Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Αίτηση στο Ειρηνοδικείο για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Νόμος 3869/2010) - Τετραετής ρύθμιση, έλλειψη α΄ κατοικίας (Υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ.1 ν. 3869/2010) Του … . ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Ενεργητική Νομιμοποίηση. Ο αιτών είμαι … ετών, απόφοιτος Λυκείου και άγαμος χωρίς τέκνα. Από τότε που ξεκίνησα να εργάζομαι έχω απασχοληθεί σε διάφορες δουλειές, ασφαλισμένος ή και ανασφάλιστος, χωρίς ποτέ να καταφέρω να βρω κάτι μόνιμο. Ενδεικτικά, κατά τα τελευταία έτη, εργάστηκα σε … . Ποτέ δεν άσκησα εμπορική δραστηριότητα, δεν έχω πτωχευτική ικανότητα, είμαι φυσικό πρόσωπο και βάσει του άρθρου 1 παρ.1 του νόμου 3869/2010 υπάγομαι στις διατάξεις του και νομιμοποιούμαι να καταθέσω την παρούσα Αίτηση.

2. Κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων του αιτούντος. Δε διαθέτω κανένα απολύτως ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο αξίας. Δεν είχα και δεν έχω την κυριότητα κάποιου ακινήτου, δε διαθέτω τραπεζικές καταθέσεις, δε διαθέτω αυτοκίνητο, ούτε αναμένεται να αποκτήσω κάποιο περιουσιακό αντικείμενο στο μέλλον από κάποιον τρίτο. Όπως προανέφερα, βρίσκομαι σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας και μοναδικό μου εισόδημα αποτελεί το μηνιαίο επίδομα τακτικής ανεργίας (επίσχεση εργασίας) που λαμβάνω από τον Ο.Α.Ε.Δ., ύψους 461,50 €. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής μου ανέρχεται στο εύλογο και μετριοπαθές χρηματικό ποσό των 690 €. Ειδικότερα τα μηνιαία έξοδά μου κατανέμονται ως εξής: 240 € για διατροφή (8 € ημερησίως). 260 € για ενοίκιο διαμερίσματος. 20 € για προσωπικά είδη υγιεινής. 30 € για το λογαριασμό τηλεφωνίας. 10 € για ένδυση και υπόδηση. 20 € για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 70 € για το λογαριασμό της Δ.Ε.Η. 10 € για το λογαριασμό της Ε.Υ.Α.Θ. 30 € για θέρμανση και κοινόχρηστα οικοδομής

3. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους. Η αναλυτική κατάσταση των οφειλών μου προς τον μοναδικό πιστωτή μου, βάσει των στοιχείων που αυτός μου χορήγησε, έχει ως ακολούθως: Στην EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., ως διαχειρίστριας της τιτλοποιημένης απαίτησης της DANEION APC LIMITED, δυνάμει της από … σύμβασης καταναλωτικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 20.001,73 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 19.384,98 €, τόκους 611,75 € και έξοδα 5,00 €. Το ανωτέρω δάνειο προήλθε από τη μεταφορά επιμέρους οφειλών μου από άλλα δάνεια και πιστωτικές κάρτες όπως εμφαίνεται αναλυτικά στην από … ενημερωτική επιστολή της τράπεζας, την οποία και προσκομίζω. Όλες οι οφειλές μου που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του ενός έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως.

4. Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων: Μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. […] Η γενικότερη όμως οικονομική ύφεση που επιτείνει συνεχώς την ανεργία και η από μέρους μου έλλειψη αυξημένων τυπικών προσόντων εξανεμίζουν τις ελπίδες μου για ένα υποφερτό παρόν και ένα καλύτερο μέλλον. Μοναδικό μου μηνιαίο εισόδημα αποτελεί το επίδομα τακτικής ανεργίας (επίσχεση εργασίας) που λαμβάνω από τον Ο.Α.Ε.Δ., ύψους 461,50 €. Απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή μου, όπως η ξαφνική «απώλεια» της εργασίας μου λόγω εμπλοκής της εργοδότριας εταιρίας σε οικονομικά σκάνδαλα αλλά και η αδυναμία εύρεσης άλλης εργασίας, κατέστησαν εντέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών μου, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα εισοδήματά μου για την εξόφληση των δανειακών μου υποχρεώσεων, με συνέπεια να περιέλθω -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μου. Όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, στερούμαι των επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρω να ανταποκριθώ στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τον πιστωτή μου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχω γι’ αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά μου, καθώς εγκλωβισμένος στην κατάσταση αυτή αδυνατώ πλέον να λειτουργήσω ως κοινωνικό όν και να συμμετάσχω φυσιολογικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Αδυνατώ να ανταποκριθώ στις τρέχουσες δανειακές μου υποχρεώσεις με βάση το ατομικό μου εισόδημα, το οποίο διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου από το μηνιαίο επίδομα τακτικής ανεργίας (επίσχεση εργασίας) που λαμβάνω από τον Ο.Α.Ε.Δ., ύψους 461,50 €, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί πλήθος ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων η αποπληρωμή είναι πλέον αδύνατη. Η κάλυψη των βασικών βιοτικών μου αναγκών απαιτεί το χρηματικό ποσό των 690 € μηνιαίως. Για να καταφέρω να σταθώ σε ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο δέχομαι την οικονομική συνδρομή συγγενικών μου προσώπων, η οποία όμως συνδρομή τείνει κι αυτή να εξαλειφτεί προοδευτικά, δεδομένου των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Με δεδομένο ότι το συνολικό και μοναδικό μηνιαίο εισόδημά μου ανέρχεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο συνολικό ποσό των 461,50 € και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκομαι σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας και αδυνατώ εδώ και μήνες να βρω άλλη εργασία, καθ’ υπέρβαση μπορώ να διαθέσω το χρηματικό ποσό των δέκα ευρώ (10 €) από το μηνιαίο εισόδημά μου για την εξόφληση των οφειλών μου. Από την άλλη, ακόμη και στο ευτυχές ενδεχόμενο ανεύρεσης εργασίας, το μηνιαίο εισόδημά μου, ως ανειδίκευτος εργάτης, δεν πρόκειται να ξεπερνά το ποσό των 600 €, με αποτέλεσμα να μην μεταβληθεί η παρούσα ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών μου, η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των δέκα ευρώ μηνιαίως (10 €). Έχω περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των οφειλών μου, ληξιπρόθεσμων και μη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η οικονομική μου κατάσταση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών μου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, βρίσκομαι σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας και αδυνατώ εδώ και μήνες να βρω άλλη εργασία. Παρά τις καθημερινές, αγωνιώδεις και επίμονες προσπάθειές μου αδυνατώ να βρω σταθερή ή έστω εκ περιτροπής εργασία, νόμιμη ή μη. Μέχρι σήμερα οι συνεχείς προσπάθειές μου για εύρεση οποιασδήποτε έντιμης εργασίας δεν καρποφόρησαν και εξαντλώντας τα όρια των οικονομικών και ψυχικών μου αντοχών καταθέτω την παρούσα αίτηση. Η περιρρέουσα οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα και την κοινωνία καθιστά ακόμη δυσκολότερη την ανεύρεση εργασίας. Οι απαντήσεις που εισπράττω καθημερινά από τους ανθρώπους που ζητώ εργασία σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, ιδιαίτερα ανθρώπων της ηλικίας μου και με μηδαμινά τυπικά προσόντα, εξανεμίζουν κάθε ελπίδα μεταβολής της κατάστασης οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης, στην οποία έχω περιέλθει. Η αύξηση της οικονομικής ύφεσης και της ανεργίας με κάνουν να πιστεύω πως δεν επίκειται σύντομα αύξηση των εισοδημάτων μου, ώστε να είμαι σε θέση να εξέλθω σύντομα από την κατάσταση αδυναμίας πληρωμών στην οποία έχω περιέλθει. Βρίσκομαι, συνεπώς, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία αποπληρωμής των χρεών μου και για το λόγο αυτό εμπίπτω στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3869/2010, δεδομένου μάλιστα ότι είμαι φυσικό πρόσωπο, δεν έχω εμπορική ιδιότητα και συνεπώς στερούμαι πτωχευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ν.3869/2010. Για τους λόγους αυτούς προέβηκα την … στην υποβολή προς το παραπάνω πιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί απαιτήσεις εις βάρος μου αίτησης με πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να προβώ, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 σε ρύθμιση των χρεών μου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές μου αποπληρωμής. Ωστόσο, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με το πιστωτικό ίδρυμα απέτυχε, όπως προκύπτει και από την από … βεβαίωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών), το οποίο συνέδραμε στην προσπάθεια για την εξώδικη ρύθμιση των χρεών μου, την οποία βεβαίωση και προσκομίζω. Ο λανθασμένος οικονομικός προγραμματισμός, η επιτακτική ανάγκη κάλυψης διάφορων καταναλωτικών αναγκών, η εσφαλμένη εκτίμηση ως προς τις δυνατότητες αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων και η ψευδαίσθηση ότι θα είμαι διαρκώς σε θέση να εργάζομαι με οδήγησαν στον τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να ικανοποιήσω τις καταναλωτικές μου ανάγκες.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.

1. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με την παρούσα αίτηση αιτούμαι να γίνει δεκτό το κατωτέρω σχέδιο ρύθμισης των χρεών μου: Στην EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ως διαχειρίστριας της τιτλοποιημένης απαίτησης της DANEION APC LIMITED όπου, δυνάμει της … σύμβασης καταναλωτικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 20.001,73 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 10,00 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 480,00 €. Η ανωτέρω μηνιαία χρηματική δόση προτείνω να καταβάλλεται στην πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα.

2. Λοιποί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του δικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για τη ρυθμιζόμενη οφειλή, απαλλάσσομαι από το υπόλοιπο αυτής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τεσσάρων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία της παραπάνω ρύθμισης των οφειλών μου.

