Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Αίτηση στο Ειρηνοδικείο για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Νόμος 3869/2010) - Αίτημα ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας - Τετραετής ρύθμιση (Υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

Της … . ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 1. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αρθ. 11, και εκπροσωπείται νόμιμα. 2. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, και εκπροσωπείται νόμιμα.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α1. Ενεργητική Νομιμοποίηση. Η αιτούσα είμαι μόλις … ετών, απόφοιτη Λυκείου, άνεργη και άγαμη. […] Ειδικότερα, από … έως και …, κλήθηκα να υπογράψω έναν πακτωλό εγγράφων, με τελικό αποτέλεσμα να εγγυηθώ δύο καταναλωτικά δάνεια που έλαβε η μητέρα μου και να λάβω η ίδια δύο στεγαστικά δάνεια και ένα ακόμη καταναλωτικό δάνειο για αγορά αυτοκινήτου. Ωστόσο, από τους πρώτους κιόλας μήνες, οι γονείς μου δεν μπορούσαν οι ίδιοι να αποπληρώνουν το σύνολο των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνταν για την αποπληρωμή των δανείων, παρά τις περί του αντιθέτου αρχικές διαβεβαιώσεις τους.

Α2. Κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων της αιτούσας. (1). Έχω την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος … . (2). Επιπλέον, έχω την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος … . Αμφότερα τα ανωτέρω περιγραφόμενα διαμερίσματα αποκτήθηκαν με την με αριθμό … συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου … , η οποία μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο … . Επιπλέον, με τη λήψη σχετικού καταναλωτικού δανείου «αγόρασα» ένα αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής … , τύπου … , με αριθμό κυκλοφορίας … , το οποίο όμως τελικά πήρε πίσω η πιστώτρια τράπεζα, δυνάμει της υπ’ αριθ. … Απόφασης του Ειρηνοδικείου … (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και της με αριθμό … Έκθεσης Αφαίρεσης και Παράδοσης Κινητού του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου … . Όπως προανέφερα, από … είμαι άνεργη. Η γενικότερη οικονομική ύφεση που επιτείνει την ανεργία και η από μέρους μου έλλειψη αυξημένων τυπικών προσόντων τείνουν να καταστήσουν το καθεστώς ανεργίας που βιώνω φυσικό μου περιβάλλον. Μοναδικό μου μηνιαίο εισόδημα αποτελεί το μίσθωμα που εισπράττω από την εκμίσθωση των ανωτέρω περιγραφόμενων διαμερισμάτων, τα οποία έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο μεγάλο διαμέρισμα. Το μηνιαίο μίσθωμα που εισπράττω ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 600 €, το οποίο αποτελεί και το συνολικό μηνιαίο εισόδημά μου. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής μου ανέρχεται στο εύλογο και μετριοπαθές χρηματικό ποσό των 500 €. Ειδικότερα τα μηνιαία έξοδά μου κατανέμονται ως εξής: 300 € για διατροφή (10 € ημερησίως). 40 € για προσωπικά είδη υγιεινής. 30 € για το λογαριασμό τηλεφωνίας. 30 € για ένδυση και υπόδηση. 20 € για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 50 € για τη συμμετοχή μου στις λειτουργικές δαπάνες της οικίας του φιλικού ζευγαριού που με φιλοξενεί (ρεύμα, νερό, θέρμανση κ.λπ.). 30 € για το Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. για τα ακίνητα που διαθέτω. Εν έτη 2007 και σε ηλικία μόλις … ετών έλαβα συνολικά: (α) δύο στεγαστικά δάνεια, προκειμένου να αγοραστούν δύο διπλανά διαμερίσματα, τα οποία εν συνεχεία ενώθηκαν και αποτελούν σήμερα ένα ενιαίο μεγάλο διαμέρισμα, β) ένα καταναλωτικό δάνειο για να αποκτήσει ο πατέρας μου το πολυτελές αυτοκίνητο που επιθυμούσε (μάρκας …), το οποίο πολύ σύντομα πήρε πίσω η τράπεζα που δανειοδότησε την αγορά του και γ) εγγυήθηκα δύο καταναλωτικά δάνεια που έλαβε η μητέρα μου για να εκπληρώσει τα επαγγελματικά της σχέδια, δημιουργώντας κατάστημα ρούχων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, το οποίο σήμερα δεν υφίσταται. Σήμερα, είμαι μόλις … ετών και οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 394.537,50 €! Απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή μου, όπως … αλλά και η αδυναμία εύρεσης σταθερής εργασίας τα τελευταία έτη κατέστησαν εντέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών μου, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα εισοδήματά μου για την εξόφληση των δανειακών μου υποχρεώσεων, με συνέπεια να περιέλθω -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μου. Όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης στερούμαι των επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρω να ανταποκριθώ στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές μου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχω γι’ αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά μου, καθώς εγκλωβισμένη στην κατάσταση αυτή αδυνατώ πλέον να λειτουργήσω ως κοινωνικό όν και να συμμετάσχω φυσιολογικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Α3. