Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκουσία δικαιοδοσία - Αίτηση για χορήγηση άδειας στον δικαστικό συμπαραστάτη για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω γονικής παροχής (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

ΑΙΤΗΣΗ

Γ…. Π…. του Α.., κατοίκου Αθηνών, οδός ….αρ…….., ως δικαστικού συμπαραστάτη του πατέρα του Α….. Π….. του Π……..

Με την υπ’ αριθμόν …/……. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήδη τελεσίδικη, ετέθει υπό δικαστική συμπαράσταση ο πατέρας μου Α….. Π….. του Π……, κάτοικος Αθηνών, οδός ……. αρ…… . Με την ίδια ως άνω απόφαση διορίστηκα οριστικός συμπαραστάτης του πατέρα μου, διορίστηκε δε τριμελές εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους: 1. Φ… σύζυγο Α…… Π…., κάτοικο Αθηνών, οδός .. αρ. ., ως πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου. 2. Μ…. Π….. του Α….., κάτοικο Αθηνών, οδός …. αρ…, ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου. 3. Π…. Π….. του Α………, κάτοικο Αθηνών, οδός ……..αρ…, ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου. Ο υπό δικαστική συμπαράσταση πατέρας μου Α….Π…… μεταξύ των άλλων περιουσιακών του στοιχείων ήταν συνιδιοκτήτης κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου, κειμένου στην περιφέρεια του Δήμου ….. Αττικής και εντός του σχεδίου πόλεως …..στη θέση «…….» και συγκεκριμένα ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, το οποίο απέκτησε από κοινού με τον αδελφό του Σ…. Π…. του Π……, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, δυνάμει του υπ’ αριθμόν …./… αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κ…. Ρ……, νόμιμα μεταγεγραμμένου, σε συνδυασμό και με την υπάριθμό …./… πράξη ολοσχερούς εξόφλησης πιστωθέντος τιμήματος και καταργήσεως διαλυτικής αιρέσεως του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου, νόμιμα μεταγεγραμμένης. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση …. τετραγωνικά μέτρα, εμφαίνεται υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Ι-Η-Θ-Κ-Ι και υπό τον αριθμό δύο (2) στο από Μαίου 1972 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Θ…. Δ. Μ……. το οποίο προσαρτάται στο ως άνω υπ’ αριθμόν ../… συμβόλαιο. Συνορεύει δε βορειανατολικά και επί πλευράς ΗΘ μήκους 28,65 μέτρων με οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστων και συγκεκριμένα με το υπ’αριθμόν (1) οικόπεδο του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος, βορειοδυτικά και επί πλευράς ΘΚ μήκους 18 μέτρων με οδό ….., νοτιοανατολικά επί πλευράς ΙΗ μήκους μέτρων 18 με ιδιοκτησία αγνώστων και νοτιοδυτικά επί πλευράς ΚΙ μήκους μέτρων 28,5 με οικόπεδο ιδοκτησίας Γ…Π…….., το υπ’αριθμόν τρία (3) στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα. Επ’ αυτού του οικοπέδου και βάσει νομίμου αδείας, οι ως άνω συνιδιοκτήτες ανήγειραν οικοδομή, η οποία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφο, β΄ όροφο, γ΄ όροφο και δ΄ όροφο. Έκαστος των ως άνω τεσσάρων ορόφων καθώς και το υπόγειο και το ισόγειο έχουν επιφάνεια 328,5 τετραγωνικά μέτρα.

