Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σύμβαση χρησιδανείου - Αγωγή απόδοσης ακινήτων λόγω λήξης της σύμβασης χρησιδανείου επί αυτών (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ...

ΑΓΩΓΗ 1. ... , κατοίκου ... 2. ... , κατοίκου ... 3. ... , κατοίκου ... ΚΑΤΑ 1. ... και 2. ... , κατοίκων αμφοτέρων ...

Με το υπ’ αριθμ. ... προικοσύμφωνο του συμβολαιογράφου ... , νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ... στον τόμο ... και με αυξ. αριθμ. ... , περιήλθε κατά μεν την ψιλή κυριότητα στην ήδη αποβιώσασα σύζυγο του πρώτου εξ ημών ... , κατά δε την διοίκηση και επικαρπία στον πρώτο εξ ημών ... , λόγω προικός, κατά την έννοια των ισχυόντων τότε, άρθρων 1412 εδ. 2 και 1414 Α.Κ., παρά του πατρός της ... ένα ακίνητο, ήτοι ένα οικόπεδο κείμενο στην ενορία της ... της πόλεως ... της περιφερείας του Δήμου ... εκτάσεως ... τ.μ. συνορευόμενο Ανατολικώς με την οδό ... επί προσώπου ... μ. Δυτικώς, εν μέρει με οδό επί προσώπου ... μ. και εν μέρει με ιδιοκτησία ... επί πλευράς ... μ., Νοτίως με οδό επί προσώπου ... μ. και Βορείως εν μέρει με ιδιοκτησία ... επί πλευράς ... μ. και εν μέρει με ιδιοκτησία ... επί πλευράς ... μ. μετά της επ’ αυτού τριώροφης οικίας συγκείμενης από το ισόγειο που αποτελείται από δύο καταστήματα εμβαδού του ενός ... τ.μ., και του άλλου ... τ.μ., από τον πρώτο όροφο, που αποτελείται από δύο μεγάλα δωμάτια συνολικού εμβαδού ... τ.μ. και από τον δεύτερο όροφο που αποτελείται από δύο δωμάτια, χωλ, κουζίνα και δύο W.C. συνολικού εμβαδού ... τ.μ. και ταράτσα, συνολικής αξίας του όλου ακινήτου ... ευρώ. Το ακίνητο αυτό είχε περιέλθει στον ανωτέρω προικοδότη ... από κληρονομία του πατρός του ... , κατοίκου εν ζωή Ύδρας, που αποβίωσε την ... δυνάμει του υπ’ αριθμ. ... Κωδικέλλου του Συμβολαιογράφου ... νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία διαθηκών και δημοσιευθέντος δια του υπ’ αριθμ. ... πρακτικού του Πρωτοδικείου ... . Την ... απεβίωσε άνευ διαθήκης η ... την οποία εκληρονομήσαμε εξ αδιαθέτου οι ενάγοντες και δη ο πρώτος εξ ημών, ως σύζυγός της κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου, οι δε λοιποί δύο εξ ημών, ως μητέρα και μοναδικός αμφιθαλής αδελφός της κατά το 1/4 έκαστος. Την κληρονομία αυτήν, αφενός δηλώσαμε νομίμως και εμπροθέσμως στην αρμόδια εφορία καταβάλλοντας και τους βαρύνοντες αυτήν φόρους και τέλη, αφετέρου αποδεχθήκαμε με την υπ’ αριθμ. ... πράξη αποδοχής κληρονομίας του συμ/φου ... η οποία μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ... στον τόμο ... και αριθμό ... . Από την ως άνω περιέλευση του ακινήτου αυτού στους ανωτέρω, άπαντες, τόσον εμείς οι ενάγοντες, όσον και οι δικαιοπάροχοί μας ασκούμε συνεχώς και αδιαλείπτως, με καλή πίστη, νόμιμο τίτλο και διάνοια κυρίου την φυσική εξουσία επί του ακινήτου αυτού, κατοικώντας σε αυτό, συντηρώντας αυτό, δηλώνοντας αυτό ως ιδιοκτησία μας στις αρχές και φέροντας τα βάρη αυτού και εν γένει ενεργώντας επ’ αυτού κάθε πράξη που προσιδιάζει στον κύριον και απαγορεύοντας επ’ αυτού κάθε επενέργεια τρίτου, καταστάντες κατ’ αυτόν τον τρόπο κύριοι αυτού τόσο παραγώγως όσον και πρωτοτύπως.

