Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010). Αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Παλιννοστούντας ομογενής. Αίτημα εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας. Αίτημα προσωρινής διαταγής (υπόδειγμα δικογράφου).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

Της ... , κατοίκου ... ,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρθ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α1. Ενεργητική Νομιμοποίηση.

Η αιτούσα είμαι ... ετών (γεννήθηκα στις ...) διαζευγμένη και μητέρα ενός ενήλικου γιου ... ετών. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη ... από μητέρα ελληνίδα και το έτος ... αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα για να εγκατασταθώ μόνιμα, προσδοκώντας σε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Εξ αρχής εγκαταστάθηκα στην Αθήνα και ξεκίνησα να εργάζομαι ως οικιακή βοηθός σε διάφορα σπίτια. Σταδιακά, με τα χρόνια, η ποιότητα των υπηρεσιών μου αναγνωρίστηκε, απέκτησα φήμη και τα σπίτια που εργαζόμουν αυξάνονταν συνεχώς, με αποτέλεσμα να αυξηθούν παράλληλα και τα εισοδήματά μου. Συνεπεία τούτου, το έτος 2007, αποφάσισα να αγοράσω ιδιόκτητη πρώτη κατοικία, κάνοντας ταυτόχρονα χρήση των ευεργετικών δανειακών όρων που ίσχυαν για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ελλήνων. Ωστόσο, με την έναρξη της οικονομικής κρίσης το Σεπτέμβριο του 2009 και δεδομένου ότι η απασχόληση οικιακής βοηθού αποτελούσε πλέον πολυτέλεια, έχασα τους περισσότερους πελάτες μου, με αποτέλεσμα να συρρικνωθούν τα εισοδήματά μου. Η προοδευτική μείωση της δουλείας και των αμοιβών μου με έχουν οδηγήσει σε σημείο να μη μπορώ άλλο να εξυπηρετήσω τις δανειακές μου υποχρεώσεις. Σήμερα, εργάζομαι ως μόνιμη αποκλειστική οικιακή βοηθός στην κυρία ... και το μηνιαίο εισόδημά μου ανέρχεται μόλις στο χρηματικό ποσό των 450 €. Επειδή είμαι φυσικό πρόσωπο, δεν έχω ασκήσει ποτέ μου εμπορική δραστηριότητα, δεν έχω πτωχευτική ικανότητα και επειδή έχω περιέλθει, χωρίς δόλο, σε νόμιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών μου, αιτούμαι με την παρούσα την υπαγωγή μου στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών προς τον πιστωτή μου.

Α2. Κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων της αιτούσας.