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους. Η αναλυτική κατάσταση των πιστωτών μου με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές μου, βάσει των στοιχείων που μου χορήγησαν οι πιστωτές μου, έχει ως ακολούθως: 1. Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως πρωτοφειλέτης- συνολικά το χρηματικό ποσό των 152.456,98 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 129.357,30 €, τόκους 23.099,68 € και έξοδα 00,00 €. 2. Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως πρωτοφειλέτης- συνολικά το χρηματικό ποσό των 162.070,26 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 152.476,66 €, τόκους 8.713,94 € και έξοδα 879,66 €. 3. Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως εγγυητής- συνολικά το χρηματικό ποσό των 14.249,31 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 8.816,89 €, τόκους 5.386,42 € και έξοδα 46,00 €. 4. Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως εγγυητής- συνολικά το χρηματικό ποσό των 15.397,62 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 9.603,60 €, τόκους 5.748,02 € και έξοδα 46,00 €. 5. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως πρωτοφειλέτης- συνολικά το χρηματικό ποσό των 49.833,33 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 30.227,53 €, τόκους 19.605,80 € και έξοδα 00,00 €. 6. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικής πίστης για έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως πρωτοφειλέτης- συνολικά το χρηματικό ποσό των 530,00 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 00,00 €, τόκους 00,00 € και έξοδα 530,00 €. Συνολικό άθροισμα οφειλών: 394.537,50 €. Από τις ανωτέρω οφειλές εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια επί αμφότερων των ανωτέρω περιγραφόμενων ακινήτων μου είναι η με αριθμό 1 απαίτηση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ύψους 152.456,98 € και η με αριθμό 2 απαίτηση της ίδιας τράπεζας, ύψους 162.070,26 € (τα δύο στεγαστικά δάνεια). Για τη εξασφάλιση της ως άνω τράπεζας έχει εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση υποθήκης στο Υποθηκοφυλακείο … επί των παραπάνω διαμερισμάτων μου. Συγκεκριμένα, … Όλες οι οφειλές μου που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση πιστωτών αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως.

Α4. Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων: Μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, από … είμαι άνεργη. Η γενικότερη οικονομική ύφεση που επιτείνει την ανεργία και η από μέρους μου έλλειψη αυξημένων τυπικών προσόντων τείνουν να καταστήσουν το καθεστώς ανεργίας που βιώνω φυσικό μου περιβάλλον. Μοναδικό μου μηνιαίο εισόδημα αποτελεί το μίσθωμα που εισπράττω από την εκμίσθωση των ανωτέρω περιγραφόμενων διαμερισμάτων, τα οποία έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο μεγάλο διαμέρισμα. Το μηνιαίο μίσθωμα που εισπράττω ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 600 €, το οποίο αποτελεί και το συνολικό μηνιαίο εισόδημά μου. Απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή μου, όπως … κατέστησαν εντέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών μου, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα εισοδήματά μου για την εξόφληση των δανειακών μου υποχρεώσεων, με συνέπεια να περιέλθω -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μου. Όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης στερούμαι των επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρω να ανταποκριθώ στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές μου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχω γι’ αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά μου, καθώς εγκλωβισμένη στην κατάσταση αυτή αδυνατώ πλέον να λειτουργήσω ως κοινωνικό όν και