Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Αίτηση στο Ειρηνοδικείο για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών - Πρώην έμπορος - Προστασία α΄ κατοικίας (Υπόδειγμα Δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ … (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

Της … .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 1. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα. 2. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Ενεργητική Νομιμοποίηση. Η αιτούσα είμαι … ετών, απόφοιτη Λυκείου, άνεργη και παντρεμένη με τον … του … , συνταξιούχο του … , χωρίς να έχουμε αποκτήσει τέκνα. Επί δεκαοκτώ έτη, από το έτος … έως και το …, εργαζόμουν ως υπάλληλος γραφείου σε διάφορες επιχειρήσεις, όντας ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. Στις … παντρεύτηκα τον … , ο οποίος διατηρούσε διαμεταφορικό γραφείο, στο οποίο εγώ εργαζόμουν από το έτος … έως και το … . Το γραφείο του συζύγου μου είχε ως έργο την έναντι αμοιβής μεσολάβηση μεταφοράς φορτίων-containers από τις ναυτιλιακές εταιρίες προς τους μεταφορείς, ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσεως. Το γραφείο αποτελούνταν από τον σύζυγό μου, ως ιδιοκτήτη, και από εμένα, ως απλή υπάλληλο/γραμματέα, χωρίς ποτέ να απασχοληθεί σε αυτό κάποιος τρίτος υπάλληλος. Το … ο σύζυγός μου αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας … . Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη χρόνια πάθηση … που τον ταλαιπωρεί, κατέστησαν τον σύζυγό μου ανίκανο προς εργασία και τον οδήγησαν στην απόφαση να καταθέσει εσπευσμένα αίτηση συνταξιοδότησης στον ασφαλιστικό του φορέα, στον Ο.Α.Ε.Ε. Τα προβλήματα υγείας, η συνακόλουθη αδυναμία εργασίας και η συνταξιοδότησή του με ανάγκασαν να «αναλάβω» εγώ το γραφείο του συζύγου μου προκειμένου να διευθετήσω τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα και κατόπιν να τερματίσω τη λειτουργία του. Έτσι, στις … υπέβαλα δήλωση έναρξης εργασιών και στις … υπέβαλα δήλωση διακοπής εργασιών στην … Δ.Ο.Υ. … . Παράλληλα, υποχρεώθηκα εκ του νόμου -για το ανωτέρω χρονικό διάστημα- να εγγραφώ στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και να ασφαλιστώ στον Ο.Α.Ε.Ε. προς τον οποίο οφείλω ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες ωστόσο έχουν ρυθμιστεί δυνάμει σχετικής απόφασης ρύθμισης. Ταυτόχρονα, και μέχρι να διευθετηθούν όλες οι επαγγελματικές εκκρεμότητες του συζύγου μου, συνέχισα να εργάζομαι ως υπάλληλος γραφείου σε τρίτους χωρίς ποτέ να ασκήσω πραγματικά εμπορική δραστηριότητα και να καταστώ έμπορος. Δεν άσκησα εμπορικές πράξεις κατά σύνηθες επάγγελμα με σκοπό τον βιοπορισμό αλλά μόνο σε περιορισμένη έκταση με μοναδικό σκοπό, όπως προανέφερα, την διευθέτηση των επαγγελματικών εκκρεμοτήτων του συζύγου μου. Σημειωτέον δε ότι όσο εργάζονταν ο σύζυγός μου εγώ δεν είχα καμία απολύτως ανάμειξη στη διεύθυνση και ουσιαστική διαχείριση του γραφείου. Κατόπιν, και παράλληλα με την «ανάληψη» του γραφείου, συνέχισα να εργάζομαι ως υπάλληλος σε τρίτους, νομίμως και μη. Το γραφείο έπαψε να έχει αυτόνομη έδρα και συστεγάζονταν σε γραφείο φιλικού προσώπου ενώ δεν διέθετε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και βεβαίως εμφάνιζε μόνο ζημίες μιας και είχε σταματήσει πλέον να κλείνει νέες επαγγελματικές συμφωνίες και απλά διευθετούσε τις ήδη εκκρεμείς. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τρία από τα τέσσερα δάνεια που οφείλω στις πιστώτριες τράπεζες αναλήφθηκαν πριν την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στις … και δεν αποτελούν εμπορικά χρέη, στην υποθετική περίπτωση που κριθεί ότι άσκησα εμπορική δραστηριότητα κατά το χρόνο «ανάληψης» του γραφείου του συζύγου. Συγκεκριμένα, στις … , δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης, έλαβα από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS καταναλωτικό δάνειο για τον εξοπλισμό της τότε οικίας μου, την τέλεση του γάμου μου και τη κάλυψη έτερων αναγκών. Στις … , δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης, έλαβα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στεγαστικό δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, το οποίο έπειτα το μετέφερα στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (αριθμός σύμβασης …). Στις … , δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης, ο σύζυγός μου έλαβε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS επαγγελματικό δάνειο, στο οποίο εγώ είμαι εγγυήτρια. Και τέλος, στις … , δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης, έλαβα από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ «επαγγελματικό» δάνειο, επειδή δε μου χορηγούσαν άλλου τύπου δάνειο (π.