Ήδη από αρχές του έτους ... ο πατέρας μου, ο οποίος τον καιρό εκείνο δεν είχε ακόμη εκδηλώσει συμπτώματα της ασθένειάς του, είχε εκφράσει την επιθυμία του, για λόγους ηθικού καθήκοντος και επιθυμώντας να συνεισφέρει στην επαγγελματική μας αποκατάσταση, να προβεί με τον συνιδιοκτήτη αδελφό του σε σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών επί του ως άνω κοινού τους ακινήτου και διανομή αυτών και στη συνέχεια με γονικές παροχές να μεταβιβάσει σε εμάς, τα τέκνα του, την ψιλή κυριότητα των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών παρακρατώντας ο ίδιος την επικαρπία αυτών. Είχε εκφράσει δε ρητά την επιθυμία του αυτή τόσο στη σύζυγό του και μητέρα μας, όσο και σε εμάς τα τέκνα του. Είχε δε προφορικά συμφωνήσει από το χρόνο εκείνο με τον συνιδιοκτήτη αδελφό του για το ποιές οριζόντιες ιδιοκτησίες θα συστήνονταν και το πώς θα διανέμονταν αυτές μεταξύ τους. Κατά τα τότε συμφωνηθέντα τόσο στο υπόγειο όσο και στο ισόγειο του ως άνω κτιρίου θα συστήνονταν κατ’ όροφο δύο αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, έκαστος δε από τους λοιπούς ορόφους θα αποτελούσε αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία. Θα διανέμονταν δε αυτές ως εξής. Έκαστος των συνιδιοκτητών θα έπαιρνε μία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου και μία του ισογείου, ο καθένας δε των συνιδιοκτητών θα έπαιρνε δύο από τους λοιπούς ορόφους (αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες) του κτιρίου. Κατά ρητή δε επιθυμία του ο πρωτότοκος υιός του Π….. Π……. θα ελάμβανε την ψιλή κυριότητα των δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών υπογείου και ισογείου, εγώ, ο δεύτερος των υιών του, την ψιλή κυριότητα μίας κατ’ όροφο αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας και τέλος η κόρη του Μ…….Π…., επίσης την ψιλή κυριότητα μίας κατ’όροφο αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Όμως, λίγους μήνες αργότερα και περί τα μέσα του έτους ... άρχισαν να εκδηλώνονται τα πρώτα συμπτώματα της νόσου ALTZHEIMER, από την οποία πάσχει πλέον και έκτοτε ο πατέρας μας. Το ενδιαφέρον όλης της οικογένειας επικεντρώθηκε από το χρόνο εκείνο στην αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής και κανείς από εμάς δεν ασχολήθηκε με τα διαδικαστικά θέματα υλοποίησης της επιθυμίας του πατέρα μας. Εξάλλου, επιθυμώντας να μην καταλάβει ο πατέρας μας τη βαρύτητα της ασθένειάς του και το μη αναστρέψιμο αυτής δεν επισπεύσαμε την όλη διαδικασία. Στη συνέχεια και με την πάροδο των ετών η κατάσταση της υγείας του πατέρα μου συνέχισε να επιδεινώνεται και έφθασε σε τέτοιο βαθμό συνεπεία της πάθησής του να αδυνατεί ολικά να επιμεληθεί των υποθέσεών του και ως εκ τούτου κρίθηκε από την οικογένειά μας επιβεβλημένο να υποβληθεί σε κατάσταση πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης. Πράγματι, μετά από αίτησή μας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν ……/…….. απόφαση του δικαστηρίου Σας, η οποία έθεσε τον πατέρα μου υπό πλήρη δικαστική συμπαράσταση και όρισε εμένα δικαστικό συμπαραστάτη του. Στη συνέχεια μετά από αίτησή μας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν …../… απόφαση του Δικαστηρίου Σας η οποία έδινε σε εμένα, ως δικαστικό συμπαραστάτη του πατέρα μου, την άδεια, μετά από σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου να προβώ στο όνομα και για λογαριασμό του πατέρα μου από κοινού με τον συνιδιοκτήτη Σ……Π……., σε σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών επί του ως άνω κοινού ακινήτου και σε διανομή αυτών. Πράγματι, δυνάμει του υπ’αριθμόν …/…….. συμβολαίου της συμβολαιογράφου ……… Μ….. Σ…. Ν………, νόμιμα μεταγεγραμμένου, συστάθηκαν οι αναλυτικά στο ως άνω συμβόλαιο διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες στο ως άνω κτίριο και έγινε διανομή αυτών μεταξύ των συνιδιοκτητών. Σημειωτέον, ότι τόσο εμείς όσο και ο αδελφός του πατέρα μας Σ……. Π……… σεβαστήκαμε απόλυτα την επιθυμία του υπό δικαστική συμπαράσταση Α. Π…….και η σύσταση των οριζοντίων ιδιοκτησιών και διανομή αυτών έγινα σύμφωνα μέ όσα προφορικά είχαν αποφασίσει οι δύο συνιδιοκτητες Σ. Π… και Α….. Π...

