Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση για διορισμό προσωρινού διαχειριστή επίκοινου πράγματος (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ

Α.Β.Γ., κατοίκου Αθηνών, οδός .................... αρ. ..........

ΚΑΤΑ

Δ.Ε.Ζ., κατοίκου Αθηνών, οδός …………, αρ. ……

Με τον καθού είμαστε συγκύριοι, έκαστος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ήτοι του υπό στοιχ. Β-1 διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας κειμένης στην Κυψέλη επί της οδού ………, αρ. ….., το οποίο διαμέρισμα είναι επιφανείας 150 τετρ. μέτρων και αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Το ως άνω διαμέρισμα περιήλθε σε μένα κατά το ποσοστό αυτό εξ αγοράς από τον Θ.Ι.Κ. δυνάμει του υπ’ αριθ. ….. αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ………….. που έχει νομίμως μεταγραφεί στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο ……… και αριθμό …….. Στον δε καθού περιήλθε κατά το υπόλοιπο εξ αδιαιρέτου ποσοστό 50%, εκ κληρονομίας εξ αδιαθέτου του αποβιώσαντος στις …… πατρός του Θ.Ι.Κ. (που ήταν και δικαιοπάροχός μου ως προς το έτερο ποσοστό 50% του διαμερίσματος). Το ως άνω διαμέρισμα ήταν μισθωμένο προς τον ………. για χρήση κύριας κατοικίας, δυνάμει του από …….. ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως που είχε καταρτισθεί από τον δικαιοπάροχό μας και ήδη η μίσθωση αυτή έχει λήξει από ……… λόγω παρελεύσεως της συμβατικής της διάρκειας.

Επειδή η διοίκηση και χρησιμοποίηση του εν λόγω διαμερίσματος δεν καθίσταται εφικτό να καθορισθεί με κοινή απόφαση ημών των κοινωνών, δοθέντος ότι ο διαχειριστής ………., που είχαμε ομόφωνα επιλέξει δεν εκτελεί τα καθήκοντα του και αδιαφορεί για την έξωση του ως άνω μισθωτή, ο οποίος παραμένει έκτοτε στο μίσθιο με το αυτό μίσθωμα, ο δε καθού δεν συμφωνεί στην ανάκληση του διαχειριστή. Επειδή προτίθεμαι, μετά την απόδοση του ως άνω κοινού ακινήτου από τον νυν μισθωτή, να χρησιμοποιήσω το ως άνω ακίνητο ως επαγγελματική στέγη εμού του ιδίου καταβάλλοντας στον συνιδιοκτήτη και νυν καθ' ού η παρούσα αίτηση, ως μηνιαίο μίσθωμα του ιδανικού του μεριδίου επί του ακινήτου (1/2 εξ αδιαιρέτου) το ποσό των ευρώ ...................., αναπροσαρμοζόμενο κατ' έτος κατά ποσοστό ίσο προς το 100% του ύψους του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για τις εμπορικές μισθώσεις, ή πλέον δύο (2) μονάδων. Επειδή συντρέχει επείγουσα περίπτωση να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, καθόσον μετά τη λήξη του χρόνου της υφισταμένης μισθώσεως, αν και είναι άμεση ανάγκη να ληφθεί απόφαση περί του τρόπου περαιτέρω διοικήσεως και εκμεταλλεύσεως του κοινού πράγματος, ο καθ' ου δεν ενδιαφέρεται να επιληφθεί της ρυθμίσεως του τρόπου διοικήσεως του κοινού πράγματος και να συνδράμει στην ενέργεια των απαραιτήτων πράξεων προς τον σκοπό προσφορότερης και πλέον συμφέρουσας εκμεταλλεύσεως αυτού, αποφεύγει δε να επικοινωνήσει μαζί μου, ώστε να ληφθεί κοινή απόφαση επί του θέματος αυτού.

Επειδή επιπροσθέτως υφίσταται επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος επιβάλλουν την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως δια της λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, διότι η βραδύτητα επίλυσης της συγκεκριμένης διαφοράς θα επιφέρει ουσιώδη και αναπότρεπτη άλλως βλάβη, τόσο σε εμέ όσο και στον καθ' ού η αίτηση, καθόσον η ουσιαστική ανυπαρξία διαχειριστού αποστερεί την δυνατότητα ελευθερώσεως του ακινήτου δια της αποβολής του παρακρατούντος τούτο μισθωτή. Επειδή για τους λόγους αυτούς συντρέχει άμεση και επείγουσα ανάγκη να διοριστεί ως προσωρινός διαχειριστής του άνω κοινού πράγματος, ο προτεινόμενος δια της παρούσης δικηγόρος Αθηνών .......... ...................., κάτοικος Αθηνών, οδός .................... αρ. .........., ο οποίος διαθέτει γνώση και εμπειρία στο χώρο των μισθώσεων ακινήτων, ή άλλως οποιοδήποτε κατάλληλο πρόσωπο κατά τη κρίση του Δικαστηρίου ώστε να ενεργήσει κάθε πρόσφορη πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως του κοινού πράγματος (έγερση της σχετικής εξωστικής αγωγής, αποβολή μισθωτή κλπ.). Επειδή, το Δικαστήριό τούτο είναι κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως ως πλησιέστερο στον τόπο, όπου θα εκτελεστούν τα αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα αφού το κοινό ακίνητο βρίσκεται στην Αθήνα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου, ΖΗΤΩ Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα. Να διορισθεί προσωρινός διαχειριστής, ως πρόσφορο μέτρο διοικήσεως και εκμεταλλεύσεως του αναφερομένου στο ιστορικό της παρούσης επίκοινου ακινήτου, ο δικηγόρος Αθηνών .......... ...................., κάτοικος Αθηνών, οδός .................... αρ. .........., άλλως οποιοδήποτε κατάλληλο πρόσωπο κατ’ επιλογή Δικαστηρίου, προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση κάθε πράξεως διοικήσεως και διαχειρίσεως του κοινού πράγματος, να καταγγείλει την υφισταμένη σύμβαση μισθώσεως λόγω λήξεως του χρόνου αυτής και να ασκήσει για την ως άνω αιτία την σχετική αγωγή αποδόσεως του μισθίου. Μετά δε την απόδοση του μισθίου κοινού ακινήτου, και την αποβολή του μισθωτή να συνάψει με εμένα σύμβαση μισθώσεως του επικοίνου διαμερίσματος για χρήση επαγγελματικής στέγης με μηνιαίο μίσθωμα .................... ευρώ αναπροασαρμοζόμενο κατ' έτος κατά ποσοστό ίσο προς το 100% του ύψους του Δ.Τ.Κ., όπως ανακοινώνεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. πλέον δύο (2) μονάδων, και να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί για την περαίωση των άνω εντολών, και Να καταδικασθεί ο καθ' ου στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα .............................. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.