Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010). Αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Δημόσιος υπάλληλος. Οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προς ιδιώτη. Αίτημα μείωσης της παρακράτησης της μηνιαίας δόσης απευθείας από το μισθό (υπόδειγμα δικογράφου).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

Του ... , κατοίκου ... .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, διεύθυνση Ακαδημίας 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 2. Του ... , κατοίκου ... .

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ.

Α1. Ενεργητική νομιμοποίηση.

Ο αιτών είμαι ... ετών, υπαξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, παντρεμένος από το έτος ... με τη ... και πατέρας μιας ανήλικης κόρης, της Σοφίας Κακαλάνου. Ο αιτών από το ... εργάζομαι ως υπαξιωματικός στον Ελληνικό Στρατό, φέροντας το βαθμό του ... και λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό περί τα 1.597,36 € μεικτά και κατόπιν κρατήσεων συνολικού ύψους 715,93 € λαμβάνω καθαρό μηνιαίο μισθό περί τα 881,43 €. Από τις κρατήσεις συνολικού ύψους 715,93 €, που γίνονται στο μηνιαίο μισθό μου, το ποσό των 257,85 € αφορά παρακράτηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως δόση για στεγαστικό δάνειο που έλαβα. Επειδή είμαι φυσικό πρόσωπο, δεν έχω πτωχευτική ικανότητα, δεν έχω εμπορική ιδιότητα και επειδή έχω περιέλθει, χωρίς δόλο, σε νόμιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών μου, αιτούμαι με την παρούσα την υπαγωγή μου στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών προς τους πιστωτές μου.

Α2. Κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων.

Ο αιτών έχω την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% του υπ’ αριθ. Δ4 διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου, καθαρού εμβαδού 33,81 τ.μ., που βρίσκεται στη ... , με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, των κοινόκτητων και κοινόχρηστων τμημάτων της οικοδομής 53%ο. Το εν λόγω διαμέρισμα διαθέτει ως παρακολούθημα την υπ’ αριθ. 15 υπόγεια αποθήκη εμβαδού 2,28 τ.μ. και την αποκλειστική χρήση της υπ’ αριθ. 5 θέσης στάθμευσης στην πυλωτή της οικοδομής εμβαδού 14,62 τ.μ.. Το ακίνητο αυτό κατασκευάστηκε το έτος 2004 και η εμπορική αξία του εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 20.000 €. Το ως άνω ακίνητο αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της οικογένειάς μου. Ο αιτών απέκτησα την κατά ποσοστό 100% πλήρη κυριότητα του ανωτέρω ακινήτου με την υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... , η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στις ... . Για την εξασφάλιση της πρώτης καθής έχει εγγραφεί υπέρ της υποθήκη, δυνάμει της από ... δανειακής σύμβασης, επί της ως άνω κύριας κατοικίας μου, στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στις ... στον τόμο ... , φύλλο ... και αριθ. ... . Επίσης, εκτός της ως άνω κύριας κατοικίας, ο αιτών έχω: α) Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου μιας ισόγειας κατοικίας συνολικού εμβαδού 132 τ.μ. εντός οικοπέδου 336,70 τ.μ., που βρίσκεται ... . Το ακίνητο αυτό κατασκευάστηκε το έτος 1977 και η εμπορική αξία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού μου εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 10.000 €. β) Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 500 τ.μ. που βρίσκεται στη ... . Η εμπορική αξία του εν λόγω ακινήτου εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 250 €. γ) Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου (αγροβοσκότοπο) εμβαδού 1.000 τ.μ. που βρίσκεται στη ... . Η εμπορική αξία του εν λόγω ακινήτου εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 500 €. δ) Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 1.000 τ.μ. που βρίσκεται στη ... . Η εμπορική αξία του εν λόγω ακινήτου εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 500 €. Ο αιτών απέκτησα τα ως άνω εμπράγματα δικαιώματα με την υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής του συμβολαιογράφου ... . Τέλος, ο αιτών έχω την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής ... τύπου ... , 1.341 κυβικών, έτους κατασκευής 2004 και με εκτιμώμενη εμπορική αξία 2.000 €. Πέραν των ως άνω δεν έχω στην κυριότητά μου κανένα απολύτως άλλο ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο άξιο αναφοράς. Όπως προελέχθη, από το ... του ... εργάζομαι ως υπαξιωματικός στον Ελληνικό Στρατό, φέροντας το βαθμό του ... και λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό περί τα 1.597,36 € μεικτά και κατόπιν κρατήσεων ύψους 715,93 € λαμβάνω καθαρό μηνιαίο μισθό περί τα 881,43 €. Από τις κρατήσεις συνολικού ύψους 715,93 €, που γίνονται στο μηνιαίο μισθό μου, το ποσό των 257,85 € αφορά παρακράτηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως δόση για στεγαστικό δάνειο που έλαβα. Η σύζυγός μου είναι άνεργη από τον ... του ... διαθέτοντας κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ χωρίς όμως να λαμβάνει κάποιο σχετικό επίδομα ελλείψει των απαιτούμενων προς τούτο ενσήμων. Η σύζυγός μου δε διαθέτει κανένα απολύτως περιουσιακό στοιχείο άξιο αναφοράς, ακίνητο ή κινητό. Συνεπεία τούτων, το μηνιαίο ατομικό μου εισόδημα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 881,43 € που αντιστοιχεί στον καθαρό μηνιαίο μισθό μου, ενώ το μηνιαίο ατομικό εισόδημα της συζύγου μου είναι μηδενικό, με αποτέλεσμα το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα να διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου από το μηνιαίο μισθό που λαμβάνω εγώ. Από την άλλη, το μηνιαίο οικογενειακό κόστος διαβίωσης της τριμελούς οικογένειάς μου ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 1.100 €. Ειδικότερα, τα μηνιαία οικογενειακά έξοδα, ύψους 1.100 €, κατανέμονται ως εξής: 500 € για διατροφή και προσωπικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για την ... μηνών κόρη μου). 102 € για το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο χρησιμοποιείται και για θέρμανση. 10,50 € για το ΕΕΤΗΔΕ («χαράτσι της ΔΕΗ», 125 € ετησίως). 10 € για το λογαριασμό ύδρευσης - αποχέτευσης. 40 € για λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας. 40 € για λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας. 10 € για κοινόχρηστα. 50 € για ένδυση και υπόδηση. 50 € για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 50 € για επισκευές, συντήρηση της οικίας μας και λοιπές έκτακτες δαπάνες. 160 € για καύσιμα για το αυτοκίνητο. 10 € για τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (120 € ετησίως). 25 € για ιδιωτική ασφάλιση του αυτοκινήτου (300 ετησίως). 24,50 € για επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου (294 ετησίως). 18 € για την καταβολή του ετήσιου φόρου εισοδήματος προς τη Δ.Ο.Υ. (220 € ετησίως).