Τον Ιανουάριο 1985 ο πρώτος από εμάς κατόπιν μεσολαβήσεως της εξαδέλφης της αποβιωσάσης συζύγου μου ... , δέχθηκα την επίσκεψη του ... , κατοίκου ... , ο οποίος με παρεκάλεσε να του παραχωρήσω χωρίς αντάλλαγμα την χρήση του πρώτου και δευτέρου ορόφου, του ανωτέρω ακινήτου για να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία αυτού και της οικογενείας του, δηλαδή της συζύγου του και της κόρης τους (εναγομένων), εκείνος δε, κατοικών στο ακίνητο, θα το φρόντιζε, προστατεύοντάς το από τους τρίτους και θα το συντηρούσε καταβάλλοντας εξ ιδίων όλες τις συνηθισμένες για την συντήρηση του σπιτιού δαπάνες. Μετά από ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των λοιπών δύο εναγόντων (συνιδιοκτητών) και επειδή αφ’ ενός μεν δεν διαβλέπαμε την πιθανότητα χρησιμοποιήσεως του σπιτιού από μέρους μας στο άμεσο μέλλον, τόσον διότι μετά τον πρόσφατο θάνατο της συζύγου του πρώτου εξ ημών και θυγατέρας και αδελφής των άλλων εναγόντων, δεν είχαμε την προς τούτο ψυχική διάθεση, όσο και διότι ο τρίτος από τους ενάγοντες κατ’ εκείνη την περίοδο διέμενε για λόγους επαγγελματικούς εκτός Ελλάδος και αφ’ ετέρου επειδή η παραχώρηση της χρήσεως του σπιτιού θα ήταν και σε μας τους ενάγοντες χρήσιμη, αφού έτσι το σπίτι και θα συνετηρείτο και κυρίως θα προστατευόταν από τυχόν ανεπιθύμητες παρεμβάσεις τρίτων, δεχθήκαμε και παραχωρήσαμε με τους όρους αυτούς, δηλαδή χωρίς αντάλλαγμα και με μόνη υποχρέωση του ... την καταβολή των συνηθισμένων για την συντήρηση του σπιτιού δαπανών (χρησιδάνειο), τη χρήση του πρώτου και δευτέρου ορόφου του ανωτέρω ακινήτου στον ... , προκειμένου αυτός να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία αυτού και της οικογενείας του, δηλαδή της συζύγου και της κόρης του (εναγομένων) οι οποίοι πράγματι, από ... σε εκτέλεση αυτής της συμφωνίας άρχισαν να χρησιμοποιούν το παραχωρηθέν σπίτι. Μετά διετία ο ... μας ζήτησε την παραχώρηση της χρήσεως και των δύο μαγαζιών του ισογείου του ανωτέρω ακινήτου με τους ίδιους, όπως και το σπίτι, όρους, προς αποθήκευση σ’ αυτά, πραγμάτων και συσκευών ... , τα οποία επισκεύαζε ή και πωλούσε σε πλησίον κείμενο κατάστημα που διατηρούσε, εμείς δε, για τους ίδιους λόγους που παραχωρήσαμε τη χρήση του σπιτιού και με τους ίδιους όρους δεχθήκαμε και παραχωρήσαμε και την χρήση των δύο μαγαζιών του ισογείου προς αποθήκευση σ’ αυτά των ... , ειδών που επισκεύαζε και πωλούσε κατά τα άνω ο ... , ο οποίος και έκτοτε σε εκτέλεση της συμφωνίας αυτής άρχισε να χρησιμοποιεί τα μαγαζιά αυτά, μετά της οικογενείας του.

