Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Αίτηση στο Ειρηνοδικείο για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Νόμος 3869/2010) - Τετραετής ρύθμιση (Υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

Του …

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 1. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA BANK Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρθ. 24, και εκπροσωπείται νόμιμα. 2. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρθ. 4, και εκπροσωπείται νόμιμα. 3. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «GENIKI BANK Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωφ. Μεσογείων αρθ. 109-111, και εκπροσωπείται νόμιμα. 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α1. Ενεργητική Νομιμοποίηση. Ο αιτών είμαι … ετών (γεννήθηκα στις …), απόφοιτος Λυκείου, άνεργος και άγαμος. Από τον Απρίλιο του 2006 έως και τον Νοέμβριο του 2011 εργαζόμουν, ως εργάτης, στη βιομηχανία …, που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Στις … καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας μου και έκτοτε είμαι άνεργος. Το ημερομίσθιό μου στην εν λόγω επιχείρηση ανέρχονταν στο χρηματικό ποσό των 39 €. Μετά την απόλυσή μου γράφτηκα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., από όπου λαμβάνω, από … και μέχρι τις … (για ένα έτος), το χρηματικό ποσό των 461,50 € (μικτά), ως επίδομα τακτικής ανεργίας. Από τον Μάρτιο (του 2012), μετά τη γενικότερη μείωση των επιδομάτων ανεργίας, το ως άνω χρηματικό ποσό ανέρχεται στα 360 €. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανεύρεσης εργασίας εξακολουθώ να είμαι άνεργος μέχρι και σήμερα. Επειδή είμαι φυσικό πρόσωπο, δεν έχω ασκήσει ποτέ μου εμπορική δραστηριότητα, δεν έχω πτωχευτική ικανότητα και επειδή έχω περιέλθει, χωρίς δόλο, σε νόμιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών μου, αιτούμαι με την παρούσα την υπαγωγή μου στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση ή απαλλαγή των οφειλών προς τους πιστωτές μου.

Α2. Κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων του αιτούντος. Έχω την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην περιοχή της … , εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, συνολικής έκτασης 4.964 τ.μ. Το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο αποκτήθηκε με την με αριθμό … συμβολαιογραφική πράξη (Δήλωση Αποδοχής Κληρονομίας) της συμβολαιογράφου …, η οποία μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο … . Όπως προανέφερα, από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2011 είμαι άνεργος. Η γενικότερη οικονομική ύφεση που επιτείνει την ανεργία και η από μέρους μου έλλειψη αυξημένων τυπικών προσόντων τείνουν να καταστήσουν το καθεστώς ανεργίας που βιώνω φυσικό μου περιβάλλον. Ζω μαζί με τη μητέρα μου σε ένα μικρό διαμέρισμα στη …, ιδιοκτησίας της. Η μητέρα μου είναι 62 ετών και δεν εργάζεται. Μοναδικό της εισόδημα αποτελεί το χρηματικό ποσό των … € που λαμβάνει μηνιαίως από … , ως ασφαλιστική αποζημίωση. Συνεπεία του ιδιαίτερα χαμηλού μηνιαίου εισοδήματος της μητέρας μου, μέρος των εξόδων της οικίας αναλαμβάνω να καλύψω εγώ. Μοναδικό μου μηνιαίο εισόδημα αποτελεί το επίδομα τακτικής ανεργίας που λαμβάνω από τον Ο.Α.Ε.Δ., ύψους 360 € πλέον, ύστερα από τις σχετικές μειώσεις (πριν τις μειώσεις λάμβανα 461,50 €). Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής μου ανέρχεται στο εύλογο και μετριοπαθές χρηματικό ποσό των 480 €. Ειδικότερα τα μηνιαία έξοδά μου κατανέμονται ως εξής: 300 € για διατροφή (10 € ημερησίως). 30 € για προσωπικά είδη υγιεινής. 30 € για το λογαριασμό τηλεφωνίας. 20 € για ένδυση και υπόδηση. 20 € για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 80 € για τη συμμετοχή μου στις λειτουργικές δαπάνες της οικίας της μητέρας μου που με φιλοξενεί (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση κ.λπ.) Ο λανθασμένος οικονομικός προγραμματισμός, η εσφαλμένη εκτίμηση ως προς τη δυνατότητες αποπληρωμής των δανειακών μου υποχρεώσεων, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή μου, όπως η αναπάντεχη απόλυσή μου και η εν συνεχεία αδυναμία εύρεσης εργασίας, με οδήγησαν στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Κατέφυγα στον τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να ικανοποιήσω καταναλωτικές μου ανάγκες με την εντύπωση ότι θα είμαι πάντοτε σε θέση να εξυπηρετώ τις δανειακές υποχρεώσεις που είχα αναλάβει. Συνεπεία τούτων, κατέστη εντέλει αδύνατη η εξυπηρέτηση των οφειλών μου, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα εισοδήματά μου για την εξόφληση των δανειακών μου υποχρεώσεων και να περιέλθω -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μου. Όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης στερούμαι των επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρω να ανταποκριθώ στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές μου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχω γι’ αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά μου, καθώς εγκλωβισμένος στην κατάσταση αυτή αδυνατώ πλέον να λειτουργήσω ως κοινωνικό όν και να συμμετάσχω φυσιολογικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Α3. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους. Η αναλυτική κατάσταση των πιστωτών μου με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές, βάσει των στοιχείων που μου χορήγησαν οι πιστωτές, έχει ως ακολούθως: 1. Στην MARFIN EGNATIA BANK Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης χορήγησης καταναλωτικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 29.266,91 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 27.842,02 €, τόκους 1.424,89 € και έξοδα 00,00 €. 2. Στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης χορήγησης πιστωτικής κάρτας, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.293,36 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 1.207,14 €, τόκους 86,22 € και έξοδα 00,00 €. 3. Στην GENIKI BANK Α.Ε., δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης χορήγησης πιστωτικής κάρτας, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 3.235,89 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 3.204,90 €, τόκους 30,99 € και έξοδα 00,00 €. Συνολικό άθροισμα οφειλών: 33.796,16 €. Από τις ανωτέρω οφειλές καμία δεν είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια επί του ανωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου μου. Όλες οι οφειλές μου που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση πιστωτών αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως.

