Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου της διαζευγμένης συζύγου κατά του πρώην συζύγου της (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΩΓΗ

Ε….Μ…του Ν…., κατοίκου ….Αττικής, οδός…..αρ….

ΚΑΤΑ

Γ…..Α… του Μ…., κατοίκου ……Αττικής, οδός….αρ….

Με τον εναγόμενο τελέσαμε νόμιμο θρησκευτικό γάμο, πρώτο και για τους δύο, στις ……, στην Αθήνα. Από το γάμο μας αυτό αποκτήσαμε ένα τέκνο, την ..., που γεννήθηκε στις …… . Ο ως άνω γάμος μας λύθηκε με συναινετικό διαζύγιο κατ’ άρθρο 1441 ΑΚ, δυνάμει της υπάριθμόν …… απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία στις ….. κατέστει αμετάκλητος και στη συνέχεια εκδόθηκε το από ….. διαζευκτήριο της αρμόδιας Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αφότου τελέστηκε ο γάμος μας, κατά τη διάρκειά του και μέχρι τη λύση του η περιουσία του εναγομένου πρώην συζύγου μου αυξήθηκε σημαντικά. Στην αύξηση αυτή συνέβαλα και εγώ αποφασιστικότατα και για το λόγο αυτό δικαιούμαι να απαιτήσω την απόδοση του μέρους της αύξησης που προέρχεται από τη δική μου συμβολή, αφού, αντιστρόφως, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η δική μου περιουσία δεν αυξήθηκε καθόλου. Κατά το χρόνο σύναψης του γάμου μας το ..., με τον εναγόμενο διατηρούσαμε ως επιχείρηση ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών στην …… Αττικής και συγκεκριμένα στο επί της οδού …… αριθ. ... ισόγειο κτίριο, το οποίο εκμισθώναμε, στην οποία επιχείρηση ήδη από το ... (πολύ πριν το γάμο μας δηλαδή) ήμουν συνέταιρος, όπως αποδεικνύεται και από τις σχετικές κατά το χρόνο εκείνο φορολογικές δηλώσεις και των δύο μας.

Πριν από το γάμο μας και οι δύο δεν είχαμε άλλα περιουσιακά στοιχεία ούτε χρέη. Κατά το χρόνο λύσεως του γάμου μας, εγώ μεν είχα αυξήσει την περιουσία μου μόνο κατά ένα Ι.Χ επιβατηγό αυτοκίνητο, μάρκας ………., ο δε εναγόμενος είχε αυξήσει την περιουσία του ή άλλως είχε ωφεληθεί κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής μας κατά τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία [περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων του εναγομένου]. Επισημαίνω ότι κατά τη διάρκεια του γάμου μας ο εναγόμενος πρώην σύζυγός μου και εγώ συμμετείχαμε εξίσου και ισοβαρώς στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών του γάμου μας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για το τέκνο μας, με χρήματα τα οποία κερδίζαμε από την επιχείρησή μας. Δεν είχαμε άλλα εισοδήματα πέρα αυτά της εργασίας μας στην κοινή μας επιχείρηση. Τονίζω δε ότι από τα χρήματα που κερδίζαμε από την εργασία μας ελάμβανα μόνο τα αναγκαία για τις ανάγκες του σπιτιού και του τέκνου μας, ενώ την αποκλειστική διαχείριση των οικονομικών μας θεμάτων είχε εξολοκλήρου και αποκλειστικά ο εναγόμενος πρώην σύζυγός μου, χωρίς ποτέ να μου αποδίδει λογαριασμό για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα. Τέλος, δεν έχω συνάψει με τον εναγόμενο καμία σύμβαση κατά το χρόνο πριν ή κατά τη διάρκεια του γάμου μας η οποία να αφορά τη ρύθμιση των περιουσιακών μας σχέσεων. Κατά το χρόνο λύσεως του γάμου μας αλλά και μέχρι σήμερα, η χρηματική αξία των ως άνω αποκτημάτων ή ωφελειών που σώζονται στο πρόσωπο του εναγομένου, όπως λεπτομερώς περιγράφησαν ως άνω ανέρχονται στο ποσό των …………(…..) ευρώ.

Έτσι η περιουσία του εναγομένου αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των ……(….) ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω και κατά το άρθρο 1400 ΑΚ έχω νόμιμο δικαίωμα να απαιτήσω από τον εναγόμενο την απόδοση του μέρους εκείνου της αύξησης της περιουσίας του που προέρχεται από δική μου συμβολή. Επομένως δικαιούμαι να απαιτήσω ποσοστό τουλάχιστον 50% , ήτοι ευρώ …..(…..). Άλλως και όλως επικουρικώς δικαιούμαι κατά το τεκμήριο του άρθρου 1400 παρ. 1 εδ β΄ ΑΚ, να ζητήσω να μου αποδώσει ο εναγόμενος το 1/3 της περιουσιακής του αύξησης, δηλ. να μου καταβάλει εντόκως από την επίδοση της παρούσας ευρώ ……(…..) άλλως και επικουρικώς, ο εναγόμενος υποχρεούται να μου καταβάλει το άνω ποσόν των ευρώ …….(……..), άλλως των …….(…….) και κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, διότι σύμφωνα με τα όσα ως άνω αναλυτικά εκτέθηκαν, ο εναγόμενος ωφελήθηκε αδικαιολόγητα και κατέστη πλουσιότερος κατά το ποσό αυτό από αιτίες μη νόμιμες, άλλως από αιτίες λήξασες, αφού οι αναφερθείσες παροχές μου προς αυτόν δεν είχαν τον χαρακτήρα νόμιμης και έγκυρης σύμβασης ή υποχρεώσεως επιβαλλόμενης από διάταξη νόμου αλλά αποτελούσαν απλή παράδοση χρημάτων η δε συναίνεσή μου για χρήση διατήρηση και εκμετάλλευσή τους από τον εναγόμενο τελούσε υπό την αίρεση της διατηρήσεως του γάμου μας, ο οποίος πλέον δεν υφίσταται και ο δημιουργηθείς και σωζόμενος πλουτισμός του έγινε σε βάρος της περιουσίας μου και με ισόποση αποθετική ζημία μου μετά τη θετική, αφού κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, με τα πιο πάνω χρήματα μου και με ανάλογη προς όφελος μου διάθεσή τους θα επαυξάνονταν η δική μου περιουσία κατά ποσό ίσο με το 50% άλλως και επικουρικώς με το 1/3 ως άνω, της αυξήσεως της περιουσίας του εναγομένου πρώην συζύγου μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τις ως άνω , κύρια και επικουρικές αιτίες να μου καταβάλει εντόκως από την επίδοση της αγωγής το ποσό των ευρώ …….(…..), άλλως και επικουρικώς το ποσό των ευρώ ……(……). Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα,……….. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.