Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ενοχικό δίκαιο - Μεσιτεία - Ειδικές διαδικασίες - Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας - Αγωγή για καταβολή μεσιτικής αμοιβής (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ………

ΑΓΩΓΗ

Β.Γ.Δ., κατοίκου …………………

ΚΑΤΑ

Ε.Α.Α., κατοίκου ………………..

Είμαι επαγγελματίας μεσίτης αστικών συμβάσεων, κάτοχος νόμιμης άδειας και διατηρώ μεσιτικό γραφείο επί της οδού ………………… στην …….. . Στις ../…/… συνήψα ενταύθα σύμβαση με τον εναγόμενο, με την οποία ανέλαβα την υποχρέωση να διενεργήσω έρευνα αγοράς και να υποδείξω στον τελευταίο, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την υπογραφή της συμβάσεως (ήτοι μέχρι την …/…/…), προσφερόμενο προς αγορά διαμέρισμα πολυκατοικίας, το οποίο να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ενδιέφεραν τον εναγόμενο, δηλαδή να βρίσκεται στην περιοχή του κέντρου της πόλης ή πάντως σε περιοχή εξυπηρετούμενη από τα μέσα μαζικής μεταφοράς να έχει εμβαδόν 100 τ.μ. τουλάχιστον και να κείται στους τελευταίους ορόφους («ρετιρέ») οικοδομής παλαιότητας κατασκευής όχι μεγαλύτερης των δέκα (10) ετών. Η αμοιβή μου για την παραπάνω μεσιτεία συμφωνήθηκε σε ποσοστό 2% επί του πραγματικού τιμήματος του διαμερίσματος καταβλητέα από τον εναγόμενο με την κατάρτιση της οριστικής συμβάσεως αγοραπωλησίας.

Ενεργώντας στα πλαίσια της άνω σύμβασης εντολής, διενήργησα δημοσιεύσεις αγγελιών σε ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας οι οποίες απέφεραν αποτέλεσμα και συνακολούθως την …/…/…, υπέδειξα στον εναγόμενο ένα διαμέρισμα αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, εμβαδού 110 τ.μ., στον 6ο όροφο της επί της οδού …………… πολυκατοικίας εμφαινόμενο υπό στοιχεία, ΣΤ-1 στη Πράξη Συστάσεως Οροφοκτησίας υπ’ αριθ. …/…. του Συμβ/φου ………, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, και λοιπούς βοηθητικύς χώρους και έχον ποσοστό συγκυριότητας στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής ……..% εξ αδιαιρέτου, το οποίο ο εναγόμενος βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και αγόρασε από τον Ζ.Ι.Θ., αντί του τιμήματος των …….. ευρώ, δυνάμει του ……/…. αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου ……….., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του ενταύθα Υποθηκοφυλακείου, στον τόμο ……. και αριθμό ………….. και στο οποίο γίνεται ρητή μνεία για τη μεσολάβησή του. Πλην όμως ο εναγόμενος, παρά το γεγονός ότι απέκτησε το παραπάνω διαμέρισμα, με την ενεργή διαμεσολάβηση και κατόπιν υποδείξεώς μου, εν τούτοις αρνείται αδικαιολόγητα και υπαίτια, παρά τις επανειλημμένες έκτοτε προς τούτο οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου, να μου καταβάλει την κατά τα άνω συμφωνημένη αμοιβή μου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των …………. ευρώ (2% Χ …….).

Επειδή η κατάρτιση της παραπάνω σύμβασης αγοραπωλησίας ήλθε ως αποτέλεσμα των εκ μέρους μου προσπαθειών, της έρευνας και της υπόδειξης προς τον εναγόμενο του κατάλληλου διαμερίσματος και, επομένως, ενόψει της άρνησης του εναγομένου, έχω νόμιμο δικαίωμα να ζητήσω όπως, με απόφαση αυτού του δικαστηρίου, η οποία πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή λόγω της προφανούς ζημίας που θα υποστώ από την καθυστέρηση που συνεπάγεται η έκδοση τελεσίδικης απόφασης, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλει το ποσό των ……. ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της υπογραφής της συμβάσεως, δηλαδή από …/…/…., που ορίσθηκε ως δήλη ημέρα προς εκπλήρωση της παροχής του, άλλως από την επίδοση της παρούσης. Επειδή η παρούσα αγωγή μου είναι νόμιμη και βάσιμη, φέρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο, υλικά και τοπικά, δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και όσα θα προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσης και με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μου ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, να μου καταβάλει το ποσό των ………. ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από …./…/……, άλλως από την επίδοση της αγωγής. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.

………… …./…/… Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.