Την ... ο χρησάμενος ... απεβίωσε, οπότε και έληξε το ανωτέρω χρησιδάνειο για ολόκληρο το ως άνω ακίνητο. Καίτοι όμως εμείς από τους επισυμβάντος θανάτου του χρησάμενου ζητήσαμε κατ’ επανάληψη την απόδοση του ανωτέρω ακινήτου από τις εναγόμενες, μοναδικές εξ αδιαθέτου κληρονόμους του χρησαμένου, οι οποίες αποδέχθηκαν την κληρονομία αυτού δυνάμει της υπ’ αριθ. ... πράξεως αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου ... και συγκεκριμένα κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου η καθεμία από αυτές, και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να κάνουν χρήση του ανωτέρω ακινήτου, οι εναγόμενες αρνούνται την απόδοση σε μας του ακινήτου αυτού ισχυριζόμενες ψευδώς ότι υφίσταται μίσθωση του ακινήτου αυτού, η οποία δήθεν συνήφθη μεταξύ ημών των εναγόντων ως εκμισθωτών και του αποβιώσαντος ... ως μισθωτή, στην οποία μισθωτή και υπεισήλθαν ως καθολικοί διάδοχοι του οι εναγόμενες μετά τον θάνατό του, και η οποία εξακολουθεί κατά τους ισχυρισμούς τους να ισχύει μέχρι σήμερα.

Επειδή η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε συνήφθη κατά οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε μίσθωση περί του ανωτέρω ακινήτου μεταξύ οποιουδήποτε από εμάς τους ενάγοντες και του ... ή προς οποιασδήποτε από τις εναγόμενες και συνεπώς ουδεμία σχέση μισθώσεως περί του ακινήτου αυτού υπήρξε ή υπάρχει μεταξύ ημών των εναγόντων ως εκμισθωτών και οποιασδήποτε εκ των εναγομένων ως μισθωτριών, η μόνη δε σχέση που υπήρξε μεταξύ ημών και του ... είναι η ανωτέρω ιστορούμενη σχέση χρησιδανείου μεταξύ ημών και του ..., η οποία και έληξε με τον θάνατο αυτού (χρησαμένου) (ΑΚ 818). Επειδή η σχέση χρησιδανείου δεν μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του χρησαμένου (ΑΠ 460/77 ΝοΒ 26,45), και συνεπώς υποχρεούνται οι εναγόμενες να μας αποδώσουν το ακίνητο αυτό λόγω λήξεως του χρησιδανείου, η οποία επήλθε δια και από του θανάτου του χρησαμένου ... . Επειδή, άλλως και επικουρικώς, οι εναγόμενες κατέχουν το ανωτέρω ακίνητο μας βάσει της ανωτέρω συμβάσεως χρησιδανείου αορίστου χρόνου, της οποίας δεν επιθυμούμε την παράταση, και την οποία καταγγέλλουμε δια της παρούσης, έχοντας το προς τούτο δικαίωμα εφόσον κατά τα άνω ιστορούμενα η αναζήτηση του πράγματος δικαιολογείται από τις περιστάσεις και την ερμηνεία της βούλησης των μερών (ΑΚ 816, ΕΘ 117/61 Αρμ 15,216) συνεπώς υποχρεούνται οι εναγόμενες να μας αποδώσουν άνευ χρονοτριβής το ακίνητό μας αυτό λόγω λήξεως του χρησιδανείου. Επειδή κατά ταύτα οι εναγόμενες υποχρεούνται να μας αποδώσουν το ανωτέρω ακίνητο κατά το ανήκον σε έκαστο εξ ημών ως άνω ποσοστό συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου, και δη με απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, κηρυσσομένη προσωρινώς εκτελεστή λόγω της σοβαράς ζημίας που υφιστάμεθα καθημερινώς από την μη κατοχή του ακινήτου μας και της προφανούς και αφόρητης αδικίας που διαπράττουν σε βάρος μας οι εναγόμενες. Επειδή η παρούσα αγωγή μας είναι νόμιμη και βάσιμη και αρμοδίως εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας. ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η αγωγή μας ως νόμιμη και βάσιμη. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενες για την ιστορούμενη αιτία να αποδώσουν σε εμάς, και κατά το ως άνω ανήκον σε καθένα από εμάς ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας, το ανωτέρω ακίνητο. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση. Να καταδικασθούν οι εναγόμενες στη δικαστική μας δαπάνη.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.