Α3. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους.

Η αναλυτική κατάσταση των πιστωτών μου με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές μου, βάσει των στοιχείων που μου χορήγησαν οι πιστωτές, έχει ως ακολούθως: 1. Στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», δυνάμει της από ... ιδιωτικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού στεγαστικού δανείου με εγγραφή υποθήκης, η οποία φέρει αριθμό λογαριασμού ... , οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 51.544,42 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 51.544,42 €, τόκους 00,00 € και έξοδα 00,00 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί υποθήκη επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας κατοικίας μου. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: ... . 2. Στον ... του ... και της ... , δυνάμει άτοκου φιλικού δανείου που μου χορήγησε, οφείλω το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.000 €. Το εν λόγω δάνειο μου δόθηκε την ... και όφειλα να του το επιστρέψω έως και την ... (δήλη ημέρα), πράγμα που δεν έκανα, οπότε από την ... η εν λόγω οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Όλες οι οφειλές μου που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση πιστωτών αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως. Σημειωτέον δε ότι περί το ... έγινε δεκτή από το Τ. Π. & Δ. η αίτηση για ρύθμιση του ανωτέρω υπ’ αριθ. 1 δανείου που είχα υποβάλει το ... , με την οποία παρότι το χρονικό διάστημα αποπληρωμής του δανείου παρατάθηκε για επιπλέον δέκα έτη το χρηματικό ποσό της μηνιαίας δόσης μειώθηκε μόλις κατά 40 €.

Α4. Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων - Ουσιαστική αδυναμία πληρωμής χρηματικών οφειλών.