Α4. Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων: Μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, από τον Δεκέμβριο του 2011 είμαι άνεργος. Η γενικότερη οικονομική ύφεση που επιτείνει την ανεργία και η από μέρους μου έλλειψη αυξημένων τυπικών προσόντων τείνουν να καταστήσουν το καθεστώς ανεργίας που βιώνω φυσικό μου περιβάλλον. Μοναδικό μου μηνιαίο εισόδημα αποτελεί το επίδομα ανεργίας που λαμβάνω από τον Ο.Α.Ε.Δ. Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που πλέον εισπράττω ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 360 €, το οποίο αποτελεί και το συνολικό μηνιαίο εισόδημά μου. Ο λανθασμένος οικονομικός προγραμματισμός, η εσφαλμένη εκτίμηση ως προς τη δυνατότητες αποπληρωμής των δανειακών μου υποχρεώσεων, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή μου, όπως η αναπάντεχη απόλυσή μου και η εν συνεχεία αδυναμία εύρεσης εργασίας, με οδήγησαν στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Κατέφυγα στον τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να ικανοποιήσω καταναλωτικές μου ανάγκες με την εντύπωση ότι θα είμαι πάντοτε σε θέση να εξυπηρετώ τις δανειακές υποχρεώσεις που είχα αναλάβει. Συνεπεία τούτων κατέστη εντέλει αδύνατη η εξυπηρέτηση των οφειλών μου, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα εισοδήματά μου για την εξόφληση των δανειακών μου υποχρεώσεων και να περιέλθω -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μου. Όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης στερούμαι των επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρω να ανταποκριθώ στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές μου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχω γι’ αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά μου, καθώς εγκλωβισμένος στην κατάσταση αυτή αδυνατώ πλέον να λειτουργήσω ως κοινωνικό όν και να συμμετάσχω φυσιολογικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Αδυνατώ να ανταποκριθώ στις τρέχουσες δανειακές μου υποχρεώσεις με βάση το ατομικό μου εισόδημα, το οποίο διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου από το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που λαμβάνω από τον Ο.Α.Ε.Δ. συνολικού ύψους 360 €, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί, μετά και από καταγγελία σχετικών δανειακών συμβάσεων, πλήθος ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων η αποπληρωμή είναι πλέον αδύνατη. Η κάλυψη των βασικών βιοτικών μου αναγκών απαιτεί το χρηματικό ποσό των 480 € μηνιαίως. Με δεδομένο ότι το συνολικό και μοναδικό μηνιαίο εισόδημά μου ανέρχεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο συνολικό ποσό των 360 € μηνιαίως και λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαι άνεργος από τον Δεκέμβριο του 2011 χωρίς να έχω καταφέρει να βρω από τότε οποιαδήποτε εργασία, το ποσό το οποίο μπορώ να διαθέσω από το μηνιαίο εισόδημά μου για την εξόφληση των οφειλών μου ανέρχεται μόλις σε 50 € μηνιαίως, το οποίο προέρχεται από την οικονομική ενίσχυση που λαμβάνω από το υστέρημα της αδελφής μου. Με το ποσό αυτό των 50 € δεν μπορώ να καλύψω τις ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές μου. Αλλά από την άλλη, με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, ακόμη και στο ευτυχές ενδεχόμενο ανεύρεσης εργασίας, το μηνιαίο εισόδημά μου και πάλι πολύ δύσκολα θα ξεπερνά το ύψος του κατώτατου μισθού, που ανέρχεται στο ποσό των 692 € μεικτά και 556 € καθαρά, με αποτέλεσμα να μην μεταβληθεί σημαντικά η ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών μου πέραν του ποσού των 50 €, που προανέφερα ότι δύναμαι να