Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή διαπλάτυνσης διόδου σε περίκλειστο ακίνητο (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ….

ΑΓΩΓΗ

1. Α….Κ…,κατοίκου ….., οδός…αρ…, 2. Σ…..Τ…., κατοίκου…, οδός…αρ..

ΚΑΤΑ

1. Γ…Α…, κατοίκου…οδός…αρ…, 2. Ε…Α…, κατοίκου…οδός…αρ..

Στις ... απεβίωσε, χωρίς διαθήκη ο Α…Κ… του Σ…, κάτοικος εν ζωή…., ο οποίος κατέλειπε εγγύτερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους την πρώτη από εμάς, νόμιμη σύζυγό του και τη δεύτερη από εμάς, νόμιμο τέκνο του και κατά ποσοστό αδιαίρετα στην όλη κληρονομιαία περιουσία του ένα τέταρτο (1/4) και τρία τέταρτα (3/4) αντίστοιχα (ΑΚ 1815 και 1820). Με την υπ’αριθμόν …../... πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου….., νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου….σε τόμο…και αριθμό…., αποδεχθήκαμε την ως άνω κληρονομιά. Μεταξύ των ακινήτων που περιγράφονται στην ως άνω πράξη αποδοχής κληρονομιάς είναι και ένα αγρόκτημα που ευρίσκεται στη θέση «…» της περιφέρειας της κοινότητας……, εκτάσεως δύο (2) στρεμμάτων περίπου και εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΑΒΓ….Α στο από…τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Μ…Κ…, το οποίο σε σμίκρυνση επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο συνορεύει Ανατολικά σε πλευρά ΑΒ μήκους…….μέτρων με ιδιοκτησία της α΄ εναγομένης, βόρεια σε πλευρά…..μήκους…… μέτρων με ιδιοκτησία……., δυτικά σε πλευρά …μήκους…μέτρων με ιδιοκτησία……και νότια σε πλευρά…μήκους…μέτρων με ιδιοκτησία του β΄ εναγόμενου και σε πλευρά μήκους 1,5 μέτρου με δρόμο. Το ως άνω ακίνητο απέκτησε ο κληρονομούμενος δυνάμει του υπ’αριθμόν …./... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου ……, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου….σε τόμο…και αριθμό… . Του ως άνω ακινήτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω είμαστε συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου κατά ποσοστό 1/4 η α΄ από εμάς και 3/4 η β΄ από εμάς. Το προαναφερόμενο ακίνητό μας, όμως ήταν και είναι περίκλειστο από τις όμορες ιδιοκτησίες, επικοινωνεί δε αυτό με την κοινοτική οδό με δίοδο ιδιοκτησίας μας μήκους τριάντα πέντε (35) μέτρων περίπου και πλάτους 1,50 μέτρων περίπου, η οποία ευρίσκεται στη Νότια πλευρά του ακινήτου μας, διέρχεται μεταξύ των ιδιοκτησιών των εναγομένων και καταλήγει, όπως προαναφέραμε στην υπάρχουσα κοινοτική οδό νοτίως των ιδιοκτησιών αυτών. Η παραπάνω δίοδος αποτελούσε και αποτελεί τη μόνη πρόσβαση του ακινήτου μας προς κοινόχρηστο χώρο προς εξυπηρέτηση όλων των αναγκών επικοινωνίας του, ήτοι μεταφορά καρπών, λιπασμάτων κ.λ.π. Αυτή δε συνορεύει σε όλο το μήκος της ανατολικής πλευράς της με ακίνητο αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής της α΄ εναγομένης, εκτάσεως ενός (1) στρέμματος ή όσης εκτάσεως και αν είναι και το οποίο συνορεύει κατά τα λοιπά δυτικά σε πλευρά μήκους 35 μέτρων με την προπεριγραφόμενη ιδιοκτησία μας, βόρεια σε πλευρά μήκους…..μέτρων με ιδιοκτησία ….και νότια σε πλευρά μήκους……μέτρων με την ως άνω κοινοτική οδό. Η α΄ εναγομένη απέκτησε το παραπάνω ακίνητο δυνάμει του υπ’αριθμόν …./1953 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου……, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου…..σε τόμο και αριθμό…..

Επίσης, η πιο πάνω δίοδος σε ολόκληρη την δυτική πλευρά της συνορεύει με την ιδιοκτησία του β΄ των εναγομένων, ήτοι ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 700 τ.μ, το οποίο συνορεύει κατά τα λοιπά ανατολικά σε πλευρά μήκους 35 μέτρων με τη δική μας ως άνω ιδιοκτησία, βόρεια σε πλευρά μήκους….μέτρων με ιδιοκτησία…..και νότια σε πλευρά μήκους….μέτρων με την προαναφερθείσα κοινοτική οδό. Ο Β΄ των εναγομένων απέκτησε το παραπάνω ακίνητο δυνάμει του υπάριθμόν …./... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου……, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου…..σε τόμο και αριθμό….. Η προαναφερόμενη δίοδος, λόγω πλάτους, δεν ικανοποιεί αντικειμενικώς, με τις σημερινές συνθήκες, τις ανάγκες του ακινήτου μας και την οικονομική του χρήση και εκμετάλλευση. Είναι ως εκ τούτου ανεπαρκής καθώς δεν εξυπηρετεί τη διέλευση τροχοφόρων η χρήση των οποίων είναι απαραίτητη για την κάλυψη των σύγχρονων (καλλιεργητικών ή μη) αναγκών με αποτέλεσμα το ακίνητό μας να είναι περίκλειστο. Έτσι, αναγκαζόμαστε να μεταφέρουμε με τα χέρια ή με το καρότσι καθόλο το μήκος των 35 μέτρων αυτής, τόσο τον καρπό κατά τη συγκομιδή του όσο και τα αναγκαία προς τον οικονομικό σκοπό του ακινήτου μας υλικά και εργαλεία (λιπάσματα, σκαπτικά μηχανήματα κ.λ.π) από και προς την παρακείμενη κοινοτική οδό.