να συμμετάσχω φυσιολογικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Αδυνατώ να ανταποκριθώ στις τρέχουσες δανειακές μου υποχρεώσεις με βάση το ατομικό μου εισόδημα, το οποίο διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου από το μηνιαίο μίσθωμα που λαμβάνω συνολικού ύψους 600 €, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί, μετά και από καταγγελία σχετικών δανειακών συμβάσεων, πλήθος ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων η αποπληρωμή είναι πλέον αδύνατη. Η κάλυψη των βασικών βιοτικών μου αναγκών απαιτεί το χρηματικό ποσό των 500 € μηνιαίως. Με δεδομένο ότι το συνολικό και μοναδικό μηνιαίο εισόδημά μου ανέρχεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο συνολικό ποσό των 600 € μηνιαίως και λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαι άνεργη από … ενώ τα τελευταία πέντε έτη που από τότε που αποφοίτησα από το Λύκειο δεν έχω καταφέρει να βρω μια σταθερή εργασία, το ποσό το οποίο μπορώ να διαθέσω από το μηνιαίο εισόδημά μου για την εξόφληση των οφειλών μου ανέρχεται σε 100 € μηνιαίως. Με το ποσό αυτό των 100 € δεν μπορώ να καλύψω τις ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές μου. Επιπλέον, όπως θα αναφέρω αναλυτικά παρακάτω ΔΕΝ επιθυμώ να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση της περιουσίας μου κανένα από τα δύο ακίνητα που διαθέτω, με συνέπεια να απολέσω σύντομα το μηνιαίο εισόδημα των 600 € που εισπράττω ως μίσθωμα. Αλλά από την άλλη, με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, ακόμη και στο ευτυχές ενδεχόμενο ανεύρεσης εργασίας, το μηνιαίο εισόδημά μου και πάλι πολύ δύσκολα θα ξεπερνά το ποσό των 600 €, με αποτέλεσμα να μην μεταβληθεί η ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών μου πέραν του ποσού των 100 €, που προανέφερα ότι μπορώ να διαθέσω για την αποπληρωμή των χρεών μου. Ήδη, όπως προκύπτει και από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, που μου χορήγησαν οι πιστώτριες τράπεζες, μεγάλο μέρος των ανωτέρω οφειλών μου είναι ληξιπρόθεσμες, ορισμένες δε από τις παραπάνω συμβάσεις έχουν ήδη ή πρόκειται σύντομα να καταγγελθούν. Έχω περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των οφειλών μου, ληξιπρόθεσμων και μη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η οικονομική μου κατάσταση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών μου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είμαι άνεργη τους τελευταίους μήνες και ποτέ στην έως τώρα ζωή μου δεν είχα κάποια μόνιμη εργασία. Παρά τις καθημερινές, αγωνιώδεις και επίμονες προσπάθειές μου αδυνατώ να βρω σταθερή ή έστω εκ περιτροπής εργασία. Μέχρι σήμερα οι συνεχείς προσπάθειές μου για εύρεση οποιασδήποτε έντιμης εργασίας δεν καρποφόρησαν και εξαντλώντας τα όρια των οικονομικών και ψυχικών μου αντοχών καταθέτω την παρούσα αίτηση. Η περιρρέουσα οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα και την κοινωνία καθιστά ακόμη δυσκολότερη την ανεύρεση εργασίας. Οι απαντήσεις που εισπράττω καθημερινά από τους ανθρώπους που ζητώ εργασία σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, ιδιαίτερα ανθρώπων της ηλικίας μου και με μηδαμινά τυπικά προσόντα, εξανεμίζουν κάθε ελπίδα μεταβολής της κατάστασης οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης, στην οποία έχω περιέλθει. Η αύξηση της οικονομικής ύφεσης και της ανεργίας με κάνουν να πιστεύω πως δεν επίκειται σύντομα αύξηση των εισοδημάτων μου, ώστε να είμαι σε θέση να εξέλθω σύντομα από την κατάσταση αδυναμίας πληρωμών στην οποία έχω περιέλθει. Βρίσκομαι, συνεπώς, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία αποπληρωμής των χρεών μου και για το λόγο αυτό εμπίπτω στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3869/2010, δεδομένου μάλιστα ότι είμαι φυσικό πρόσωπο, δεν έχω εμπορική ιδιότητα και συνεπώς στερούμαι πτωχευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ν.3869/2010. Για τους λόγους αυτούς προέβηκα την … στην υποβολή προς τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν απαιτήσεις εις βάρος μου αίτησης με πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να προβώ, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 σε ρύθμιση των χρεών μου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές μου αποπληρωμής. Ωστόσο, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα πιστωτικά ιδρύματα απέτυχε, όπως