Συνεπεία των ανωτέρω έχω πλέον περιέλθει σε μόνιμη και ολική αδυναμία πληρωμής, με συνέπεια να μην έχω αντικειμενικώς τη δυνατότητα καταβολής των αρχικώς συμφωνηθεισών δόσεων προς την πιστώτρια τράπεζα, ως κάτωθι. Επισημαίνω ότι δε διαθέτω καμία απολύτως ακίνητη περιουσία -πλην της κάτωθι αναφερομένης- ούτε και κινητή τοιαύτη -πλην της οικοσκευής για καθημερινή χρήση- ώστε να δύναμαι να ικανοποιήσω τον πιστωτή μου. Από τα ανωτέρω προδήλως συνάγεται ότι σήμερα, λόγω των μειωμένων και όλως ανεπαρκών εισοδημάτων μου και δη της δραστικής μείωσης των εισοδημάτων από την επαγγελματική μου δραστηριότητα, η οποία αποτελεί και την μοναδική πηγή εσόδων μου, ως άμεση συνέπεια της υφισταμένης οικονομικής κρίσης, της αύξησης του κόστους ζωής και της αδυναμίας οιουδήποτε τρίτου, φίλου ή συγγενή, να με βοηθήσει οικονομικώς, έχω πλέον περιέλθει σε μόνιμη και ολική αδυναμία πληρωμών, άνευ υπαιτιότητας μου, με συνέπεια να μη δύναμαι πλέον να προβώ στην καταβολή των οφειλομένων ποσών προς την κάτωθι αναφερόμενη πιστώτρια, ως είχε συμφωνηθεί (καταβολή σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις). Επισημαίνω ότι, παρά τις συνεχείς προσπάθειες να παραμείνω συνεπής στις συμβατικές μου υποχρεώσεις προς τον πιστωτή μου, πλέον αδυνατώ αντικειμενικώς να συνεχίσω να αποπληρώνω τις οφειλές μου κατά τις συμβατικώς συμφωνηθείσες δόσεις, καθώς έχω πλέον εξαντλήσει κάθε οικονομική μου δυνατότητα. Η αιτούσα έχω την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός ισόγειου διαμερίσματος, καθαρού εμβαδού 60,32 τετραγωνικών μέτρων, με εξ αδιαιρέτου ποσοστό επί του οικοπέδου 474,07%ο, το οποίο βρίσκεται στη ... . Η αιτούσα απέκτησα την κυριότητα κατά ποσοστό 100% του ως άνω ακινήτου με την με αριθμό ... συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου ... , η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στο υποθηκοφυλακείο ... . Το ακίνητο κατασκευάστηκε το έτος … και η εμπορική του αξία εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ. Πέραν της κυριότητας επί του ανωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου δεν έχω στην ιδιοκτησία μου κανένα απολύτως άλλο ακίνητο ή κινητό περιουσιακό αντικείμενο. Το μέσο μηνιαίο ατομικό μου εισόδημα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 450 €, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από εργασία μου ως οικιακή βοηθός στην οικία της κυρίας ... . Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής μου ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Ειδικότερα τα μηνιαία έξοδα κατανέμονται ως εξής: 300 € για διατροφή και προσωπικά έξοδα. 60 € για κοινόχρηστα και θέρμανση. 80 € για το λογαριασμό της ΔΕΗ. 40 € για το λογαριασμό τηλεφωνίας. 20 € για το λογαριασμό ύδρευσης και αποχέτευσης. 50 € για μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 10 € για την ιδιωτική ασφάλιση της οικίας μου. 20 € για ένδυση και υπόδηση. 20 € για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το ανωτέρω ποσό κρίνεται μάλιστα εύλογο και μετριοπαθές, δεδομένου ότι στα ως άνω μηνιαία έξοδά μου δεν περιλαμβάνω έξοδα για επισκευές και συντήρηση του ακινήτου μου, το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (χαράτσι) κ.α. Το όνειρο ζωής που είχα ως παλιννοστούσα ελληνίδα να αποκτήσω τη δική μου στέγη με οδήγησε στον τραπεζικό δανεισμό για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου. Το απρόβλεπτο γεγονός της κατ’ εξακολούθηση μείωσης του όγκου της εργασίας μου, ελέω της οικονομικής ύφεσης, κατέστησε εντέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών μου, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο εισόδημά μου για την εξόφληση των δανειακών μου υποχρεώσεων και να έχω περιέλθει -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μου. Πράγματι, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης στερούμαι των επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρω να ανταποκριθώ στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τον πιστωτή μου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχω γι’ αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει την καθημερινότητά μου, καθώς εγκλωβισμένη στην κατάσταση αυτή αδυνατώ πλέον να λειτουργήσω ως κοινωνικό όν και να συμμετάσχω στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Α3. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους.

Η αναλυτική κατάσταση των πιστωτών μου με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές, βάσει των στοιχείων που μου χορήγησαν οι πιστωτές, έχει ως ακολούθως: 1. Στην ALPHA BANK Α.Ε. δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης στεγαστικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ...) οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.182,23 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 28.113,82 €, τόκους 68,41 € και έξοδα 00,00 €. 2. Στην ALPHA BANK Α.Ε. δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης στεγαστικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ...) οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 53.669,90 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 53.183,50 €, τόκους 486,40 € και έξοδα 00,00 €. Αμφότερες οι ανωτέρω οφειλές είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. Για τη εξασφάλιση της ως άνω τράπεζας έχει εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωσης υποθήκης στο Υποθηκοφυλακείο ... επί του παραπάνω ακινήτου. Όλες οι οφειλές μου που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση πιστωτών αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως. Η δεύτερη εκ των ανωτέρω με αριθμό ... σύμβαση στεγαστικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ...) καλύπτεται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, σε ποσοστό 100%. Η πιστώτρια τράπεζα σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης και υπερημερίας ως προς την καταβολή της οφειλής, δικαιούται, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη λήξη εκάστης και μη πληρωθείσης δόσεως, να βεβαιώσει το σύνολο της απαιτήσεώς της στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται η χρηματοδοτούμενη κατοικία και να ζητήσει από το Δημόσιο την εξόφλησή της.