χ. καταναλωτικό), για τη μερική αποπεράτωση της ημιτελούς οικίας που είχα αγοράσει. Επιπλέον, προσθέτω ότι κατά την κατάθεση της παρούσας αίτησης έχουν παρέλθει δεκαεννέα μήνες από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών στην … Δ.Ο.Υ. … και καθ’ όλη τη διάρκεια των δυόμιση ετών, που εξ ανάγκης «ανέλαβα» το γραφείο του συζύγου, δεν είχα βρεθεί σε οριστική αδυναμία πληρωμών των οφειλών μου, με αποτέλεσμα, στην υποθετική περίπτωση που κριθώ ως έμπορος, να μην υπόκειμαι πλέον στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Στις … η παύση των «εργασιών» ήταν πλήρης και οριστική. Σταμάτησα να εξυπηρετώ οριστικά τις δανειακές μου υποχρεώσεις μετά την ημερομηνία υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών στην … Δ.Ο.Υ. … , δεν είχα τεθεί σε πλήρη παύση πληρωμών και εξυπηρετούσα τα χρέη μου, με αποτέλεσμα και γι’ αυτόν το λόγο να υπάγομαι στις διατάξεις του νόμου 3869/2010.

2. Κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων της αιτούσας. Έχω την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός … . Το ακίνητο αυτό αποτελεί την μοναδική και κύρια κατοικία της οικογένειάς μου, κατασκευάστηκε το … και η εμπορική αξία του εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ. Επίσης, έχω την κυριότητα ενός Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου μάρκας … , τύπου … με αριθμό κυκλοφορίας …, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στις … , το οποίο αγόρασα μεταχειρισμένο στις … δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης δανείου της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Το εν λόγω δάνειο, ύψους 6.000 €, εξοφλήθη ολοσχερώς εντός ενός έτους από τη λήψη του. Η εμπορική αξία του αυτοκινήτου εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 1.000 €. Πέραν του ως άνω ακινήτου και του αυτοκινήτου εγώ η ίδια αλλά και ο σύζυγός μου δεν έχουμε στην ιδιοκτησία μας κανένα απολύτως άλλο ακίνητο ή κινητό περιουσιακό αντικείμενο αξίας. Από την Άνοιξη του … είμαι άνεργη διαθέτοντας κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. χωρίς να μου έχει προταθεί ακόμη οποιαδήποτε εργασία από τον οργανισμό. Η γενικότερη οικονομική ύφεση που επιτείνει την ανεργία, η από μέρους μου έλλειψη αυξημένων τυπικών προσόντων και η «αντιπαραγωγική» κατά τους εργοδότες ηλικία μου, τείνουν να καταστήσουν το καθεστώς ανεργίας που βιώνω φυσικό μου περιβάλλον. Συνεπεία τούτων, το μηνιαίο εισόδημά μου είναι μηδενικό και με συντηρεί ο συνταξιούχος σύζυγός μου. Ο σύζυγός μου λαμβάνει κύρια σύνταξη από τον .... ύψους 942 € και επικουρική από το ... ύψους 176,81 €, ήτοι λαμβάνει μηνιαίως το συνολικό ποσό των 1.118,81 €, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό οικογενειακό μας εισόδημα. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειάς μας λαμβανομένης υπόψη της διατροφής των εαυτών μας αλλά και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουμε ανέρχεται στο εύλογο και μετριοπαθές χρηματικό ποσό των 898,79 €. Ειδικότερα τα μηνιαία οικογενειακά μας έξοδα κατανέμονται ως εξής: 300 € για διατροφή και για οικιακά και προσωπικά είδη καθαριότητας. 80 € για το λογαριασμό της ΔΕΗ 50 € για το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας. 20 € για το λογαριασμό της ύδρευσης. 90 € για θέρμανση (πετρέλαιο). 30 € για ένδυση και υπόδηση. 82 € για έξοδα του αυτοκινήτου (καύσιμα, τέλη, συντήρηση). 70 € για ιατρικές επισκέψεις. 60 € για φάρμακα. 116,79 € για τη ρύθμιση οφειλών μου προς τον Ο.Α.Ε.