Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εμπράγματο δίκαιο - Αγωγή διεκδικητική ακινήτου (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …

ΑΓΩΓΗ (Διεκδικητική ακινήτου)

1. … , 2. … και 3. … , κατοίκων …

ΚΑΤΑ

Α. Τ. το γένος Ι. Δ., κατοίκου … .

Είμαστε συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι κατά το 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος από εμάς , ενός οικοπέδου έκτασης 1.019,93 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια του Δήμου … στη θέση "…" και στο Οικοδομικό Τετράγωνο … του σχεδίου της πόλεως … και συνορεύει με ιδιοκτησίες … . Του παραπάνω ακινήτου είμαστε συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι κατά το 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος από εμάς με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας επειδή το νεμόμεθα και το κατέχομε από το 1973, ήτοι πλέον των είκοσι (20) ετών, συνεχώς, ανεπίληπτα και αδιατάρακτα, διανοία συγκυρίων και με καλή πίστη, ασκώντας σ' αυτό όλες τις προσιδιάζουσες στη φύση και στον προορισμό του ακινήτου πράξεις νομής και κατοχής και με την οριοθέτησή του. Όμως, τον παρελθόντα Ιούνιο μήνα του έτους 2000, η αντίδικος, παρόλο που γνώριζε ότι δεν είχε κανένα απολύτως δικαίωμα επί του προπεριγραφέντος ακινήτου, κατέλαβε παράνομα το παραπάνω ακίνητο, μας απέβαλε από αυτό και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να κατέχει τούτο παράνομα παρά τις επανειλημμένες προς αυτήν οχλήσεις μας, ισχυριζόμενη ότι της ανήκει.

Επειδή είμαστε συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι του παραπάνω ακινήτου, το οποίο αποκτήσαμε με έκτακτη χρησικτησία δεδομένου ότι το νεμόμεθα συνεχώς και αδιάκοπα, με καλή πίστη και διανοία συγκυρίων από το 1973, ήτοι από είκοσι (20) και πλέον έτη, ωσότου η αντίδικος μας απέβαλε απ' αυτό. Επειδή η εναγόμενη κατέλαβε εξ ολοκλήρου το παραπάνω ακίνητο, επί του οποίου δεν έχει κανένα δικαίωμα και πρέπει γι΄ αυτό με απόφαση αυτού του Δικαστηρίου να αναγνωρισθεί ότι είμαστε αποκλειστικοί συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι κατά το 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος και συγχρόνως να διαταχθεί η αποβολή της αντιδίκου από αυτό και η απόδοσή του σ' εμάς. Επειδή επομένως, εν όψει της άρνησης της εναγομένης, έχομε δικαίωμα κατ΄ άρθρο 1094 του Α.Κ. να ζητήσομε δικαστικώς, με απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, η οποία πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή λόγω της προφανούς ζημίας που θα υποστούμε από την καθυστέρηση που συνεπάγεται η έκδοση τελεσίδικης απόφασης ως μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μας αποδώσει την νομή και κατοχή του επιδίκου ακινήτου μας και σε περίπτωση άρνησής της, να διαταχθεί η βιαία αποβολή της από αυτό. Επειδή η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, δηλαδή η αξία του επιδίκου ακινήτου ανέρχεται σε ... ευρώ. Επειδή η αγωγή μας είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, φέρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο, υλικά και τοπικά, Δικαστήριο.

Για όλα αυτά και για όσα προσθέσομε ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας. Να αναγνωρισθούμε συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι κατά το 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος από εμάς του ακινήτου που περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης μας το οποίο κατέχομε με έκτακτη χρησικτησία δεδομένου ότι το νεμόμεθα συνεχώς και αδιάκοπα με καλή πίστη και διανοία συγκυρίων από το έτος 1973, ήτοι πλέον των είκοσι (20) ετών, μέχρι την αποβολή μας. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μας αποδώσει το παραπάνω ακίνητο και εν αρνήσει της, να διαταχθεί βίαια αποβολή της και η νόμιμη εγκατάστασή μας σ' αυτό. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, κατά την παραπάνω διάταξή της. Να απαγορευθεί στην αντίδικο κάθε μελλοντική διατάραξη της κυριότητας, νομής και κατοχής επί των παραπάνω ακινήτων μας, με την απειλή κατ΄ αυτής χρηματικής ποινής 300 ευρώ και προσωπικής κράτησης για κάθε διατάραξη και για τη συμμόρφωσή της στις διατάξεις της απόφασης που θα εκδοθεί. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.