Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση αφαίρεσης ανακριβούς κληρονομητηρίου - Αίτηση κήρυξης ανακριβούς κληρονομητηρίου ως ανίσχυρου

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ………… (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

Α.Β.Γ., κατοίκου ……… ………….., οδός ………….., αρ. …..

ΚΑΤΑ

Δ.Ε.Ζ., κατοίκου ………. …………, οδός ……………, αρ. ……

Ο Ε.Δ.Ζ., ο οποίος απεβίωσε στις ………… στην ………….., με την από …………. ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κύρια με την υπ’ αριθ. …/……. Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου …………., εγκατέστησε κληρονόμους του κατ’ ισομοιρία σε ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία του, αφενός τον Χ.Ψ.Ω. κατά το ποσοστό του ½ εξ αδιαιρέτου και αφετέρου τον καθού η αίτηση γιο του, Δ.Ε.Ζ., κατά το ποσοστό επίσης του ½ εξ αδιαιρέτου. Με την υπ’ αριθ. …/…. απόφαση του Δικαστηρίου τούτου που εκδόθηκε κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτηση του καθού πριν από την δημοσίευση της ανωτέρω διαθήκης, παρασχέθηκε σε αυτόν (καθού) κληρονομητήριο ότι είναι ο μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του πατέρα του, Ε.Δ.Ζ., σε ολόκληρη την κληρονομία του τελευταίου.

Επειδή συνεπώς το κληρονομητήριο αυτό είναι ανακριβές, δεδομένου ότι σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν η κληρονομική μερίδα του καθού η αίτηση ανέρχεται στο ήμισυ της κληρονομίας του αποβιώσαντος Ε.Δ.Ζ., (εφόσον συντρέχει με άλλο εγκατάστατο κληρονόμο κατ’ ισομοιρία) και όχι στο σύνολο αυτής, όπως εσφαλμένα αναφέρεται. Επειδή επομένως συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διαταχθεί η αφαίρεση του ως άνω κληρονομητηρίου από τον καθού η αίτηση. [Ή εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης: Επειδή δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του άνω κληρονομητηρίου από τον καθού, διότι αυτός το απώλεσε κατά ………., ώστε πρέπει να κηρυχθεί αυτό ανίσχυρο και να διαταχθεί η δημοσίευση δια του τύπου περιλήψεως της αποφάσεως που θα εκδοθεί]. Επειδή έχω έννομο συμφέρον για την υποβολή της υπό κρίση αιτήσεως, καθόσον είμαι οφειλέτης της κληρονομίας και συγκεκριμένα όφειλα στον κληρονομούμενο το ποσό των ………. ευρώ προς απόδοση άτοκου δανείου που συνομολογήσαμε στις ……….. και ήδη είμαι υπόχρεος να καταβάλω το χρέος αυτό στους κληρονόμους κατά λόγο της κληρονομικής τους μερίδας. Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη και βάσιμη

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να διαταχθεί η αφαίρεση από τον καθού του κληρονομητηρίου που παρασχέθηκε σε αυτόν με την υπ’ αριθ. …../…… απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ………….. Ή: Να κηρυχθεί ανίσχυρο το κληρονομητήριο που παρασχέθηκε στον καθού με την υπ’ αριθ. …./….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……… Να διαταχθεί η δημοσίευση δια του τύπου περίληψης της αποφάσεως που θα εκδοθεί, και Να καταδικασθεί ο καθού η αίτηση στη δικαστική μου δαπάνη.

……….., …./…./….. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.