Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή αδικοπραξίας (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΩΓΗ

Δ…….. Π………. του Π…………, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός ………… αρ…..

ΚΑΤΑ

Του Μ…………. Κ……….. του Β…………., κατοίκου Αθηνών, οδός ……….αρ…..

Από το έτος ... περίπου έχω συνάψει με την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία «………………» συμβάσεις ασφαλίσεως τόσο ατομικές, όσο και συγγενικών μου προσώπων (τέκνων, συζύγου κ.λ.π). Για τα θέματα που ανέκυπταν από την εξέλιξη των ασφαλιστικών αυτών συμβάσεων ερχόμουν σε επικοινωνία και είχα συνεργασία με τον εναγόμενο, ο οποίος τον καιρό εκείνο ήταν ασφαλιστικός πράκτορας της ως άνω Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας. Η συνεργασία μας αρχικά ήταν άψογη και έτσι κέρδισε πλήρως την εμπιστοσύνη μου. Τον Ιούλιο του ... και μετά από προτροπή του με έπεισε να του εμπιστευθώ χρήματα ύψους……………….(……….) ευρώ προκειμένου να μου τα επενδύσει, όπως μου εδήλωσε, σε αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας «………………….», το οποίο αποτελούσε αρίστη επένδυση και με μεγάλη απόδοση, όπως ο ίδιος μου δήλωσε. Πράγματι, έχοντας εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του για την άριστη μέχρι την στιγμή εκείνη συνεργασία μας, στις ... κατέθεσα στον υπ' αριθμόν …………………. τραπεζιτικό λογαριασμό του εναγομένου στην Τράπεζα ……………. το ποσό των ………………(………) ευρώ.

Περί τον Οκτώβριο του ... και μετά από επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις μου προς τον εναγόμενο, τον οποίο καλούσα να μου παραδώσει τα αποδεικτικά επένδυσης των χρημάτων μου σε αμοιβαία κεφάλαια, όπως επανειλημμένα μου είχε δηλώσει ότι είχε πράξει, αυτός υποχρεώθηκε και μου αποκάλυψε ότι τίποτε τέτοιο δεν είχε πράξει, καθώς λόγω ατομικών οικονομικών του προβλημάτων παρακράτησε τα χρήματα μου, τα οποία και χρησιμοποίησε για την κάλυψη δικών του αποκλειστικώς αναγκών και υποχρεώσεων. Κατόπιν πιέσεων μου και προκειμένου να μην έπαιρνε το ζήτημα διαστάσεις, μου ζήτησε ανοχή λίγων ημερών προκειμένου να πραγματοποιούσε άμεσα την ως άνω επένδυση για λογαριασμό μου. Προκειμένου δε να με καθησυχάσει και να με πείσει για την σοβαρότητα των λεγομένων του, εξέδωσε σε διαταγή του και μεταβίβασε σε εμένα με οπισθογράφηση, μία τραπεζική επιταγή (την υπ' αριθμόν ………………) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………., με χρέωση του με αριθμό …………….. λογαριασμού του, ποσού ……………… ευρώ, με ημερομηνία λήξεως την ... . Καθόλο δε το χρονικό αυτό διάστημα και μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία της επιταγής ο εναγόμενος μου δήλωνε ότι το θέμα είχε τακτοποιηθεί, χωρίς όμως να μου παραδίδει παρά τα συνεχή αιτήματα μου τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Κατά την αναγραφόμενη στην άνω επιταγή ημερομηνία, ήτοι στις ... , ο εναγόμενος επικοινώνησε μαζί μου και μου εζήτησε να μην εμφανίσω στην Τράπεζα την επιταγή, την οποία με διαβεβαίωσε ότι θα εξοφλούσε ο ίδιος σε λίγες ημέρες. Εκμεταλλευόμενος για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη μου, με παραπλάνησε και με συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις και εκ μέρους του δηλώσεις περί άμεσης επιστροφής του ποσού, επέτυχε να παρέλθει η προθεσμία των 8 ημερών νόμιμης εμφάνισης της επιταγής και να χάσω ως εκ τούτου το δικαίωμα σφράγισης της επιταγής και τα αναγωγικά μου δικαιώματα ως δικαιούχος εξ οπισθογραφήσεως αυτής.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές και εν γένει προφορικές οχλήσεις μου, και την από ... εξώδικη δήλωση μου, η οποία του επιδόθηκε νόμιμα στις ... σύμφωνα με την με αριθμό ………../... έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή …………., με την οποία τον καλούσα να μου αποδώσει το ως άνω ποσό των …………………(………………) ευρώ, ο εναγόμενος ουδέν χρηματικό ποσό μου απέδωσε και καμμία είδους επένδυση δεν πραγματοποίησε για λογαριασμό μου με τα οφειλόμενα χρήματα. Η παραπάνω υπαίτια και ζημιογόνος συμπεριφορά του εναγομένου συνιστά αδικοπραξία εις βάρος μου, η οποία μου επέφερε τόσο περιουσιακή ζημία όσο και ηθική βλάβη. Η περιουσιακή μου ζημία ανέρχεται στο ποσό των …………… (………….) ευρώ, το οποίο ο εναγόμενος υπεξαίρεσε και το οποίο θα πρέπει να υποχρεωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου Σας και μάλιστα προσωρινά εκτελεστή, να μου αποδώσει νομιμότοκα από την επομένη της επιδόσεως σε αυτόν της ως άνω εξώδικης δηλώσεως μου, άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Η άνω συμπεριφορά του εναγομένου είχε σαν αποτέλεσμα την ταλαιπωρία μου καθώς υποχρεώθηκα επανειλημμένως να ενοχλώ τον εναγόμενο προκειμένου να με ενημερώσει για την δήθεν επένδυση που θα πραγματοποιούσε για λογαριασμό μου και για την τύχη των χρημάτων μου και να εισπράττω τον εμπαιγμό του για πολλούς μήνες και να αγωνιώ για την τύχη των χρημάτων μου.

Επειδή ο εναγόμενος μου οφείλει το ποσό των ………………. (………….) ευρών νομιμότοκα από την επομένη της επιδόσεως σε αυτόν της ως άνω εξώδικης δηλώσεως μου, άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Επειδή ο εναγόμενος με εξαπάτησε και από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του έχω υποστεί αφενός μεν περιουσιακή ζημία αφετέρου δε ηθική βλάβη προς εύλογη ικανοποίηση της οποίας ο εναγόμενος θα πρέπει να μου καταβάλει το χρηματικό ποσό των …………….. (…………) ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την εξόφληση. Επειδή ο εναγόμενος παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου αρνείται και δεν μου έχει μέχρι σήμερα καταβάλει τα όσα μου οφείλει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου ΖΗΤΩ: 1. Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. 2. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλλει το ποσό των …………(…….) ευρώ νομιμότοκα από την επομένη της επιδόσεως σε αυτόν της ως άνω εξώδικης δηλώσεως μου, ήτοι από ..., άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 3. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλει το χρηματικό ποσό των ………………(…………) ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την εξόφληση, ως εύλογη ικανοποίηση της ηθικής βλάβης την οποία έχω υποστεί. 4. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά τις παραπάνω καταψηφιστικές διατάξεις της. 5. Να διαταχθεί η προσωπική κράτηση του εναγομένου μέχρι ένα χρόνο λόγω της αδικοπραξίας. 6. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα, …/…/... Ο πληρεξουσίος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.