διαθέσω για την αποπληρωμή των χρεών μου. Ήδη, όπως προκύπτει και από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, που μου χορήγησαν οι πιστώτριες τράπεζες, μεγάλο μέρος των ανωτέρω οφειλών μου είναι ληξιπρόθεσμες, ορισμένες δε από τις παραπάνω συμβάσεις έχουν ήδη ή πρόκειται σύντομα να καταγγελθούν. Έχω περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των οφειλών μου, ληξιπρόθεσμων και μη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η οικονομική μου κατάσταση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών μου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είμαι άνεργος τους τελευταίους μήνες και παρά τις καθημερινές, αγωνιώδεις και επίμονες προσπάθειές μου αδυνατώ να βρω σταθερή ή έστω εκ περιτροπής εργασία. Μέχρι σήμερα οι συνεχείς προσπάθειές μου για εύρεση οποιασδήποτε έντιμης εργασίας δεν καρποφόρησαν και εξαντλώντας τα όρια των οικονομικών και ψυχικών μου αντοχών καταθέτω την παρούσα αίτηση. Η περιρρέουσα οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα και την κοινωνία καθιστά ακόμη δυσκολότερη την ανεύρεση εργασίας. Οι απαντήσεις που εισπράττω καθημερινά από τους ανθρώπους που ζητώ εργασία σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, ιδιαίτερα ανθρώπων της ηλικίας μου και με μηδαμινά τυπικά προσόντα, εξανεμίζουν κάθε ελπίδα μεταβολής της κατάστασης οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης, στην οποία έχω περιέλθει. Η αύξηση της οικονομικής ύφεσης και της ανεργίας με κάνουν να πιστεύω πως δεν επίκειται σύντομα αύξηση των εισοδημάτων μου, ώστε να είμαι σε θέση να εξέλθω σύντομα από την κατάσταση αδυναμίας πληρωμών στην οποία έχω περιέλθει. Βρίσκομαι, συνεπώς, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία αποπληρωμής των χρεών μου και για το λόγο αυτό εμπίπτω στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3869/2010, δεδομένου μάλιστα ότι είμαι φυσικό πρόσωπο, δεν έχω εμπορική ιδιότητα και συνεπώς στερούμαι πτωχευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ν.3869/2010. Για τους λόγους αυτούς προέβηκα την … στην υποβολή προς τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν απαιτήσεις εις βάρος μου αίτησης με πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να προβώ, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 σε ρύθμιση των χρεών μου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές μου αποπληρωμής. Ωστόσο, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα πιστωτικά ιδρύματα απέτυχε, όπως προκύπτει και από την από … βεβαίωση του πληρεξούσιου δικηγόρου μου, ο οποίος συνέδραμε στην προσπάθεια για την εξώδικη ρύθμιση των χρεών μου, την οποία βεβαίωση και προσκομίζω. Στην από … αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα στους πιστωτές μου ανέφερα ότι επιθυμώ την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του εξ αδιαιρέτου ποσοστού μου επί του ανωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου μου, λόγω ιδιαίτερα χαμηλής εμπορικής του αξίας. Η εμπορική αξία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού (25%) συγκυριότητάς μου ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 1.500 €. Θέλοντας καλόπιστα να επιτύχω την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών μου πρότεινα στους πιστωτές μου να καταβάλω σε 48 μηνιαίες δόσεις, ήτοι για 4 έτη, το χρηματικό ποσό των 50 € που μπορώ να διαθέσω, κατανεμημένο αναλογικά. Μολαταύτα, κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν απάντησε στην πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα ή απέρριψε την πρότασή μου.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.