Α4. Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λόγω της συρρίκνωσης του όγκου δουλειάς μου, αδυνατώ να ανταποκριθώ στις τρέχουσες δανειακές μου υποχρεώσεις με βάση το εισόδημά μου, το οποίο διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου από την εργασία μου ως αποκλειστική οικιακή βοηθός, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί πλήθος ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων η αποπληρωμή είναι πλέον αδύνατη. Η κάλυψη των βασικών βιοτικών μου αναγκών απαιτεί το χρηματικό ποσό των 600 € μηνιαίως. Με δεδομένο ότι το συνολικό και μοναδικό μηνιαίο εισόδημά μου ανέρχεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο συνολικό ποσό των 450 ευρώ, το ποσό το οποίο μπορώ να διαθέσω για την εξόφληση των οφειλών μου, κατόπιν δωρεάς του γιου μου, ανέρχεται μόλις σε 50 ευρώ μηνιαίως. Με το ποσό των 50 € μηνιαίως δεν μπορώ να καλύψω τις ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές μου. Ο 26χρονος γιος μου εργάζεται ως … και συμβάλλει ουσιαστικά στην αξιοπρεπή διαβίωσή μου. Ήδη, όπως προκύπτει και από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, μεγάλο μέρος των ανωτέρω οφειλών μου είναι ληξιπρόθεσμες, ορισμένες δε από τις παραπάνω συμβάσεις πρόκειται ή έχουν ήδη καταγγελθεί. Έχω περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των οφειλών μου, ληξιπρόθεσμων και μη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η οικονομική μου κατάσταση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει ακόμα να προσθέσω ότι ποτέ δεν υπήρξα, άνθρωπος της αλόγιστης κατανάλωσης, που παρασυρόμουν από επιφανειακές υλικές ή κατασκευασμένες ανάγκες. Με αυτή τη φιλοσοφία ζωής πορεύτηκα όλα τα δύσκολα χρόνια της παλιννόστησής μου στην Ελλάδα, και παρότι τα χρήματα ήταν πάντα περιορισμένα κατόρθωνα να ανταπεξέρχομαι στις υποχρεώσεις μου. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα τελευταία έτη, λόγω της υφισταμένης οικονομικής κρίσης, η οποία πρωτίστως έπληξε τα επαγγέλματα που σχετίζονταν με την παροχή υπηρεσιών προς οικονομικά ευκατάστατους, έχω δραστική μείωση της πελατείας μου και συνεπώς και των εισοδημάτων μου. Συνεπεία των ανωτέρω έχω πλέον περιέλθει σε μόνιμη και ολική αδυναμία πληρωμής, με συνέπεια να μην έχω αντικειμενικώς τη δυνατότητα καταβολής των αρχικώς συμφωνηθεισών δόσεων προς την πιστώτρια τράπεζα. Από τα ανωτέρω προδήλως συνάγεται ότι σήμερα, λόγω των μειωμένων και όλως ανεπαρκών εισοδημάτων μου και δη της δραστικής μείωσης των εισοδημάτων από την επαγγελματική μου δραστηριότητα, η οποία αποτελεί και την μοναδική πηγή εσόδων μου, ως άμεση συνέπεια της υφισταμένης οικονομικής κρίσης, της αύξησης του κόστους ζωής και της αδυναμίας οιουδήποτε τρίτου, φίλου ή συγγενή, να με βοηθήσει οικονομικώς, έχω πλέον περιέλθει σε μόνιμη και ολική αδυναμία πληρωμών, άνευ υπαιτιότητας μου, με συνέπεια να μη δύναμαι πλέον να προβώ στην καταβολή των οφειλομένων ποσών προς την κάτωθι αναφερόμενη πιστώτρια μου, ως είχε συμφωνηθεί (καταβολή σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις). Επισημαίνω ότι, παρά τις συνεχείς προσπάθειες μου να παραμείνω συνεπής στις συμβατικές μου υποχρεώσεις προς τον πιστωτή μου, πλέον αδυνατώ αντικειμενικώς να συνεχίσω να αποπληρώνω τις οφειλές μου κατά τις συμβατικώς συμφωνηθείσες δόσεις, καθώς έχω πλέον εξαντλήσει κάθε οικονομική μου δυνατότητα. Η αύξηση της οικονομικής ύφεσης και της ανεργίας με κάνουν να πιστεύω πως δεν επίκειται σύντομα αύξηση των εισοδημάτων μου ή της εν γένει περιουσιακής μου κατάστασης, ώστε να εξέλθω άμεσα από την κατάσταση αδυναμίας πληρωμών στην οποία έχουμε περιέλθει. Η οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα και τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας σε συνδυασμό με την ηλικία μου (45 ετών) καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την από μέρους μου ανεύρεση κάποιας άλλης εργασίας, πέραν της υπάρχουσας, στον ίδιο ή σε διαφορετικό κλάδο απασχόλησης. Βρίσκομαι, συνεπώς, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία αποπληρωμής των χρεών μου και για το λόγο αυτό εμπίπτω στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3869/2010, δεδομένου μάλιστα ότι είμαι φυσικό πρόσωπο, δεν έχω εμπορική ιδιότητα και συνεπώς στερούμαι πτωχευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 3869/2010. Για τους λόγους αυτούς προέβηκα την ... στην υποβολή προς το παραπάνω πιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί απαιτήσεις εις βάρος μου πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να προβώ, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 σε ρύθμιση των χρεών μου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές μου αποπληρωμής. Ωστόσο, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με το πιστωτικό ίδρυμα απέτυχε, όπως προκύπτει και από την από ... βεβαίωση του πληρεξούσιου δικηγόρου μου, π οποίος συνέδραμε στην προσπάθεια για την εξώδικη ρύθμιση των χρεών μου, την οποία βεβαίωση και προσκομίζω. Στην από ... αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα στον πιστωτή ανέφερα ρητά ότι επιθυμώ την εξαίρεση της κύριας και μοναδικής κατοικίας μου, η οποία περιγράφεται ανωτέρω, και πρότεινα να καταβάλω το συνολικό χρηματικό ποσό των 50 € για χρονικό διάστημα 240 μηνών (20 έτη), νομιμοτόκως. Μολαταύτα, κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν απάντησε στην πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα ή απάντησε αρνητικά. Με γνώμονα την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να μεταβληθεί ουσιαστικά η υπάρχουσα οικονομική μου ένδεια και εξαντλώντας τα όρια των οικονομικών και ψυχικών μου αντοχών καταθέτω την παρούσα αίτηση.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.