Από το ... εργάζομαι ως υπαξιωματικός στον Ελληνικό Στρατό, φέροντας το βαθμό του ... και λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό περί τα 1.597,36 € μεικτά και κατόπιν κρατήσεων ύψους 715,93 € λαμβάνω καθαρό μηνιαίο μισθό περί τα 881,43 €. Από τις κρατήσεις συνολικού ύψους 715,93 €, που γίνονται στο μηνιαίο μισθό μου, το ποσό των 257,85 € αφορά παρακράτηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως δόση για στεγαστικό δάνειο που έλαβα. Η σύζυγός μου είναι άνεργη από τον ... διαθέτοντας κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ χωρίς όμως να λαμβάνει κάποιο σχετικό επίδομα ελλείψει των απαιτούμενων προς τούτο ενσήμων. Συνεπεία τούτων, το μηνιαίο ατομικό μου εισόδημα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 881,43 € που αντιστοιχεί στον καθαρό μηνιαίο μισθό μου, ενώ το μηνιαίο ατομικό εισόδημα της συζύγου μου είναι μηδενικό, με αποτέλεσμα το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα να διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου από το μηνιαίο μισθό που λαμβάνω. Από την άλλη, το μηνιαίο οικογενειακό κόστος διαβίωσης της τριμελούς οικογένειάς μου ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 1.100 €. Η πιεστική οικογενειακή ανάγκη για αγορά πρώτης κατοικίας και η γέννηση της κόρης μου με οδήγησαν στη λήψη των ανωτέρω δύο δανείων που έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου. Οι ως άνω πιστώσεις αναλήφθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο είχα την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετώ με άνεση τις εν λόγω δανειακές μου υποχρεώσεις. Ωστόσο, το ξαφνικό και απρόβλεπτο γεγονός της μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης που έπληξε και πλήττει την Ελλάδα, οδήγησε σε δραστική μείωση του ατομικού μου εισοδήματος αλλά και του εισοδήματος της συζύγου μου. Ειδικότερα, τα τελευταία έτη ο μηνιαίος μισθός μου έχει υποστεί μείωση κατά περίπου 300 € μηνιαίως μέσω των διαδοχικών μισθολογικών μειώσεων, της κατάργησης των δώρων, της κατάργησης διάφορων επιδομάτων, της μείωσης και μερικής κατάργησης των οδοιπορικών και την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τον ετήσιο φόρο εισοδήματος. Από την άλλη, η σύζυγός μου εργαζόταν κατά το παρελθόν επί σειρά ετών σε ένα συνεργείο καθαρισμού -χωρίς να είναι ασφαλισμένη- λαμβάνοντας περί τα 400 € με 500 € μηνιαίως. Η σύζυγός μου σταμάτησε να εργάζεται αρχές του ... λόγω της επικείμενης εγκυμοσύνης της και μετά από μερικούς μήνες -αφού είχε ήδη γεννήσει- απευθύνθηκε στον εργοδότη της εκ νέου για να την πάρει πάλι πίσω στη δουλειά χωρίς όμως αυτό να πραγματοποιηθεί ποτέ, καθώς η εν λόγω επιχείρηση είχε διακόψει τη λειτουργία της. Έτσι από τον ... παραμένει άνεργη διαθέτοντας μηδενικό μηνιαίο ατομικό εισόδημα. Επιπροσθέτως, τα σημερινά οικονομικά δεδομένα μου αναμένονται να χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί και αναμένεται η κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος, αλλά και λόγω των εξόδων του ανήλικου τέκνου μου, τα οποία προοδευτικά θα αυξάνονται κάθε χρόνο όσο μεγαλώνει. Συνεπεία των ανωτέρω δε μπορώ πλέον να ανταποκριθώ στην εξυπηρέτηση των δανειακών μου υποχρεώσεων, δε μπορώ πλέον να είμαι συνεπής στην αποπληρωμή των δανείων μου αδυνατώντας να τα εξοφλήσω, με αποτέλεσμα να περιέλθω -χωρίς δόλο- σε ουσιαστική μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών μου. Έχω περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει την καθημερινότητά μου, καθώς εγκλωβισμένος στην κατάσταση αυτή αδυνατώ πλέον να λειτουργήσω ως κοινωνικό όν και να συμμετάσχω στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Η κάλυψη των βασικών οικογενειακών μου αναγκών απαιτεί το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.100 € μηνιαίως, ενώ το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται μόλις σε 881,43 €, καθώς το επιπλέον ποσό των 257,85 € παρακρατείται από την πρώτη καθής απευθείας από το μηνιαίο μισθό μου για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου. Βάσει αυτών των εισοδημάτων μου δε μπορώ να ανταποκριθώ στα πάγια μηνιαία έξοδά μου, με συνέπεια εγώ και η οικογένειά μου να αντιμετωπίζουμε σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα. Στο ενδεχόμενο που αρθεί η παρακράτηση του ποσού των 257,85 € από το μηνιαίο μισθό μου, μέσω της λήψης προσωρινής διαταγής από το Δικαστήριό Σας, το μηνιαίο χρηματικό ποσό που μπορώ να διαθέσω για την εξόφληση των οφειλών μου ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 40 €. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η ατομική οικονομική μου κατάσταση αλλά και της συζύγου μου δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η περιρρέουσα οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα και την κοινωνία όχι μόνο καθιστά αδύνατη τη βελτίωση των οικονομικών μας μεγεθών αλλά απεναντίας φοβάμαι μη τυχόν ξαφνικά το οικογενειακό εισόδημα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Το 40% του συνολικού μεικτού μισθού που λαμβάνω διαμορφώνεται από επιδόματα, τα οποία ανησυχώ ανά πάσα στιγμή μήπως καταργηθούν και επιπλέον τρέμω στο ενδεχόμενο μήπως μετατεθώ σε μονάδα εκτός Θεσσαλονίκης και έτσι τα έξοδα μου αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Παρότι απασχολούμαι στο δημόσιο καταβάλω προσπάθειες να βρω κάποια εργασία με καθεστώς ημιαπασχόλησης προκειμένου να βελτιώσω τη δεινή οικονομική μου κατάσταση. Ομοίως και η σύζυγός μου, παρότι είναι μητέρα ενός ανήλικου τέκνου μόλις ... μηνών, καταβάλει αγωνιώδεις προσπάθειες για ανεύρεση οποιασδήποτε αξιοπρεπούς εργασίας χωρίς όμως τα θεμιτά αποτελέσματα. Η ανεργία που μαστίζει τη χώρα μας σε συνδυασμό με την από μέρους της έλλειψη τυπικών προσόντων ή κάποιας εργασιακής εμπειρικής εξειδίκευσης και σε συνδυασμό επίσης με το γεγονός ότι είναι γυναίκα και δη μητέρα ανήλικου τέκνου τείνουν να καταστήσουν την ανεργία μια μόνιμη για αυτήν κατάσταση. Τέλος, οφείλω να προσθέσω ότι ποτέ δεν υπήρξα, άνθρωπος της αλόγιστης κατανάλωσης, που παρασυρόμουν από επιφανειακές υλικές ή κατασκευασμένες ανάγκες. Ως συνέπεια αυτής της φιλοσοφίας ζωής έχω λάβει δύο πιστώσεις στη ζωή μου, μια για την αγορά πρώτης κατοικίας, ενός μικρού διαμερίσματος σε μια περιθωριοποιημένη μάλιστα περιοχή εκτός του κεντρικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, και μια για τη μερική κάλυψη των εξόδων εγκυμοσύνης της συζύγου μου. Για τους λόγους αυτούς προέβηκα στην υποβολή προς τους αντιδίκους που διατηρούν απαιτήσεις εις βάρος μου προτάσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να προβώ, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 σε ρύθμιση των χρεών μου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές μου αποπληρωμής. Ωστόσο, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού απέτυχε, όπως προκύπτει και από την από 07.06.2013 βεβαίωση αποτυχίας του πληρεξούσιου δικηγόρου μου, ο οποίος συνέδραμε στην προσπάθεια για την εξώδικη ρύθμιση των χρεών μου, την οποία βεβαίωση και προσκομίζω.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.