Ε. Ωστόσο, πιεστικές οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως η απόφαση για αγορά πρώτης κατοικίας, η αποπεράτωση και επίπλωσή της, η τέλεση του γάμου μας, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή μου, όπως η μείωση της δουλείας στο γραφείο του συζύγου μου ελέω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης αλλά και ειδικότερα των πολύμηνων απεργιακών κινητοποιήσεων των λιμενεργατών και των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως, η αναπάντεχη περιπέτεια υγείας του συζύγου μου, η απώλεια της εργασίας που είχα ως υπάλληλος γραφείου ταυτόχρονα με την «ανάληψη» του γραφείου του συζύγου μετά τη συνταξιοδότησή του, η αδυναμία εύρεσης σταθερής εργασίας τα τελευταία έτη, εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τις δυνατότητες αποπληρωμής των δανειακών μου υποχρεώσεων, με ανάγκασαν να καταφύγω περισσότερο από όσο επέτρεπε η οικονομική μου κατάσταση στον τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να αντεπεξέλθω στις αυξημένες ανάγκες της οικογένειάς μου. Κατά την περίοδο που αναλήφθηκαν οι δανειακές μου υποχρεώσεις το γραφείο του συζύγου μου εμφάνιζε κέρδη με συνέπεια να αμείβομαι κι εγώ ως υπάλληλός του ικανοποιητικά και έτσι να μου δημιουργηθεί η ψευδής εντύπωση ότι θα είμαι πάντοτε σε θέση να εξυπηρετώ τις δανειακές μου οφειλές, είτε αποκλειστικά με τις δικές μου δυνάμεις είτε επικουρικά με τη βοήθεια του συζύγου μου. Η εκμηδένιση των ατομικών μου εισοδημάτων, η αδυναμία εύρεσης εργασίας αλλά και η αδυναμία του συζύγου μου να συνεισφέρει οικονομικά στην κάλυψη των χρεών μου, επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική μου κατάσταση και κατέστησαν εντέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών μου, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ούτε φυσικά το μηδενικό ατομικό μου μηνιαίο εισόδημα αλλά ούτε και η σύνταξη του συζύγου μου για την εξόφληση των δανειακών μου υποχρεώσεων, με συνέπεια να περιέλθω -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μου. Χαρακτηριστικό των απέλπιδων προσπαθειών μου να εξυπηρετήσω τις οφειλές μου προς τις πιστώτριες τράπεζες αποτελεί το γεγονός πως ενώ δεν είχα πλέον τα χρήματα για να πληρώνω το σύνολο των μηνιαίων δόσεων κάθε δανείου, μολαταύτα συνέχιζα να καταθέτω στις τράπεζες όσα χρηματικά ποσά εύρισκα είτε από τον σύζυγό μου, είτε από συγγενείς και φίλους, είτε από την πώληση του όποιου εξοπλισμού διέθετε το πρώην γραφείο του συζύγου. Πράγματι, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης στερούμαι των επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρω να ανταποκριθώ στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές μου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχω γι’ αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά μου, καθώς εγκλωβισμένη στην κατάσταση αυτή αδυνατώ πλέον να λειτουργήσω ως κοινωνικό όν και να συμμετάσχω φυσιολογικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

3. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους. Η αναλυτική κατάσταση των πιστωτών μου με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές μου, βάσει των στοιχείων που μου χορήγησαν οι πιστωτές μου, έχει ως ακολούθως: 1. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 119.787,27 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 116.418,05 €, τόκους 2.685,55 € και έξοδα 683,67 €. Η εν λόγω δανειακή σύμβαση προήλθε από τη μεταφορά της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου που έλαβα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στις … . 2. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης επαγγελματικού/επιχειρηματικού δανείου, που έλαβα στις …, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 15.761,67 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 12.250,00 €, τόκους 2.831,67 € και έξοδα 680,00 €. 3. Στην EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., (ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της «DANEION APC LIMITED», προς την οποία έχει εκχωρηθεί το παρόν δάνειο κατά το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003) δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου, που έλαβα στις … , οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.896,93 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 3.715,62 €, τόκους 1.181,31 € και έξοδα 00,00 €. 