Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπόδειγμα αίτησης μεταρρύθμισης οριστικής απόφασης Ειρηνοδικείου για υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (Εκουσία Δικαιοδοσία)

ΑΙΤΗΣΗ Του ……………….. του ……………….., κατοίκου ………………………………………………………………………………………. ΚΑΤΑ 1. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………………………………….» που εδρεύει στην Αθήνα (…………………………) και εκπροσωπείται νόμιμα. 2. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………………………………….» που εδρεύει στην Αθήνα (…………………………) και εκπροσωπείται νόμιμα κ.λπ.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Της οριστικής απόφασης ……../2013 του Ειρηνοδικείου ... εκδοθείσας κατά την εκουσία δικαιοδοσία.

1. Ιστορικό.

Με την από ………………… αίτησή μου προς το παρόν Δικαστήριο, εζήτησα τη δικαστική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μου προς τα προαναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Επί της άνω αιτήσεώς μου διεξήχθηκε συζήτηση στις ………………… και εκδόθηκε η οριστική απόφαση ………………… του Δικαστηρίου σας, με την οποία έγιναν δεκτά και διατάχθηκαν τα ακόλουθα: Έγινε δεκτό καταρχήν ότι έχω περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μου προς τις αντιδίκους και απορρίφθηκαν οι ενστάσεις των περί δήθεν δολίας περιελεύσεώς μου σε αδυναμία πληρωμών (φύλλο ………., σελ. ………., παράγραφος ………. της απόφασης). Έγινε δεκτό ότι τα μοναδικά εισοδήματά μου προέρχονται από τις συντάξεις που λαμβάνω από το ………………… (κύρια σύνταξη) και το ………………… (επικουρική σύνταξη) και ότι το μοναδικό εισόδημα της συζύγου μου ………………… προέρχεται από τη σύνταξη που λαμβάνει εκείνη από το ………………… Με βάση όσα ίσχυαν κατά τον χρόνο της συζητήσεως, το Δικαστήριο προσδιόρισε τα μηνιαία εισοδήματά μας σε α) ………………… ευρώ για μένα, εκ των οποίων ποσό ………………… προερχόταν από την επικουρική σύνταξή μου, β) ………………… για τη σύζυγό μου και γ) το συνολικό οικογενειακό μας εισόδημα στο ποσό των ………. ευρώ (φύλλο ………., σελίδα ………., παράγραφος ………. της απόφασης). Περαιτέρω κρίθηκε ότι για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών εμού και της συζύγου μου απαιτείται μηνιαίως το ποσό των ……. ευρώ και ότι συνεπώς ηδυνάμην να καταβάλλω στους πιστωτές μου το συνολικό ποσό των ………………… ευρώ, συμμέτρως κατανεμόμενο μεταξύ αυτών για τέσσερα έτη (φύλλο ………., σελίδα ………., παράγραφος ………. της απόφασης). Λαμβάνοντας ως βάση υπολογισμού τα ανωτέρω εισοδήματα εμού και της συζύγου μου το Δικαστήριο, καθόρισε τις επί μία τετραετία μηνιαίες καταβολές μου προς τους ανέγγυους και ενέγγους πιστωτές στο συνολικό ποσό των ………………… ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως. Ωστόσο μετά τη δημοσίευση της άνω οριστικής απόφασης επήλθε αιφνίδια και ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, αφού οι καθαρές αποδοχές από τη σύνταξή μου, που κρίθηκε (ορθά) ότι αποτελεί το μοναδικό εισόδημά μου και στην οποία στηρίχτηκε και υπολογίστηκε η ρύθμιση των οφειλών μου από το Δικαστήριο, μειώθηκαν μηνιαίως κατά ………………… ευρώ κι έτσι η σύνταξη που λαμβάνω πλέον έχει περιοριστεί σε επίπεδο που δεν μου επιτρέπει να τηρήσω τη διαταχθείσα ρύθμιση και κινδυνεύω να κηρυχθώ από τους πιστωτές μου έκπτωτος.

2. Η οψιγενής μείωση του εισοδήματός μου ειδικότερα.