Β1. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Με την παρούσα αίτηση αιτούμαι σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3869/2010 να γίνει δεκτό το κατωτέρω σχέδιο ρύθμισης των χρεών μου. Το προτεινόμενο σχέδιο ρύθμισης των οφειλών μου βασίζεται στην επιθυμία να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση της περιουσίας η κύρια κατοικία. Η κάλυψη των βασικών οικογενειακών αναγκών απαιτεί το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.100 € μηνιαίως, ενώ το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται μόλις σε 881,43 €, καθώς το επιπλέον χρηματικό ποσό ύψους 257,85 € παρακρατείται από την πρώτη καθής απευθείας από το μηνιαίο μισθό μου για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου. Στο ενδεχόμενο που αρθεί η παρακράτηση του ποσού των 257,85 € από το μηνιαίο μισθό μου, μέσω της λήψης προσωρινής διαταγής από το Δικαστήριό Σας, το μηνιαίο χρηματικό ποσό που μπορώ να διαθέσω για την εξόφληση των οφειλών μου ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 40 €. Ακολουθεί παρακάτω το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών μου, το οποίο έχει συνολική διάρκεια είκοσι (20) έτη: 1. Στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» όπου, δυνάμει της από ... ιδιωτικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού στεγαστικού δανείου με εγγραφή υποθήκης, η οποία φέρει αριθμό λογαριασμού ... , οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 51.544,42 €, προτείνω να καταβάλω για 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 35 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 8.400 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί υποθήκη επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας κατοικίας μου. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: ... . 2. Στον ... του ... και της ... , δυνάμει άτοκου φιλικού δανείου που μου χορήγησε, όπου οφείλω το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.000 € προτείνω να καταβάλω για 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 5 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 1.200 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Το εν λόγω δάνειο μου δόθηκε την ... και όφειλα να του το επιστρέψω έως και την ... (δήλη ημέρα), πράγμα που δεν έκανα, οπότε από την ... η εν λόγω οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται στους πιστωτές εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνω μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικονομικό προγραμματισμό.