3. Σύνοψη του σχεδίου διευθέτησης. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του σχεδίου ρύθμισης, επισημαίνονται τα εξής: Για την μοναδική οφειλή μου, ύψους 20.001,73 €, προς την EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 10,00 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 480,00 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 καλούνται οι ανωτέρω πιστωτές μου όπως υποβάλουν εγγράφως στην γραμματεία του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το ανωτέρω και ιδίως να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή όχι με το προτεινόμενο Σχέδιο Διευθετήσεως των οφειλών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αιτήσεως αυτής στο παραπάνω Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 2 ν. 3869/2010 «αν το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του ν. 3869/2010, «η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους». Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ από το Δικαστήριό Σας -επικουρικά- τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών μου από το Δικαστήριό Σας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου νόμου για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών. Εφαρμόζοντας επομένως τις διατάξεις αυτές στην περίπτωση της προσωπικής και οικονομικής μου κατάστασης, όπως αυτή απεικονίστηκε παραπάνω, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Όπως ήδη παραπάνω ανέφερα, το σύνολο των οφειλών μου ανέρχεται στο ποσό των 20.001,73 €. β) Λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημά μου το ποσόν το οποίο θα μπορούσα να καταβάλω για την ρύθμιση της συνολικής οφειλής μου στο πλαίσιο της τετραετούς ρύθμισης ανέρχεται σε 10,00 € μηνιαίως. Ειδικότερα, για την μοναδική οφειλή μου, ύψους 20.001,73 €, προς την EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 10,00 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 480,00 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. γ) Εφόσον, τηρήσω την παραπάνω ρύθμιση που θα με υποχρεώσει το δικαστήριο θα απαλλαγώ με την πάροδο της τετραετίας από τα χρέη μου προς τον παραπάνω πιστωτή μου.

Δ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Επειδή προσκομίζω στο Δικαστήριό Σας αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών μου στοιχείων, των εισοδημάτων και των οφειλών μου, στοιχεία που έχω ήδη γνωστοποιήσει στον πιστωτή μου. Επειδή επιπρόσθετα και προς απόδειξη της υπό κρίσιν αιτήσεώς μου προσκομίζω τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Τη Βεβαίωση Αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010. 2. Υπεύθυνη Δήλωση για την ορθότητα των αναφερομένων στην παρούσα εισοδημάτων, περιουσίας και οφειλών, καθώς και για τις τυχόν μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της παρελθούσης τριετίας. 3. Αντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας, από την οποία προκύπτουν τα προσωπικά μου στοιχεία. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή μου κατάσταση και τα στοιχεία των γονέων μου. 5. Αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος για τα έτη 2009, 2010 και 2011, από τα οποία προκύπτουν τα ετήσια εισοδήματά μου . 6. Αντίγραφο της Αίτησης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού που κατέθεσα στον πιστωτή μου. 7. Αντίγραφο της αίτησης υπαγωγής μου στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «επίδομα τακτικής ανεργίας (επίσχεση εργασίας)» και αντίγραφο της σχετικής απόφασης υπαγωγής μου στο πρόγραμμα που εξέδωσε ο Ο.Α.Ε.Δ. 8. Την από … ενημερωτική επιστολή της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. στην οποία εμφαίνεται η μεταφορά των επιμέρους οφειλών μου από άλλα δάνεια και πιστωτικές κάρτες. 9. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού τηλεφωνίας, ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 10. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού Δ.Ε.Η., ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 11. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού Ε.Υ.Α.Θ., ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 12. Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου για μίσθωση της κατοικίας που διαμένω. 13. Αντίγραφα αποδείξεων λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου για θέρμανση. 14. Την αναλυτική κατάσταση των οφειλών που μου χορήγησε η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Επειδή στην παρούσα αίτησή μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 εμπεριέχονται νομίμως όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ήτοι η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων μου, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου. Επειδή οι οφειλές μου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, διότι ευρίσκομαι σε πραγματική και αναίτια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δόσεων προς τους πιστωτές μου. Επειδή η αδυναμία πληρωμής στην οποία έχω περιέλθει δεν οφείλεται σε δόλο ή σε υπαιτιότητά μου, ούτε καν σε αμέλεια, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες τους οποίους δεν μπόρεσα ούτε να προβλέψω, αλλά και ούτε να αντιπαλέψω. Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αποδεικνύονται δε πάντα τ’ ανωτέρω δια μαρτύρων και εγγράφων, το δε Δικαστήριο Σας είναι το κατά τόπον αρμόδιο λόγω της κατοικίας μου για την εκδίκαση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να επικυρωθεί το ανωτέρω Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνεται ή ως τροποποιηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με τη συγκατάθεση του πιστωτή ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 2 του ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα τεσσάρων και να οριστούν οι μηνιαίες καταβολές που υποχρεούμαι να καταβάλω στον καθού πιστωτή μου, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά μου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες μου, σε ύψος που να μπορώ να καταβάλω σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή μου. Να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω τετραετούς ρύθμισης των οφειλών μου θα απαλλαγώ από τα χρέη μου προς τον καθού πιστωτή. Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.