Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αναγκαστική εκτέλεση - Αναγγελία απαιτήσεως σε πλειστηριασμό ακινήτου (υπόδειγμα)

Αναγγελία Απαιτήσεως

Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στον … του Νομού …, οδός … αριθμός … με Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. … και εκπροσωπείται νόμιμα. Κ Α Τ Α 1. Του καθ’ ου η εκτέλεση, …, εμπόρου με Α.Φ.Μ. …, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση χονδρικού εμπορίου χαρτικών ειδών με την επωνυμία «…» και εδρεύει στη …, οδός … . 2. Της επισπεύδουσας δανείστριας, ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «… ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στο …, οδός … και εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποιείται προς: 1. Την …, Υποθηκοφύλακα Νεαπόλεως, τέρμα Ελ. Βενιζέλου Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 2. Την …, συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης και υπάλληλο του πλειστηριασμού, οδός … .

Με εντολή της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «… ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στο …, οδός …, δυνάμει της με αριθμό … Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου …, κατασχέθηκε αναγκαστικά με τη με αριθμό … Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης … η ακίνητη περιουσία του καθού, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στην ως άνω έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, για απαίτηση χρηματικού ποσού έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (6.637,51 €), πλέον των τόκων της ανωτέρω επισπεύδουσας. Η περιγραφή της ακίνητης περιουσίας που επρόκειτο να εκτεθεί σε πλειστηριασμό είναι η εξής: […] Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του καθ’ ου η εκτέλεση δυνάμει του υπ’ αριθμ. … συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης στον τόμο … και αριθμό … . Το παραπάνω ακίνητο εκτιμήθηκε αντί του ποσού των πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ [52.500,00 €] και τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζονται τα 2/3 της τιμής εκτίμησης, δηλαδή το ποσό των τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ [35.000,00 €]. Με τη με αριθμό … Περίληψη Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης … ορίσθηκε ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού η Τετάρτη … . Κατά του καθού η εκτέλεση έχουμε συνολική απαίτηση χρηματικού ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000 €), πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση και συγκεκριμένα: Με την από … αίτησή μας για έκδοση διαταγής πληρωμής που καταθέσαμε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατά του καθού, με την οποία ζητούσαμε να μας καταβάλει το χρηματικό ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000 €) από την έκδοση δύο ισόποσων τραπεζικών επιταγών, εκδόθηκε η με αριθμό … διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία υποχρεώθηκε ο καθού να μας καταβάλει το χρηματικό ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000 €) νομιμοτόκως από την επομένη της εμφανίσεως της με αριθμό … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ και από την επομένη της καταβολής του ποσού της με αριθμό … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Αντίγραφο εξ απογράφου της ως άνω με αριθμό … διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επιδόθηκε νομότυπα στον καθ’ ου η εκτέλεση την … με επιταγή πληρωμής παρά πόδας της, συνταχθείσης σχετικά της με αριθμό … έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης …, η οποία τον επέτασσε να μας καταβάλει: 1. ποσό 18.000,00 €, για επιδικασθείσα χρηματική απαίτηση (κεφάλαιο), 2. ποσό 673,15 €, για τόκους επιδικασθέντος κεφαλαίου, 3. ποσό 280,00 €, για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, 4. ποσό 100,00 €, για δαπάνες επιδόσεων, 5. ποσό 700,00 €, για λήψη απογράφου, σύνταξη της επιταγής και παροχή νομικής συμβουλής και συνολικά το χρηματικό ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (19.753,15 €) και όλα αυτά με το νόμιμο τόκο, πλην του κονδυλίου των τόκων, από της επιδόσεως της επιταγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης … .

Επειδή η ως άνω απαίτησή μας στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο και η παρούσα αναγγελία μας έχει σύμφωνα με το άρθρο 972 παρ.2 εδ.2 ΚΠολΔ τα ίδια αποτελέσματα με την κατάσχεση. Επειδή θα καταθέσουμε νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασμού όλα τα νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα της απαίτησής μας. Επειδή η αναγγελία μας αυτή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ΑΝΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ για την παραπάνω απαίτησή μας κατά του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη, δηλαδή για το χρηματικό ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (19.753,15 €), πλέον των νόμιμων τόκων και ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αναγγελία μας για το χρηματικό ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (19.753,15 €), πλέον των νόμιμων τόκων, πλην του κονδυλίου των τόκων, από την επίδοση του αντιγράφου εξ απογράφου της ως άνω με αριθμό … διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, ώστε κατά τη διανομή του εκπλειστηριάσματος, που θα επιτευχθεί στον πλειστηριασμό της κατασχεμένης ακίνητης περιουσίας του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη, να καταταγούμε στον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί για την ικανοποίηση του συνόλου της ως άνω απαιτήσεώς μας. Να εγγραφεί η αναγγελία μας αυτή στο οικείο βιβλίο κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως προκειμένου να επέχει και θέση αυτοτελούς κατάσχεσης, αφού η απαίτησή μας στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο.

Αντίκλητό μας και δεκτικό καταβολής διορίζουμε τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Δημήτριο Καραγιάννη του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Μηνά 7.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την αναγγελία αυτή προς: 1. Τον καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη, … του …, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός … . 2. Την επισπεύδουσα δανείστρια, ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «… ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στο … . 3. Την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, … συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός … 4. Την …, Υποθηκοφύλακα Νεαπόλεως, τέρμα Ελ. Βενιζέλου Νεάπολη Θεσσαλονίκης. προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.