Β2. Εξαίρεση από την εκποίηση τόσο της κύριας κατοικίας μου όσο και των λοιπών ακινήτων μου.

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι επιθυμώ να διατηρήσω και να προστατέψω την κύρια κατοικία μου από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών. Τούτο δε μάλιστα καθώς η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας. Υπάγεται συνεπώς στην προστατευτική ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.2 του ν. 3869/2010 και προστατεύεται στην περίπτωση συνδρομής των όρων για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών από τη ρευστοποίηση με την ανάληψη από εμένα της υποχρέωσης για εξόφληση οφειλών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του εν λόγω ακινήτου. Η περιγραφή της κύριας κατοικίας μου, η οποία επιθυμώ να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης της περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών, έχει ως εξής: πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 100% του υπ’ αριθ. Δ4 διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου, καθαρού εμβαδού 33,81 τ.μ., που βρίσκεται στη ... , με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, των κοινόκτητων και κοινόχρηστων τμημάτων της οικοδομής 53%ο. Το εν λόγω διαμέρισμα διαθέτει ως παρακολούθημα την υπ’ αριθ. 15 υπόγεια αποθήκη εμβαδού 2,28 τ.μ. και την αποκλειστική χρήση της υπ’ αριθ. 5 θέσης στάθμευσης στην πυλωτή της οικοδομής εμβαδού 14,62 τ.μ.. Το ακίνητο αυτό κατασκευάστηκε το έτος 2004 και η εμπορική αξία του εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 20.000 €. Το ως άνω ακίνητο αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της οικογένειάς μου. Ο αιτών απέκτησα την κατά ποσοστό 100% πλήρη κυριότητα του ανωτέρω ακινήτου με την υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... , η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στις ... στον τόμο ... και με αύξ. αριθμό ... . Επιπροσθέτως, επιθυμώ να διατηρήσω και να προστατέψω τα κάτωθι εμπράγματα δικαιώματα / ακίνητα από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών διότι λόγω της χαμηλής εμπορικής αξίας τους αφενός δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον σε έναν επικείμενο πλειστηριασμό και αφετέρου το ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα που ενδεχομένως θα προκύψει δε θα ικανοποιήσει επαρκώς τους πιστωτές.

Β3. Λοιποί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης.

Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του δικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για κάθε ρυθμιζόμενη οφειλή, απαλλάσσομαι από το υπόλοιπο αυτής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τεσσάρων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία των παραπάνω ρυθμίσεων των οφειλών μου. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνεται μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό.

