Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση αντικατάστασης πραγματογνώμονα (υπόδειγμα)

Αίτηση αντικατάστασης πραγματογνώμονα

ΑΙΤΗΣΗ (Αντικατάστασης πραγματογνώμονα)

Της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «………….», που εδρεύει στον Πειραιά, οδός …………………… ΚΑΤΑ Του ……………….. του …………………, κατοίκου …………………….. οδός ………………………..

1. Κατά του εδώ καθού έχουμε ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου σας την από …………… και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……………. καταψηφιστική αγωγή μας εξ’ αδικοπραξίας, με την οποία και υπό το σ’ αυτή περιεχόμενο ζητούμε την επιδίκαση σε μας του ποσού των 256.785,30 ευρώ, ως προϊόν ελλείμματος (διαφορά υπολοίπου ταμείου κατά την 11.12.2008), από ……………….. που προέκυψαν κατά την εκ μέρους αυτού (αντιδίκου) άσκηση των οικονομικών θεμάτων, ως και την τήρηση του ταμείου μας, ως εταιρίας ΕΠΕ, που λειτουργεί και εκμεταλλεύεται στον Πειραιά εξουσιοδοτημένο συνεργείο συντήρησης και επισκευής ……………..

2. Επί της εν λόγω αγωγής μας εχώρησε συζήτηση αντιμωλία αμφοτέρων των διαδίκων κατά τη δικάσιμο της ………………….. και κατά την οποία μετατρέψαμε το καταψηφιστικό της αίτημα σε αναγνωριστικό με τις κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις μας, και ακολούθως εκδόθηκε η με αριθμό ……………….. παρεμπίπτουσα απόφαση, με την οποία κρίθηκε ως ορισμένη και βάσιμη κατά νόμο αυτή (αγωγή), αναβλήθηκε η έκδοση επί της ουσίας αποφάσεως και διατάχθηκε λογιστική πραγματογνωμοσύνη, επειδή έκρινε ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις λογιστικής επιστήμης, προκειμένου η ορισθείσα πραγματογνώμων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών ……………….., εκ του τηρούμενου ειδικού καταλόγου του δικαστηρίου σας, να γνωμοδοτήσει εγγράφως με αιτιολογημένη έκθεσή της, εάν κατά την ……………….. υπήρχε ή όχι διαφορά του υπολοίπου ταμείου (έλλειμμα) της εταιρίας μας, σε καταφατική δε περίπτωση το ύψος αυτού και να διαπιστωθεί η αιτία για την οποία αυτό δημιουργήθηκε, αφού λάμβανε υπ’ όψη της η ορισθείσα κατά τα άνω πραγματογνώμων κάθε αναγκαία από τη δικογραφία στοιχείο, καθώς και τα χρήσιμα κατά τη κρίση της έγγραφα της δικογραφίας και μετά από έλεγχο των βιβλίων και των στοιχείων μας. Όρισε δε σχετικά με την τηρητέα διαδικασία ότι η εν λόγω πραγματογνώμων όφειλε εντός προθεσμίας 60 ημερών, μετά την επίδοση προς αυτήν της απόφασης να έδιδε τον σχετικό όρκο ενώπιον του δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, σε τακτική δικάσιμο επί υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας και ακολούθως, μετά τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως, να κατέθετε αυτήν στη γραμματεία του δικαστηρίου σας από την ίδια την πραγματογνώμονα ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο εκ μέρους της πρόσωπο, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) επίσης ημερών από την όρκισή της.

3. Αφού, αμέσως μετά τη καθαρογραφή και θεώρηση της ως άνω ……………….. αποφάσεώς σας, λάβαμε επικυρωμένο αντίγραφο αυτής, επιμεληθήκαμε την επίσπευση της διαδικασίας διεξαγωγής της διαταχθείσας πραγματογνωμοσύνης και προβήκαμε την ……………….. σε επίδοση αυτής (αποφάσεως) στην ορισθείσα πραγματογνώμονα, δια της με αριθμό ……………….. έκθεσης επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Πειραιά ……………….., πλην αύτη δι’ αυτοτελούς ταυθήμερης Εξώδικου Δηλώσεώς της, που επιδόθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο μας την ……………….. δήλωσε, ότι δεν αποδέχεται τον διορισμό της, ένεκα επαγγελματικού της κωλύματος.