προκύπτει και από την από … βεβαίωση του πληρεξούσιου δικηγόρου μου, ο οποίος συνέδραμε στην προσπάθεια για την εξώδικη ρύθμιση των χρεών μου, την οποία βεβαίωση και προσκομίζω. Στην από … αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα στους πιστωτές μου ανέφερα ρητά ότι ΔΕΝ επιθυμώ την εξαίρεση των ακινήτων μου, τα οποία περιγράφονται ανωτέρω. Τα εν λόγω ακίνητα - διαμερίσματα, τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε εμένα, εκτιμάται πως η εμπορική του αξία ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 200.000 € το πρώτο εξ αυτών και 100.000 € το δεύτερο. Θέλοντας καλόπιστα να επιτύχω την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών μου πρότεινα στους πιστωτές μου να καταβάλω σε 48 μηνιαίες δόσεις, ήτοι για 4 έτη, το χρηματικό ποσό των 100 € που μπορώ να διαθέσω, κατανεμημένο αναλογικά. Μολαταύτα, κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν απάντησε στην πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα ή απέρριψε την πρότασή μου.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ. Σημειωτέον ότι η κατωτέρω πρόταση δικαστικού συμβιβασμού βασίζεται στις σημερινές μου δυνατότητες αποπληρωμής των οφειλών μου και δεν λαμβάνει υπόψη της τη μείωση του συνόλου των χρεών μου που θα επιφέρει η ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας μου, την οποία επιθυμώ προκειμένου να ικανοποιήσω τους δανειστές μου.

Β1. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με την παρούσα αίτηση αιτούμαι να γίνει δεκτό το κατωτέρω σχέδιο ρύθμισης των χρεών μου: 1. Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως πρωτοφειλέτης- συνολικά το χρηματικό ποσό των 152.456,98 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 38,64 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.854,81 €. 2. Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως πρωτοφειλέτης- συνολικά το χρηματικό ποσό των 162.070,26 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 41,08 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.971,77 €. 3. Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως εγγυητής- συνολικά το χρηματικό ποσό των 14.249,31 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 3,61 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 173,36 €. 4. Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως εγγυητής- συνολικά το χρηματικό ποσό των 15.397,62 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 3,90 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 187,33 €. 5. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως πρωτοφειλέτης- συνολικά το χρηματικό ποσό των 49.833,33 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 12,63 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 606,28 €. 6. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικής πίστης για έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης (Αρθ. Λογαριασμού …), οφείλω -ως πρωτοφειλέτης- συνολικά το χρηματικό ποσό των 530,00 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 0,13 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 6,45 €. Τα ανωτέρω ποσά δόσεων που προτείνω μας δίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού των 100 € το μήνα. Το συνολικό άθροισμα των οφειλών ανέρχεται στο ποσό των 394.537,50 €. Η συνολική καταβολή αποπληρωμής, βάσει του ανωτέρω σχεδίου, που αφορά συνολικά 48 μηνιαίες δόσεις (4 έτη) ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00 € ή σε ποσοστό 1,22% του συνολικού χρέους. Το ανωτέρω σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του τη μείωση που θα επιφέρει στο συνολικό μου χρέος η ρευστοποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας μου, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα.

Β2. Ρευστοποίηση - εκποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας μου. Με την παρούσα αίτησή μου δηλώνω ότι επιθυμώ τη ρευστοποίηση – εκποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών και καλώ το Δικαστήριο να ορίσει εκκαθαριστή προς το σκοπό αυτό.

Β3. Λοιποί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του δικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για κάθε ρυθμιζόμενη οφειλή, απαλλάσσομαι από το υπόλοιπο αυτής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τεσσάρων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία των παραπάνω ρυθμίσεων των οφειλών μου.

