Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσεως μισθίου ακινήτου (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ (Για την διαταγή απόδοσης χρήσεως μισθίου ακινήτου)

Του ...

ΚΑΤΑ

Της ...

Με το από ... ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης εκμίσθωσα στην καθής ένα διαμέρισμα, ιδιοκτησίας μου, του 1ου ορόφου της επί της οδού ... στην Αθήνα κείμενης πολυκατοικίας, επιφανείας ... τ.μ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτό ως κατοικία της καθής και των τριών ανήλικων τέκνων της. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε τριετής αρχομένης από ... και λήγουσας την ... . Τα μηνιαίο καταβαλλόμενο μίσθωμα ορίσθηκε κατά το ως άνω συμφωνητικό στο ποσό των ... ευρώ, νόμιμα αναπροσαρμοζόμενο κατά 5% το χρόνο αρχής γενομένης από ... και ήδη ανερχόμενο στο ποσό των ... ευρώ, καταβλητέο το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα στην κατοικία μου, σύμφωνα με το ως άνω συμφωνητικό. Η καθής, παρόλο που κάνει ακώλυτη χρήση του μισθίου, καθυστερεί από δυστροπία της την καταβολή των μισθωμάτων των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, και Μαΐου ... . Για το λόγο αυτό επέδωσα στην καθής στις ... , την από ... έγγραφη όχλησή μου, όπως αποδεικνύεται και από την υπ’ αριθμόν ... έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Αθηνών ... . Θα πρέπει, επομένως, να υποχρεωθεί η καθής με την έκδοση σε βάρος της διαταγής απόδοσης της χρήσεως ακινήτου να μου αποδώσει τη χρήση του ως άνω μισθίου ακινήτου. Η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη κατά το άρθρο 662Α επ. ΚΠολΔ. Για δε το παραδεκτό της αίτησής μου προσκομίζω και το υπ’ αριθμόν ... πιστοποιητικό του προισταμένου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ.. Η αίτησή μου αποδεικνύεται επίσης από τα έγγραφα τα οποία προσκομίζω και επικαλούμαι και συγκεκριμένα: 1. Το από ... ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, νόμιμα θεωρημένο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ.. 2. Την υπ’ αριθμόν ... έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή ... . 3. Το υπ’ αριθμόν ... πιστοποιητικό του προισταμένου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ..

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου ΖΗΤΩ: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. 2. Να υποχρεωθεί η καθής, με την έκδοση σε βάρος της διαταγής απόδοσης της χρήσεως να μου αποδώσει τη χρήση του ως άνω περιγραφομένου μισθίου, ήτοι ενός διαμερίσματος, επιφανείας ... τ.μ., του 1ου ορόφου της επί της οδού ... κειμένης πολυκατοικίας. 3. Να καταδικασθεί η καθής στη δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα, .../.../... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.