Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας διαθήκης (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ .....

Αγωγή

1. Μ.Ε.Σ., κατοίκου …………………., οδός …………, αρ. … , 2. Ε.Ε.Σ., κατοίκου ………………….., οδός ……….., αρ. …. , 3. Σ.Ε.Σ., κατοίκου ………………….., οδός ………., αρ. …..

Κατά

1) Του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «………………….», που εδρεύει στ…. και εκπροσωπείται νομίμως, 2) Του φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «…………» που εδρεύει στ… και εκπροσωπείται νομίμως.

Κοινοποιουμένη

Προς το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών

Την …. Ιουνίου 200.. απεβίωσε στον Πειραιά σε ηλικία ενενήντα (90) ετών η Μ. χήρα Π.Α. το γένος Σ. και Κ.Κ., κάτοικος όσο ζούσε Πειραιά, αφήνοντας μόνους επιζώντες εγγύτερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους εμάς τους ενάγοντες και συγκεκριμένα ως τέκνα της προαποβιωσάσης αδελφής της Χ. χήρας Ε.Σ., το γένος Σ. και Κ.Κ., (άρθρ. 1814 Α.Κ.). Η αποβιώσασα επί μία τουλάχιστον δεκαετία πριν από το θάνατό της έπασχε από γεροντική άνοια με έκδηλη αμνησία, δηλαδή από νόσο διαρκή και χρόνια, η οποία αποκλείει την χρήση του λογικού, συνεπεία δε της νόσου αυτής τελούσε σε αδυναμία να επιμεληθεί των προσωπικών της υποθέσεων και της περιουσίας της. Για τον λόγο αυτό τελικά τέθηκε αυτή σε κατάσταση στερητικής δικαστικής συμπαράστασης δια της υπ’ αριθ. …/99 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου ………..

Μετά τον θάνατό της, δυνάμει του υπ’ αριθμ. …./….200.. πρακτικού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. ……/….1993 δημόσια διαθήκη της, συνταχθείσα ενώπιον του Συμβολαιογράφου ……………, με την οποία η αποβιώσασα φέρεται να διαθέτει την ………. περιουσία που θα ευρεθεί, μετά τον θάνατό της ως εξής: Ι. Στο Ίδρυμα με την επωνυμία «…………» (1ο εναγόμενο) καταλείπει ένα διαμέρισμα αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια κ.λ.π. βοηθητικούς χώρους και ευρισκόμενο στον δεύτερο υπέρ το ισόγειο όροφο της κείμενης στην Αθήνα και επί της οδού ………… αριθμός ….. πολυκατοικίας, μαζί με όλη την ευρισκομένη στο εν λόγω διαμέρισμα οικοσκευή, ήτοι ενδεικτικώς έπιπλα, σκεύη, ρουχισμό κλπ. υπό τον όρο όπως το διαμέρισμα αυτό με την οικοσκευή δοθεί από το τιμώμενο ίδρυμα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εξερχομένη, κατά το έτος του θανάτου της διαθέτιδος, τρόφιμο του ως άνω Ιδρύματος, η οποία κατά την κρίση του Διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος αυτού επέδειξε άριστη διαγωγή και κλίση προς μάθηση. Σε περίπτωση που τα ως άνω προσόντα (αρίστη διαγωγή και κλίση προς μάθηση) συγκεντρώνουν περισσότερες από μια τρόφιμοι, τότε να διενεργείται από το Συμβούλιο κλήρωση προς ανάδειξη μιας τροφίμου. 2. Στο σωματείο με την επωνυμία «………..» καταλείπει τρεις χιλιάδες (3.000) χρυσές λίρες Αγγλίας φυλασσόμενες στην υπ’ αριθμό 182 θυρίδα της Εμπορικής Τραπέζης. Δια της εν λόγω διαθήκης η διαθέτις διόρισε ως εκτελεστές αυτής τους δικηγόρους Ν.Δ.Π., κάτοικο Πειραιώς και Ι.Κ.Φ., κάτοικο …………., ως αμοιβή τους δε καθόρισε το ποσό των ……. ευρώ για έκαστο, ήτοι για αμφοτέρους ευρώ ……….. πληρωτέες από την κληρονομική μερίδα του δεύτερου εναγόμενου.

Επειδή η ανωτέρω διαθήκη είναι άκυρη δεδομένου ότι κατά τον χρόνο που συνετάγη, ήτοι την …/…/1993 η διαθέτις Μ.Α., άγουσα τότε το 83ον έτος της ηλικίας της, δεν είχε συνείδηση των πραττομένων και εστερείτο της χρήσεως του λογικού εξ αιτίας της ιστορούμενης μακροχρονίας γεροντικής ανοίας, από την οποία έπασχε αυτή, με τις εντεύθεν, ως ανωτέρω αναφερθείσες συνέπειες, και συνεπώς δεν εκφράζει την αληθή και ελεύθερη βούλησή της. Επειδή οι εναγόμενοι προβάλλουν δικαιώματα επί της κληρονομίας της αποβιωσάσης, ερειδόμενα επί της ως άνω διαθήκης και ως κατ’ ουσία εγκατάστατοι στην κληρονομία αυτή. Επειδή καμμία άλλη διαθήκη της Μ. χήρας Π.Α. το γένος Σ.Κ. δεν έχει δημοσιευθεί.

Επειδή, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι αυτής, κατά το ένα τρίτο (1/3) εξ αδιαιρέτου καθένας από εμάς επί της όλης κληρονομίας, έχουμε έννομο συμφέρον να αναγνωρισθεί δικαστικώς η ακυρότητα της άνω διαθήκης, καθώς και το κληρονομικό δικαίωμα καθενός από εμάς επί της ως άνω κληρονομίας. Επειδή οι ορισθέντες, από την άνω διαθέτιδα, ως εκτελεστές της διαθήκης δικηγόροι Ν.Π. και Ι.Φ., αποποιήθηκαν ήδη τον διορισμό τους με δήλωση ενώπιον του Γραμματέως του Πρωτοδικείου Πειραιώς και, συνεπώς, νομίμως ασκούμε την παρούσα αγωγή μας κατά των τετιμημένων, δια της προσβαλλομένης διαθήκης, κληρονόμων. Επειδή η αξία της κληρονομίας υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των ευρώ……………… Επειδή η αγωγή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η αγωγή μας. Ν’ αναγνωρισθεί άκυρη και ανίσχυρη η δια της υπ’ αριθμό ……../1993 πράξεως του Συμβολαιογράφου …………… Α…….. συνταγείσα δημοσία διαθήκη της από …… Ιουνίου 200… αποβιωσάσης στον Πειραιά Μ. χήρας Π.Α. το γένος Σ. Κ. Να αναγνωρισθεί ότι τυγχάνουμε, κατά το ένα τρίτο (1/3) εξ αδιαιρέτου καθένας από εμάς, κληρονόμοι εξ αδιαθέτου της ως άνω διαθέτιδος, κατοίκου εν ζωή Πειραιώς και Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική μας δαπάνη.

……….., …./…/… Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.