Β4. Σύνοψη του σχεδίου διευθέτησης. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του σχεδίου ρύθμισης, επισημαίνονται τα εξής: 1. Για την υπό 1 οφειλή μου, ύψους 152.456,98 €, προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 38,64 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.854,81 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 1 οφειλής προς την πρώτη καθής. 2. Για την υπό 2 οφειλή μου, ύψους 162.070,26 €, προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 41,08 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.971,77 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 2 οφειλής προς την πρώτη καθής. 3. Για την υπό 3 οφειλή μου, ύψους 14.249,31 €, προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 3,61 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 173,36 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 3 οφειλής προς την πρώτη καθής. 4. Για την υπό 4 οφειλή μου, ύψους 15.397,62 €, προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 3,90 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 187,33 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 4 οφειλής προς την πρώτη καθής. 5. Για την υπό 5 οφειλή μου, ύψους 49.833,33 €, προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 12,63€ για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 606,28 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 5 οφειλής προς τη δεύτερη καθής. 6. Για την υπό 6 οφειλή μου, ύψους 530,00 €, προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 0,13 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 6,45 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 6 οφειλής προς τη δεύτερη καθής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 καλούνται οι ανωτέρω πιστωτές μου όπως υποβάλουν εγγράφως στην γραμματεία του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το ανωτέρω και ιδίως να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή όχι με το προτεινόμενο Σχέδιο Διευθετήσεως των οφειλών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αιτήσεως αυτής στο παραπάνω Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 «αν το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο». Εξάλλου, κατά το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 το δικαστήριο διατάσσει τη ρευστοποίηση της περιουσίας, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, «η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους». Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ από το Δικαστήριό Σας τη ρύθμιση των οφειλών και την ταυτόχρονη ρευστοποίηση - εκποίηση των παραπάνω διαμερισμάτων, για την ικανοποίηση των πιστωτών μου. Εφαρμόζοντας επομένως τις διατάξεις αυτές στην περίπτωση της προσωπικής και οικονομικής μου κατάστασης, όπως αυτή απεικονίστηκε παραπάνω, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Όπως ήδη παραπάνω ανέφερα, το σύνολο των οφειλών μου ανέρχεται στο ποσό των 394.537,50 €, εκ των οποίων εμπραγμάτως εξασφαλισμένες είναι με αριθμούς 1 και 2 οφειλές μου. β) Η αξία και των δύο ιδιόκτητων διαμερισμάτων μου εκτιμώ ότι ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 300.000 €. γ) Λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημά μου και μη λαμβάνοντας όμως υπόψη το μείωση που συνολικού χρέους μου που θα επέλθει από τη ρευστοποίηση – εκποίηση της ακίνητης περιουσίας μου, το ποσόν το οποίο θα μπορούσα να καταβάλω για την ρύθμιση του συνόλου των οφειλών μου στο πλαίσιο της τετραετούς ρύθμισης του άρθρου 9 του ν. 3869/10 ανέρχεται σε 100 €. To ποσόν αυτό διανέμεται συμμετρικά στους πιστωτές, με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις τους, ως εξής: 1. Για την υπό 1 οφειλή μου, ύψους 152.456,98 €, προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 38,64 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.854,81 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 1 οφειλής προς την πρώτη καθής. 2. Για την υπό 2 οφειλή μου, ύψους 162.070,26 €, προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 41,08 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.971,77 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 2 οφειλής προς την πρώτη καθής. 3. Για την υπό 3 οφειλή μου, ύψους 14.249,31 €, προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 3,61 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 173,36 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 3 οφειλής προς την πρώτη καθής. 4. Για την υπό 4 οφειλή μου, ύψους 15.397,62 €, προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 3,90 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 187,33 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 4 οφειλής προς την πρώτη καθής. 5. Για την υπό 5 οφειλή μου, ύψους 49.833,33 €, προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 12,63€ για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 606,28 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 5 οφειλής προς τη δεύτερη καθής. 6. Για την υπό 6 οφειλή μου, ύψους 530,00 €, προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 0,13 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 6,45 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 6 οφειλής προς τη δεύτερη καθής. ε) Εφόσον, τηρήσω την παραπάνω ρύθμιση που θα με υποχρεώσει το δικαστήριο θα απαλλαγώ με την πάροδο της τετραετίας από τα χρέη μου προς τους παραπάνω πιστωτές.