Β4. Σύνοψη του σχεδίου διευθέτησης.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του σχεδίου ρύθμισης, επισημαίνονται τα εξής: Το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών μου έχει συνολική διάρκεια είκοσι (20) έτη. 1. Στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» όπου, δυνάμει της από ... ιδιωτικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού στεγαστικού δανείου με εγγραφή υποθήκης, η οποία φέρει αριθμό λογαριασμού ... , οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 51.544,42 €, θα καταβάλω για 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 35 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 8.400 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 20 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την πρώτη καθής. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί υποθήκη επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας κατοικίας μου. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: ... . 2. Στον ... του ... και της ... , δυνάμει άτοκου φιλικού δανείου που μου χορήγησε, όπου οφείλω το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.000 € θα καταβάλω για 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 5 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 1.200 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 20 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς το δεύτερο καθού. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Το εν λόγω δάνειο μου δόθηκε την ... και όφειλα να του το επιστρέψω έως και την ... (δήλη ημέρα), πράγμα που δεν έκανα, οπότε από την ... η εν λόγω οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται στους πιστωτές εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνω μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικονομικό προγραμματισμό. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 καλούνται οι πιστωτές μου όπως υποβάλουν εγγράφως στη γραμματεία του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το ανωτέρω και ιδίως να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή όχι με το προτεινόμενο σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αιτήσεως αυτής στο παραπάνω Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Εξάλλου, αν στο αρχικό ή τροποποιημένο σχέδιο συγκατατίθενται πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης, εφόσον κριθεί ότι οι τελευταίοι αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη (άρθρο 7 νόμου 3869/2010).

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 «αν το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο». Εξάλλου, κατά το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 το δικαστήριο διατάσσει τη ρευστοποίηση της περιουσίας, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ωστόσο, «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως μοναδική κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) της εμπορικής αξίας του ακινήτου της μοναδικής κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζομένης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αυτής αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, «η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους». Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ από το Δικαστήριό Σας τη ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών και την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας μου και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων / ακινήτων, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών μου από το Δικαστήριό Σας σύμφωνα με το άρθρο 8 και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας μου από τη ρευστοποίηση της περιουσίας για την ικανοποίηση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ίδιου νόμου. Η περιγραφή της κύριας κατοικίας μου, η οποία επιθυμώ να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης της περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών, έχει ως εξής: ... . Επιπροσθέτως, επιθυμώ να διατηρήσω και να προστατέψω τα κάτωθι εμπράγματα δικαιώματα / ακίνητα από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών διότι λόγω της χαμηλής εμπορικής αξίας τους αφενός δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον σε έναν επικείμενο πλειστηριασμό και αφετέρου το ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα που ενδεχομένως θα προκύψει δε θα ικανοποιήσει επαρκώς τον πιστωτή. Τα εμπράγματα δικαιώματα / ακίνητα που επιθυμώ να διατηρήσω και να προστατέψω από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση του πιστωτή είναι τα εξής: ... .

Δ. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 781 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Σύμφωνα με τη νομολογία, ο δικαιοδοτικός χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας επιβάλλει τον εξοπλισμό της με όλα τα ένδικα βοηθήματα που κατοχυρώνουν επαρκώς την αποτελεσματική δικαστική προστασία (Σ20, ΕΣΔΑ 6), επομένως και τη δυνατότητα επεμβάσεως των δικαστηρίων με τη μορφή προσωρινών, εξασφαλιστικών του ιδιωτικού συμφέροντος μέτρων (ΕφΑθ 25/2009, ΕλλΔνη 2009. 1749). Προς την κατεύθυνση αυτή, το δικαστήριό Σας έχει εξουσία, όσο εκκρεμεί αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου Σας με βάση τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, να εκδώσει προσωρινή διαταγή. Σκοπός της προσωρινής διαταγής στην προκειμένη περίπτωση είναι να παύσει η πρώτη καθής να παρακρατεί από τη μηνιαία μισθοδοσία μου, το χρηματικό ποσό των 257,85 €, ως δόση για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου που έχω λάβει από αυτή, και να περιοριστεί η παρακράτηση στο χρηματικό ποσό των 35 €. Καθώς και να απαγορευτεί προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μου από τους καθών πιστωτές μου. Για την έκδοση της προσωρινής διαταγής, κατά τη νομολογία, πρέπει να συντρέχει το στοιχείο της αναγκαιότητας αυτής και τούτο προς σκοπό εξασφαλίσεως ή διατηρήσεως δικαιώματος ή ρυθμίσεως κατάστασης. Στην επίδικη περίπτωση είναι σαφέστατη η απειλή και η ως άνω αναγκαιότητα καθώς λόγω των περιορισμένων μηνιαίων εισοδημάτων η οικογένειά μου αντιμετωπίζει σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα. Συνεπώς, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85 παρ. 2 του ν. 3996/2010, και 781 ΚΠολΔ, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που α) να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μου, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μου, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας για ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της παρούσας, και β) να απαγορεύει την πρώτη καθής να παρακρατεί από τον από την μηνιαία μισθοδοσία μου το χρηματικό ποσό των 257,85 €, ως δόση για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου που έχω λάβει από αυτή, περιορίζοντας την παρακράτηση στο χρηματικό ποσό των 35 €.

