Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου (υπόδειγμα)

Προς τον Ο.Α.Ε.Δ.

Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης

Η επιχείρηση ................

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης .........................

Είδος επιχείρησης .........................

Δ/νση επιχείρησης ………………………… οδός …………….. αριθμός ………… Τ.Κ. ………… τηλ. ……………… Α.Μ. Αγοράς Ενσήμων Ι.Κ.Α. …………….. Υποκ. Ι.Κ.Α. ……………………. ΑΦΜ επιχείρησης.

ΔΗΛΩΝΩ Ότι ο/η ………………………………… του ………………………….. (επώνυμο) ………………………. όνομα …………… (όνομα πατέρα) …………………………………………………. με ΑΜ Ι.Κ.Α. ………… Δ/νση κατοικίας …………………………………………………………... Απασχολήθηκε στην επιχείρησή μου με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου από ……………………………… μέχρι ………………. με την ειδικότητα ……………………………………… οπότε απεχώρησε οικειοθελώς.

Θεσσαλονίκη, ……/……/........

(υπογ/φή αποχωρήσαντα) (υπογ/φή σφραγίδα επιχ/σης)

Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση που ο/η αποχωρήσας/σα δεν υπογράφει η παρούσα θα υποβάλλεται στον Ο.Α.Ε.Δ. μόνο με την υπογραφή του εργοδότη. Η αναγγελία υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Η προθεσμία της αναγγελίας είναι οκτώ (8) ημερών και αρχίζει από την επομένη της κοινοποιήσεως στον εργαζόμενο του εγγράφου της καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως.

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.