Δ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Επειδή προσκομίζω στο Δικαστήριό Σας αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών μου στοιχείων, των εισοδημάτων και των οφειλών μου, στοιχεία που έχω ήδη γνωστοποιήσει στους πιστωτές μου. Επειδή επιπρόσθετα και προς απόδειξη της υπό κρίσιν αιτήσεώς μου προσκομίζω τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Τη Βεβαίωση Αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010. 2. Υπεύθυνη Δήλωση για την ορθότητα των αναφερομένων στην παρούσα εισοδημάτων, περιουσίας και οφειλών, καθώς και για τις τυχόν μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της παρελθούσης τριετίας. 3. Αντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας, από την οποία προκύπτουν τα προσωπικά μου στοιχεία. 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή μου κατάσταση και τα στοιχεία του συζύγου μου. 5. Αντίγραφο του Ε9 του έτους 2008, από το οποίο φαίνεται η ακίνητη περιουσία μου. 6. Το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους … . 7. Αντίγραφα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011, από τα οποία προκύπτουν τα ετήσια εισοδήματά μου. 8. Αντίγραφα των Αναλυτικών Καταστάσεων Μισθωμάτων (έντυπο Ε2) για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011, από τα οποία προκύπτουν τα ετήσια εισοδήματά μου από μισθώματα. 9. Το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2011, το οποίο εκδόθηκε σε συνέχεια των ανωτέρω δηλώσεων εισοδήματος που κατέθεσα. 10. Φωτοτυπία από την πρώτη σελίδα της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα στις πιστώτριες τράπεζες, από την οποία προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 11. Αντίγραφο της Αίτησης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού που κατέθεσα στους πιστωτές μου. 12. Αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.. 13. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού τηλεφωνίας, ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 14. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού Δ.Ε.Η., ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 15. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού Ε.Υ.Α.Θ., ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 16. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας των ακινήτων μου, ήτοι της με αριθμό … συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου … . 17. Την αναλυτική κατάσταση των οφειλών που μου χορήγησε η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 18. Την αναλυτική κατάσταση των οφειλών που μου χορήγησε η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 19. Την με αριθμό … Έκθεσης Αφαίρεσης και Παράδοσης Κινητού του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου … , με την οποία η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μου αφαίρεσε το αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής …, τύπου ..., με αριθμό κυκλοφορίας …, το οποίο είχα «αγοράσει» με δάνειο που μου χορήγησε η εν λόγω τράπεζα. 20. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του εν λόγω αυτοκινήτου. 21. Αντίγραφο του μισθωτηρίου, από το οποίο προκύπτει η μίσθωση των ακινήτων μου και το ύψος του μηνιαίου μισθώματος που λαμβάνω.

Επειδή στην παρούσα αίτησή μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του νόμου 3869/2010 εμπεριέχονται νομίμως όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ήτοι η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων μου, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου.Επειδή οι οφειλές μου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, διότι ευρίσκομαι σε πραγματική και αναίτια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δόσεων προς τους πιστωτές μου. Επειδή η αδυναμία πληρωμής στην οποία έχω περιέλθει δεν οφείλεται σε δόλο ή σε υπαιτιότητά μου αλλά σε παράγοντες τους οποίους δεν μπόρεσα ούτε να προβλέψω, αλλά και ούτε να αντιπαλέψω. Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αποδεικνύονται δε πάντα τ’ ανωτέρω δια μαρτύρων και εγγράφων, το δε Δικαστήριο Σας είναι το κατά τόπον αρμόδιο λόγω της κατοικίας μου για την εκδίκαση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να επικυρωθεί το ανωτέρω Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνεται ή ως τροποποιηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 2 και άρθρο 9 του ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και να οριστούν οι μηνιαίες καταβολές που υποχρεούμαι να καταβάλω στους καθών πιστωτές μου, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά μου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες μου, σε ύψος που να μπορώ να καταβάλω σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή μου. Να ρευστοποιηθεί - εκποιηθεί το σύνολο ακίνητης περιουσίας μου, όπως αναλυτικά περιέγραψα ανωτέρω, για την ικανοποίηση των πιστωτών μου και να οριστεί εκκαθαριστής προς το σκοπό αυτό. Να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω τετραετούς ρύθμισης των οφειλών μου θα απαλλαγώ από τα χρέη μου προς τους καθών πιστωτές. Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.