Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αδικοπραξίες - Αγωγή αποζημιώσεως (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του ………………………

ΑΓΩΓΗ

Της δημόσιας Επιχειρήσεως με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 28) και εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ

1. Του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Α.Β., κατοίκου Αθηνών, …………..

Στις ... , ο δεύτερος των παραπάνω εναγομένων ο οποίος είναι εργολάβος του ΟΤΕ (πρώτου των εναγομένων) και είχε προστηθεί από αυτόν τον Οργανισμό και τελούσε υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του, είχε αναλάβει την εκτέλεση τεχνικού έργου στην περιοχή ... , σύμφωνα με το καθορισμένο από τον Ο.Τ.Ε. γενικό πλαίσιο και χρονικό περίγραμμα των εργασιών, οι οποίες και έγιναν με τις οδηγίες και με την παρακολούθηση του παραπάνω κυρίου του έργου. Κατά τη διάρκεια των σχετικών εκσκαπτικών εργασιών, στην οδό ……………., αρ. ……, από αμέλεια του δεύτερου των εναγομένων, που συνίσταται στην διενέργεια της εκσκαφής χωρίς προηγούμενο εντοπισμό της θέσης του υπόγειου δικτύου καλωδίων της ΔΕΗ, όπως όφειλε και ήταν από το νόμο υποχρεωμένος να απευθυνθεί προς την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της Επιχείρησης (ΔΕΗ) που θα του παρείχε σχετικό διάγραμμα και τις απαραίτητες πληροφορίες, και από ανεπιτήδειο χειρισμό του εκσκαπτικού μηχανήματος κτυπήθηκε και φθάρηκε το υπόγειο καλώδιο 20 kV του δικτύου ηλεκτροδότησης της περιοχής, με συνέπεια την πτώση της γραμμής (ΜΙΙ-172) και την διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Για την αποκατάσταση της βλάβης που με αυτόν τον τρόπο προκλήθηκε ήταν απαραίτητη η απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού της Επιχείρησης (ΔΕΗ) όπως και εργολαβικού συνεργείου, για την αμοιβή των οποίων δαπανήσαμε το ποσό συνολικά των ευρώ ………………., και επιπλέον απαιτήθηκε η χρησιμοποίηση υλικών αξίας ……………… ευρώ. Συγκεκριμένα:

1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΗΣ: Για τον εντοπισμό της βλάβης από ειδικό συνεργείο μετρήσεων της ΔΕΗ – τομέας εκμετάλλευσης Συστήματος Διανομής – που ασχολήθηκε στις 19-6-90 δαπανήσαμε: α. Τεχνίτες – χ- ώρες απασχόλησης με ωρομίσθιο ευρώ ………………., β. χρήση ειδικού οχήματος – εργαστηρίου NISSAN – ώρες απασχόλησης χ …………….. ωριαία αποζημίωση ευρώ. …………………. γ. επόπτης – χ – ώρα απασχόλησης χ – ωρομίσθιο, …………… ευρώ. Σύνολο ………………. ευρώ.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ: 1. Αμοιβή των ωρομίσθιων τεχνικών της επιχείρησής μας που απασχολήθηκαν: α. για την προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης: τεχνίτες – χ – ώρες απασχόλησης χ – ευρώ ωρομίσθιο χ – συντελεστή επιβάρυνσης για την σύνταξη της σχετικής μελέτης επισκευής ευρώ ………….. β. Για την οριστική αποκατάσταση της βλάβης τεχνίτες – χ- ώρες απασχόλησης χ ………….. ευρώ ωρομίσθιο χ – συντελεστή επιβάρυνσης μελέτης ευρώ …………………. Συνολικά ………………. ευρώ. 2. Αμοιβή του εργολάβου (τρίτου) που επιιλήφθηκε και ανέλαβε το έργο εκσκαφής και τοποθέτησης του καλωδίου: α. Για εκσκαφή και επαναφορά 3,5 μ.2 πεζοδρομίου (………….. ευρώ χ ……….. ευρώ) …………… ευρώ. Επιπλέον επιβαρύνσεις: 18% εργολαβικό όφελος, συν 8% για αναθεώρηση τιμών, μείον 28% έκπτωση εργολάβου, συν 4% συντελεστής δυσκολίας = …… ευρώ. Για την διάνοιξη χαντακίου 3μ. χ 2,40 μ. και την τοποθέτηση καλωδίου 38 μ. χ ……….. ευρώ, ………… ευρώ επιπλέον επιβαρύνσεων. β. Για την εκτοποθέτηση του φθαρμένου καλωδίου (36 μ. χ …….. δρχ.) ……. δρχ. επιπλέον επιβαρύνσεις: (…….. όπως υπό g.) συν 23% συντελεστής δυσκολίας = ……… ευρώ. Συνολικά ………… ευρώ.

3. ΥΛΙΚΑ: Για δύο (2) υπόγεια κιβώτια σύνδεσης και «τσόντες», τα οποία τοποθετήθηκαν στα σημεία σύνδεσης του νέου καλωδίου με το υπόλοιπο του υπάρχοντος δικτύου, επί ……… ευρώ τιμή μονάδας, επί …….. ευρώ συντελεστή επιβάρυνσης μελέτης κατασκευής, ευρώ ……… .

Συνολικά η ζημιά, την οποία υποστήκαμε και της οποίας την πλήρη αποκατάσταση δικαιούμαστε (άθροισμα κονδυλίων 1, 2, 3) ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ …………., συν το τέλος χαρτοσήμου.

Επειδή για την ζημιά την οποία υποστήκαμε είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εναγόμενοι και γι’ αυτό υπόχρεοι προς αποζημίωσή μας αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο καθένας κατά τα άρθρα 914, 922, 926 ΑΚ σε συνδυασμό με το Π.Δ. 1073/81, ειδικότερα ο μεν δεύτερος από αυτούς, επειδή με αμέλειά του κατά την εκτέλεση του έργου που του είχε ο πρώτος των εναγομένων αναθέσει, προξένησε την παραπάνω βλάβη, ο δε πρώτος από αυτούς επειδή ως κύριος ευθύνεται και ο ίδιος για το πταίσμα του προστηθέντος από αυτόν. Επειδή οι εναγόμενοι παρόλο που ειδοποιήθηκαν με επιστολή όχλησης στις ... για την καταβολή του παραπάνω ποσού αποζημίωσης σε προθεσμία 15 ημερών από την λήψη της επιστολής, αρνούνται μέχρι σήμερα να συμμορφωθούν, ώστε πρέπει να υποχρεωθούν στην καταβολή δικαστικά με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση που προκύπτει από την αδικοπραξία, να απειληθεί κατά του δεύτερου των εναγομένων προσωπική κράτηση 3 μηνών, ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί. Επειδή η παρούσα αγωγή είναι νόμιμη και βάσιμη και σε απόδειξή της επικαλούμαστε έγγραφα και μάρτυρες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας. ΖΗΤΟΥΜΕ: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. 2. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μας καταβάλουν για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των ευρώ …………., πλέον χαρτοσήμου 3,6% επί του παραπάνω ποσού, δηλαδή ποσό ………… σε ολόκληρο ο καθένας, νομιμότοκα, από την επομένη της παρόδου της προαναφερομένης προθεσμίας (δηλαδή από ...) ή αλλιώς από την επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση του παραπάνω ποσού. 3. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί. 4. Να απειληθεί με προσωπική κράτηση 3 μηνών ο δεύτερος των εναγομένων, ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί. 5. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής μας δαπάνης.

Αθήνα, …/…/.. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.