Β1. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Με την παρούσα αίτηση αιτούμαι σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3869/2010 να γίνει δεκτό το κατωτέρω σχέδιο ρύθμισης των χρεών μου. Το εν λόγω σχέδιο έχει συνολική διάρκεια 20 έτη (240 μήνες) και αφορά καταβολές σε σταθερές μηνιαίες δόσεις: 1. Στην ALPHA BANK Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης στεγαστικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ...) οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.182,23 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 240 μηνών (20 έτη) το χρηματικό ποσό των 17,22 €, νομιμότοκα με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι το συνολικό ποσό των 4.131,68 €, πλέον τόκων. 2. Στην ALPHA BANK Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης στεγαστικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ...) οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 53.669,90 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 240 μηνών (20 έτη) το χρηματικό ποσό των 32,78 €, νομιμότοκα με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι το συνολικό ποσό των 7.868,32, πλέον τόκων.

Β2. Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση.

Με την παρούσα αίτησή μου δηλώνω ότι επιθυμώ να διατηρήσω και να προστατεύσω την κύρια και μοναδική κατοικία μου από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών. Τούτο δε μάλιστα καθώς η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας. Υπάγεται συνεπώς στην προστατευτική ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.2 του ν. 3869/2010 και προστατεύεται στην περίπτωση συνδρομής των όρων για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών από τη ρευστοποίηση με την ανάληψη από εμένα της υποχρέωσης για εξόφληση οφειλών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του εν λόγω ακινήτου. Για το σκοπό αυτό με το παραπάνω σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου προτείνω την προνομιακή ικανοποίηση του μοναδικού και εμπραγμάτως ασφαλισμένου πιστωτή μου επί του υπέγγυου ακινήτου για χρονικό διάστημα είκοσι ετών (240 μήνες), όπως αναλυτικά αναφέρω παραπάνω, στο Σχέδιο διευθέτησης οφειλών στο πλαίσιο της Πρότασης Δικαστικού Συμβιβασμού (ενότητα Β1).

Β3. Λοιποί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης.

Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του δικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για κάθε ρυθμιζόμενη οφειλή, απαλλάσσομαι από το υπόλοιπο αυτής. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται στην πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τεσσάρων μηνιαίων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία των παραπάνω ρυθμίσεων των οφειλών μου.

Β4. Σύνοψη του σχεδίου διευθέτησης.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του σχεδίου ρύθμισης, επισημαίνονται τα εξής: 1. Στην ALPHA BANK Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης στεγαστικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ...) οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.182,23 €, θα καταβάλω μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 240 μηνών (20 έτη) το χρηματικό ποσό των 17,22 €, νομιμότοκα με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι το συνολικό ποσό των 4.131,68 €, πλέον τόκων. Μετά την καταβολή των δόσεων αυτών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. 2. Στην ALPHA BANK Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης στεγαστικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ...) οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 53.669,90 €, θα καταβάλω μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 240 μηνών (20 έτη) το χρηματικό ποσό των 32,78 €, νομιμότοκα με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, ήτοι το συνολικό ποσό των 7.868,32, πλέον τόκων. Μετά την καταβολή των δόσεων αυτών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 καλείται ο ανωτέρω πιστωτής μου όπως υποβάλει εγγράφως στην γραμματεία του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου τις παρατηρήσεις του σχετικά με το ανωτέρω και ιδίως να δηλώσει εάν συμφωνεί ή όχι με το προτεινόμενο Σχέδιο Διευθετήσεως των οφειλών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αιτήσεως αυτής στο παραπάνω Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Εξάλλου, αν στο αρχικό ή τροποποιημένο σχέδιο συγκατατίθενται πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης, εφόσον κριθεί ότι οι τελευταίοι αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη (άρθρο 7 νόμου 3869/2010).

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 «αν το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο». Εξάλλου, κατά το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 το δικαστήριο διατάσσει τη ρευστοποίηση της περιουσίας, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ωστόσο, «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως μοναδική κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της εμπορικής αξίας του ακινήτου της μοναδικής κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζομένης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αυτής αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, «η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους». Με την παρούσα αίτηση ζητώ από το Δικαστήριό Σας τη ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών και την εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακίνητου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία μου, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών μου από το Δικαστήριό Σας σύμφωνα με το άρθρο 8 και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας μου από τη ρευστοποίηση της περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ίδιου νόμου.