Αφετηρία του Δικαστηρίου για να υπολογίσει και να διατάξει τις καταβολές μέρους των οφειλών μου σε μηνιαίες δόσεις, κατά την τετραετία που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν 3869/2010, υπήρξε η κρίσιμη παραδοχή ότι το συνολικό μηνιαίο εισόδημα εμού και της συζύγου μου ………………… από τις συντάξεις είναι ………………… ευρώ και προέρχεται αποκλειστικά από τις συντάξεις που λαμβάνουμε. Εξάλλου το Δικαστήριο δέχτηκε ότι για τις ανάγκες της διαβίωσής μας απαιτείται το ποσό των ………………… ευρώ σε μηνιαία βάση. Κατά το χρόνο της συζητήσεως πράγματι λάμβανα μηνιαίως από την κύρια σύνταξή μου καθαρές αποδοχές ………………… ευρώ, ήτοι μικτά ………………… αφαιρουμένων των κρατήσεων ………………… ευρώ, καθώς και ………………… ευρώ από την επικουρική μου σύνταξη, ήτοι μικτά ………………… ευρώ αφαιρουμένων των κρατήσεων ………………… ευρώ, η δε σύζυγός μου λάμβανε και το ποσό των ………………… ευρώ μηνιαίως. Μετά όμως από τη δημοσίευση της άνω αποφάσεως, επήλθε ουσιώδης μείωση των μηνιαίων αποδοχών μου, αφού λαμβάνω πλέον καθαρά ………………… ευρώ από την κύρια σύνταξή μου, ήτοι μικτά ………………… αλλά με κρατήσεις συνολικού ποσού ………………… ευρώ και ………………… ευρώ από την επικουρική σύνταξη, ήτοι μικτά ………………… ευρώ με κρατήσεις που αυξήθηκαν στο ποσό των ………………… ευρώ. Έτσι το εισόδημά μου μειώθηκε από ………………… ευρώ σε ………………… ευρώ μηνιαίως και αντιστοίχως μειώθηκε το οικογενειακό εισόδημά μας από ………………… ευρώ σε ………………… ευρώ μηνιαίως. Η επελθούσα μείωση του εισοδήματός μου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά μου, αφού προέκυψε από αίτια εξωτερικά και ανεξάρτητα της βούλησής μου (φορολογική και γενικότερη οικονομική πολιτική). Συντρέχουν συνεπώς όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για να μεταρρυθμιστεί η απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ως προς τις καταβολές τετραετούς διάρκειας, με βάση το μειωμένο οικογενειακό μας εισόδημα, ως ακολούθως.

3. Αναπροσαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν 3869/2010.

1) Από την τράπεζα ………………… έχω λάβει ………………… δάνειο με αριθμό δανειακής σύμβασης ………………… Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου αυτού, με βάση την πρόσφατη βεβαίωση της καθής, ανέρχεται σε ………………… ευρώ. 2) Από την τράπεζα ………………… μου έχουν χορηγηθεί δύο καταναλωτικά δάνεια με αριθμούς δανειακών συμβάσεων ………………… και …………………, από τα οποία οφείλω στην εν λόγω τράπεζα ………………… ευρώ και ………………… ευρώ αντίστοιχα, κ.λπ. Το σύνολο των απαιτήσεων των πιστωτών μου ανέρχεται σε ………………… ευρώ (…..+…..+…..). Με βάση το μειωμένο οικογενειακό εισόδημά μας, για την ικανοποίηση των ανέγγυων και ενέγγυων πιστωτών μπορώ να διαθέσω σε μηνιαία βάση επί τέσσερα (4) έτη, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου που όρισε τις καταβολές, το ποσό των ………………… ευρώ, συμμέτρως κατανεμόμενο στις καθών ως εξής: 1. Στην τράπεζα ………………… αναλογεί μηνιαίως για το στεγαστικό δάνειο το ποσό των ………………… ευρώ. Από τις καταβολές αυτές πρέπει να αφαιρεθούν ………………… ευρώ που κατέβαλα στην τράπεζα τον μήνα ………………… 2013 κατ’ επιταγή της απόφασης του Δικαστηρίου. 2. Στην τράπεζα αναλογεί μηνιαίως το ποσό των…. ευρώ. Από τις καταβολές αυτές όμως πρέπει να αφαιρεθούν …. ευρώ που κατέβαλα στη τράπεζα τον μήνα…. 2013 κατ’ επιταγή της απόφασης του Δικαστηρίου. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της περιόδου της τετραετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) η τράπεζα ………………… το ποσό των ………………… ευρώ, 2) η τράπεζα ………………… το ποσό των ………………… ευρώ κ.λπ.

