Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διαζύγιο στο εξωτερικό - Αναγνώριση στην Ελλάδα αλλοδαπής απόφασης διαζυγίου (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

Του ... κατοίκου ... , οδός ... αριθ. ... .

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ... αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ... που έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη λύθηκε ο γάμος μου με την ... το γένος ... κάτοικο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε τελεσθεί κατά τους κανόνες του ανατολικού ορθοδόξου δόγματος στις .../.../... στην ... . Από τον γάμο αυτό εγώ και η σύζυγός μου δεν αποκτήσαμε τέκνα.

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 323 ΚΠολΔ ως προς την αναγνώριση του δεδικασμένου της ως άνω αλλοδαπής απόφασης από την ελληνική έννομη τάξη, ειδικότερα: Η ως άνω απόφαση αποτελεί δεδικασμένο, σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε, έχει δε καταστεί αμετάκλητη από ... ως προς τη διάταξη αυτής για τη λύση του γάμου. Η περί διαζυγίου υπόθεση υπάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (ΑΚ 14) στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της ... όπου και η τελευταία κοινή κατοικία των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου. Αμφότεροι οι διάδικοι δεν στερηθήκαμε το δικαίωμα συμμετοχής μας στην εκδίκαση της υποθέσεως και παρασταθήκαμε όπως ειδικότερα ορίζεται στην ως άνω απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος δικαίου στην Πολιτεία όπου εκδόθηκε η απόφαση (...). Επειδή η ως άνω απόφαση δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ημεδαπή δημόσια τάξη και τα χρηστά εν γένει ήθη της ελληνικής κοινωνίας και δεν έχει εκδοθεί αντίθετη απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου που να αφορά την ίδια υπόθεση με τους αυτούς διαδίκους, ώστε δεν υπάρχει λόγος που να αποκλείει την αναγνώριση του δεδικασμένου της παραπάνω αλλοδαπής αποφάσεως. Επειδή η παρούσα αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (740-781 ΚΠολΔ) ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να αναγνωρισθεί ότι έχει ισχύ δεδικασμένου και στην Ελλάδα η υπ’ αριθμ. ... αμετάκλητη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ... με την οποία λύθηκε ο γάμος μου με την ... το γένος ... που τελέσθηκε στο ... στις ... .

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.