Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διάλυση σωματείου - Αίτηση διάλυσης σωματείου / συλλόγου (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ………. (Εκούσια Δικαιοδοσία)

ΑΙΤΗΣΗ

1. ... , κατοίκου ……., οδός ….. αρ. ………. 2. .... , κατοίκου ……., οδός ….. αρ. ………. 3. .... , κατοίκου ……, οδός ………. αρ. ……… 4. .... , κατοίκου ………, οδός …….. αρ. …… ΚΑΤΑ Του Σωματείου με την επωνυμία «.....» που εδρεύει στην ………. και εκπροσωπείται νομίμως.

Με την υπ' αριθ. ……….. απόφαση του …….. Πρωτοδικείου ………. εγκρίθηκε το από …….. Καταστατικό του εναγόμενου σωματείου, που εδρεύει στ ……… με την επωνυμία: «......» και εγγράφηκε στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου, με αριθμό …….. Το Σωματείο έχει τους κατωτέρω σκοπούς: ………. α. …………… β. ………………. γ. ………………..… Το ως άνω Σωματείο από τις …./…/… μέχρι σήμερα, ήτοι για χρονικό διάστημα πλέον των τριών (3) ετών δεν έχει καμμία δραστηριότητα εξ αιτίας αδιαφορίας και αδράνειας των μελών του, ανυπαρξίας Διοίκησης και ελλείψεως πόρων.

Επειδή υπό αυτά τα δεδομένα είναι προδήλως ανέφικτη η εξυπηρέτηση των άνω σκοπών του Σωματείου και δεν προβλέπεται ότι η κατάσταση αυτή θα μεταβληθεί στο μέλλον. Επειδή δεν είναι δυνατή η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, λόγω της αδράνειας των μελών του Σωματείου. Επειδή οι αιτούντες ως εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου έχουμε έννομο συμφέρον για την διάλυση του ως άνω Σωματείου και έχομε εξουσιοδοτηθεί από όλα τα υφιστάμενα μέλη αυτού ανερχόμενα σε εννέα (9) τον αριθμό, για την υποβολή της παρούσης. Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η αίτησή μας. Να διαλυθεί με απόφαση του Δικαστηρίου το Σωματείο με την επωνυμία «....», που εδρεύει στην ………….. Να διαταχτεί η διαγραφή του απ' το σχετικό βιβλίο του Πρωτοδικείου. Να περιέλθει η περιουσία του Σωματείου όπου κατά το Καταστατικό του ορίζεται, ήτοι ……… (πόλη – ημερομηνία)

Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος ..............

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.