν δύναται να μεταβιβαστεί στο όνομα των μισθωτών.

6. Χρήση. 6.1. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από την μισθώτρια ως κύρια κατοικία της και μόνον, απαγορευμένης ρητώς κάθε αλλαγής της χρήσης του μισθίου. 6.2. Η παραχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε σχέση, εν όλω ή εν μέρει, με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης του μισθίου σε άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ιδιαίτερα με υπομίσθωση, μπορεί να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή και τη συνακόλουθη έγγραφη τροποποίηση του παρόντος. 6.3. Δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο η σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης, δεν μπορεί δε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως τέτοια η τυχόν παραμονή της μισθώτριας στο μίσθιο μετά την λήξη της μίσθωσης.

7. Παραλαβή. 7.1. Το μίσθιο παραδίδεται προς χρήση στην μισθώτρια σε άριστη κατάσταση και πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεών του (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, κ.λπ.), της οποίας καταστάσεως έχει ακριβή γνώση η μισθώτρια που εξέτασε το μίσθιο και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα ως της απολύτου αρεσκείας της και καθόλα κατάλληλο για τη χρήση που μισθώθηκε δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν χρειάζεται καμία επισκευή, βαφή ή άλλη βελτίωση. Κατά τη λήξη της μίσθωσης, η μισθώτρια υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο με τα ως άνω τεχνικά χαρακτηριστικά με τα οποία το παρέλαβε ανεπιφύλακτα.

8. Επισκευές. 8.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης του μισθίου, επισκευής ζημιών και βλαβών των εγκαταστάσεων ή αντικατάστασης του εξοπλισμού του, που προκλήθηκαν από εσφαλμένη χρήση από μέρους της μισθώτριας και των συνοίκων της και για τις οποίες ζημίες και βλάβες την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση έχει η μισθώτρια.

9. Προσθήκες - μεταρρυθμίσεις. 9.1. Απαγορεύεται στην μισθώτρια να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. 9.2. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση γίνει κατά παράβαση αυτού του όρου, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης της μισθώτριας. 9.3. Επίσης, ο εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες της μισθώτριας.

10. Καλή χρήση. 10.1. Η μισθώτρια υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου διατηρώντας το καθαρό και ευπρεπές, να το χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μην θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία ή την ασφάλεια του εκμισθωτή και των λοιπών ενοίκων του κτιρίου, προς τους οποίους πρέπει να τηρεί την ανάλογη πρέπουσα συμπεριφορά. Επίσης οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον εκμισθωτή για τυχόν κινδύνους ή ζημίες του μισθίου. 10.2. Απαγορεύεται στην μισθώτρια η κατάληψη άλλων κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το μίσθιο, η στάθμευση οχημάτων πάσης φύσεως μέσα στο μίσθιο ή τους κοινόχρηστους χώρους του καθώς και η τοποθέτηση μηχανημάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων που μπορούν να βλάψουν και να ρυπάνουν το μίσθιο. 10.3. Τέλος απαγορεύεται η κατοχή και παραμονή εντός του μισθίου και του κτιρίου οποιουδήποτε είδους ζώου, κατοικίδιου ή μη.

11. Επισκέψεις στο μίσθιο. 11.1. Ο εκμισθωτής ή πρόσωπο που αυτός ορίσει, δικαιούται σε κατάλληλες μέρες και ώρες να επισκέπτεται και να επιθεωρεί λεπτομερώς το μίσθιο μία φορά κάθε εξάμηνο, να επισκέπτεται το μίσθιο δύο φορές την εβδομάδα κατά το τελευταίο τρίμηνο της μίσθωσης μαζί με εκείνους που ενδιαφέρονται να το μισθώσουν στη συνέχεια και να επισκέπτεται το μίσθιο με εκείνους που ενδιαφέρονται να το αγοράσουν, μία φορά την εβδομάδα. Οι παραπάνω επισκέψεις θα γίνονται σε κατάλληλες μέρες και ώρες, μετά από συνεννόηση με την μισθώτρια.

12. Λοιποί όροι. 12.1. Όλοι οι όροι του παρόντος κηρύσσονται σπουδαίοι και ουσιώδεις. 12.2. Η παράβαση ή αθέτηση από την μισθώτρια οποιουδήποτε από αυτούς, καθώς και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος και κάθε άλλης χρηματικής υποχρέωσης που βαρύνει την μισθώτρια παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει την παρούσα μίσθωση ζητώντας παράλληλα την αποβολή - έξωση της μισθώτριας και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από τη σύμβαση αυτή και την απόδοση του μισθίου, σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 12.3. Τυχόν ακυρότητα οιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος συμφωνητικού δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων. 12.4. Η παρούσα μισθωτική σύμβαση κατά τα λοιπά διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 574 έως και 618 του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις των ειδικών αστικών νόμων για τη μίσθωση κατοικίας (ν.1703/1987, ν.1898/1990, ν.1953/1991, 2156/1993). 12.5. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν ή θα έχει σχέση με την εν λόγω μισθωτική σύμβαση αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Επίδοση κάθε δικαστικού και εξώδικου εγγράφου προς την μισθώτρια γίνεται νόμιμα στο μίσθιο.

13. Συμπληρωματικές διατάξεις. 13.1. Η μισθώτρια με την υπογραφή του παρόντος καταβάλλει στον εκμισθωτή το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) ως μίσθωμα για τον τρέχοντα μισθωτικό μήνα του Νοεμβρίου 2011. 13.2. Για την καταβολή των ως άνω χρηματικών ποσών, ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) ως εγγύηση και διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) ως μίσθωμα για τον τρέχοντα μισθωτικό μήνα Νοεμβρίου 2011, συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), το παρόν επέχει θέση απόδειξης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τρία όμοια αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και το τρίτο για να προσκομισθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατόπιν, αφού διαβάσθηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε πλήρως το περιεχόμενό του, εγκρίθηκε και από τους συμβαλλομένους και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.