Ε. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

Επειδή προσκομίζω στο Δικαστήριό Σας αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών μου στοιχείων, των εισοδημάτων και των οφειλών μου, στοιχεία που έχω ήδη γνωστοποιήσει στους πιστωτές μου. Επειδή επιπρόσθετα και προς απόδειξη της υπό κρίσιν αιτήσεώς μου προσκομίζω τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Τη βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 (σχετικό 1). 2. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των αναφερομένων στην παρούσα εισοδημάτων, περιουσίας και οφειλών, καθώς και για τις τυχόν μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της παρελθούσης τριετίας (σχετικό 2). 3. Αντίγραφο της στρατιωτικής μου ταυτότητας (σχετικό 3). 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σχετικό 4). 5. Αντίγραφο του ΕΤΑΚ του έτους 2008 (σχετικό 5). 6. Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος και τις αντίστοιχες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2010, 2011 και 2012 (σχετικά 6α, 6β, 6γ και 6δ, 6ε, 6στ). 7. Αντίγραφο της Αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα στους πιστωτές (σχετικό 7). 8. Την αρνητική απάντηση που έλαβα από τους πιστωτές στην ως άνω αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού που τους κατέθεσα (σχετικό 8α και 8β). 9. Την αναλυτική κατάσταση οφειλών που μου χορήγησε η πρώτη καθής (σχετικό 9). 10. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του υπ’ αριθ. ... Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μου (σχετικό 10). 11. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ της συζύγου μου (σχετικό 11). 12. Αντίγραφο του αναλυτικού φύλλου μισθοδοσίας μου (σχετικό 12). 13. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... (σχετικό 13). 14. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. πρωτ. ... Βεβαίωσης βαρών του υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης (σχετικό 14). 15. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφικής πράξης γονικής παροχής του συμβολαιογράφου ... (σχετικό 15). 16. Αντίγραφο της από ... δανειακής σύμβασης στεγαστικού δανείου που έλαβα από την πρώτη καθής (σχετικό 16). 17. Ενδεικτικούς λογαριασμού και αποδείξεις, από όπου προκύπτουν τα μηνιαία οικογενειακά έξοδα (σχετικό 17).