Κατόπιν αυτού οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες τις οποίες έχει πλέον στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του ο υπό δικαστική συμπαράσταση πατέρας μου Α……… Π…….. είναι αναλυτικά οι εξής: 1. Η υπό στοιχεία Υ-1 οριζόντια ιδιοκτησία – επαγγελματικός χώρος του υπογείου ορόφου, επιφανείας 164,25 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 40/1000 εξ αδιαιρέτου, όπως αναλυτικά αυτή περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και διανομής. 2. Η υπό στοιχεία Ι-1 οριζόντια ιδιοκτησία – κατάστημα του ισογείου ορόφου, επιφανείας 164, 25 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 100/1000 εξ αδιαιρέτου, όπως αναλυτικά αυτή περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και διανομής. 3. Η υπό στοιχεία Α΄ οριζόντια ιδιοκτησία – γραφείο του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 328,5 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 180/1000 εξ αδιαιρέτου, όπως αναλυτικά αυτή περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και διανομής. 4. Η υπό στοιχεία Γ΄ οριζόντια ιδιοκτησίας του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 328,5 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 180/1000, όπως αναλυτικά αυτή περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και διανομής.

Προκειμένου να εκπληρωθεί η επιθυμία του πατέρα μας για υλική συμβολή του στην επαγγελματική και κοινωνική μας αποκατάσταση, θα πρέπει να δοθεί από το Δικαστήριό Σας η άδεια να προβούμε στο όνομα του πατέρα μας σε γονικές παροχές της ψιλής κυριότητας των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών και συγκεκριμένα: 1. Η ψιλή κυριότητα των ως άνω υπό στοιχεία Υ-1 και Ι-1 οριζοντίων ιδιοκτησιών θα μεταβιβαστεί λόγω γονικής παροχής στον Π…… Π………. του Α………. 2. Η ψιλή κυριότητα της ως άνω υπό στοιχεία Α΄ οριζόντιας ιδιοκτησίας θα μεταβιβαστεί λόγω γονικής παροχής στον αιτούντα Γ……. Π…… του Α……. 3. Η ψιλή κυριότητα της ως άνω υπό στοιχεία Γ΄ οριζόντιας ιδιοκτησίας θα μεταβιβαστεί λόγω γονικής παροχής στην Μ……. Π…… του Α……... Θα πρέπει, επίσης, με την απόφαση του Δικαστηρίου Σας να ορισθεί ειδικός επίτροπος για την εκπροσώπηση του υπό δικαστική συμπαράσταση Α….. Π…….. κατά την υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων γονικής παροχής και τη διενέργεια όλων των σχετικών διαδικαστικών πράξεων. Ειδικός επίτροπος θα πρέπει να οριστεί ο ………, δικηγόρος ………, κάτοικος Αθηνών, οδός ……….

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου ΖΗΤΩ: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. 2. Να δοθεί άδεια του Δικαστηρίου Σας προκειμένου να μεταβιβασθεί λόγω γονικών παροχών η ψιλή κυριότητα των ως άνω αναλυτικά περιγραφομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών του υπό δικαστική συμπαράσταση Α…. Π……. στα τέκνα του.

Αθήνα, ….. Ο πληρεξουσίος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.