Δ. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 781 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Σύμφωνα με τη νομολογία, ο δικαιοδοτικός χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας επιβάλλει τον εξοπλισμό της με όλα τα ένδικα βοηθήματα που κατοχυρώνουν επαρκώς την αποτελεσματική δικαστική προστασία (Σ20, ΕΣΔΑ 6), επομένως και τη δυνατότητα επεμβάσεως των δικαστηρίων με τη μορφή προσωρινών, εξασφαλιστικών του ιδιωτικού συμφέροντος μέτρων (ΕφΑθ 25/2009, ΕλλΔνη 2009. 1749). Προς την κατεύθυνση αυτή, το δικαστήριό Σας έχει εξουσία, όσο εκκρεμεί αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου Σας με βάση τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, να εκδώσει προσωρινή διαταγή. Σκοπός της προσωρινής διαταγής στην προκειμένη περίπτωση κατά την παραπάνω διάταξη είναι η αποτροπή κατακερματισμού της περιουσίας μου ως οφειλέτη (πρβλ. ΜΠρΑθ 2804/2010 ΔΕΕ 2010. 568) και η αποτροπή κάθε επιζήμιας μεταβολής της περιουσίας μου ή μείωση της αξίας της (πρβλ. ΜΠρΚοζ 1778/2009, ΕεμπΔ 2010. 465). Για την έκδοση της προσωρινής διαταγής, κατά τη νομολογία, πρέπει να συντρέχει το στοιχείο της αναγκαιότητας αυτής και τούτο προς σκοπό εξασφαλίσεως ή διατηρήσεως δικαιώματος ή ρυθμίσεως κατάστασης. Στην επίδικη περίπτωση είναι σαφέστατη η απειλή και η ως άνω αναγκαιότητα καθώς καθημερινά γίνομαι δέκτης προειδοποιήσεων από συνεργαζόμενες με τις πιστώτριες τράπεζες «εισπρακτικές» εταιρίες, οι οποίες με προειδοποιούν τηλεφωνικά σε αυστηρό τόνο ότι επίκειται πολύ σύντομα η έκδοση Διαταγών Πληρωμής εις βάρος μου και η πραγματοποίηση κατάσχεσης επί του ανωτέρω μοναδικού μου ακινήτου. Η δεύτερη εκ των ανωτέρω με αριθμό ... σύμβαση στεγαστικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ...) καλύπτεται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, σε ποσοστό 100%. Η πιστώτρια τράπεζα σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης και υπερημερίας ως προς την καταβολή της οφειλής, δικαιούται, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη λήξη εκάστης και μη πληρωθείσης δόσεως, να βεβαιώσει το σύνολο της απαιτήσεώς της στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται η χρηματοδοτούμενη κατοικία και να ζητήσει από το Δημόσιο την εξόφλησή της. Συνεπώς, επίκειται άμεσος κίνδυνος έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της προσωπικής μου περιουσίας είτε από την πιστώτρια τράπεζα είτε από το Δημόσιο. Η ρευστοποίηση της ως άνω περιουσίας μου μέχρι την οριστική υπαγωγή μου στο ν. 3869/2010 θα καταστήσει άνευ αντικειμένου την υπαγωγή μου στον ως άνω νόμο. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι με την παρούσα αιτούμαι, ως δικαιούμαι, την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ακινήτου που χρησιμοποιώ ως κύρια κατοικία μου ως εκτίθεται λεπτομερώς ανωτέρω. Επομένως, πρέπει να απαγορευθεί στην πιστώτρια τράπεζα να βεβαιώνει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δανειακών απαιτήσεών της εις βάρος μου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγομαι, και να ζητεί από το Δημόσιο την εξόφλησή της, σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης και υπερημερίας μου ως προς την καταβολή της οφειλής μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη λήξη εκάστης και μη πληρωθείσης δόσεως, διότι έτσι θα δημιουργηθούν οφειλές μου προς το Δημόσιο, οι οποίες δεν υπάγονται σε ρύθμιση κατά το νόμο 3869/2010 και ως εκ τούτου θα επίκειται κίνδυνος έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της προσωπικής μου περιουσίας από το Δημόσιο. Τέλος, ανεπανόρθωτη βλάβη θα επέλθει από την αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας μου, καθώς δε θα τεθούν στη διάθεσή μου οι νομικοί μηχανισμοί του ν. 3869/2010 και δε θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση υπερχρέωσής μου κατά τον τρόπο που θα επιτρέψει την επανένταξή μου στην κοινωνική και συναλλακτική ζωή (αιτιολογική έκθεση ν. 3869/2010). (Βενιέρης/Κατσάς, ό.π., σ. 436 επ.). Συνεπώς, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85 παρ. 2 του ν. 3996/2010, και 781 ΚΠολΔ, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μου από τους καθ’ ων πιστωτές μου, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μου και ιδίως η εγγραφή προσημειώσεων επ’ αυτής, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας για ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της παρούσας.