Επειδή στερούμαι της πτωχευτικής ικανότητας, καθώς δεν έχω την εμπορική ιδιότητα. Επειδή οι οφειλές μου προς τους καθών πιστωτές δημιουργήθηκαν προ του τελευταίου έτους από την υποβολή της παρούσης αιτήσεως. Επειδή ουδεμία οφειλή υπάγεται στην εξαιρετική διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του ν.3869/2010, ήτοι δεν προέκυψε από αδικοπραξία ή δόλο, δεν αφορά δικαστικά πρόστιμα, χρηματική ποινή, φόρο ή τέλη προς το Δημόσιο, ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή τέλος εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Επειδή προς τους καθών πιστωτές που διατηρούν απαιτήσεις εις βάρος μου προέβηκα στην υποβολή πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να επιτευχθεί, δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 ρύθμιση των χρεών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής, πλην όμως, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού απέτυχε, όπως προκύπτει και από την από ... βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του πληρεξούσιου δικηγόρου μου. Επειδή δεν έχω απαλλαγεί άλλη φορά από τα χρέη μου. Επειδή δικαιούμαι και νομιμοποιούμαι να ζητήσω τη χορήγηση προσωρινής διαταγής που α) να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μου, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μου, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας για ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της παρούσας, και β) να απαγορεύει την πρώτη καθής να παρακρατεί από τη μηνιαία μισθοδοσία μου το χρηματικό ποσό των 257,85 €, ως δόση για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου που έχω λάβει από αυτή, περιορίζοντας την παρακράτηση στο χρηματικό ποσό των 35 €. Επειδή συντρέχει η αναγκαιότητα να παύσει η πρώτη καθής να παρακρατεί από τη μηνιαία μισθοδοσία μου το χρηματικό ποσό των 257,85 €, περιορίζοντας την παρακράτηση στο χρηματικό ποσό των 35 €, δεδομένου ότι λόγω των περιορισμένων μηνιαίων εισοδημάτων η οικογένειά μου αντιμετωπίζει σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα. Επειδή σε περίπτωση επιβολής εναντίον μου οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου, όπως εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική μεσεγγύηση ή οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτέλεσης, θα επέλθει τεράστια ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντά μου. Επειδή η τυχόν ρευστοποίηση της περιουσίας μου μέχρι την οριστική υπαγωγή μου στο Ν. 3869/2010 θα καταστήσει άνευ αντικειμένου την υπαγωγή μου στον ως άνω νόμο και δε θα γίνει δυνατή η επανένταξή μου στην κοινωνική και συναλλακτική ζωή. Επειδή συντρέχει άμεση και επείγουσα περίπτωση να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή που να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μου, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μου, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας για ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της παρούσας αίτησής μου. Επειδή η αιτούμενη αναστολή εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/05.08.2011) πρέπει να γίνει δεκτή. Επειδή πρέπει να μου χορηγηθεί σημείωμα που να αναστέλλει εν όλω τα μέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως μέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως από το Δικαστήριό Σας και να περιορίζει την παρακράτηση από τη μηνιαία μισθοδοσία μου από την πρώτη καθής στο χρηματικό ποσό των 35 € αντί που ποσού των 257,85 € που παρακρατείται μέχρι τώρα. Επειδή στην παρούσα αίτησή κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 εμπεριέχονται νομίμως τα απαιτούμενα στο άρθρο 5 του ίδιου νόμου, ήτοι η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των ατομικών εισοδημάτων και της συζύγου μου, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου. Επειδή με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα παρατιθέμενα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων τόσο των δικών μου όσο και της συζύγου μου, την κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα είναι πλήρη, αληθή και σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι πιστωτές μουέχουν γνωστοποιήσει. Επειδή η αδυναμία πληρωμής στην οποία ουσιαστικά έχω περιέλθει δεν οφείλεται σε δόλο ή σε υπαιτιότητά, ούτε καν σε αμέλεια, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες τους οποίους δεν μπόρεσα ούτε να προβλέψω, αλλά και ούτε να αντιπαλέψω. Επειδή από τα εκτεθέντα ανωτέρω και για τους λόγους που σ’ αυτήν αναφέρω πιθανολογείται η ευδοκίμηση της αίτησής μου. Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αποδεικνύονται δε πάντα τ’ ανωτέρω δια μαρτύρων και εγγράφων, το δε Δικαστήριο Σας είναι το κατά τόπον αρμόδιο λόγω της κατοικίας μου για την εκδίκαση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και όσους θα προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας, και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να επικυρωθεί το ανωτέρω Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνεται ή ως τροποποιηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μου για χρονικό διάστημα είκοσι ετών και να οριστούν οι μηνιαίες καταβολές που υποχρεούμαι να καταβάλω στους καθών πιστωτές, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά μου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες μου, σε ύψος που να μπορώ να καταβάλω σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή μου. Να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας μου για την ικανοποίηση των καθών πιστωτών η κύρια κατοικία μου και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα / ακίνητα, όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω. Να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω εικοσαετούς ρύθμισης των οφειλών μου θα απαλλαγώ από τα χρέη μου προς τους καθών πιστωτές. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατ’ άρθρο 781 ΚΠολΔ που α) να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μου, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μου, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας για ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της παρούσας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωμά μου να υπαγάγω το σύνολο της περιουσίας μου στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010, και β) να απαγορεύει την πρώτη καθής να παρακρατεί από την μηνιαία μισθοδοσία μου το χρηματικό ποσό των 257,85 €, ως δόση για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου που έχω λάβει από αυτή, περιορίζοντας την παρακράτηση στο χρηματικό ποσό των 35 €. Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, ... Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.