4. Ανάγκη για ρύθμιση της κατάστασης με προσωρινή διαταγή λόγω του κινδύνου να κηρυχθώ έκπτωτος.

Το οικογενειακό μας εισόδημα δεν επαρκεί για να εκπληρώνω τις μηνιαίες καταβολές που διέταξε το Δικαστήριο. Συντρέχει επομένως άμεσος κίνδυνος, λόγω της επικείμενης αδυναμίας μου να καταβάλλω τις δόσεις που διέταξε το Δικαστήριο, να κηρυχθώ έκπτωτος από τους δανειστές μου και να απωλέσω τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών μου και της απαλλαγής μου από το υπόλοιπο αυτών. Εξ αυτού του λόγου, με την έκδοση προσωρινής διαταγής του παρόντος Δικαστηρίου κατ’ άρθρο 781 ΚΠολΔ, πρέπει να γίνει δεκτή προσωρινά η μεταρρύθμιση της άνω οριστικής απόφασης και να ρυθμιστούν προσωρινά οι μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές μου, ώστε να καταβάλλω στις καθών μηνιαίως μέχρι τη συζήτηση της παρούσης τα εξής ποσά: 1. στην τράπεζα ………………… το ποσό των ………………… ευρώ, 2. στην τράπεζα ………………… το ποσό των ……… ευρώ, κ.λπ. και αυτά εντός των τριών (3) πρώτων ημερών κάθε μήνα.

Επειδή συντρέχουν νόμιμοι και βάσιμοι λόγοι να μεταρρυθμιστεί η οριστική απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο, ώστε να προσαρμοστούν οι καταβολές στο μειωμένο οικογενειακό μας εισόδημα. Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση. Να μεταρρυθμιστεί η οριστική απόφαση ……./2013 του παρόντος Δικαστηρίου λόγω της επιγενόμενης μεταβολής των συνθηκών. Να καθορισθούν οι επί τέσσερα έτη καταβολές μου προς τους ανέγγυους και ενέγγυους πιστωτές στο συνολικό ποσό των ………………… ευρώ μηνιαίως, το οποίο θα καταβάλλεται εντός των πρώτων τριών (3) ημερών κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον μήνα ………………… 2013 και θα διανέμεται συμμέτρως μεταξύ των πιστωτών, κατά τα όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. Να γίνει και προσωρινά δεκτή η μεταρρύθμιση της άνω οριστικής απόφασης και να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, βάσει της οποίας να καταβάλλω στις καθών εντός των πρώτων τριών (3) ημερών κάθε μήνα, προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της παρούσης, τα ακόλουθα χρηματικά ποσά μηνιαίως: 1. στη τράπεζα ………………… το ποσό των ………………… ευρώ, 2. Στη τράπεζα ………………… το ποσό των ………………… ευρώ, κ.λπ. Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Αθήνα ……….2013 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ: Το Ειρηνοδικείο ... Αφού άκουσε τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του αιτούντος και εξέτασε τα έγγραφα. Δέχεται εν μέρει το αίτημα προσωρινής διαταγής. Μεταρρυθμίζει την με αρ. …/2013 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου προσωρινά, έτσι ώστε ο αιτών να καταβάλει προσωρινά, έως τη συζήτηση της παρούσας και υπό τον όρο συζήτησής της, στους πιστωτές του τα εξής ποσά: 1. Στην …bank για τα 3 στεγαστικά δάνεια το ποσό των … € και για τις χωρίς εξασφάλιση απαιτήσεις της το ποσό των … € και συνολικά το ποσό των … μηνιαίως 2. Στην … Τράπεζα το ποσό των … € μηνιαίως. 3. Στην Τράπεζα … το ποσό των … € μηνιαίως. 4. Στην … Τράπεζα το ποσό των … € μηνιαίως. 5. Στην …bank το ποσό των … € μηνιαίως. 6. Στην … Bank το ποσό των … € μηνιαίως, καθόσον έχει επέλθει ουσιώδης μείωση των μηνιαίων εισοδημάτων του αιτούντος, και προκειμένου να μην κηρυχθεί έκπτωτος της δικαστικής ρύθμισης. Απορρίπτει ως προς το αίτημα της προσωρινής διαταγής που αφορά στην αναστολή εκποίησης του ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας … με αρ. κυκλοφορίας …. .... , …2013 Η Ειρηνοδίκης.

πηγή: nb.org/blog

Επιμέλεια: Μάριος Ν. Δουλγεράκης, Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.