Επειδή επομένως, το ως άνω ακίνητό μας στερείται την αναγκαία δίοδο προς το δρόμο, δημόσιο, δημοτικό η κοινοτικό. Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1012 ΑΚ αν ακίνητο στερείται την αναγκαία δίδοδο προς το δρόμο, έχει δικαίωμα ο κύριός του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες έναντι εύλογης αποζημίωσης. Επειδή για την σύμφωνη προς τον προορισμό και την προσήκουσα οικονομική εκμετάλλευση του ακινήτου μας αυτού παρίσταται ανάγκη, όπως με απόφαση του Δικαστηρίου Σας παρασχεθεί η αναγκαία σε εμάς δίοδος Επειδή ως συγκύριοι κατά τα ως άνω ποσοστά του αποκλεισμένου (περίκλειστου) άλλως έχοντος ανεπαρκή δίοδο ακινήτου μας, δικαιούμεθα να ζητήσουμε από τους κυρίους των γειτονικών ακινήτων την προσήκουσα δίοδο προσφέροντας την ανάλογη αποζημίωση. Επειδή για την εξυπηρέτηση του ακινήτου μας και με τροχοφόρο η καλύτερη από κάθε άποψη δίοδος είναι αυτή που θα προκύψει από τη διαπλάτυνση της ήδη υπάρχουσας η οποία θα πρέπει να διαπλατυνθεί ανατολικά και δυτικά αυτής ώστε να αποκτήσει συνολικό πλάτος 3,5 μέτρα. Συγκεκριμένα, στην ανατολική πλευρά αυτής, ήτοι προς την ιδιοκτησία της α΄ εναγομένης κατά ένα μέτρο και καθόλο το μήκος των 35 μέτρων, ήτοι συνολικά κατά 35 τετραγωνικά μέτρα, στη δε δυτικά πλευρά αυτής, ήτοι στην ιδιοκτησία του β΄ εναγομένου, επίσης κατά ένα μέτρο και καθόλο το μήκος των 35 μέτρων, ήτοι συνολικά κατά 35 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον να διαμορφωθεί με τον κατάλληλο τεχνικό τρόπο και ενδεικτικά δια επιχωματώσεων η αποχωματώσεων και γενικά ομαλοποιήσεως του εδάφους, ώστε να διασφαλίζεται η διέλευσή μας πεζή, με ζώα, φορτηγό αυτοκίνητο και κάθε άλλο δυνάμενο να διέλθει τροχοφόρο. Επειδή η αιτούμενη διαπλάτυνση είναι η πλέον κατάλληλη για το ακίνητό μας αλλά και η πλέον ανώδυνη για τα ακίνητα των εναγομένων, καθώς είναι ευθεία και δεν μεταθέτει το βάρος σε άλλα ακίνητα κείται δε σε τμήμα βραχώδες, μικρό περιορισμένο και εντελώς απρόσοδο, ώστε να μην επιφέρει καμία ζημία στους εναγομένους. Επειδή εξάλλου, η ανάλογη αποζημίωση, με δεδομένο την ανά τ.μ. αξία της περιοχής, ανέρχεται σε ευρώ ... ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά σε ευρώ ... για την επιφάνεια των 35 τετραγωνικών μέτρων της α΄ εναγομένης και σε ευρώ ... για την επιφάνεια των 35 τερταγωνικών μέτρων του β΄ εναγόμενου. Επειδή η παρούσα αγωγή μας είναι νόμιμη και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και όσους θα προσθέσουμε κατά τη συζήτηση της παρούσας και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας ΖΗΤΟΥΜΕ: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας. 2. Να διαγνωσθεί δικαστικώς ότι το ακίνητό μας στερείται την αναγκαία δίοδο προς το δρόμο και ότι η πλέον πρόσφορη δίοδος του ακινήτου μας από και προς την κοινοτική οδό είναι η αιτούμενη και παραπάνω περιγραφόμενη και καθοριζόμενη κατά πλάτος, μήκος, εμβαδόν και οριοθέτηση. 3. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για την στο ιστορικό της παρούσας αιτία, στην ανοχή της διελεύσεώς μας από την επίδικη δίοδο πεζή, με ζώα, φορτηγό αυτοκίνητο και κάθε άλλο δυνάμενο να διέλθει τροχοφόρο, για την επικοινωνία με το ακίνητό μας. 4. Να μας επιτραπεί η με δαπάνη μας διαπλάτυνση και διαμόρφωση της διόδου για την ακώλυτη και άνετη διέλευσή μας. 5. Να οριστεί η καταβλητέα αποζημίωση σε ευρώ ... ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά σε ευρώ ... για την επιφάνεια των 35 τετραγωνικών μέτρων της α΄ εναγομένης και σε ευρώ ... για την επιφάνεια των 35 τετραγωνικών μέτρων του β΄ εναγόμενου. 6. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα, …/.../... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.