Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω λήξης της αιτίας (υπόδειγμα)

Ενώπιον του ...

Αγωγή

Του ... , κατοίκου ... κατά Του ... , κατοίκου ...

Δυνάμει του με αριθμό ... , συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... , το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, στον τόμο ... και αριθμό ... , δώρησα στον εναγόμενο με δωρεά εν ζωή ένα ισόγειο κατάστημα επιφανείας ... τ.μ. που αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία εμφαινόμενη υπό στοιχείο Κ5 και περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. ... πράξη συστάσεως οριζόντιων ιδιοκτησιών του Συμβολαιγράφου Θεσσαλονίκης ... που έχει μεταγραφεί νόμιμα. Το εν λόγω κατάστημα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού ... αριθμός ... . Η δωρεά έγινε υπό τον όρο (τρόπο) όπως ο εναγόμενος δωρεοδόχος παρέχει σε εμένα από τις προσόδους του καταστήματος αυτού πόσο ... ευρώ μηνιαίως, λόγω διατροφής. Πλην όμως ο εναγόμενος από το μήνα ... του έτους ... έπαυσε να μου καταβάλει το ανωτέρω μηνιαίο χρηματικό ποσό, παρά το γεγονός ότι εξασφάλιζε υπερεπαρκή εισοδήματα από την εκμίσθωση του δωρηθέντος καταστήματος, κατόπιν δε αυτής της συμπεριφοράς του προέβην σε ανάκληση της δωρεάς με σχετική δήλωσή μου σύμφωνα με τα άρθρα 507 και 509 ΑΚ, την οποία κοινοποίησα σε αυτόν την ... .

Επειδή η δήλωση ανακλήσεως είναι διαπλαστικό δικαίωμα και με αυτήν ανατρέπονται αυτοδικαίως ex nunc τα έννομα αποτελέσματα της ενοχικής συμβάσεως της δωρεάς και υποχρεούται ο δωρεοδόχος να επιστρέψει το αντικείμενο της δωρεάς, αναμεταβιβάζων τούτο στον δωρητή, άλλως ενέχεται σε απόδοση κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού.

Επειδή συνεπώς μετά την ανάκληση της δωρεάς όφειλε ο εναγόμενος να μου αποδώσει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή το δωρηθέν ακίνητο, καθόσον τούτο παραμένει πλέον σε αυτόν άνευ αιτίας και ειδικώτερα λόγω λήξεως της αιτίας, αρνούμενος δε να συμμορφωθεί δέον όπως υποχρεωθεί προς τούτο δικαστικώς.

Για τους λόγους αυτούς ζητώ: Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου μεταβιβάσει και αποδώσει το περιγραφόμενο στο ιστορικό ακίνητο. Να διαταχθεί η αποβολή του εναγομένου εκ του ακινήτου αυτού και η εγκατάσταση εμού σε αυτό. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Θεσσαλονίκη, .../.../... Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος ...

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.