Ε. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

Επειδή προσκομίζω στο Δικαστήριό Σας αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών μου στοιχείων, των εισοδημάτων και των οφειλών μου, στοιχεία που έχω ήδη γνωστοποιήσει στους πιστωτές μου. Επειδή επιπρόσθετα και προς απόδειξη της υπό κρίσιν αιτήσεώς μου προσκομίζω τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Τη βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 (σχετικό 1). 2. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των αναφερομένων στην παρούσα εισοδημάτων, περιουσίας και οφειλών, καθώς και για τις τυχόν μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της παρελθούσης τριετίας (σχετικό 2). 3. Αντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας (σχετικό 3). 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σχετικό 4). 5. Αντίγραφο του Ε9 του έτους 2008 (σχετικό 5). 6. Αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος για τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 (σχετικά 6α, 6β, 6γ και 6δ). 7. Αντίγραφο της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού που κατέθεσα στις πιστώτριες τράπεζες (σχετικό 7). 8. Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού που μου χορήγησε η πιστώτρια τράπεζα, από τις οποίες προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσής της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού (σχετικό 8). 9. Αντίγραφο του διαζυγίου μου (σχετικό 9). 10. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου μου (σχετικό 10). 11. Την αναλυτική βεβαίωση οφειλών που μου χορήγησε ο δανειστής μου (σχετικό 11). 12. Αντίγραφα των υπ’ αριθ. ... και ... δανειακών συμβάσεων (σχετικά 12α και 12β). 13. Την από … βεβαίωση αποδοχών του εργοδότη μου.

