Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διατάραξη νομής - Αγωγή διατάραξης νομής (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ...

ΑΓΩΓΗ

Του ... , κατοίκου ... , οδός ... αριθ. ... ΚΑΤΑ ... , κατοίκου ... , οδός ... αριθ. ... .

Δυνάμει του υπ’ αριθ. .../... συμβολαίου του Συμβολαιογράφου ... , το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα οικεία βιβλία μεταγραφών του ... στον τόμο ... και αριθμό ... , στις .../.../... , αγόρασα αντί τιμήματος ... ευρώ από τον ... ένα αγρόκτημα, εκτάσεως ... στρεμμάτων, το οποίο ευρίσκεται στη θέση ... της κτηματικής περιφερείας ... , και συνορεύει γύρωθεν κατά τον τίτλο κτήσεως με ... .Κατ’ αυτόν τον τρόπο απέκτησα την κυριότητα και την νομή του προπεριγραφέντος αγροκτήματος δια της παραδόσεως αυτού προς εμένα από τον προηγούμενο νομέα πωλητή. Έκτοτε νέμομαι συνεχώς και αδιαλείπτως το ανωτέρω αγρόκτημα ασκώντας επ' αυτού φυσική εξουσία με διάνοια κυρίου και ειδικότερα καλλιεργώντας αυτό σε τακτική βάση αυτοπροσώπως και με εποχιακούς εργάτες και αποκομίζω τους καρπούς που παράγονται από αυτό.

Επειδή στις .../.../... ο εναγόμενος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του προς βορράν όμορου προς το δικό μου αγροκτήματος, εισήλθε στο ως άνω αγρόκτημά μου και προέβη αυθαίρετα στην συγκομιδή και ιδιοποίηση ... κιλών αραβοσίτου, ποιότητας ... , συγχρόνως δε και στην καταστροφή διαφόρων άλλων καλλιεργειών θερμοκηπίου που ευρίσκονται σε αυτοτελή εγκατάσταση εντός του κτήματος και συγκεκριμένα: ... . [ή Επειδή ο εναγόμενος με παρεμπόδισε στην εκτέλεση εργασιών μέσα στο αγρόκτημά μου και συγκεκριμένα προέβη στην αυθαίρετη επιχωμάτωση χαντακιού, το οποίο διάνοιγα για την απορροή των ομβρίων υδάτων.] Επειδή οι ανωτέρω υπαίτιες και παράνομες πράξεις του εναγόμενου που έγιναν παρά τη θέλησή μου, συνιστούν διατάραξη της νομής μου επί του ανωτέρω ακινήτου μου. Επειδή κατά συνέπεια δικαιούμαι να απαιτήσω την παύση της προκείμενης, καθώς και κάθε μελλοντικής διαταράξεως [και την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με την εκ νέου διάνοιξη του χαντακιού που επιχωματώθηκε, έργο για το οποίο απαιτείται η απασχόληση δύο εργατών επί διήμερο με ημερομίσθιο ... ευρώ.] [Επί αξιώσεως αποζημιώσεως: Επειδή ο εναγόμενος επιχείρησε την ιστορούμενη διαταρακτική της νομής μου πράξη με δόλο και γνωρίζοντας ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα προς τούτο, και μου προξένησε κατ’ αυτόν τον τρόπο περιουσιακή ζημία ... ευρώ, στο οποίο ποσό ανέρχεται η σημερινή αξία των καλλιεργειών θερμοκηπίου που καταστράφηκαν και στην καταβολή του οποίου δέον να υποχρεωθεί αυτός δικαστικά. Επειδή ο εναγόμενος είναι επίσης υπόχρεος να μου αποδώσει ... κιλά αραβοσίτου ίδιας ποιότητας με τα ιδιοποιηθέντα από αυτόν, άλλως και για την περίπτωση που αδυνατεί να προβεί στην απόδοσή τους, δέον να υποχρεωθεί στην πληρωμή της σημερινής αξίας τους που ανέρχεται σε ... . Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση ν’ απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση προς πληρωμή της απαιτήσεώς μου για αποζημίωση.] Επειδή η παρούσα αγωγή μου είναι νόμιμη και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου. ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να αναγνωρισθώ νομέας του ακινήτου (αγροκτήματος) που περιγράφεται στο ιστορικό της αγωγής. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να παύσει κάθε υφιστάμενη διατάραξη της νομής μου επί του ανωτέρω ακινήτου μου. Να υποχρεωθεί αυτός να παύσει κάθε μελλοντική διατάραξη της νομής μου επί του ίδιου ακινήτου. Ν’ απειληθεί κατ’ αυτού χρηματική ποινή υπέρ μου ... ευρώ και προσωπική κράτηση έξι μηνών για κάθε παράβαση της αποφάσεως που θα εκδοθεί. [Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με την εκ νέου διάνοιξη του χαντακιού που επιχωμάτωσε, διαφορετικά να επιτραπεί σε μένα να προβώ στην εκτέλεση του σχετικού έργου δαπάνης ... ευρώ με επιβάρυνση του εναγομένου. Να απειληθεί κατ’ αυτού χρηματική ποινή υπέρ μου ... ευρώ και προσωπική του κράτηση έξι μηνών, εάν δεν ανεχθεί ή παρεμποδίσει την εκ μέρους μου επιχείρηση της πράξεως αυτής]. [Επί αξιώσεως αποζημιώσεως: Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλει και δια προσωπικής μου κρατήσεως: 1) ευρώ ... με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσης μέχρι την εξόφληση, και 2) ... κιλά αραβοσίτου, ποιότητας ... και σε περίπτωση αδυναμίας αποδόσεως αυτών την αξία τους εκ ... ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την ... (χρόνο αφαιρέσεως), μέχρις εξοφλήσεως]. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική μου δαπάνη κλπ.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.