4. Κατόπιν της ως άνω δηλώσεως της διορισθείσας αρχικής ως άνω πραγματογνώμονος περί μη αποδοχής του διορισμού της, προβήκαμε στην άσκηση ενώπιον του δικαστηρίου σας της από ……………….. και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ……………….. αίτησής μας για αντικατάσταση αυτής, δι’ άλλου πραγματογνώμονος εκ του τηρουμένου από το Πρωτοδικείο Πειραιά καταλόγου. Επισημαίνουμε ότι και ο αντίδικος άσκησε και εκείνος αυτοτελή, μετά από μας, σχετική αίτηση.

5. Επί αμφοτέρων των άνω αιτήσεων ορίστηκε δικάσιμος η ……………….., κατά την οποία εχώρησε συζήτηση, κατά συνεκδίκαση λόγω της προφανούς συνάφειάς των, και ακολούθως εκδόθηκε η με αριθμό ……………….. απόφασή σας, με την οποία, κατά παραδοχή των αιτημάτων αμφοτέρων των άνω αιτήσεων, προέβη σε αντικατάσταση της ορισθείσας αρχικά με την ……………….. απόφασή σας πραγματογνώμονος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών ……………….. και διόρισε ως νέο πραγματογνώμονα από τον οικείο πίνακα πραγματογνωμόνων που τηρείται στο δικαστήριό σας τον ……………….. κάτοικο Αθηνών προκειμένου να διενεργήσει, μετά από την όρκισή του, την πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί με την ……………….. μη οριστική απόφασή σας και σύμφωνα με τον τρόπο που όρισε η απόφαση αυτή.

6. Επιδόσαντες με επιμέλειά μας αντίγραφο της ……………….. αποφάσεώς σας στον ορισθέντα νέο πραγματογνώμονα, αυτός με την από ……………….. «Εξώδικη Δήλωση Με Επιφύλαξη Δικαιωμάτων του», που απηύθυνε και κοινοποίησε στο δικαστήριό σας, στον πληρεξούσιο δικηγόρο μας, καθώς και στον πληρεξούσιο δικηγόρο του εδώ καθού, δήλωσε ότι δεν αποδέχεται ούτε αυτός τον διορισμό του, επικαλεσθείς φόρτο εργασίας του και συγκεκριμένα υποχρέωση διεκπεραίωσης ελέγχων σε 24 μεγάλες ανώνυμες εταιρίες.

7. Επειδή η ως άνω περί μη αποδοχής ρητή δήλωση του ορισθέντα, κατ’ αντικατάσταση, νέου πραγματογνώμονος, συνιστά εύλογη αιτία που δικαιολογεί την αντικατάστασή του, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 370 ΚΠολΔ, δι’ άλλου της ίδιας ειδικότητας πραγματογνώμονα, που είναι καταχωρημένος στον ειδικό κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρεί το δικαστήριό σας. Επειδή κατά την εν λόγω διάταξη η αντικατάσταση χωρεί από τον εισηγητή ή τον δικαστή που διόρισε αρχικά τον πραγματογνώμονα, κατόπιν αιτήσεως των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως και με τήρηση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ). Επειδή έχουμε άμεσο έννομο συμφέρον να επισπεύσουμε την ως άνω διαδικασία, προκειμένου να χωρήσει από το Δικαστήριό σας, ως αρμόδιο τοιούτο, σε αντικατάσταση του προαναφερθέντα πραγματογνώμονος, ένεκα μη αποδοχής του διορισμού του. Επειδή η παρούσα μας αίτηση είναι δικαιολογημένη, νόμιμη και βάσιμη, αρμοδίως δε φέρεται ενώπιον του δικαστηρίου σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας. ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η παρούσα μας αίτηση. Να ορίσετε διά της εκδοθησομένης αποφάσεώς σας νέο, κατ’ αντικατάσταση του μη αποδεχθέντα τον διορισμό του κου ……………….. πραγματογνώμονα, λογιστή την ειδικότητα, εκ του ειδικού καταλόγου πραγματογνωμόνων που τηρεί το Πρωτοδικείο Πειραιά, προκειμένου αυτός να διεξαγάγει την διαταχθείσα διά της ……………….. αποφάσεώς σας λογιστική πραγματογνωμοσύνη με τήρηση των όσων εις το διατακτικό της εν λόγω αποφάσεως έχουν ορισθεί.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Ελευθερίου, δικηγόρς

Πηγή: EφΑΔ 10/2012, 900

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.