4. Στην EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., (ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της «ANAPTYXI APC LIMITED», προς την οποία έχει εκχωρηθεί το παρόν δάνειο κατά το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003) δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης επαγγελματικού δανείου, που έλαβε ο σύζυγός μου και στο οποίο εγώ είμαι εγγυήτρια, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 40.065,97 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 30.195,69 €, τόκους 7.380,83 € και έξοδα 2.489,45 €. Συνολικό άθροισμα οφειλών: 180.511,84 €. Από τις ανωτέρω οφειλές εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια επί του μοναδικού ακινήτου μου είναι η με αριθμό 1 απαίτηση της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. ύψους 119.787,27 €, η με αριθμό 2 απαίτηση της ίδιας τράπεζας ύψους 15.761,67 € και η με αριθμό 4 απαίτηση της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ύψους 40.065,97 €. Για τη εξασφάλιση των ως άνω τραπεζών έχει εγγραφεί υπέρ αυτών προσημείωση υποθήκης στο Υποθηκοφυλακείο … επί του παραπάνω ακινήτου μου. Συγκεκριμένα, α) … , β) … γ) … . Όλες οι οφειλές μου που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση πιστωτών αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως. Επιπλέον, επαναλαμβάνω ότι οι με αριθμούς 1, 3 και 4 ανωτέρω οφειλές γεννήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις … .

4. Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων: Μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λόγω των αυξημένων οικονομικών αναγκών της οικογένειάς μου, αδυνατώ να ανταποκριθώ στις τρέχουσες δανειακές μου υποχρεώσεις με βάση τόσο το ατομικό όσο και το οικογενειακό εισόδημα, το οποίο διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου από τη σύνταξη που λαμβάνει ο σύζυγός μου συνολικού ύψους 1.118,81 €, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί, μετά και από καταγγελία σχετικών δανειακών συμβάσεων, πλήθος ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων η αποπληρωμή είναι πλέον αδύνατη. Η κάλυψη των βασικών βιοτικών οικογενειακών μας αναγκών απαιτεί το χρηματικό ποσό των 898,79 € μηνιαίως. Με δεδομένο ότι το συνολικό και μοναδικό μηνιαίο εισόδημά του συζύγου μου ανέρχεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο συνολικό ποσό των 1.118,81 ευρώ, ενώ το δικό μου μηνιαίο εισόδημα είναι μηδενικό και λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαι άνεργη για περίπου δύο έτη, το ποσό το οποίο μπορεί ο σύζυγός μου να διαθέσει από το μηνιαίο εισόδημά του για την εξόφληση των οφειλών μου ανέρχεται σε 220 ευρώ, μηνιαίως. Με το ποσό αυτό των 220 € δεν μπορώ να καλύψω τις ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές μου. Ήδη, όπως προκύπτει και από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, που μου χορήγησαν οι πιστώτριες τράπεζες, μεγάλο μέρος των ανωτέρω οφειλών μου είναι ληξιπρόθεσμες, ορισμένες δε από τις παραπάνω συμβάσεις έχουν ήδη ή πρόκειται σύντομα να καταγγελθούν. Έχω περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των οφειλών μου, ληξιπρόθεσμων και μη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η οικονομική μου κατάσταση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών μου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είμαι άνεργη περί τα τελευταία δύο έτη και παρά τις καθημερινές, αγωνιώδεις και επίμονες προσπάθειές μου αδυνατώ να βρω εργασία. Μέχρι σήμερα οι συνεχείς προσπάθειές μου για εύρεση οποιασδήποτε έντιμης εργασίας δεν καρποφόρησαν και εξαντλώντας τα όρια των οικονομικών και ψυχικών μου αντοχών καταθέτω την παρούσα αίτηση. Η περιρρέουσα οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα και την κοινωνία καθιστά ακόμη δυσκολότερη την ανεύρεση εργασίας. Ως προελέχθη, μοναδικό εισόδημα βιοπορισμού αποτελεί η σύνταξη του συζύγου μου, η οποία συνεχώς μειώνεται και ειλικρινά τρέμω πλέον στο άκουσμα των ειδήσεων για νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Οι απαντήσεις που εισπράττω καθημερινά από τους ανθρώπους που ζητώ εργασία σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, ιδιαίτερα ανθρώπων της ηλικίας μου και με μηδαμινά τυπικά