Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ενοχικό δίκαιο - Αγωγή απόδοσης δανείου (υπόδειγμα δικογράφου)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΩΓΗ

1. Φ…….. Μ…….., κατοίκου…….. οδός ….. αρ…… και 2. Ε……. Α…….., κατοίκου …………

ΚΑΤΑ

Α…….. Α………, κατοίκου ………. οδός …..αρ………..

Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Μαΐου ..., συμφωνήσαμε στην Αθήνα, με την εναγόμενη, με την οποία διατηρούσαμε φιλικές σχέσεις , να της δανείσουμε, η μεν πρώτη από εμάς το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ο δε δεύτερος από εμάς το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000), προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή (η εναγόμενη) όπως μας δήλωσε, επείγοντα οικονομικά της θέματα. Έτσι, κατόπιν των διαβεβαιώσεων και παρακλήσεων της εναγομένης, στις οποίες πειστήκαμε και λόγω των σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης που υπήρχε μεταξύ μας (μεταξύ υμών και της εναγομένης), προχωρήσαμε στο προαναφερόμενο δανεισμό και της κατεβάλαμε. Κατά τη σύναψη του υπό κρίση δανείου, η εναγόμενη μας υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε να μας επιστρέψει τα πιο πάνω δοθέντα από εμάς ποσά, άτοκα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την σύναψη της σύμβασης δανείου.

Επειδή κατά την επέλευση της μεταξύ μας συμφωνημένης ημερομηνίας (το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Ιουλίου ...), κατά την οποία η εναγόμενη επρόκειτο να μας εξοφλήσει το επίδικο δάνειο, αυτή (η εναγομένη) δεν μας κατέβαλε κανένα ποσό. Επειδή έκτοτε επανειλημμένως διαμαρτυρηθήκαμε για την αντισυμβατική συμπεριφορά της εναγομένης, αντί όμως για τα προαναφερόμενα ποσά, εισπράτταμε νέες διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις για εξόφληση. Επειδή με την από 18/9/... εξώδικο διαμαρτυρία μας, δήλωση -και πρόσκληση, καλέσαμε την αντίδικο μας, να εξοφλήσει το οφειλόμενο σ' εμάς λόγω δανείου ποσό 5.000 ευρώ για την πρώτη από εμάς και ποσό 2.000 ευρώ για τον δεύτερο από εμάς- σε μία εβδομάδα από την επίδοση της πιο πάνω εξωδίκου. Επειδή το πιο πάνω χρονικό διάστημα παρήλθε άπρακτο, καταγγέλλεται έτσι η μεταξύ μας σύμβαση δανείου. Επειδή κανένα απολύτως ποσό δεν μας έχει καταβάλλει αυτή (η εναγόμενη) μέχρι και σήμερα. Επειδή και η άσκηση της παρούσας μας αποτελεί καταγγελία της μεταξύ μας υφιστάμενης σύμβασης. Επειδή η εναγόμενη είναι υποχρεωμένη να μας επιστρέψει τα δανεισθέντα από εμάς ποσά με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, για μεν την α' από εμάς το ποσό των 5.000 ευρώ, για δε τον β' από εμάς το ποσό των 2.000 ευρώ από της καταβολής των ποσών αυτών, δηλαδή από το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Ιουλίου ..., δηλαδή από της λήξεως του πιο πάνω δανείου, μέχρι την εξόφληση, διαφορετικά από την καταγγελία της μεταξύ μας υφιστάμενης σύμβασης, μέχρι την εξόφληση, διαφορετικά από την επίδοση της παρούσας μας, μέχρι την εξόφληση. Επειδή παρά τις οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας αρνείται η αντίδικος μας μέχρι και σήμερα να μας καταβάλλει τα πιο πάνω ποσά, πρέπει να υποχρεωθεί σε τούτο και με δικαστική απόφαση. Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση να κηρυχθεί η απόφαση ου θα εκδώσετε, προσωρινά εκτελεστή. Επειδή η παρούσα μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή. Επειδή για την απόδειξη των ισχυρισμών μας προτείνω μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙ' ΑΥΤΟ και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας και με τα όσα θα προσθέσουμε κατά τη συζήτηση ΖΗΤΟΥΜΕ Να γίνει δεκτή η αγωγή μας. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μας καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας μας το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ και μάλιστα το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την α' από εμάς και το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) για τον β' από εμάς και τούτο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Ιουλίου ..., δηλαδή από της λήξεως του χρόνου της μεταξύ μας υφιστάμενης σύμβασης δανείου, ημερομηνία κατά την οποία έγιναν τα πιο πάνω ποσά απαιτητά, διαφορετικά από την 30-11-... οπότε και καταγγέλθηκε η στο ιστορικό της παρούσας αναφερόμενη σύμβαση δανείου, διαφορετικά από την επίδοση της αγωγής μας και μάλιστα μέχρι την εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα .../.../... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.