Β1. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με την παρούσα αίτηση αιτούμαι να γίνει δεκτό το κατωτέρω σχέδιο ρύθμισης των χρεών μου: 1. Στην MARFIN EGNATIA BANK Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης χορήγησης καταναλωτικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 29.266,91 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 43,30 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 2.078,36 €. 2. Στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης χορήγησης πιστωτικής κάρτας, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.293,36 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 1,91 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 91,85 €. 3. Στην GENIKI BANK Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης χορήγησης πιστωτικής κάρτας, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 3.235,89 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 4,79 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 226,79 €. Τα ανωτέρω ποσά δόσεων που προτείνω μας δίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού των 50 € το μήνα. Το συνολικό άθροισμα των οφειλών ανέρχεται στο ποσό των 33.796,16 €.  Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα.

Β2. Ρευστοποίηση – εκποίηση της ακίνητης περιουσίας. Με την παρούσα αίτησή μου δηλώνω ότι επιθυμώ να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση – εκποίηση της ακίνητης περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών μου το ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας που κατέχω επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αγροτεμαχίου, λόγω ιδιαίτερα χαμηλής εμπορικής του αξίας και δεδομένου ότι δύσκολα θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον σε έναν επικείμενο πλειστηριασμό για την αγορά εξ αδιαιρέτου ποσοστού συγκυριότητας σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης και οικιστικής ζώνης.

Β3. Λοιποί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του δικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για κάθε ρυθμιζόμενη οφειλή, απαλλάσσομαι από το υπόλοιπο αυτής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τεσσάρων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία των παραπάνω ρυθμίσεων των οφειλών μου. Β4. Σύνοψη του σχεδίου διευθέτησης. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του σχεδίου ρύθμισης, επισημαίνονται τα εξής: 1. Για την υπό 1 οφειλή μου, ύψους 29.266,91 €, προς την MARFIN EGNATIA BANK Α.Ε θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 43,30 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 2.078,36 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 1 οφειλής προς την πρώτη καθής. 2. Για την υπό 2 οφειλή μου, ύψους 1.293,36 €, προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 1,91 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 91,85 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 2 οφειλής προς την δεύτερη καθής. 3. Για την υπό 3 οφειλή μου, ύψους 3.235,89 €, προς την GENIKI BANK Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 4,79 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 226,79 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 3 οφειλής προς την τρίτη καθής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 καλούνται οι ανωτέρω πιστωτές μου όπως υποβάλουν εγγράφως στην γραμματεία του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το ανωτέρω και ιδίως να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή όχι με το προτεινόμενο Σχέδιο Διευθετήσεως των οφειλών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αιτήσεως αυτής στο παραπάνω Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 «αν το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο». Εξάλλου, κατά το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 το δικαστήριο διατάσσει τη ρευστοποίηση της περιουσίας, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, «η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους». Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ από το Δικαστήριό Σας τη ρύθμιση των οφειλών και την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση – εκποίηση της ακίνητης περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών μου του ποσοστού 25% εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας που κατέχω επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αγροτεμαχίου, λόγω ιδιαίτερα χαμηλής εμπορικής του αξίας και δεδομένου ότι δύσκολα θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον σε έναν επικείμενο πλειστηριασμό για την αγορά των εξ αδιαιρέτου ποσοστού. Εφαρμόζοντας επομένως τις διατάξεις αυτές στην περίπτωση της προσωπικής και οικονομικής μου κατάστασης, όπως αυτή απεικονίστηκε παραπάνω, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Όπως ήδη παραπάνω ανέφερα, το σύνολο των οφειλών μου ανέρχεται στο ποσό των 33.796,16 €, εκ των οποίων εμπραγμάτως εξασφαλισμένη δεν είναι καμία από τις οφειλές μου. β) Η αξία του ποσοστού 25% εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας που κατέχω επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αγροτεμαχίου εκτιμώ ότι ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 1.500 €. γ) Λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημά μου, το ποσόν το οποίο θα μπορούσα να καταβάλω για την ρύθμιση του συνόλου των οφειλών μου στο πλαίσιο της τετραετούς ρύθμισης ανέρχεται σε 50 €. To ποσόν αυτό διανέμεται συμμετρικά στους πιστωτές, με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις τους, ως εξής: 1. Για την υπό 1 οφειλή μου, ύψους 29.266,91 €, προς την MARFIN EGNATIA BANK Α.Ε θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 43,30 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 2.078,36 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 1 οφειλής προς την πρώτη καθής. 2. Για την υπό 2 οφειλή μου, ύψους 1.293,36 €, προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 1,91 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 91,85 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 2 οφειλής προς την δεύτερη καθής. 3. Για την υπό 3 οφειλή μου, ύψους 3.235,89 €, προς την GENIKI BANK Α.Ε. θα καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 4,79 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 226,79 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 3 οφειλής προς την τρίτη καθής. ε) Εφόσον, τηρήσω την παραπάνω ρύθμιση που θα με υποχρεώσει το δικαστήριο θα απαλλαγώ με την πάροδο της τετραετίας από τα χρέη μου προς τους παραπάνω πιστωτές.