προσόντα, εξανεμίζουν κάθε ελπίδα μεταβολής της κατάστασης οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης, στην οποία έχω περιέλθει. Η αύξηση της οικονομικής ύφεσης και της ανεργίας με κάνουν να πιστεύω πως δεν επίκειται σύντομα αύξηση των εισοδημάτων μου, ώστε να είμαι σε θέση να εξέλθω σύντομα από την κατάσταση αδυναμίας πληρωμών στην οποία έχω περιέλθει. Βρίσκομαι, συνεπώς, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία αποπληρωμής των χρεών μου και για το λόγο αυτό εμπίπτω στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3869/2010, δεδομένου μάλιστα ότι είμαι φυσικό πρόσωπο, δεν έχω εμπορική ιδιότητα και συνεπώς στερούμαι πτωχευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ν.3869/2010. Για τους λόγους αυτούς προέβηκα την … στην υποβολή προς τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν απαιτήσεις εις βάρος μου αίτησης με πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να προβώ, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 σε ρύθμιση των χρεών μου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές μου αποπληρωμής. Ωστόσο, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα πιστωτικά ιδρύματα απέτυχε, όπως προκύπτει και από την από … βεβαίωση του πληρεξούσιου δικηγόρου μου, ο οποίος συνέδραμε στην προσπάθεια για την εξώδικη ρύθμιση των χρεών μου, την οποία βεβαίωση και προσκομίζω. Στην από … αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα στους πιστωτές μου ανέφερα ρητά ότι επιθυμώ την εξαίρεση της κύριας και μοναδικής κατοικίας μου, η οποία περιγράφεται ανωτέρω. Το εν λόγω ακίνητο, το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε εμένα, εκτιμάται πως η εμπορική του αξία ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 100.000 €. Θέλοντας καλόπιστα να επιτύχω την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών μου πρότεινα στους πιστωτές μου να καταβάλω σε 240 μηνιαίες δόσεις, ήτοι σε 20 έτη, το χρηματικό ποσό των 220 € που μπορώ να διαθέσω, κατανεμημένο ισομερώς. Μολαταύτα, κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν απάντησε στην πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.

1. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με την παρούσα αίτηση αιτούμαι να γίνει δεκτό το κατωτέρω σχέδιο ρύθμισης των χρεών μου: 1. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 119.787,27 € προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 145,99 € για τους πρώτους 48 μήνες (4 έτη) και το ποσό των 151,96 € για τους υπόλοιπους 192 μήνες από τους συνολικά 240 μήνες (20 έτη), με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι το συνολικό ποσό των 7.007,52 + 29.176,32 = 36.183,84 €, πλέον των τόκων. 2. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης επαγγελματικού/επιχειρηματικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 15.761,67 € προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 19,21 € για 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι το συνολικό ποσό των 4.610,31 €, πλέον των τόκων. 3. Στην EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.896,93 € προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 5,97 € για 48 μήνες (4 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι το συνολικό ποσό των 286,56 €, πλέον των τόκων. 4. Στην EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης επαγγελματικού δανείου, που έλαβε ο σύζυγός μου και στο οποίο εγώ είμαι εγγυήτρια, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 40.065,97 € προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 48,83 € για 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι το συνολικό ποσό των 11.719,36 €, πλέον των τόκων. Τα ανωτέρω ποσά δόσεων που προτείνω μας δίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού των 220 € το μήνα. Το συνολικό άθροισμα των οφειλών ανέρχεται στο ποσό των 180.511,84 €. Η συνολική καταβολή αποπληρωμής, βάσει του ανωτέρω σχεδίου, που αφορά συνολικά 240 μηνιαίες δόσεις (20 έτη) ανέρχεται στο ποσό των 52.800,00 € -πλέον τόκων- ή σε ποσοστό 29,25% του συνολικού χρέους. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των τριών πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα.

2. Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Με την παρούσα αίτησή μου δηλώνω ότι επιθυμώ να διατηρήσω και να προστατεύσω την κύρια και μοναδική μου κατοικία από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών. Τούτο δε μάλιστα καθώς η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας, το οποίο ανέρχεται στην περίπτωσή μου για έγγαμη χωρίς τέκνα σε 250.000 ευρώ. Υπάγεται συνεπώς στην προστατευτική ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.2 του ν. 3869/2010 και προστατεύεται στην περίπτωση συνδρομής των όρων για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών από τη ρευστοποίηση με την ανάληψη από εμένα της υποχρέωσης για εξόφληση οφειλών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Για το σκοπό αυτό με το παραπάνω σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου προτείνω την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών μου επί του υπέγγυου ακινήτου μου.

3. Λοιποί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του δικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για κάθε ρυθμιζόμενη οφειλή, απαλλάσσομαι από το υπόλοιπο αυτής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τεσσάρων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία των παραπάνω ρυθμίσεων των οφειλών μου.

4. Σύνοψη του σχεδίου διευθέτησης. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του σχεδίου ρύθμισης, επισημαίνονται τα εξής: 1. Για την υπό 1 οφειλή μου, ύψους 119.787,27 €, προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα καταβάλλω εντόκως το ποσό των 145,99 € για τους πρώτους 48 μήνες (4 έτη) και το ποσό των 151,96 € για τους υπόλοιπους 192 μήνες από τους συνολικά 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι συνολικά το ποσό των 36.183,84 €, πλέον των τόκων. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 20 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 1 οφειλής προς την πρώτη καθής. 2. Για την υπό 2 οφειλή μου, ύψους 15.761,67 €, προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα καταβάλλω εντόκως 19,21 € μηνιαίως για 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι συνολικά το ποσό των 4.610,31 €, πλέον των τόκων. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 20 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 2 οφειλής προς την πρώτη καθής. 3. Για την υπό 3 οφειλή μου, ύψους 4.896,93 €, προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. θα καταβάλλω εντόκως 5,97 € μηνιαίως για 48 μήνες (4 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι συνολικά το ποσό των 286,56 €, πλέον των τόκων. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 3 οφειλής προς την δεύτερη καθής. 4. Για την υπό 4 οφειλή μου, ύψους 54.513,27 €, προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. θα καταβάλλω εντόκως 48,83 € μηνιαίως για 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι συνολικά το ποσό των 11.719,36 €, πλέον των τόκων. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 20 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 4 οφειλής προς την δεύτερη καθής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 καλούνται οι ανωτέρω πιστωτές μου όπως υποβάλουν εγγράφως στην γραμματεία του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το ανωτέρω και ιδίως να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή όχι με το προτεινόμενο Σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αιτήσεως αυτής στο παραπάνω Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Εξάλλου, αν στο αρχικό ή τροποποιημένο σχέδιο συγκατατίθενται πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης, εφόσον κριθεί ότι οι τελευταίοι αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη (άρθρο 7 νόμου 3869/2010).

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 «αν το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο». Εξάλλου, κατά το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 το δικαστήριο διατάσσει τη ρευστοποίηση της περιουσίας, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ωστόσο, «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως μοναδική κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της εμπορικής αξίας του ακινήτου της μοναδικής κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζομένης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αυτής αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, «η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους». Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ από το Δικαστήριό Σας τη ρύθμιση των οφειλών και την εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακίνητου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία μου, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών μου από το Δικαστήριό Σας σύμφωνα με το άρθρο 8 και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας μου από τη ρευστοποίηση της περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ίδιου νόμου. Εφαρμόζοντας επομένως τις διατάξεις αυτές στην περίπτωση της προσωπικής και οικονομικής μου κατάστασης, όπως αυτή απεικονίστηκε παραπάνω, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Όπως ήδη παραπάνω ανέφερα, το σύνολο των οφειλών μου ανέρχεται στο ποσό των 180.511,84 €, εκ των οποίων εμπραγμάτως εξασφαλισμένες είναι με αριθμούς 1, 2 και 4 οφειλές μου. β) Η αξία του ιδιόκτητου ακινήτου που χρησιμοποιώ ως κύρια κατοικία μου ανέρχεται στο ποσό των 100.000 €, οπότε το 85% αυτής ανέρχεται σε 85.000 €. γ) Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ποσά που θα πρέπει να καταβάλω για τη διάσωση της κύριας κατοικίας μου, το εισόδημά μου, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου μου τόσο στην κάλυψη των βιοτικών μας αναγκών όσο και στην αποπληρωμή των χρεών μου, το ποσόν το οποίο θα μπορούσα να καταβάλω για την ρύθμιση του συνόλου των οφειλών μου στο πλαίσιο της τετραετούς και εικοσαετούς ρύθμισης του άρθρου 9 του ν. 3869/10 ανέρχεται σε 220 ευρώ. To ποσόν αυτό διανέμεται στους πιστωτές, με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις τους, ως εξής: 1. Για την υπό 1 οφειλή μου, ύψους 119.787,27 €, προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα καταβάλλω εντόκως 145,99 € για τους πρώτους 48 μήνες (4 έτη) και το ποσό των 151,96 € για τους υπόλοιπους 192 μήνες από τους συνολικά 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι συνολικά το ποσό των 36.183,84, πλέον των τόκων. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 20 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 1 οφειλής προς την πρώτη καθής. 2. Για την υπό 2 οφειλή μου, ύψους 15.761,67 €, προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα καταβάλλω εντόκως 19,21 € μηνιαίως για 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι συνολικά το ποσό των 4.610,31 €, πλέον των τόκων. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 20 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 2 οφειλής προς την πρώτη καθής. 3. Για την υπό 3 οφειλή μου, ύψους 4.896,93 €, προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. θα καταβάλλω εντόκως 5,97 € μηνιαίως για 48 μήνες (4 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι συνολικά το ποσό των 286,56, πλέον των τόκων. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 3 οφειλής προς την δεύτερη καθής. 4. Για την υπό 4 οφειλή μου, ύψους 54.513,27 €, προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. θα καταβάλλω εντόκως 48,83 € μηνιαίως για 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι συνολικά το ποσό των 11.719,36 €, πλέον των τόκων. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 20 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 4 οφειλής προς την δεύτερη καθής. ε) Εφόσον, τηρήσω την παραπάνω ρύθμιση που θα με υποχρεώσει το δικαστήριο θα απαλλαγώ με την πάροδο της τετραετίας και εικοσαετίας από τα χρέη μου προς τους παραπάνω πιστωτές.

Δ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Επειδή προσκομίζω στο Δικαστήριό Σας αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών μου στοιχείων, των εισοδημάτων και των οφειλών μου, στοιχεία που έχω ήδη γνωστοποιήσει στους πιστωτές μου. Επειδή επιπρόσθετα και προς απόδειξη της υπό κρίσιν αιτήσεώς μου προσκομίζω τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Τη Βεβαίωση Αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010. 2. Υπεύθυνη Δήλωση για την ορθότητα των αναφερομένων στην παρούσα εισοδημάτων, περιουσίας και οφειλών, καθώς και για τις τυχόν μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της παρελθούσης τριετίας. 3. Αντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας, από την οποία προκύπτουν τα προσωπικά μου στοιχεία. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή μου κατάσταση και τα στοιχεία του συζύγου μου. 5. Αντίγραφο του Ε9 του έτους 2005, από το οποίο φαίνεται η ακίνητη περιουσία μου. 6. Αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος για τα έτη 2009, 2010 και 2011, από τα οποία προκύπτουν τα ετήσια εισοδήματά μας. 7. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 8. Έγγραφα της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ που πιστοποιούν τη λήψη και οριστική αποπληρωμή του δανείου που έλαβα από αυτήν για την αγορά του αυτοκινήτου. 9. Φωτοτυπία από την υπ’ αριθ. 6 σελίδα της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα στις πιστώτριες τράπεζες, από την οποία προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 10. Αντίγραφο της Αίτησης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού που κατέθεσα στους πιστωτές μου. 11. Αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. που καταδεικνύει το χρονικό διάστημα που παραμένω άνεργη. 12. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας, ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 13. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού Δ.Ε.Η., ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 14. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού ύδρευσης, ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 15. Αντίγραφο του ασφαλιστήριου του αυτοκινήτου, το οποίο αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 16. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η οποία αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 17. Αντίγραφα σελίδων από το βιβλιάριο ασθενείας του συζύγου μου, από τις οποίες προκύπτουν τα φάρμακα που λαμβάνει ο σύζυγός μου και αντίγραφο της από … απόδειξης του φαρμακοποιού … για αγορά φαρμάκων. 18. Αντίγραφο της από … απόφασης ρύθμισης των οφειλών μου προς τον Ο.Α.Ε.Ε. 19. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής των διμηνιαίων δόσεων προς τον Ο.Α.Ε.Ε. 20. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου μου, ήτοι της με αριθμό … συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου … 21. Αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε2, από το οποίο προκύπτει ότι η κατοικία που διαμένω είναι ημιτελής. 22. Την αναλυτική κατάσταση των οφειλών που μου χορήγησε η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ. 23. Την αναλυτική κατάσταση των οφειλών που μου χορήγησε η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS. 24. Αντίγραφο του τρίμηνου ενημερωτικού σημειώματος της επικουρικής σύνταξης που λαμβάνει ο σύζυγός μου από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 25. Αντίγραφο του ενημερωτικού σημειώματος της κύριας σύνταξης που λαμβάνει ο σύζυγός μου από τον Ο.Α.Ε.Ε. 26. Αντίγραφο της από … αναγγελίας πρόσληψης, από την οποία προκύπτει ότι στις … προσλήφθηκα από την εταιρία «...» ως υπάλληλος γραφείου κατά το χρονικό διάστημα που ταυτόχρονα διευθετούσα τις εκκρεμότητες του γραφείου του συζύγου μου. 27. Αντίγραφο της Βεβαίωσης Αποδοχών που λάμβανα από την εταιρία «…», στην οποία εργάστηκα από … έως και …, ταυτόχρονα με την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων του γραφείου του συζύγου μου. 28. Αντίγραφα των βεβαιώσεων έναρξης και διακοπής εργασιών που μου χορήγησε η … Δ.Ο.Υ. … , από τις οποίες προκύπτουν οι αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και διακοπής. 29. Αντίγραφο της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία προέκυψε από τη μεταφορά της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου που έλαβα στις … από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για αγορά πρώτης κατοικίας.

Επειδή ποτέ δεν άσκησα εμπορικές πράξεις κατά σύνηθες επάγγελμα με σκοπό τον βιοπορισμό αλλά μόνο σε περιορισμένη έκταση με μοναδικό σκοπό τη διευθέτηση των επαγγελματικών εκκρεμοτήτων του συζύγου μου. Επειδή, ως αναλυτικά προελέχθη, τρία από τα τέσσερα δάνεια που οφείλω στις πιστώτριες τράπεζες αναλήφθηκαν πριν την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στις … και δεν αποτελούν εμπορικά χρέη, στην υποθετική περίπτωση που κριθεί ότι άσκησα εμπορική δραστηριότητα κατά το χρόνο που «ανέλαβα» το γραφείο του συζύγου. Επειδή κατά την κατάθεση της παρούσας αίτησης έχουν παρέλθει δεκαεννέα (19) μήνες από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών στην … Δ.Ο.Υ. … και καθ’ όλη τη διάρκεια των δυόμιση ετών, που εξ ανάγκης «ανέλαβα» το γραφείο του συζύγου, δεν είχα βρεθεί σε οριστική αδυναμία πληρωμών των οφειλών μου, με αποτέλεσμα, στην υποθετική περίπτωση που κριθώ ως έμπορος, να μην υπόκειμαι πλέον στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Επειδή στην παρούσα αίτησή μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 εμπεριέχονται νομίμως όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ήτοι η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων μου, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου. Επειδή οι οφειλές μου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, διότι ευρίσκομαι σε πραγματική και αναίτια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δόσεων προς τους πιστωτές μου. Επειδή η αδυναμία πληρωμής στην οποία έχω περιέλθει δεν οφείλεται σε δόλο ή σε υπαιτιότητά μου, ούτε καν σε αμέλεια, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες τους οποίους δεν μπόρεσα ούτε να προβλέψω, αλλά και ούτε να αντιπαλέψω. Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αποδεικνύονται δε πάντα τ’ ανωτέρω δια μαρτύρων και εγγράφων, το δε Δικαστήριο Σας είναι το κατά τόπον αρμόδιο λόγω της κατοικίας μου για την εκδίκαση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να επικυρωθεί το ανωτέρω Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνεται ή ως τροποποιηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 2 και άρθρο 9 του ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα τεσσάρων και είκοσι ετών και να οριστούν οι μηνιαίες καταβολές που υποχρεούμαι να καταβάλω στους καθών πιστωτές μου, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά μου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες μου, σε ύψος που να μπορώ να καταβάλω σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή μου. Να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών το παραπάνω ακίνητο, ήτοι … . Να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω τετραετούς και εικοσαετούς ρύθμισης των οφειλών μου θα απαλλαγώ από τα χρέη μου προς τους καθών πιστωτές. Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.