Επειδή στερούμαι της πτωχευτικής ικανότητας, καθώς δεν έχω την εμπορική ιδιότητα. Επειδή όλες οι οφειλές μου προς τον ανωτέρω πιστωτή μου δημιουργήθηκαν προ του τελευταίου έτους από την υποβολή της παρούσης αιτήσεως. Επειδή ουδεμία οφειλή μου υπάγεται στην εξαιρετική διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.3869/2010, ήτοι δεν προέκυψε από αδικοπραξία ή δόλο, δεν αφορά δικαστικά πρόστιμα, χρηματική ποινή, φόρο ή τέλη προς το Δημόσιο, ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή τέλος εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Επειδή προς το παραπάνω ίδρυμα που διατηρεί απαιτήσεις εις βάρος μου προέβηκα στην αρχική υποβολή πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να επιτευχθεί, δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 ρύθμιση των χρεών μου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής, πλην όμως, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα απέτυχε, όπως προκύπτει και από την από 17.09.2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του πληρεξούσιου δικηγόρου μου. Επειδή δεν έχω απαλλαγεί άλλη φορά από τα χρέη μου. Επειδή δικαιούμαι και νομιμοποιούμαι να ζητήσω την χορήγηση προσωρινής διαταγής που να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μου από τους καθ’ ων πιστωτές μου, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μου, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας για ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της παρούσας. Επειδή σε περίπτωση επιβολής εναντίον μου οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου, όπως εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική μεσεγγύηση ή οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτέλεσης, θα επέλθει τεράστια ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντά μου. Επειδή η τυχόν ρευστοποίηση της περιουσίας μου μέχρι την οριστική υπαγωγή μου στο Ν. 3869/2010 θα καταστήσει άνευ αντικειμένου την υπαγωγή μου στον ως άνω νόμο και δε θα γίνει δυνατή η επανένταξή μου στην κοινωνική και συναλλακτική ζωή. Επειδή η δεύτερη εκ των ανωτέρω με αριθμό ... σύμβαση στεγαστικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ...) καλύπτεται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, σε ποσοστό 100% και η πιστώτρια τράπεζα σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης και υπερημερίας ως προς την καταβολή της οφειλής, δικαιούται, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη λήξη εκάστης και μη πληρωθείσης δόσεως, να βεβαιώσει το σύνολο της απαιτήσεώς της στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται η χρηματοδοτούμενη κατοικία και να ζητήσει από το Δημόσιο την εξόφλησή της. Συνεπώς, επίκειται άμεσος κίνδυνος έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της προσωπικής μου περιουσίας είτε από την πιστώτρια τράπεζα είτε από το Δημόσιο. Επειδή οι οφειλές από δάνεια χορηγηθέντα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δεν εμπεριέχονται στην περιοριστική απαρίθμηση του άρθρου 1 παρ.2 του νόμου 3869/2010 με τις οφειλές που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση και συνεπώς μπορούν να ρυθμιστούν. Επειδή συντρέχει άμεση και επείγουσα περίπτωση να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή που να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μου από την καθ’ ης πιστώτρια, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μου, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας για ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της παρούσας αίτησής μου. Επειδή η αιτούμενη αναστολή εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/05.08.2011) πρέπει να γίνει δεκτή. Επειδή πρέπει να μου χορηγηθεί σημείωμα που να αναστέλλει εν όλω τα μέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως μέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως από το Δικαστήριό Σας. Επειδή στην παρούσα αίτησή μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 εμπεριέχονται