Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο - Προτάσεις κατά τη συζήτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου (υπόδειγμα)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Συζήτηση Συναινετικού Διαζυγίου)

1. Του ... , κατοίκου Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ... , κατόχου του υπ’ αριθ. ... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, και 2. Της ... , κατοίκου Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ... , κατόχου του υπ’ αριθ. ... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Συζητείται σήμερα Ενώπιόν Σας η από ... κοινή αίτησή μας για λύση του από ... υφιστάμενου γάμου μας με συναινετικό διαζύγιο, η οποία πρέπει να γίνει δεκτή για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους: Την ... του έτους ... στο Δημαρχιακό Κατάστημα Θεσσαλονίκης συνήψαμε πολιτικό γάμο, ο οποίος κατόπιν ιερολογήθηκε -με τους Κανόνες της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας- το ... του έτους ... στον Ιερό Ναό ... (θρησκευτικός γάμος), συνταχθείσης προς τούτο της με αριθμό ... Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου του κ. Ληξιάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από το γάμο μας αυτό αποκτήσαμε ένα τέκνο, τον ... , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την ... , ηλικίας σήμερα ... ετών. Κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης μας συνέβησαν διάφορα περιστατικά και γεγονότα, από τα οποία κλονίσθηκε τόσο ισχυρά ο γάμος μας, ώστε να επιθυμούμε τη λύση του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1441 Α.Κ. και κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Επειδή δηλώνουμε ότι το περιεχόμενο της αίτησης μας ανταποκρίνεται στην πραγματική μας βούληση κι ότι συμφωνούμε να λυθεί ο γάμος μας με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Επειδή θα παραστούμε ενώπιον του Δικαστηρίου Σας αμφότεροι αυτοπροσώπως, προκειμένου να δηλώσουμε ότι συμφωνούμε στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Επειδή προσκομίζουμε και επικαλούμαστε: 1. Αντίγραφο της με αριθμό ... Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου του κ. Ληξιάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει ότι ο γάμος μας έχει διαρκέσει πάνω από έξι μήνες. 2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ... πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Θεσσαλονίκης και επικυρωμένο αντίγραφο του από ... αποσπάσματος της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάπτισης του τέκνου μας, από τα οποία προκύπτουν η γέννηση και ύπαρξη αυτού. 3. Επικυρωμένα αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων μας. 4. Το από ... ιδιωτικό συμφωνητικό περί λύσεως του γάμου μας. 5. Το από ... ιδιωτικό συμφωνητικό περί ρυθμίσεως σχετικά με τη γονική μέριμνα, την επιμέλεια, τη διατροφή και την επικοινωνία μας με το ανήλικο τέκνο μας. Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη και βάσιμη (άρθρ. 1441 ΑΚ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνουν δεκτές οι προτάσεις, οι ισχυρισμοί μας και η από ... αίτησή μας. Να λυθεί συναινετικά ο μεταξύ μας γάμος που τελέσθηκε κατά τον πολιτικό τύπο την ... του έτους ... στο Δημαρχιακό Κατάστημα και ο οποίος κατόπιν ιερολογήθηκε -με τους Κανόνες της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας- το ... του έτους ... στον Ιερό Ναό ... Θεσσαλονίκης (θρησκευτικός γάμος). Να διαταχθούν τα εν γένει νόμιμα.

Θεσσαλονίκη, ...

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα (Τηλ. 2310525720, Κιν. 6974128138)

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.