Δ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Επειδή προσκομίζω στο Δικαστήριό Σας αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών μου στοιχείων, των εισοδημάτων και των οφειλών μου, στοιχεία που έχω ήδη γνωστοποιήσει στους πιστωτές μου. Επειδή επιπρόσθετα και προς απόδειξη της υπό κρίσιν αιτήσεώς μου προσκομίζω τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Τη Βεβαίωση Αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010. 2. Υπεύθυνη Δήλωση για την ορθότητα των αναφερομένων στην παρούσα εισοδημάτων, περιουσίας και οφειλών, καθώς και για τις τυχόν μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της παρελθούσης τριετίας. 3. Αντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας, από την οποία προκύπτουν τα προσωπικά μου στοιχεία. 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή μου κατάσταση. 5. Αντίγραφο του Ε9 του έτους 2005, από το οποίο φαίνεται η ακίνητη περιουσία μου. 6. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (2009, 2010 και 2011). 7. Αντίγραφο της Αίτησης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού που κατέθεσα στους πιστωτές μου. 8. Φωτοτυπία από την πρώτη σελίδα της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα στις πιστώτριες τράπεζες, από την οποία προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 9. Αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και της απόφασης υπαγωγής μου στο πρόγραμμα «επίδομα τακτικής ανεργίας». 10. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού τηλεφωνίας, ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 11. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού Δ.Ε.Η., ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 12. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού Ε.Υ.Α.Θ., ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 13. Αντίγραφο ενδεικτικού λογαριασμού «super market», ο οποίος αποδεικνύει τα μηνιαία έξοδά μου. 14. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου μου. 15. Την αναλυτική κατάσταση των οφειλών που μου χορήγησε η MARFIN EGNATIA BANK. 16. Την αναλυτική κατάσταση των οφειλών που μου χορήγησε η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 17. Την αναλυτική κατάσταση των οφειλών που μου χορήγησε η GENIKI BANK. 18. Το έγγραφο της Καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας από τη βιομηχανία … .

Επειδή στην παρούσα αίτησή μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του νόμου 3869/2010 εμπεριέχονται νομίμως όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ήτοι η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων μου, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου. Επειδή οι οφειλές μου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, διότι ευρίσκομαι σε πραγματική και αναίτια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δόσεων προς τους πιστωτές μου. Επειδή η αδυναμία πληρωμής στην οποία έχω περιέλθει δεν οφείλεται σε δόλο ή σε υπαιτιότητά μου αλλά σε παράγοντες τους οποίους δεν μπόρεσα ούτε να προβλέψω, αλλά και ούτε να αντιπαλέψω. Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αποδεικνύονται δε πάντα τ’ ανωτέρω δια μαρτύρων και εγγράφων, το δε Δικαστήριο Σας είναι το κατά τόπον αρμόδιο λόγω της κατοικίας μου για την εκδίκαση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να επικυρωθεί το ανωτέρω Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνεται ή ως τροποποιηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 2 του ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και να οριστούν οι μηνιαίες καταβολές που υποχρεούμαι να καταβάλω στους καθών πιστωτές μου, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά μου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες μου, σε ύψος που να μπορώ να καταβάλω σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή μου. Να ΜΗΝ ρευστοποιηθεί - εκποιηθεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό (25%) συγκυριότητας επί του αγροτεμαχίου, που αναλυτικά περιέγραψα ανωτέρω, λόγω ιδιαίτερα χαμηλής εμπορικής του αξίας και δεδομένου ότι δύσκολα θα εκδηλωθεί αγοραστικό ενδιαφέρον σε έναν επικείμενο πλειστηριασμό για την αγορά ενός εξ αδιαιρέτου ποσοστού. Να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω τετραετούς ρύθμισης των οφειλών μου θα απαλλαγώ από τα χρέη μου προς τους καθών πιστωτές. Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.