νομίμως τ’ απαιτούμενα στο άρθρο 5 του ίδιου νόμου, ήτοι η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων μου, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου. Επειδή με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα παρατιθέμενα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων μου, την κατάσταση των πιστωτών μου και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα είναι πλήρη, αληθή και σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι πιστωτές μου έχουν γνωστοποιήσει. Επειδή οι οφειλές μου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, διότι ευρίσκομαι σε πραγματική και αναίτια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δόσεων προς τον πιστωτή μου. Επειδή η αδυναμία πληρωμής στην οποία έχω περιέλθει δεν οφείλεται σε δόλο ή σε υπαιτιότητά μου, ούτε καν σε αμέλεια, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες τους οποίους δεν μπόρεσα ούτε να προβλέψω, αλλά και ούτε να αντιπαλέψω. Επειδή από τα εκτεθέντα ανωτέρω και για τους λόγους που σ’ αυτήν αναφέρω πιθανολογείται η ευδοκίμηση της αίτησής μου. Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αποδεικνύονται δε πάντα τ’ ανωτέρω δια μαρτύρων και εγγράφων, το δε Δικαστήριο Σας είναι το κατά τόπον αρμόδιο λόγω της κατοικίας μου για την εκδίκαση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και όσους θα προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να επικυρωθεί το ανωτέρω Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνεται ή ως τροποποιηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με τη συγκατάθεση του πιστωτή ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 2 ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα είκοσι ετών και να οριστούν οι μηνιαίες καταβολές που υποχρεούμαι να καταβάλω στον πιστωτή μου, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά μου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες μου, σε ύψος που να μπορώ να καταβάλω σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή μου. Να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας μου για την ικανοποίηση του πιστωτή το παραπάνω ακίνητο, ήτοι το ισόγειο διαμέρισμα, καθαρού εμβαδού 60,32 τετραγωνικών μέτρων, με εξ αδιαιρέτου ποσοστό επί του οικοπέδου 474,07%ο, το οποίο κατέχω κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% και βρίσκεται στη ... . Να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω εικοσαετούς ρύθμισης των οφειλών μου, για την εξαίρεση από την εκποίηση της κυρίας κατοικίας μου, θα απαλλαγώ από τα χρέη μου προς τον πιστωτή μου. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατ’ άρθρο 781 ΚΠολΔ που να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μου από τον πιστωτή μου, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μου, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας για ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών μου κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της παρούσας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωμά μου να υπαγάγω το σύνολο της περιουσίας μου στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010. Επιπλέον, να απαγορευθεί στην πιστώτρια τράπεζα να βεβαιώνει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δανειακών απαιτήσεών της εις βάρος μου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγομαι, και να ζητεί από το Δημόσιο την εξόφλησή της, σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης και υπερημερίας μου ως προς την καταβολή της οφειλής μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη λήξη εκάστης και μη πληρωθείσης δόσεως, διότι θα δημιουργηθούν οφειλές μου προς το Δημόσιο, οι οποίες δεν υπάγονται σε ρύθμιση κατά το νόμο 3869/2010 και ως εκ τούτου επίκειται κίνδυνος έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της προσωπικής μου περιουσίας από το Δημόσιο. Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Αθήνα, ... Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.